Załącznik nr 8 Umowa_zal._nr_8_Zmieniona 1,1,0 kB

advertisement
Załącznik nr 8
UMOWA Nr …………………… / 2016
zawarta w dniu …………………2016 r. w Borowiu, pomiędzy:
Gminą Borowie
z siedzibą w: 08-412 Borowie ul. Sasimowskiego 2
reprezentowaną przez
1. Wiesław Gąska
- Wójta Gminy Borowie
2. przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Hanny Ośko
a
………………………………………..
……………………………………….
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
1. …………………………..
2. …………………………..
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z
późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. : Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie.
Zakres rzeczowy robót określa kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru robót.
Dokumenty te stanowią integralną część Umowy.
Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu,
bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
§2
Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się następujący zakres rzeczowy zgodny ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia:
Zamówienie obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 49 060,50 m w tym :
1. Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 35 359 m, w tym PVC Ø 200 w ilości
23 937,5 m; PE Ø 110 w ilości 1124,0 m; PE Ø 90 w ilości 10 089,0 m; PE Ø 75 w
ilości 91,0 m; PE Ø 63 w ilości 117,5 m, przepompownie ścieków w ilości 17 +1 sztuk
modernizowana.
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 13 701,5 m, w tym PVC Ø 200 w
ilości 103,5 m, PVC Ø 160 w ilości 12 548,5 m; PE Ø 50 w ilości 1 049,5 m; ilości
wykonania przyłączy to 415 szt. Przydomowe pompownie ścieków 10 szt.
Zamówienie swym zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:
Wilchta
Sieć kanalizacji sanitarnej:
PVC Ø 200 w ilości 4 861,0 m; PE Ø 90 w ilości 703,0 m i dwie pompownie ścieków.
1
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 79 szt.
PVC Ø 160 w ilości 2 321,0 m; PE Ø 50 w ilości 390,5 m i trzy przydomowe pompownie
ścieków.
Chromin, Laliny, Iwowe
Sieć kanalizacji sanitarnej:
PVC Ø 200 w ilości 8 799,5 m; PE Ø 110 w ilości 1 124,0 m PE Ø 90 w ilości 3 471,0 m i
sześć pompowni ścieków.
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 167 szt.
PVC Ø 160 w ilości 4 578,5 m; PVC Ø 200 w ilości 103,5 m.
Słup Pierwszy, Słup Drugi, Gózd, Jaźwiny
Sieć kanalizacji sanitarnej:
PVC Ø 200 w ilości 10 277,0 m; PE Ø 90 w ilości 5 915,0 m; PE Ø 75 w ilości 91,0 m; PE Ø
63 w ilości 117,5 m i dziewięć pompowni ścieków, przejście przez teren P.K.P.
Przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 169 szt.
PVC Ø 160 w ilości 5 649,0 m; PE Ø 50 w ilości 659,0 m i siedem przydomowych pompowni
ścieków.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany oraz przedmiar robót.
§3
1. Wykonawca zapoznał się z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi wykonywania i
odbioru robót budowlanych i stwierdza, że dokumenty te są kompletne i nadają się do
wykonywania przez niego przedmiotu umowy, co potwierdza podpisem na niniejszej
umowie złożonym przez osobę uprawnioną.
2. Wykonawca wykona wszystkie roboty w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot
umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie.
3. Wykonawca dokonał oględzin miejsca robót i zapoznał się z warunkami ich prowadzenia.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy przedmiotu umowy protokólarnie w
terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zawarcia Umowy.
§4
Termin rozpoczęcia robót (termin który może ulec zmianie) 26.01. 2016 r.
Termin zakończenia robót:
31. 05. 2019 r.
§5
1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie: ……….., adres: ……….
…………………, działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z
dnia lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zmianami).
2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu
Zamawiającego.
3. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:
………………………………………………………………………………………………………….
4. Zamawiający wymaga stałej obecności Kierownika Budowy na budowie podczas
prowadzenia prac budowlano montażowych.
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym i wynosi zgodnie z ceną ofertową …………………………………………. PLN
brutto (słownie: ………………………………………… złotych 00/100). Kwota netto wynosi
…………………………………zł (słownie: ……………………………………. 00/100)
2
2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania w tym:
2.1 Ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu
umowy.
