Pojęcie i status prawny banku

advertisement
Spis treści
1. Pojęcie systemu finansowego
2. Pojęcie i status prawny banku
3. Rodzaje banków
4. Czynności bankowe
5. Podstawowe obowiązki banków
6. Zasady funkcjonowania banków komercyjnych
7. Bank centralny
8. Struktura systemu bankowego w Polsce
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
2
3
9
13
14
22
31
34
1
1.Pojęcia systemu finansowego
System finansowy w gospodarce rynkowej to mechanizm funkcjonujący
pomiędzy podmiotami gospodarczymi składający się z instrumentów, rynków
oraz instytucji finansowych a także zasad na jakich one działają. System ten
służy do przenoszenia siły nabywczej pieniądza od podmiotów dysponujących
nadwyżkami finansowymi do podmiotów deficytowych.
Instrumenty finansowe to różnego rodzaju zobowiązania i należności.
Instytucje finansowe: to takie, które mają dominującą część swojego majątku w
postaci aktywów finansowych, a więc w postaci należności innych podmiotów.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
2
Instytucje finansowe to instytucje poprzez które odbywa się transfer
oszczędności.
Do instytucji rynku bankowego zaliczają się:
Bank centralny, banki komercyjne, banki rozliczeniowe, banki oszczędnościowopożyczkowe, banki inwestycyjne, banki hipoteczne.
Rynki finansowe są to rynki na których przedmiotem obrotu są instrumenty
finansowe.
Rynek na którym emitent upłynnia swoje zobowiązania nazywa się rynkiem
pierwotnym.
Rynek na którym następuje dalsza odsprzedaż instrumentu, nie przez emitenta,
tylko przez nabywcę, nazywa się rynkiem wtórnym.
Rynek pieniężny i rynki kapitałowe to rynki funkcjonujące w ramach rynku
finansowego.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
3
2.Pojęcie i status prawny banku
Pojęcie banku, nie należy do jednoznacznych i powoduje zarówno w
piśmiennictwie prawnofinansowym, jak i w praktyce bankowej wiele sporów i
różnych interpretacji. Powojenne regulacje prawa bankowego, poczynając od
ustawy z roku 1960, nie definiowały tego pojęcia. Dopiero ustawa Prawo
bankowe z roku 1989 zawarła w swej treści definicję banku, określając go jako
samodzielną i samofinansującą się jednostkę organizacyjną, posiadającą
osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy Prawo bankowe oraz
własnego statusu. Główną wadą tej definicji była jej nadmierna ogólnikowość,
jako że nie zawierała ona w swojej treści elementów wystarczająco
odróżniających banki od pozostałych rodzajów jednostek organizacyjnych.
Trudno bowiem za takowe wyróżniki uznać było atrybut podmiotowości prawnej
czy też związane z nimi takie cechy jak
 samodzielność
 samofinansowanie
 działanie zgodne z ustawą i własnym statusem.
W definicji pominięte zostały istotne elementy wyróżniające banki, tj.:
specyficzny rodzaj wykonywanych przez nie czynności czy też szczególny
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
4
tryb ich tworzenia, obwarowany niespotykanymi przy innych podmiotach
wymaganiami.
Aktualna definicja banku według ustawy z roku 1997 eksponuje wyraźnie
aspekty formalno-prawne tworzenia i funkcjonowania banku. Art. 2. Określa
bank jako utworzoną zgodnie z przepisami ustawy osobę prawną, która działa na
podstawie zezwolenia uprawniającego ją do świadczenia czynności bankowych,
które obniżają ryzykiem powierzone bankowi środki i to pod jakimkolwiek
tytułem zwrotnym. Trzon powyżej definicji stanowią: specjalny tryb tworzenia
banku oraz obowiązek uzyskania przez niego stosowanego zezwolenia na
dokonywanie specjalnych rodzajów czynności, związanych z ryzykiem utraty
środków powierzonych przez klientów.
