Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki

advertisement
Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata
Rozwój kultury prawnej islamu –
wprowadzenie do tematyki
Słowa kluczowe: szariat, prawo muzułmańskie, kultura prawna islamu, Mahomet, islam
1. Zarys genezy narodzin islamu oraz życiorysu Mahometa
Zagadnienie rozwoju kultury prawnej islamu, jest tematem niezwykle
szerokim i wieloaspektowym1, szczególnie zważywszy na fakt, iż jak
wskazuje m.in. Roman Tokarczyk „Islam jako kultura prawna wyróżnia
się wśród innych kultur prawnych przede wszystkim tym, że obok nakazów ściśle religijnych, zawiera normy moralne i normy prawne stanowiące
podstawę organizacji wszystkich stron życia muzułmanów (…). Dzięki
temu islam zyskał pozycję ważnej kultury prawnej, w której to, co religijne splotło się w niepowtarzalny sposób z tym, co moralne i prawne”2.
Rozważania w niniejszym przedmiocie rozpocząć należy od wyjaśnienia
samego terminu „islam” – z arabskiego al-islãm – co oznacza „poddanie
się Bogu”3. Tytułem wstępu należy przedstawić także genezę narodzin
1
Zob. także: M. Sadowski, Powstanie i rozwój islamskiej doktryny prawa VII–IX w.,
„Przegląd Prawa i Administracji” 2003, nr 55, s. 3–31.
2R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, b.m.w. 2000, s. 219.
3 Por. K. Banek, Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007, s. 469.
208
Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata
islamu, przynajmniej w zarysie, oraz przybliżyć sylwetkę jej założyciela –
Proroka Mahometa.
Założycielem religii muzułmańskiej był Muhammad ibn Abdallach
al-Muttalib4, znany szerzej jako Mahomet. Urodził się on w 570 roku
w Mekce, gdzie należał do plemienia Kurajszytów, był członkiem rodu
Haszymitów. Osierocony w wieku siedmiu lat, przeszedł pod opiekę wuja
i pomagał mu jako pasterz i sługa zajmujący się zwierzętami w karawanach,5 brał także udział w handlowych podróżach i w walkach Mekki
z pobliskimi plemionami, dzięki czemu zyskał handlowe i wojskowe doświadczenie, a także nawiązał kontakt z wyznawcami judaizmu i chrześcijaństwa. Mahomet był też członkiem Ligii Sprawiedliwych, utworzonej około 590 roku, która broniła przed bezprawiem potężnych rodów
i walczyła o uczciwość w handlu. W wieku 25 lat poślubił wdowę Chadżidżę, starszą od niego o 15 lat, u której wcześniej był na służbie. Dzięki
jej majątkowi zyskał pełną niezależność finansową i przez kilkanaście kolejnych lat zajmował się handlem6. Mahomet lubił oddawać się medytacji
w samotności, co najchętniej robił w okresie ramadanu, w grocie na górze
Al-Hira, w pobliżu Mekki7. Właśnie na tej górze dwa razy doznał objawienia – ukazała mu się ogromna postać, którą później utożsamił z Gabrielem, poprzez co stał się odbiorcą objawienia i otrzymał zdolność recytowania. W ten sposób otrzymał część Koranu. Noc objawienia, zwana
Lajlat Al-Kadar, która miała miejsce około 610 roku, stała się przełomowym momentem w życiu Mahometa8. W początkowym okresie po objawieniu odbiorcami nauk Mahometa byli jedynie jego najbliżsi krewni,
w tym Chadżidża, a także kupiec Abu Bakr (który wkrótce stał się pierwszym kalifem) oraz około pięćdziesięciu innych młodych ludzi9.
Nauczanie Proroka przypadło na okres osłabienia solidarności rodowej, od której ważniejsze stały się sojusze przynoszące korzyści ekonomiczne, w wyniku czego pogłębiało się rozwarstwienie majątkowe.
Głoszone więc przez Mahometa nauki, m.in. o tym, iż od bogactwa
ważniejsze jest zyskanie bożej przychylności, nie podobały się zamożnym
4
5
6
7
8
9
Por. Tamże, s. 471.
Por. A. Scarabel, Islam, Kraków 2004, s. 23.
Por. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 471.
Por. A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 24.
Szerzej zob. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 471.
Por. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 471; A. Scarabel, Islam…, dz. cyt.,
s. 26.
Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki
209
mieszkańcom Mekki, którzy początkowo wystawiali go na pośmiewisko, jednak z czasem, gdy zyskiwał on coraz większą liczbę nawróconych,
zaczęli stosować silniejsze środki wobec jego wiernych, w wyniku czego
wielu z nich wyemigrowało do Etiopii10. W tym trudnym dla Mahometa okresie, trwającym aż do 622 roku, w trakcie walki z przeciwnikami,
kształtował on swoje religijne koncepcje. Działania jego wrogów doprowadziły do tego, że gmina muzułmańska przestała się powiększać, co
wywołało u Mahometa niepokój o przyszłość islamu. Prorok postanowił
więc przenieść się wraz ze swoimi zwolennikami do miasta Jasrib, którego mieszkańcy zobowiązali się go bronić, co uczynił w 622 roku. Jego
przybycie do Jasrib poskutkowało zmianą nazwy miasta na Medyna (Madinat an-Nabi, czyli miasto Proroka) i miało miejsce prawdopodobnie 20
września 622 roku. Rok owego przesiedlenia, nazywanego przez Arabów
hidżra11 stał się początkiem muzułmańskiej rachuby czasu12.