2.2 Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
2.3 Wartość ryczałtowa wynagrodzenia gwarantuje pełne wykonanie zakresu rzeczowego
spełniającego funkcje przewidziane dokumentacja techniczną. Wynagrodzenie uwzględnia
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu
umowy, zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót, w tym:
- podatku VAT;
- uporządkowania placu budowy;
- wykonania wszelkich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP;
- zabezpieczenia robót przed wpływami atmosferycznymi;
- ubezpieczenie robót i budowy od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody i
następstwa nieszczęśliwych wypadków;
- wszelkich konsekwencji związanych z uszkodzeniem istniejących urządzeń i instalacji;
-pozyskanie atestów i innych dokumentów świadczących o jakości wbudowanych materiałów;
- dzierżawa placu pod zaplecze;
- koszty zajęcia pasa drogowego;
- przygotowanie przedmiotu zamówienia do odbioru;
- koszty poboru wody i odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej;
- koszty poboru energii elektrycznej zużytej podczas realizacji zamówienia;
- koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej wykonywanej na bieżąco
podczas wykonywania prac montażowych ;
- koszty kamerowania nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
- doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu i porządku, a także w razie korzystania
również sąsiednich nieruchomości.
- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- prac wymienionych w § 9 Umowy
3. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowo - ilościowe tj. wg. Cen jednostkowych
podanych w ofercie Wykonawcy i faktycznie wykonanej ilości prac dla robót nie
objętych dokumentacją.
4. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji
technicznej i w ust. 2 niniejszego paragrafu, których nie można było przewidzieć, a których
wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany
jest wykonać na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Roboty te rozliczane będą na
podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, włączonych następnie do
umowy poprzez aneks. Aneks wprowadzający zmiany do umowy, będzie przedmiotem
zatwierdzenia przez instytucję, która zatwierdziła tę umowę.
5. W terminie 3 lat od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze
niniejszego postępowania Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających dla
przedmiotu opisanego w SIWZ na kwotę nie większą niż 20 % kwoty, na którą opiewać
będzie umowa z wyłonionym Wykonawca zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6. Prawa zamówień
publicznych.
6. Wykonawcy robót będzie można zlecić roboty dodatkowe łącznej wysokości do 20%
wartości realizowanego zamówienia tylko na zasadach określonych w art. 67 ust 1 pkt 5.
Pzp.
3
7. W przypadku udzielenia zamówienia uzupełniającego za podstawę wyceny tych robót
uzna się ceny zawarte w Wycenionym Przedmiarze Robót (Kosztorysie). W przypadku
braku takich cen podstawą wyceny będą ceny zawarte w SEKOCENBUD z ostatniego
kwartału.
§7
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami
przejściowymi, oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.
2. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej za wykonane roboty stanowić będzie
protokół częściowego odbioru technicznego wykonanego elementu robót, podpisany przez
Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy i zatwierdzony przez Zamawiającego.
3. Do odbioru częściowego należy przedstawić Zamawiającemu niżej wymienione
dokumenty:
 Inwentaryzacje geodezyjna
 Inspekcje telewizyjną
 Protokoły odbioru dróg
4. Protokoły odbiorów będą wskazywały roboty wykonane przez Wykonawcę oraz
Podwykonawców.
5. Zgłoszenie do odbioru częściowego będzie możliwe po zrealizowaniu części zadania .
6. Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni roboczych zaakceptuje protokół częściowy, wezwie do
uzupełnienia lub zwróci Wykonawcy do poprawy.
7. Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia stanowi protokół
odbioru końcowego przedmiotu umowy.
8. Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej
wynikającej ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz po
usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji z
przeprowadzonego rozruchu pompowni ścieków.
9. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej.
Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu dokumentacje powykonawczą, dokumentacje potwierdzającą usunięcie
wad z protokółu odbioru robót budowlanych, wraz z protokołami docelowego odtworzenia
terenu oraz dokumentacją z przeprowadzonego rozruchu pompowni ścieków nie
zawierających wad.
10. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.
11. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru końcowego, jeżeli w
czasie tych czynności ujawniono wady.
12. Termin na usuniecie wad nie wstrzymuje biegu terminu realizacji umowy.
13. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego gdy
wykonana inwestycja nie będzie posiadała wad, nie mających wpływu na użytkowanie
przedmiotowego zamówienia.
14. Ustala się płatność faktur w terminie 21 dni licząc od daty ich przyjęcia przez
Zamawiającego.
15. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c
ust. 1 Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy
zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.