Samo sformułowanie: czynności bankowe obciążające ryzykiem „środki
powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym”- może budzić niejasności;
wydaje się, że wchodzić tu będą w grę: przyjmowanie wkładów pieniężnych
zarówno płatnych na żądanie, jak i terminowych, przechowywanie przedmiotów
i papierów wartościowych, emitowanie bankowych papierów wartościowych.
Polskie prawo bankowe nie zna pojęcia instytucje kredytowej, powszechnie
występującego w regulacjach prawnobankowych państw członkowskich Unii
Europejskiej czy też w samych przepisach wspólnotowych, a zwłaszcza w treści I
i II Dyrektywy Rady Europy. Terminem „instytucja kredytowa” posługuje się
jedynie wyjątkowo polski kodeks cywilny, który w art. 428 ust. 2. stanowi, iż
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
5
zakaz
żądania
odsetek
od
zaległych
odsetek
nie
dotyczy
pożyczek
długoterminowych udzielonych przez instytucje kredytowe. Z brzmienia
powyższego przepisu nie należy jednak wnosić, iż chodzi tu o pojęcie instytucji
kredytowej, z reguły towarzyszące atrybutowi podmiotowości.
Art. 1. Pierwszej Dyrektywy definiuje instytucję kredytową jako taką, która
przyjmuje depozyty publiczne i inne fundusze na zasadzie zwrotności oraz
udziela kredytów na własny rachunek. Główną zatem cechą instytucji kredytowej
jest jej uprawnienie do wykonywania dwóch podstawowych i tradycyjnych
rodzajów działalności, tj. depozytowej i kredytowej. Instytucjami takimi mogą
być zarówno banki, jak i inne instytucje nie posiadające status banków, a
określane mianem instytucji parabankowych.
Na skutek dynamicznego rozwoju rynku usług bankowych i znoszenia
ograniczeń prawnych w zakresie obrotu pomiędzy różnymi segmentami tego
rynku, jak też instytucjami działającymi na rynku finansowym, coraz wyraźniej
obserwuje się zjawisko przekształcania tradycyjnie rozumianego systemu
bankowego w nowy, o poszerzonym zakresie podmiotowym i przedmiotowym
system instytucji kredytowych, czyli instytucji uprawnionych do działania na
wspólnym rynku usług bankowych, wykonujących typowe czynności bankowe, a
niekoniecznie posiadających status banku. Wprowadzenie pojęcia instytucji
kredytowej
w
przepisach
dyrektyw
bankowych
oraz
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
w
krajowych
6
ustawodawstwach państw unijnych jest zatem tylko prawnym usankcjonowaniem
dokonujących się zmian w bankowości europejskiej.
Nie używając pojęcia instytucja parabankowa, aktualnie polskie prawo bankowe
sankcjonuje prowadzenie przez inne podmioty, aniżeli banki, pewnych
czynności, np.: udzielanie pożyczek pieniężnych przechowywanie przedmiotów i
papierów wartościowych. Czynności powyższe nabierają charakteru czynności
bankowych, jeśli są wykonane przez banki.
Aktualne prawo bankowe nie zezwala na działalność parabanków, co nie znaczy,
iż nie mogą one funkcjonować na podstawie innych przepisów. I tak, z
funkcjonowaniem takich parabanków mamy do czynienia w przypadku
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, wprowadzanych ustawą z
roku 1995.
Powstanie i aktualny kształt systemów państw wysoko rozwiniętych gospodarczo
wiązać należy z datującym się od samego początku XX wieku burzliwym
rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej, z utworzeniem ogromnej liczby
wyodrębnionych
podmiotów
gospodarczych,
z
ich
zacieśniającymi
się
wzajemnymi więzami ekonomicznymi i finansowymi, jak też ze wzrostem
aktywności gospodarczej współczesnego państwa, poszukującego nowych źródeł
finansowania
rozwoju
gospodarczego
i
zainteresowanego
mobilizacją
oszczędności ludności. Ten skomplikowany w swym działaniu mechanizm
gospodarki rynkowej, a także postępująca zwłaszcza w okresie ostatnich dwóch
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
7
dekad globalizacja rynków finansowych i kapitałowych wymagają dobrze
zorganizowanego i bezpiecznie funkcjonującego sektora bankowego, zdolnego
oferować szeroki pakiet różnorakich czynności i usług bankowych.