W Medynie, w okresie gdy przeniósł się tam Mahomet, panował kryzys społeczny, brak też było ustalonych zasad politycznych. Prorok musiał więc zaprowadzić w mieście porządek oraz uregulować zasady współistnienia muzułmanów i ludzi zamieszkujących Medynę. W tym celu
stworzył „Konstytucję medyńską”. Tym samym rozpoczął się trzeci etap
życia Mahometa, kiedy to oprócz roli proroka, pełnił także rolę polityka,
sędziego i wodza13. Nie wszyscy mieszkańcy Medyny okazali się przychylni Mahometowi, planujący bowiem hegemonię musieli pogodzić się
z niemożliwością jej zrealizowania, szczególnie ze względu na to, że liczba
nawróconych przez Proroka nieustannie wzrastała. Mimo tego Medyna
stawała się państwem przenikniętym bożą opatrznością, uwydatnioną
w przesłaniu koranicznym14. Mahomet przeprowadzał także zbrojne wyprawy, a w 630 roku zdecydował się zdobyć Mekkę, która poddała się
bez podejmowania walki. Zajęcie Mekki określono mianem al-fath, czyli
10
Por. A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 26–27.
Hidżra – „arabskie słowo, często tłumaczone jako »ucieczka«, w rzeczywistości oznacza »zerwanie, oddzielenie«. W arabskim i beduińskim kontekście (…) słowo to
wskazuje na konkretny akt, a mianowicie na odrzucenie więzów braterstwa plemiennego i wynikających stąd obowiązków solidarności. Poprzez ten akt Muhammad
praktycznie deklarował oddzielenie swoich wiernych od więzów plemiennych, jakie
łączyło go z plemieniem, do którego należał”. (A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 28).
12 Por. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 472.
13 Szerzej zob. tamże, s. 473.
14 Por. A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 29.
11
210
Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata
z arabskiego „otwarcie”, „rozpoczęcie”, a po 630 roku tłumaczono je jako
„podbój”. Równocześnie wzrosło uznanie dla Mahometa, do którego
przyjeżdżało coraz więcej poselstw, w rezultacie czego powstał w Arabii
związek plemion, będący kolebką przyszłego silnego państwa. Dwa lata
po zdobyciu Mekki w 632 roku, gdy półwysep był już niemal całkowicie
poddany władzy Proroka i islamskiej wierze, Mahomet zmarł u boku najmłodszej żony Aiszy, a członkowie jego rodziny oraz potomkowie stworzyli nową klasę – szafirów, czyli ludzi szlachetnych oraz sajjidów, czyli
panów, posiadającą liczne przywileje15.
Po śmierci Mahometa, muzułmanie pod przewodnictwem kolejnych
kalifów z dynastii Omajjadów (bądź wg innych autorów – Umajjadów)
kontynuowali swe podboje przez przeszło sto lat (do momentu, kiedy zostali powstrzymani przez wojska Karola Młota w bitwie pod Tours i Poitiers w 732 roku). W rezultacie natarć muzułmanów, na początku VIII
wieku, imperium Omajjadów sięgało od Indii i granic Chin na wschodzie aż po Atlantyk i Pireneje na zachodzie, a stolicą państwa stał się
Damaszek. W kolejnych latach islam rozprzestrzeniał się coraz bardziej,
w szczególności na wschód i południe. I tak z biegiem czasu religię tę
przyjęły ludy tureckie, Kaszgar, Xinjiang, Turkiestan, Pendżab, Indie,
Sumatra, Jawa oraz Półwysep Malajski i jego wyspy16.
Ponadto warto wskazać, że do końca życia Proroka wyznawcy islamu stanowili zwartą i jednolitą strukturę, poza niewielkimi różnicami,
jakimi odznaczały się poszczególne grupy społeczne – mekkańska i medyńska. Jednak po jego śmierci wśród muzułmanów pojawiły się coraz
gorętsze dyskusje oraz równocześnie ruchy dysydenckie, rezultatem czego
z jednej strony było umocnienie nauki sunnickiej17 jako systemu, z drugiej z kolei – powstanie odłamów heretyckich. W wyniku tych przeobrażeń, jednolita za życia Proroka i trzech pierwszych kalifów społeczność islamska, rozdzieliła się podczas bitwy pod Siffin w 37 roku hidżry na trzy
odłamy religijne. Większość muzułmanów wierna pozostała sunnie, czyli tzw. „zwyczajom Proroka”. Pozostali wyznawcy podzielili się na dwa
mniejsze ugrupowania – charydżytów (chawaridż – tzw. „wychodzących”) i szyitów, tzw. zwolenników „partii” – „szi’at Ali”18.
15
Szerzej zob. tamże, s. 32; K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 473.
Por. tamże, s. 474–475.
