SEKRETARZ STANU Pan Marek KUCHCIŃSKI MARSZAŁEK

advertisement
Warszawa, 2016-02-
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
SEKRETARZ STANU
Nr 303/148/I-23/16/IŚ
Pan Marek KUCHCIŃSKI
MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Odpowiadając, z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej, na interpelację Pana Posła
Dariusza Piontkowskiego w sprawie kosztów modernizacji niemieckich czołgów Leopard
będących na wyposażeniu polskiej armii (nr 767), uprzejmie proszę o przyjęcie następujących
informacji.
Pozyskiwanie sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP odbywa się zgodnie z wieloletnim
programem stanowiącym załącznik do uchwały Nr 123 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2014 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania
Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów
operacyjnych„ (M. P. poz. 558). Aktualne zakupy sprzętu wojskowego i usług są prowadzone
przez Inspektorat Uzbrojenia na podstawie „Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP
w latach 2013-2022” i realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Umowa na modernizację czołgów Leopard 2A4 do wersji Leopard 2PL (Nr IU/77/X89/ZS/NEG/USŁ/Z/2014/408), podpisana w dniu 28 grudnia 2015 r. z konsorcjum, w skład
którego wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowej S.A. oraz Zakłady Mechaniczne Bumar Łabędy
S.A., opiewa na kwotę 2,4 mld zł. Jednocześnie wyjaśniam, że umowa zawiera informacje
zastrzeżone przez wykonawcę, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co powoduje, że nie
wszystkie dane z nią związane mogą być przekazywane do publicznej wiadomości.
Nawiązując do jednostkowych i łącznych kosztów prac modernizacyjno-remontowych
wspomnianych w interpelacji informuję, że szacunkowe wydatki na działania niezbędne dla
zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania, spełnienia wymogów ruchu drogowego oraz
zapewnienia gotowości bojowej całości sprzętu pozyskanego z zasobów Bundeswehry w ramach
układu zawartego w dniu 29 kwietnia 2002 r. między Ministrem Obrony Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Obrony Republiki Federalnej Niemiec
w sprawie przekazania uzbrojenia i sprzętu wojskowego zostały określone na kwotę 5 150 000
EUR. Zgodnie z zapisami układu koszty te nie były podawane oddzielnie dla poszczególnych
rodzajów pozyskanego sprzętu (czołgów, ruchomych mostów, wozów opancerzonych
zabezpieczenia technicznego, pojazdów opancerzonych do ewakuacji rannych, transporterów
opancerzonych).
Odnosząc się do pytania dotyczącego ewentualnej większej opłacalności zakupu „czołgów
używanych, ale sprawnych i stosunkowo nowych” należy podkreślić, że używane czołgi rodziny
Leopard 2 generalnie nie są dostępne na rynku wtórnym. Oferty ich sprzedaży pojawiają się tylko
okazjonalnie (głównie z tzw. nadwyżek) i są kierowane bezpośrednio do konkretnego odbiorcy.
Jednocześnie informuję, że od 2003 r. używane czołgi Leopard 2A4, które również przechodzą
proces modernizacji, zakupiły także Kanada, Finlandia, Chile i Singapur.
W zakresie pytania dotyczącego ceny nowego czołgu Leopard w głównych wersjach
wyjaśniam, że co do zasady (niezależnie od wersji sprzętu) jest to informacja objęta tajemnicą
handlową (w warunkach polskich tajemnicą przedsiębiorstwa). Nie jest również ujawniana przez
nabywców czołgów, kierujących się w tym względzie bezpieczeństwem użytkowników, któremu
mogłoby zagrozić ujawnienie konkretnej konfiguracji maszyn na skutek wskazania ich ceny.
Najczęściej możemy poznać jedynie ogólną wartość umowy, w której zawarte są koszty sprzętu
2
wojskowego z określonym wyposażeniem i konfiguracją, sprzętu towarzyszącego, elementy
zabezpieczenia logistycznego, amunicji, części zamiennych i szkoleniowych (np. symulatorów,
trenażerów).