We wszystkich najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach świata
funkcjonuje obecnie model dwuszczeblowego systemu bankowego; taki model
jest również standardem w państwach Unii Europejskiej.
U podłoża ukształtowania się tegoż modelu legło przede wszystkim oddzielnie
funkcji emisyjnej, która jest wyłączną domeną banku centralnego, od
bezpośredniej
działalności
kredytowej,
depozytowej
i
rozliczeniowej
wykonywanej przez banki komercyjne. Ta odmienność funkcji banku
centralnego i banków komercyjnych zdeterminowała dalsze istotne różnice
między nimi, występujące w założonych celach ich działania, w statusie
prawnym, strukturze organizacyjnej oraz zasadach funkcjonowania. Ostateczną i
logiczną konsekwencją tych poważnych rozbieżności w ich działaniu stała się
odrębność regulacji prawnych, odnoszących się do banku centralnego i
pozostałych banków. Również aktualna struktura polskiego systemu bankowego
jest dwuszczeblowa. Tworzą ją :
 Narodowy Bank Polski = bank centralny
 Banki komercyjne = pozostałe banki wykonujące czynności bankowe, nie
zastrzeżone do wyłącznej kompetencji banku centralnego.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
8
Aktualnie ustawodawstwo bankowe nie operuje pojęciem banku komercyjnego
ani banku handlowego; używa jedynie takich pojęć jak:
 bank państwowy
 bank spółdzielczy
 bank w formie spółki akcyjnej
 bank krajowy
 bank zagraniczny.
Pozycję banku centralnego oraz banków komercyjnych w dwupoziomowej
strukturze systemu bankowego determinują zarówno cele, jakie mają te banki
realizować, krąg ich klientów oraz rodzaj i charakter instrumentów i środków ich
działania.
Głównym celem NBP jest utrzymanie stabilności cen przy zachowaniu
bezpieczeństwa finansowego sektora bankowego oraz płynności systemu
rozliczeń pieniężnych. Jest to „misja” NBP. W realizacji tej misji nie powinien
występować motyw komercyjny w postaci zamiaru osiągnięcia zysku bądź jego
maksymalizacji.
Natomiast głównym celem działania banków komercyjnych jest maksymalizacja
bieżącej wartości rynkowej banku (notowań akcji banku) na giełdzie.
Krąg klientów banku centralnego jest w zasadzie ograniczony do banków
komercyjnych, stąd NBP określa się mianem bankiem banków. Relacje banku
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
9
centralnego z bankami komercyjnymi oparte są na zasadzie jednakowego
traktowania wszystkich banków, a w szczególności objęcia ich jednolitymi
normami i wymogami oraz na stosowaniu wobec nich zarówno administracyjnoprawnych, jak też ekonomicznych instrumentów oddziaływania.
Natomiast klientami banków komercyjnych są zarówno osoby fizyczne, osoby
prawne, instytucje państwowe, jak i podmioty zagraniczne. Wzajemne relacje
banków z klientami mają w większości charakter wyraźnie zindywidualizowany,
bo oparty na zawartych umowach dwustronnych.
Do określenia charakteru banku komercyjnego jako instytucji najbardziej
przydatne może okazać się kryterium funkcji, jakie on spełnią. Odpłatne
świadczenie czynności bankowych i to na zasadach komercyjnych, tj. z
uwzględnieniem stopnia ich opłacalności i poziomu osiąganego zysku,
upodabnia banki do przedsiębiorstw. Z ekonomicznego punktu widzenia banki są
sui generis przedsiębiorstwami tworzącymi pieniądz i handlującymi nim. Z
jednej strony kreują
one pieniądz
gotówkowy (banki
emisyjne)
lub
bezgotówkowy (banki komercyjne), z drugiej dokonują nim obrotu w postaci
udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych, gromadzenia depozytów,
przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.