17 Pojęcie sunny zostanie wyjaśnione w dalszej części pracy.
18 Por. J. Bielawski, Islam, Warszawa 1980, s. 131 i 144.
16
Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki
211
2. Prawo muzułmańskie – ogólna charakterystyka
Prawo, a dokładniej prawo religijne, jest bardzo ważnym aspektem kultury dla muzułmanów. Określa się je mianem „szari’at” oznaczającym
„drogę”,19 a jego waga wynika z faktu, iż jest ono środkiem do osiągnięcia jedności z Bogiem i nadaje religijny walor wszystkim czynnościom
związanym z ludzkim życiem20. Szari’at jako droga ma bowiem podwójne
znaczenie: po pierwsze oznacza wędrówkę ziemską i środki niezbędne do
przetrwania życia doczesnego, a po drugie dostęp do nieba w życiu pośmiertnym. Równocześnie ma ono charakter ponadczasowy, niezależny
od okoliczności, czy czasu, choć sama interpretacja prawa może być już
zależna od miejsca, czy czasu21.
Islam stwarza możliwość podporządkowania całego życia muzułmanina przepisom nadanym przez Proroka, które częściowo zostały ujęte już
w Koranie, a następnie usystematyzowane i udoskonalone na przestrzeni
wieków, by w konsekwencji utworzyć szari’at. Święte prawo, stworzone
przez uczonych, obejmuje zarówno obowiązki człowieka w stosunku do
innych ludzi, jak i wobec Boga. Wypełnienie wszystkich nakazów prawa
boskiego nagrodzone zostać ma dotarciem po śmierci do Królestwa Bożego22. Proces tworzenia świętego prawa przez uczonych nazywany jest
idżtihadem, który wymaga od prawników poczynienia maksymalnych
wysiłków by zrozumieć nakazy boskie. Celem uczonych nie jest więc
stworzenie samego prawa, lecz poznanie istniejącego już prawa Bożego
– tak zwany fikh23. (Warto przy tym wskazać, że pierwotnie pojęcie to
oznaczało „inteligencję, wiedzę”, a ze względu na fakt, iż główną przesłanką wiedzy była dla wyznawców islamu znajomość prawa, terminem
fikh określać zaczęto właśnie naukę prawa muzułmańskiego)24. W związku z tym, od VIII wieku powstawać zaczęły różne szkoły prawnicze,
o odmiennych podejściach, co do źródeł prawa,25 do których zaliczano
19
20
21
22
23
24
25
Por. A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 81.
Por. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 490.
Por. M. Ruthven, Islam, Warszawa 1998, s. 90.
Por. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 490.
Szerzej zob. M. Ruthven, Islam…, dz. cyt., s. 99–101.
Por. J. Bielawski, Prawo muzułmańskie, [w:] Główne kultury prawne współczesnego
świata, H. Rot (red.), Warszawa 1995, s. 104.
Por. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 492.
212
Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata
między innymi: „tradycję (sunna-hadith), opinię (ra’ j), zgodność uczonych (idżma), analogię (Kijas), zwyczaj (urf ), dobro ogólne (istislah) i preferencję (istishan)”26. Wyjątkowo zacięcie walczyły przy tym ze sobą ugrupowania zwolenników tradycji i zwolenników opinii. Pierwsi z nich byli
bowiem zdania, iż prawo należy oprzeć na Koranie i sunnie, natomiast
drudzy byli zwolennikami posługiwania się wypracowanym później system reguł zgodności opinii, czy analogii27. Jeżeli natomiast chodzi o doktrynalną interpretację prawa, to w tym aspekcie przodownictwo wiodą
szkoły rozwinięte około 900 roku, w których to skupili się główni prawnicy muzułmańscy28. Do szkół tych należą: malikicka (założoną przez
imama Malika ibn Anasa (713–795), która za źródło prawa uważa Koran
i tradycję Medyny); hanaficka (założoną przez imama Abu Hanifa (699–
766) w mieście Kufie, która stosuje rozumowanie przez analogię, zasadę preferencji oraz dopuszcza różne wybiegi prawne); szaficka (założona
przez imama Asz-Szafi’iego (767–820) opierającą się na Koranie); hanbalicka (założona przez imama Ahmada ibn Hanbala (780–855), której
przedstawiciele bronią poglądu o objawieniu Koranu, a nie stworzeniu go
w czasie i uważają, że należy go bezwzględnie stosować wraz z sunną, bez
zadawania dodatkowych pytań)29.
W księgach fikhu czyny ludzkie podzielone zostały na pięć kategorii, do których należą: „1. istotne obowiązki, których wypełnianie jest
nagradzane, a zaniedbanie karane (nadżib); 2. obowiązki i czyny zalecane, których wypełnienie jest nagradzanie, lecz zaniedbanie nie jest karane (manub); 3. czyny prawnie i moralnie obojętne (mubah); 4. czyny
ganione, lecz nie zakazane (haram); 5. czyny zabronione i karane (makruh)”30. Oddzielną kategorię stanowią natomiast czyny podlegające karom koranicznym, czyli najcięższe grzechy, do których zaliczyć można:
politeizm, niedopełnienie podstawowych obowiązków związanych z kultem wobec Allaha oraz odstępstwo od wiary, a następnie takie czyny jak:
morderstwo, dopuszczenie się nierządu, sodomia, spożywanie alkoholu
lub padliny oraz kradzież. Potępiana jest także lichwa. Zaznaczyć należy,
iż szari’atu nigdy nie skodyfikowano. Nad jego przestrzeganiem czuwają
26Tamże.
27
Por. tamże.
Por. R. Tokarczyk, Współczesne…, dz. cyt., s. 231.
