Oferta fakultetów przewidzianych do realizacji w semestrze letnim

advertisement
Oferta fakultetów
przewidzianych do realizacji w semestrze letnim 2015/2016
PRACA SOCJALNA
studia niestacjonarne
Student wybiera z oferty jeden fakultet.
Nazwa przedmiotu: Ochrona dobra dziecka – prawo i praktyka
Prowadzący: dr Jolanta Zozula
Forma zajęć: wykład 30 godzin (2 ECTS)
Opis: Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Ochrona dobra dziecka w ramach władzy rodzicielskiej.
2. Ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej - formy i przesłanki.
3. Prawo dziecka do wychowania się w rodzinie a organizacja pieczy zastępczej.
4. Proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – założenia ustawowe a rzeczywistość.
5. Ochrona dobra dziecka w ramach procedury adopcyjnej.
6. Zjawisko euro sieroctwa – sytuacja prawna i faktyczna dzieci emigrantów zarobkowych,
7. Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka.
8. Warunki i procedura ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego,
9. Problem „małoletniego rodzicielstwa” – sytuacja prawna, przyczyny, profilaktyka, formy
wsparcia.
10. Przemoc wobec dziecka w rodzinie – rola pracownika socjalnego w realizacji ochrony dobra
dziecka, procedura odbierania dziecka z domu w związku z bezpośrednim zagrożeniem jego
zdrowia lub życia.
11. Małoletni jako świadek w procesie karnym i cywilnym.
Warunki zaliczenia (ZO): obecność i aktywność na zajęciach; krótka praca pisemna.
Nazwa przedmiotu: Prawo w pracy asystenta rodzinnego – wybrane aspekty
Prowadzący: dr Jolanta Zozula
Forma zajęć: wykład 30 godzin (2 ECTS)
Opis: Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Instytucja asystenta rodziny:
a. cel powołania instytucji asystenta rodziny,
b. warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o funkcje asystenta rodziny,
c. zadania asystenta rodziny,
d. prawa asystenta rodziny.
2. Wsparcie dla rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i organizacja pieczy zastępczej.
3. Proces usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej.
4. Procedura adopcyjna w ramach kompetencji ośrodków adopcyjno – opiekuńczych oraz przed
sądem rodzinnym i opiekuńczym.
5. Pomoc społeczna – organizacja i zadania:
a. świadczenia z pomocy społecznej,
b. Domy Pomocy Społecznej – procedura umieszczania osób.
6. Przepisy prawa regulujące postępowanie w przypadku zjawiska przemocy w rodzinie:
a. formy pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie,
b. skład i praca zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c. procedura „Niebieskiej Karty”,
d. procedura odbierania dziecka z rodziny dotkniętej przemocą.
7. Świadczenia rodzinne:
a. rodzaje świadczeń rodzinnych,
b. zasady weryfikacji świadczeń rodzinnych,
c. postępowanie w sprawach o przyznanie i wypłacania świadczeń rodzinnych.
8. Przepisy prawa dotyczące niepełnosprawności:
a. stopnie niepełnosprawności i sposób ich określania,
b. uprawnienia osób niepełnosprawnych.
9. Regulacje prawne w zakresie ochrony zdrowia psychicznego:
a. badanie leczenie i rehabilitacja osób chorych psychicznie,
b. ochrona praw osób chorych psychicznie,
10. Regulacje prawne w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi:
a. działania profilaktyczne,
b. postępowanie w stosunku do osób nadużywających alkoholu.
11. Regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania narkomanii:
a. profilaktyka i edukacja,
b. postępowanie z osobami uzależnionymi.
Warunki zaliczenia (ZO): obecność i aktywność na zajęciach; krótka praca pisemna.
Nazwa przedmiotu: Prawo a płeć
Prowadzący: dr Monika Zima-Pariaszewska
Forma zajęć: wykład 30 godzin (2 ECTS)
Opis: Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Równość kobiet i mężczyzn.
2. Ochrona praw kobiet w Polsce.
3. Gender Mainstreaming w polityce społecznej.
4. Sytuacja zawodowa i rodzinna kobiet i mężczyzn.
5. Minister czy ministra - polityczne prawa kobiet.
6. Prawo karne a feminizm (przestępstwa seksualne, przestępstwo znęcania się, stalking,
dzieciobójstwo).
7. Przemoc w rodzinie jako przemoc ze względu na płeć.
8. Kobiety a wymiar sprawiedliwości – kobiety sprawczynie przestępstw.
9. Zdrowie, prawa reprodukcyjne i seksualne.
10. Prawa kobiet z niepełnosprawnościami.
Warunki zaliczenia (ZO): udział w moderowanej dyskusji, opracowanie zagadnienia w grupie.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia prawne ochrony zdrowia psychicznego
Prowadzący: dr Monika Zima-Pariaszewska
Forma zajęć: wykład 30 godzin (2 ECTS)
Opis: Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Pojęcie zaburzeń psychicznych i ich klasyfikacja w świetle DSM – 5 i ICD – 11.
2. Ochrona zdrowia psychicznego na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (formy, procedura przyjęcia do szpitala).
3. Prawa pacjentów szpitala psychiatrycznego (przymus bezpośredni, ubezwłasnowolnienie, kurator
dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego).
4. Postępowanie lecznicze w stosunku do osoby leczonej za jej zgodą, osoby leczonej bez jej zgody.
5. Postępowanie przed sądem opiekuńczym w sprawach dotyczących ochrony zdrowia
psychicznego.
6. Psychiatria środowiskowa – pojęcie i znaczenie.
7. Środowiskowe domy samopomocy.
Warunki zaliczenia (ZO): udział w moderowanej dyskusji, opracowanie zagadnienia w grupie.
Nazwa przedmiotu: Wolności i prawa mieszkańca domu pomocy społecznej
Prowadzący: dr Monika Zima-Pariaszewska
Forma zajęć: wykład 30 godzin (2 ECTS)
Opis: Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Dom pomocy społecznej jako instytucja pomocy społecznej.
2. Przyjęcie do domu pomocy społecznej.
3. Przemoc instytucjonalna - fakty.
4. Przymus bezpośredni.
5. Wolność osobista i prawo do decydowania o swoim życiu.
6. Prawo do prywatności.
7. Prawo do własności i prawa majątkowe.
8. Rola pracownika socjalnego w przestrzeganiu praw mieszkańców domu pomocy społecznej.
9. Mieszkalnictwo wspomagane jako alternatywa dla domu pomocy społecznej.
10. Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami.
11. Dom pomocy społecznej a deinstytucjonalizacja.
Warunki zaliczenia (ZO): udział w moderowanej dyskusji, opracowanie zagadnienia w grupie.
Nazwa przedmiotu: Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami w pracy socjalnej
Prowadzący: dr Monika Zima-Pariaszewska
Forma zajęć: wykład 30 godzin (2 ECTS)
Opis: Podczas zajęć omawiane będą następujące zagadnienia:
1. Definicja niepełnosprawności wczoraj i dziś
2. Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami – geneza
3. Racjonalne dostosowanie i uniwersalne projektowanie
4. Edukacja włączająca
5. Opieka środowiskowa
6. Wspierane podejmowanie decyzji
7. Życie rodzinne osób z niepełnosprawnościami
8. Zatrudnienie wspomagane - trener pracy
9. Prawo do habilitacji osób z niepełnosprawnościami
Warunki zaliczenia (ZO): udział w moderowanej dyskusji, opracowanie zagadnienia w grupie.
Download