2. Wykonawca wykona szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy
4
a) Jeżeli niektóre pozycje harmonogramu, którym mowa w zdaniu powyżej wymagały
będą dodatkowego uszczegółowienia lub wyjaśnienia to Wykonawca przedstawi je
w formie załącznika do harmonogramu.
b) Harmonogram zostanie przedstawiony Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy.
3. W harmonogramie należy wyodrębnić kwartalne okresy rozliczeniowe.
§9
1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia poniesie koszty rozwiązań (warunki
techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano-wykonawczym, a nie ujętych w
przedmiarze robót,
2. Wykonawca na własny koszt dokona wytyczenia geodezyjnego trasy sieci, przyłączy,
pomiarów wysokościowych.
3. Wykonawcę obciążają koszty przeprowadzenia badań, prób i pomiarów niezbędnych do
realizacji zamówienia, płukania sieci, zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót.
4. Wykonawca uzgodni z właścicielami/eksploatatorami sieci infrastruktury technicznej tj.
wodociągowej, telekomunikacyjnej, gazowej, energetycznej, kolejowej i inne, kolizji na
etapie wykonywania prac
5. W trakcie
realizacji robót Wykonawca będzie opracowywał i uzgadniał projekty
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac budowlanych.
6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych.
7. Wykonawca będzie niezwłocznie usuwał z terenu budowy wszystkie zbędne materiały
odpady i niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
8. W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji.
Każde naruszenie wjazdu (rozkopanie) należy uzgodnić indywidualnie z właścicielem
posesji.
9. W przypadku gdy roboty integrują z drogą Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia
nawierzchni dróg do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót.
10.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.
11.Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi atesty i deklaracje zgodności do
akceptacji Zamawiającemu.
12.Wykonawca przekaże Zamawiającemu (dwa komplety operatu powykonawczego) komplet
dokumentów, wraz z Inwentaryzacją Geodezyjną Powykonawczą, wykazem wykonanych
przyłączy, protokołów z odbioru przyłącza do sieci kanalizacyjnej, oraz innych dokumentów
niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych.
2. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatę techniczną.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełny zakres rzeczowy robót.
2. Dopuszcza się, aby roboty specjalistyczne, do których wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego, były wykonane przy pomocy podwykonawców.
3. Wykonawca będzie wykonywał n/w zakres robót za pomocą podwykonawców:
.......................................................................................................................................
4. Przed zawarciem przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcami,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy wraz z częścią dokumentacji
dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14
5
dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od
przedstawienia im przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą nie zgłoszą na
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili zgodę na
zawarcie umowy.
6. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania
podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym rozdziale.
7. Umowy, o których mowa powyżej, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się z zawartej z Podwykonawcą
umowy Zamawiający wstrzyma płatności wynikające z tytułu wykonywania przedmiotowej
umowy.
11. Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury oświadczeń, iż dokonał stosownej
zapłaty na rzecz Podwykonawców za wykonane roboty oraz oświadczeń Podwykonawców, że
otrzymali należne im kwoty wynagrodzenia i nie zgłaszają roszczeń finansowych do
Wykonawcy za usługi i roboty wykazane w protokole odbioru robót. Oświadczenia
Podwykonawców dotyczą wynagrodzenia wymagalnego w dniu składania oświadczenia przez
Podwykonawcę.
12. Wykonawca wyraża zgodę na zatrzymanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia
kwot należnych, a nie zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom. Zapłata całkowitego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie dokonana po przedłożeniu przez Wykonawcę
stosownego rozliczenia z Podwykonawcami. W takim przypadku Wykonawca nie może żądać
od Zamawiającego odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.
13. § 9 ust. 3,4,5,6,7 stosuje się do zmian w umowach o podwykonawstwo.
§ 12
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu w wysokości 0,05% całkowitej wartosci
Umowy za każdy dzień zwłoki, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin
ukończenia. Całkowita kwota kar umownych nie może przekraczać 10% ceny kontraktu.
Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar
umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie
6
przedłużony po tym, jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w
przyszłych płatnościach za wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne wysokości 0,05 % ogólnej ryczałtowej
wartości zamówienia brutto wskazany w § 6. za każdy dzień zwłoki z powodu:
2.1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,
2.2. nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
2.3. nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,
2.4. brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
3. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych
w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,05% ogólnej ryczałtowej wartości przedmiotu
zamówienia brutto wskazanej w § 6, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad. Okres zwłoki
liczony będzie od upływu terminu ustalonego na usunięcie wad.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar wynikających z § 13 pkt 2, 3, umowy w
terminie określonym w wystawionej przez Zamawiającego nocie obciążeniowej.