29 Szerzej zob. J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Warszawa 2007, s. 76–78.
30K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 490.
28
Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki
213
sędziowie, zwani kadi, z kolei mufti wyrażają opinię prawną, nazywaną
fatwą, poprzez którą wskazują, czy dane działanie nie naruszało reguł.
Nie przysługuje od nich żadne odwołanie31.
3. Źródła islamu i ich ewolucja
3.1. Okres życia Mahometa: Koran i sunna
Koran, będący Świętą Księgą muzułmanów, zawiera nauki głoszone przez
Mahometa i stanowi główne źródło wiary dla wyznawców islamu. Sam
wyraz „Koran”, z arabskiego Kur’ān, oznacza „lekturę” i traktowany jest
jako objawione słowo Boże32. Przyjmuje się, że tekst Koranu powstał w latach 610–630, w czasie doznawania przez Mahometa objawień. Na początku zapisywano jedynie niektóre części Koranu, pozostałe natomiast
były zapamiętywane przez wyznawców islamu. Z czasem jednak, w związku z licznymi wojnami prowadzonymi przez Mahometa, które skutkowały śmiercią jego towarzyszy, stwierdzono konieczność dokładnego spisania
wszystkich nauk Proroka, aby ocalić je od zapomnienia. W wyniku tego,
na podstawie redakcji Koranu zleconej przez kalifa Abu Bakra, na polecenie kalifa Osmana, trzy osobowa komisja, której przewodził Zajd ibn
Tabit, sporządziła ostateczną wersję Świętej Księgi33. Zaznaczyć należy
jednak, iż dla większości wyznawców islamu Koran uważany jest za słowo
Boga, przekazane bez udziału człowieka. W efekcie mu’tazylickich dyskusji uznano, że jest on odwieczny, niczym sam Bóg, a nie stworzony34.
Koran złożony jest ze 114 rozdziałów nazywanych surami, z których
90 ma pochodzić z okresu mekkańskiego, a 24 z medyńskiego. Według
najpowszechniejszej numeracji liczy on 6236 wersetów. Sury uporządkowane zostały według długości, od najdłuższej do najkrótszej, za wyjątkiem sury pierwszej. Każda z nich, poza dziewiątą, rozpoczyna się słowami „W imię Boga Miłosiernego, Litościwego!”, z arabskiego zwanymi
basmalą35. Sury podzielone są na wersety nazywane ajatami, co w tłuma31
Szerzej zob. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 490–491.
Por. A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 35.
33 Por K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 475.
34 Szerzej zob. M. Ruthven, Islam…, dz. cyt., s. 36, 74–76.
35 Por. tamże; A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 36–37.
32
214
Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata
czeniu z arabskiego oznacza „znak” i używane jest w Koranie często, by
podkreślić bożą obecność. Owe znaki wskazywać bowiem mają na istnienie Boga w naturze. Treść Świętej Księgi jest niezwykle różnorodna,36
a tematy jej wersetów dzieli się na trzy części: „prawa i nakazy (ahkam)”,
„historie (kisas)” i „napomnienia (mawa’ iz)37. Dostrzega się ponadto różnice pomiędzy surami pochodzącymi z okresu mekkańskiego, które emanują religijnością i dotyczą przede wszystkim kwestii eschatologicznych
(są przy tym krótkie i bardzo obrazowe), a długimi surami z okresu medyńskiego dotyczącymi spraw gospodarczych, społecznych i etycznych38.
Omawiając natomiast Koran pod względem roli, jaką odgrywa on
w kulturze prawnej islamu, wskazać w tym miejscu należy, że jeszcze
za życia Proroka, w okresie medyńskim, przepisy zawarte w Koranie
okazały się niewystarczające, szczególnie w obliczu intensywnego rozwoju społeczności muzułmańskiej. Związane było to z licznymi lukami
w przepisach Księgi, na podstawie których tworzono prawo oraz z występującymi w nich sprzecznościami (w celu ich usunięcia wypracowano
rozróżnienie pomiędzy wersetami znoszonymi tzw. mansuch a znoszącymi – nasich, w związku z czym zrodziła się w późniejszym okresie egzegeza Księgi, nazywana tafsir). Co więcej, zabroniona była interpretacja
Księgi przez sędziów islamskich według ich uznania, a opierać można
było się jedynie na autorytatywnym odczytywaniu znaczenia dokonywanym przez „doktorów” prawa. Ze względu na braki w uregulowaniach
znajdujących się w Koranie, obok Księgi, w okresie działalności Mahometa funkcjonowała także sunna39.
Sunna, czyli tradycja Mahometa, jest więc muzułmańskim źródłem
prawa funkcjonującym obok Koranu. Samo słowo sunna oznacza „drogę”, „regułę”, „sposób działania”, „sposób życia”, natomiast w wymiarze
religijnym są to wszystkie czyny i wypowiedzi Proroka40. Przypisuje się jej
wartość normatywną, podrzędną jedynie w stosunku do samego Koranu,
którego ma być ona uzupełnieniem41. Początkowo słowa Mahometa, jego
zwyczaje i sposób bycia były przekazywane ustnie, jako hadisy, dopiero
po jego śmierci – głównie od VIII wieku – zaczęto je spisywać, podając
36
Szerzej zob. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 475.
Szerzej zob. A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 38–39.