Cena zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego jest składową wielu czynników. Do tych
głównych zaliczyć należy liczbę sprzedawanego sprzętu, jego dostępność dla konkretnego
użytkownika, termin dostarczenia, ilość i rodzaj wyposażenia dodatkowego, zakres
udostępnianych praw własności przemysłowej i transferu technologii, miejsce produkcji, zakres
i czas obowiązywania gwarancji, zakres zabezpieczenia logistycznego oraz szkolenia
użytkowników i specjalistów do obsługiwania oraz napraw. W ocenie specjalistów szacunkowa
cena nowego czołgu Leopard 2 zależy przede wszystkim od jego wersji i kształtowałby się
w przedziale od 10 mln EUR do ponad 30 mln EUR.
Nawiązując z kolei do przywołanej w interpelacji tezy, że „koszt modernizacji czołgu
Leopard 2A4 dla polskiej armii jest znacznie większy od zakupu czołgów używanych, ale
nowoczesnych, a tylko o nieznacznie mniejszy od kosztu zakupu zupełnie nowych” pragnę
wyjaśnić, iż z uwagi na wymienione wyżej uwarunkowania mające wpływ na specyfikę
omawianego rynku oraz brak dostępności nowego sprzętu, w celu obniżenia kosztów produkcji
wyrobu finalnego wykorzystywane są istniejące konstrukcje, które są poddawane gruntownej
modernizacji. Większość aktualnie eksploatowanych czołgów Leopard 2 (takich wersji, jak AS,
A6, A7 i ich wersje pośrednie) powstało w wyniku modernizacji czołgów Leopard 2A4. Należy
uznać, że bardziej opłacalna staje się modernizacja posiadanego sprzętu do wyższych standardów,
spełniających wymagania taktyczno-techniczne obecnego i przyszłego pola walki, przy
wykorzystywaniu własnego potencjału niż kupowanie wyłącznie całkowicie nowych egzemplarzy
danego sprzętu. O nowoczesności sprzętu nie decyduje wyłącznie data produkcji, lecz
wyposażenie i użyte technologie (finalna konfiguracja). Jednocześnie wspomnę, że na zakup
fabrycznie nowych czołgów (zbudowanych od podstaw) na przestrzeni ostatnich lat zdecydowała
się jedynie Arabia Saudyjska.
Odpowiadając na pytanie dotyczące czołgów zakupionych dla Sił Zbrojnych RP w 2015 r.
informuję, że zgodnie z umową zawartą w dniu 22 listopada 2013 r. pomiędzy Federalnym
Ministerstwem Obrony Republiki Federalnej Niemiec a Ministrem Obrony Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej o przekazaniu sprzętu wojskowego z Bundeswehry do Sił Zbrojnych RP
pozyskano (w latach 2014-2015) z Bundeswehry 119 czołgów Leopard 2, z czego 105 – w wersji
A5 oraz 14 – w wersji A4. W zakresie modernizacji wskazanych czołgów Leopard 2A5 informuję,
że na chwilę obecną nie przewiduje się jej przeprowadzania, gdyż nie wymagają one remontu.
Odpowiadają one bowiem obecnym wymaganiom współczesnego pola walki, posiadają
wystarczający potencjał do realizacji zadań wynikających ze zdefiniowanych zdolności
operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Nadmienię, że czołgi te, zgodnie z zapisami ww. umowy, były
przyjmowane w stanie zgodnym z przepisami o serwisowaniu, tj. wszystkie były serwisowane
przez Bundeswehrę aż do chwili zawiadomienia o udostępnieniu ich stronie polskiej. Co do zasady
po odebraniu z jednostek Bundeswehry czołgi są poddawane przeglądom technicznym (od F1 do
F6) i ewentualnym naprawom bieżącym, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby (wystąpienia
niesprawności).
Bartosz KOWNACKI
Do wiadomości:
Pan Jacek ŚWIDERSKI
Wicedyrektor w Sekretariacie Prezesa Rady Ministrów
T-1/48/III/B10
Download