5. Wystawiona przez Zamawiającego nota obciążeniowa, o której mowa w pkt 4, jest
równoznaczna z wezwaniem do zapłaty kar umownych.
6. W przypadku niezapłacenia kar umownych wynikających z § 13 pkt 2 i 3 w terminie
określonym w nocie obciążeniowej Zamawiający może potrącić należność z faktury
wystawionej przez Wykonawcę.
7. Zamawiający zastrzega sobie dochodzenie odszkodowań przewyższających zastrzeżone
kary umowne do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zastosowanie ma przepis art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień przekroczenia terminu
płatności faktury.
§ 14
1.
Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez
Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia
w dzienniku budowy w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót
zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru i potwierdzenia tej gotowości przez
Inspektora Nadzoru.
2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, nie może odmówić odbioru. Odbiór robót nastąpi z
jednoczesnym wyznaczeniem terminu usunięcia stwierdzonych wad.
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi.
3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru:
odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu
roboczego po uprzednim przedłożeniu Protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej
7
dokumentacji powykonawczej, inspekcji telewizyjnej, atestów dotyczących materiałów i
urządzeń.
5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako
wadliwych.
6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej Umowy.
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.
§ 15
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………………,00 zł (słownie:
………………. zł).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w formie pieniądza,
obligacji państwowych, bezwarunkowego poręczenia, gwarancji ubezpieczeniowej lub
bezwarunkowej gwarancji bankowej.
- gwarancja ubezpieczeniowa powinna być: bezwarunkowa na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia. Nie może zawierać zapisów, że zostanie
wypłacone w przypadku, gdy żądanie okażę się bezsporne; że żądanie musi być
przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek, na który ma być dokonana
zapłata z gwarancji; że do zgłoszonego żądania należy dołączyć kopię wezwania do usunięcia
wad lub usterek skierowanego do Wykonawcy; itp.
3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone
jest na:
- 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi;
- 70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 ust.1 zostanie
zwolnione w terminach i na zasadach określonych w odnośnym w art. 151 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 6 wartość przedmiotu Umowy
ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć
odpowiednio.
6. Przed upływem 7-go dnia do wygaśnięcia dołączonej do oferty polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczeniowy od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu nowy dokument będący kontynuacją ubezpieczenia wraz z
potwierdzeniem jego opłacenia.
7. W przypadku niedostosowania któregokolwiek z dokumentów o których mowa w ust. 6
Zamawiający wykupi polisę ubezpieczeniową u dotychczasowego ubezpieczyciela
Wykonawcy na koszt Wykonawcy. Potrącenie należności nastąpi z kolejnej faktury
Wykonawcy.
§ 16
8
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w przypadku:
- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego;
- działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć
w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie
niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią, lub dokonania odbiorów. Strona powołująca się na
stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej
Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód
w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca
zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku
nieprzewidzianych zdarzeń poprzez skierowanie na budowę dodatkowego sprzętu
budowlanego i ludzi.
- Zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT od towarów i usług, jeżeli zostanie
ogłoszona ustawowa jej zmiana;
- Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
Zmiany w zakresie ilości wykonanych robót, technologii wykonania lub inne zmiany
dokumentacji projektowej jeżeli są konieczne dla dalszej realizacji zamówienia lub są
korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia;
- Zmiany podwykonawcy lub zakres robót wykonywany podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą;
- Zmiany osobowe – zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których
mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika
budowy;
- Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego,
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
-
2. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1, Strony uzgadniają nowe
terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy w formie aneksu.
§ 17
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w podanych niżej przypadkach.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy; odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, które stanowiłoby zagrożenie
dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 30 dni od dnia
otrzymania wezwania.
9
e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być
przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki:
a) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według
stanu na dzień odstąpienia,
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,
5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30
dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia,
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
§ 18
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi
postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 19
W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Ustawy o zamówieniach
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§ 20
Umowę niniejszą sporządza się w pięciu egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.
§ 21
10
Wykaz załączników do Umowy:
Oferta
Kosztorys Robót
Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
...........................................
...........................................
11
Download