38 Por. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 475–476.
39 Szerzej zob. J. Bielawski, Prawo muzułmańskie…, dz. cyt., s. 108.
40 Por. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 476.
41A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 41.
37
Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki
215
właściwą treść, zwaną matn oraz autorów przekazujących daną tradycję,
określanych jako isnad42.
Warto w tym miejscu wskazać, że jeszcze za życia Mahometa, w okresie jego panowania w Medynie, kiedy sprawował on de facto władzę absolutną, jego działalność prawodawcza była dość przypadkowa, gdyż przy
rozstrzyganiu danej sprawy stosował on metodę słuszności. Praktyka ta
polegała na tym, że odwoływał się on do prawa zwyczajowego Medyny,
o ile uznał je za słuszne w danej kwestii. W przeciwnym razie wykorzystywał nowe „objawienie” uzupełniając w ten sposób na bieżąco Koran i sunnę. W efekcie czego uznać należy, że funkcjonowały wówczas w Medynie
trzy typy prawa – zwyczajowe prawo tego miasta, zasada słuszności stosowana przez Proroka oraz tworzone przez niego Koran i sunna. Sytuacja ta
uległa zmianie po jego śmierci, kiedy to rozpoczął się okres porządkowania prawa muzułmańskiego, o czym w dalszej części roz­ważań43.
Podczas spisywania sunny niezwykle ważne było poszukiwanie potomków towarzyszy Mahometa znających przekazane im przez przodków nauki Proroka. Istotną kwestią było oczywiście odróżnienie rzeczywistych opowieści od fałszywych świadectw. W tym celu stosowano
porównania tekstowe, jak i kontrolę wszystkich ogniw dla danego hadisu. Efektem spisywania ustnie przekazywanych tradycji było powstanie
wielu zbiorów, z których największą wiarygodnością cieszy się pięć z nich,
nazywanych „Pięcioma Księgami”, a za w pełni autentyczne uznaje się
zbiory Al-Buchariego i Muslima, które nazwano Sahih, czyli prawdziwe.
Konsekwencją pojawienia się sunny – jako dodatkowego źródła religii
obok Koranu – jest istnienie różnych, odmiennych tradycji, szczególnie
w aspektach kosmologicznych i antropologicznych44.
3.2. Okres po śmierci Mahometa: idżma i kijas
W okresie po śmierci Proroka, kiedy to rozpoczęto wspomniany wcześniej
okres porządkowania prawa muzułmańskiego, rozstrzygając poszczególne
przypadki odwoływano się w pierwszej kolejności do Koranu. Jeśli jednak nie znaleziono w nim odpowiedniego przepisu, należało posłużyć się
sunną Mahometa (zaznaczyć należy, iż rozwój i wzbogacanie tych dwóch
42
Por. K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 476.
Por. J. Bielawski, Prawo muzułmańskie…, dz. cyt., s. 109–110.
44 Por. A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 41; K. Banek, Historia religii…, dz. cyt., s. 476.
43
216
Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata
głównych źródeł prawa islamskiego miał miejsce przede wszystkim w okresie panowania „kalifów sprawiedliwych”, czyli władców wybieranych
zgodnie z dawną tradycją arabską, tj. do 661 roku). W przypadku, gdy
także tam nie znaleziono sposobu rozwiązania danej sprawy, próbowano
oprzeć się na zwyczajowym prawie Medyny. W związku z tym, że pojawiać
zaczęły się sytuacje, których nie dało się rozstrzygnąć w oparciu o żadne
z wymienionych trzech źródeł, przy ich rozpatrywaniu wykorzystywać zaczęto tzw. ra’ j, czyli odwołanie się do rozsądku i sprawiedliwości, a z czasem (dodane później do elementów składowych prawa muzułmańskiego)
także idżmę – czyli zgodność opinii uczonych oraz kijas – czyli analogię45.
a) Idżma
Idżma – czyli konsensus, zgoda wspólnoty, co do pewnej praktyki lub
opinii w kwestii obrzędów religijnych lub w innej dziedzinie – stanowi
kolejne źródło prawa muzułmańskiego46. Na gruncie europejskim, słowo
konsensus oznacza powszechną zgodę między członkami danej społeczności; zgodne stanowisko w jakiejś sprawie, osiągnięte w wyniku dyskusji
i kompromisu47. W prawie muzułmańskim brak natomiast jednej definicji, która określałaby jak należy rozumieć pojęcie idżma. O ile sam brak
jednoznacznej definicji konsensusu (idżma) nie budzi aż takich sprzeczności między muzułmanami, tak kwestia jego powszechnego uznania
tak. Ogólna zgoda, ma miejsce tylko w odniesieniu do idżmy towarzyszy
Proroka i jako taka jest powszechnie uznawana za wiążącą, jak i stanowiącą element szariatu. Natomiast idżma powstała już po ich śmierci, budzi spore rozbieżności wśród przedstawicieli doktryny muzułmańskiej48.
Pewne różnice w uznawaniu idżmy można zauważyć także wśród sunnitów i szyitów. Szyici ograniczają konsensus (idżma) wyłącznie do zgody
imamów. Sunnici natomiast w większości uważają, że za konsensus (idżma) należy uznawać powszechną, ale nie jednomyślną, zgodę wszystkich
uczonych należących do wspólnoty muzułmańskiej, którzy dodatkowo
żyli w pewnym okresie po śmierci Proroka (koncepcja ta nie ma jednak
nic wspólnego z demokracją, gdyż kategorycznie wyklucza powszechny
45
Szerzej zob. J. Bielawski, Prawo muzułmańskie…, dz. cyt., s. 110.
Por. A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 42–43.
47 E. Sobol (red.), Nowy Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2002.
48 Por. S.W. Witkowski, Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Warszawa 2009,
s. 46.
46
Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki
217
udział ludności, ograniczając ich do odpowiednio wykształconych i wykwalifikowanych autorytetów49).
Wracając jednak do początku warto nadmienić, że praktyka ta wykształciła się w okresie panowania dynastii Omajjadów, czyli w latach 661–750.
Panowanie tej dynastii stanowiło bardzo ważny etap rozwoju kultury prawnej islamu, ze względu na wzbogacanie jej innymi tradycjami prawnymi,
teoriami, praktykami i metodami z podbitych terenów. Wpływ na kształtowanie się prawa muzułmańskiego miały więc w tamtym okresie: prawo bizantyjskie, talmudyczne, kanoniczne prawo wschodnich Kościołów
oraz prawo perskie. Uważa się przy tym, że idżma swe korzenie ma w prawie rzymskim, a dokładniej w tak zwanym pojęciu opinio prudentium50.
Rozwijając znaczenie idżmy, wskazać należy, iż jej sednem jest to, że
dana praktyka, co do której uzyskano zgodę, staje się poprzez to praktyką
islamską. Idżmę rozumieć można szeroko (gdy coś, co do czego uzyskano
zgodę, uważane jest za właściwe dla wspólnoty muzułmańskiej w ogólności) oraz wąsko (gdy coś staje się charakterystyczne dla samej wspólnoty).
Ponadto za idżmę uznać można także konsensus, który podzielany był
przez wspólnotę muzułmańską od momentu powstania danej praktyki
do dzisiaj, czego przykładem może być obrzezanie. Konsensusy mogą być
także tylko chwilowe, ograniczone w czasie i przestrzeni, jak np. konsensus co do kultu świętych, powstały w X–XI wieku, a następnie znacznie
zmniejszony w XVIII i XIX wieku51. Wskazuje się, że podstawą uznania
konsensusu jako źródła islamu są słowa samego Proroka:
Wy jesteście najlepszym narodem, jaki został utworzony dla ludzi: wy nakazujecie, to, co jest uznane, a zakazujecie tego, co jest naganne i wierzycie
w Boga52.
Warto w tym miejscu także zaznaczyć, iż początki funkcjonowania
opinii uczonych umiejscawia się już w czasach rządów pierwszych kalifów, w wyniku czego w późniejszym okresie wykształciły się klasyczne szkoły prawa muzułmańskiego wspomniane we wcześniejszej części
rozważań. Jednak według najnowszych badań, w VII wieku prawo muzułmańskie jako nauka jeszcze nie istniało, a jej wykształcenie datuje się
49I. Warraq,
Dlaczego nie jestem muzułmaninem, Warszawa 2013, s. 226.
Szerzej zob. J. Bielawski, Prawo muzułmańskie…, dz. cyt., s. 112.
51 Szerzej zob. A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 42–43.
52 Koran, J. Bielawski (tłum.), Warszawa 1986, III, 110.
50
218
Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata
dopiero na początek wieku VIII, kiedy to spotkać można było pierwszych
specjalistów prawa religijnego, którzy poprzez idżtihad wypracowywali
tzw. mazhab, tj. „drogę życia muzułmańskiego”. Właśnie na tym etapie rozwoju prawa duże znaczenie odegrała idżma, gdyż wówczas każda
ze szkół prawa islamskiego przedstawiała jedynie opinię swoich „anonimowych” reprezentantów, a dopiero później, zaczęto imiennie wskazywać wybitnych przedstawicieli53.
b) Kijas i panowanie Abbasydów, jako końcowy moment
kształtowania się kultury prawnej islamu
Ostatnim źródłem prawa muzułmańskiego jest kijas, czyli logiczne rozumowanie. Znajduje ono zastosowanie gdy trzy poprzednie źródła nie rozstrzygają pewnego konkretnego, charakterystycznego problemu. Wtedy
bowiem, wykorzystuje się opinię sędziego lub eksperta, którzy inspirować
się będą w takim przypadku wskazówkami, co do danej kwestii, zawartymi w poprzednich źródłach54. Wymagane jest tu łączne spełnienie czterech przesłanek:
◾◾ istnieje kazus wyjściowy,
◾◾ kazus ten powinien być już rozstrzygnięty przy wykorzystaniu innych źródeł prawa (Koran, sunna, idżma),
◾◾ istnieje nierozstrzygnięty kazus,
◾◾ istnieje wspólna podstawa prawna dla obu z nich.
Sprowadza się do możliwości zastosowania rozwiązania przyjętego
w kazusie wyjściowym, na zasadzie analogii do kazusu, którego rozwiązania nie odnaleziono w innych źródłach. Korzystać z analogii można
jedynie w odniesieniu do pojedynczych kazusów. Problem z jej funkcjonowaniem w systemie źródeł prawa muzułmańskiego pojawia się też
w odniesieniu do materii jaką może normować, gdyż np. szkoła hanaficka, jak i większość doktryny, odrzucają możliwość regulacji za jej pomocą zachowań w trakcie obrzędów religijnych. Z drugiej jednak strony,
w przeciwieństwie chociażby do współcześnie obowiązujących systemów
prawnych, dopuszcza się stosowanie analogii w prawie karnym, do określania wymiaru kar55.
53
Szerzej zob. J. Bielawski, Prawo muzułmańskie…, dz. cyt., s. 113–114.
Por. A. Scarabel, Islam…, dz. cyt., s. 44.
55S.W. Witkowski, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 50.
54
Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki
219
Warto dodać iż kijas jest odmiennie traktowane przez różne szkoły
prawa (zdecydowanie częściej korzystają z niej szkoła szafi’icka i hanaficka), wywołuje też spory pomiędzy prawnikami. Jest ona podrzędna
w stosunku do norm wynikających z konsensusu (idżma). Jednak zarówno w Koranie, jak i w hadisach, możemy znaleźć dla niej potwierdzenie:
On jest Tym, który wypędził z domostw tych spośród ludu Księgi, którzy
nie uwierzyli – na pierwsze zebranie. Wy nie myśleliście, że oni odejdą, a oni
myśleli, że twierdze obronią ich przed Bogiem. Lecz przyszedł do nich Bóg
ze strony, z której oni się Go nie spodziewali, i rzucił w ich serca przerażenie.
Niszczą oni swoje domy swoimi rękami i rękami wiernych. Bierzcie więc sobie z tego pouczenie, o ludzie, którzy posiadacie jasne spojrzenie!56.
Przytoczony werset dowodzi o odwoływaniu się Koranu do analogii, gdyż nakazuje ludowi brać przykład z kary, która dotknęła Żydów
i chrześcijan. Podobnie został przyrównany pocałunek do przepłukania
ust. wodą, w czasie postu:
Przekazane przez Umara ibn al-Chattaba: Ucieszyłem się i uradowałem,
dlatego pocałowałem jak pościłem, i dlatego powiedziałem: Apostole Allaha, popełniłem zły uczynek; pocałowałem, jak pościłem. On powiedział:
Co myślisz, jak przepłuczesz swoje usta wodą, jak pościsz. Sprawozdawca
Isa ibn Hammad powiedział w swojej wersji: Powiedział: Co z tego?57.
Jednak wobec różnych stanowisk sunnitów, mniej lub bardziej przychylnych do stosowania analogii, szyici całkowicie ją odrzucają, powołując się na domniemane słowa Proroka:
Moi zwolennicy dzielą się na przeszło 70 sekt i najbardziej błądząca jest
ta grupa, która rozstrzyga zagadnienia na podstawie kijasu. Postępują oni
w sposób, którego zabroniłem i nie czynią tego, co zezwoliłem58.
Warto dodać, że posługiwanie się kijas nie było powszechnie akceptowane w czasie kształtowania się prawa muzułmańskiego59. Kijas, jako czwarte
56
Koran…, dz. cyt., LIX, 2.
Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 49.
58M.S. Hajdarowa, Podstawowe kierunki i szkoły prawa muzułmańskiego, [w:] Prawo
muzułmańskie. Struktura i podstawowe instytucje, K. Piasecki (przekł.), Warszawa
1990, s. 168.
59 Szerzej zob. M. Ruthven, Islam…, dz. cyt., s. 96–98.
57S.W. Witkowski,
220
Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata
źródło prawa uznany został bowiem dopiero pod koniec panowania dynastii
Abbasydów, za czasów której nastąpił pełny rozkwit nauki prawa islamskiego60. Abbasydzi panowali pomiędzy VIII a XIII wiekiem. Dynastia ta, krytykując rządy poprzedniej dynastii Omajjadów, przyczyniła się w ogromnym stopniu do umocnienia prawa islamu, uznając je jako jedyną normę
ideologiczną wśród muzułmanów, dążąc jednocześnie do wprowadzenia jej
w życie. (Przykładem odmienności w polityce Abbasydów w stosunku do
Omajjadów może być np. fakt, iż za panowania Abbasydów wielu polityków otrzymywało równocześnie wysokie godności państwowe, co nie zdarzało się wcześniej). Kalifowie abbasydcy dążyli w swoich działaniach do jak
najgłębszego zislamizowania społeczeństwa i instytucji państwowych oraz
do oparcia ich działalności na prawie islamu. Mimo iż w działaniach tych
napotykali na opór ze strony niektórych prawników wspomagających władzę państwową, to ostatecznie, w efekcie panowania tej dynastii, pod koniec
XIII wieku doktryna prawa muzułmańskiego w pełni dojrzała, a w wyniku
licznych dyskusji dotyczących Koranu, sunny, idźmy, kijas, urf, istihan i istislah, finalnie pierwsze cztery z nich uznane zostały za podstawowe źródła
prawa muzułmańskiego, funkcjonujące po dzień dzisiejszy61.
Należy pamiętać, iż źródła prawa muzułmańskiego jakimi są Koran
i sunna (razem zwane jako nass), stanowią prawo objawione, a więc nadrzędne w stosunku do konsensusu (idżma) i analogii (kijas), które to jako
stworzone przez człowieka, są im podległe. Wobec tego, niemożliwa jest
derogacja norm prawnych wynikających z Koranu czy sunny, poprzez te
które pochodzą z konsensusu (idżma) czy analogii (kijas). Z drugiej jednak
strony, także normy zawarte w nass, nie mogą derogować tych pochodzących z konsensusu czy analogii, co wynika już z samej zasady prawa, iż
norma wcześniejsza nie może uchylać późniejszej. Taki stan rzeczy mógłby
doprowadzić do sytuacji, gdy w systemie prawa muzułmańskiego, funkcjonowałyby dwie odrębne, sprzeczne ze sobą normy, dalej jednak prawnie obowiązujące. Przed tą sytuacją chroni jednak założenie, iż podrzędne
wobec nass źródła prawa, powstają niejako na podstawie ogólnych zasad,
wynikających już z Koranu czy sunny, a ich zadaniem jest zapełnianie luk
w prawie czy pomoc w ich interpretacji, które z oczywistych względów,
nie mogą zostać zniwelowane przez samo prawo objawione62.
60
Szerzej zob. J. Bielawski, Prawo muzułmańskie…, dz. cyt.,. s. 115–116.
Szerzej zob. tamże.
62S.W. Witkowski, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 50.
61
Rozwój kultury prawnej islamu – wprowadzenie do tematyki
221
Zakończenie
Po przeanalizowaniu różnorodnych aspektów składających się na kulturę
prawną islamu i jej rozwój, przyjąć możemy, iż jej początków doszukiwać
można się już za życia Mahometa, ale jednak ścisła nauka prawa muzułmańskiego i jej rozwój przypada na wieki późniejsze, po jego śmierci. Dopiero
wtedy bowiem ukształtowały się obowiązujące po dziś dzień, podstawowe
obok Koranu i sunny źródła wiary, a więc – idżma i kijas. Również wtedy
rozwinęły się tak ważne pojęcia jak szariat czy fikh oraz różnorodne instytucje prawne (obejmujące różne jego gałęzie). Cały proces kształtowania się
prawa muzułmańskiego trwał do końca panowania dynastii Abbasydów, to
jest do wieku XIII. W tym okresie proces rozwoju kultury prawnej islamu,
zatrzymał się, na co wskazuje wielu autorów. Muzułmanie bowiem, zarówno
współcześni, jak i żyjący w okresie po wieku XIII, opierają się na dorobku
prawnym ukształtowanym do wieku XIII, co ma swój wyraz przede wszystkim w fakcie, iż nawet jeżeli w ramach danego państwa tworzone jest nowe
prawo, to jest ono zarazem ściśle podporządkowane szariatowi. Z jednej strony stanowi to z całą pewnością o niepowtarzalności kultury islamu, w której
nie istnieje jakikolwiek rozdział pomiędzy tym, co duchowe, a tym co prawne. Z drugiej strony ścisłe przestrzeganie nakazów szariatu ukształtowanych
ponad tysiąc lat temu – widoczne przede wszystkim w ruchach fundamentalistycznych, jak wahhabizm czy salafizm – stanowi poważne zagrożenie
dla współczesnego świata, prowadząc niejednokrotnie do brutalnych i kontrowersyjnych przypadków łamania podstawowych praw człowieka w imię
religii. Najlepszym tego przykładem jest terroryzm praktykowany w imię
dżihadu. Problem ten staje się poważniejszy jeśli weźmiemy pod uwagę fakt,
iż coraz więcej imigrantów muzułmańskich osiedla się na terenie Europy,
jednocześnie dążąc do przeniesienia swoich rozwiązań prawnych na grunt
prawa europejskiego, co w związku z niekompatybilnością, a wręcz wyraźną sprzecznością obu systemów prawnych w wielu podstawowych kwestiach,
pozostaje zjawiskiem niezwykle kontrowersyjnym i niebezpiecznym.
Bibliografia
Banek K., Historia religii. Religie niechrześcijańskie, Kraków 2007.
Bielawski J., Islam, Warszawa 1980.
222
Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata
Bielawski J., Prawo muzułmańskie, [w:] Główne kultury prawne współczesnego świata, H. Rota (red.), Warszawa 1995.
Bury J., Kasprzak J., Prawo karne islamu, Warszawa 2007.
Hajdarowa M.S., Podstawowe kierunki i szkoły prawa muzułmańskiego, [w:] K. Piasecki (przekł.), Prawo muzułmańskie. Struktura i podstawowe instytucje, Warszawa 1990.
Nowy Słownik Języka Polskiego PWN, Sobol E. (red.), Warszawa 2002.
Ruthven M., Islam, Warszawa 1998.
Scarabel A., Islam, Kraków 2004.
Tokarczyk R., Współczesne kultury prawne, Zakamycze 2000.
Warraq I., Dlaczego nie jestem muzułmaninem, Warszawa 2013.
Witkowski S.W., Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Warszawa 2009.
Abstract
Katarzyna Sadowa, Agnieszka Kuriata
Development of Muslim legal culture – an introduction to the issue
Undoubtedly, the Muslim culture is different in many aspects from European tradition. One of the main difference is the fact that there is no division of Muslim
religious values and the law – in Muslim countries legal regulations are based on
sharia. This may results in some controversies, especially with regards to Muslim
minorities living in the Europe. As the percentage of Muslims in the European
countries still increases, some analysis regarding sharia are worth to be conducted.
Therefore authors present the main issues concerning sharia – law, as an introduction to more specific researches.
Download