Status banków jest głęboko zróżnicowany, w zależności od ich usytuowania w
strukturze systemu bankowego. Specjalna pozycja banku centralnego, charakter
sprawowanych funkcji oraz jego usytuowanie wobec centralnych organów
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
10
władzy i administracji państwowej każą widzieć w nim specjalną instytucję
publiczną, zobowiązaną do realizacji określonych zadań typu administracyjnego,
jako
organu
państwowej
administracji
finansowej,
z
drugiej-
jako
przedsiębiorstwo wyodrębnione pod względem finansowym i majątkowym,
działające na zasadach komercyjnych.
Określenie banku jako osoby prawnej oznacza, że może on działać jak
pełnoprawny uczestnik obrotu gospodarczego i jako taki może samodzielnie
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu i na własny
rachunek. Obok wykonywania czynności bankowych mogą banki rozwijać swą
aktywność na rynku kapitałowym, mogą się zrzeszać z innymi bankami w
różnych formach.
W obecnej regulacji prawa bankowego znacznie zawężono aktywność banków
komercyjnych,
wykraczającą
poza
czynności
typowo
bankowe,
a
w
szczególności całkowicie zakazano bankom prowadzenia działalności typowo
gospodarczej i realizowania wspólnie z innymi podmiotami przedsięwzięć
gospodarczych oraz tworzenia spółek prawa handlowego i cywilnego oraz
spółdzielni. Aktualnie mogą one w ramach działalności kapitałowej nabywać lub
obejmować akcje i udziały innych osób prawnych, nie będących bankami lub
jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych tylko do pewnej wysokości,
mogą też dokonywać obrotu papierami wartościowymi, nabywać i zbywać
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
11
nieruchomości oraz świadczyć usługi konsultacyjno - doradcze i inne usługi
finansowe.
Wprowadzenie tych ograniczeń aktywności typowo gospodarczej, jak też
kapitałowej banków można uzasadnić co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy
– to zamiar ustawodawcy uczynienia jako dominującej sfery banków
wykonywania przez nie typowych czynności bankowych, natomiast wszystkie
działania mają mieć charakter uboczny i drugorzędny.
Drugi powód – to potrzeba ograniczenia ryzyka, które mogłoby znacznie
wzrosnąć przy nadmiernie rozwiniętych przedsięwzięciach
gospodarczych i
kapitałowych; banki jako instytucje zaufania publicznego winny w pierwszym
rzędzie zapewniać bezpieczeństwo zgromadzonych w nich środków i unikać
wchodzenia w interesy i przedsięwzięcia nazbyt ryzykowne.
3.Rodzaje banków
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
12
Bogate i wieloletnie doświadczenia bankowości najbardziej rozwiniętych państw
świata wskazują na występowanie dwóch podstawowych modeli bankowości. Z
jednej strony wchodzi w grę tzw. model amerykański, oparty na wyraźnym
oddzieleniu banków depozytowo – kredytowych od banków inwestycyjnych, nie
pozwalający bankom komercyjnym na prowadzenie działalności inwestycyjnej
na rynku kapitałowym. Drugi, kontynentalny model banku uniwersalnego,
powszechnie stosowany w państwach Unii Europejskiej, uprawnia banki
komercyjne do rozwijania również aktywności inwestycyjnej.
Aktualnie większość państw unijnych przyjęła model banku uniwersalnego.
Również w Polsce – od samego początku realizowanej reformy systemu
bankowego – zarówno w doktrynie, jak i w ustawodawstwie dominuje koncepcja
banku uniwersalnego. Mianem banku uniwersalnego określa się bank
uprawniony
do
wykonywania
wszystkich
czynności
bankowych,
o
nieograniczonym terytorialnie i branżowo zakresie działania oraz podejmujący
samodzielnie i równoprawnie z innymi podmiotami aktywność na rynku
kapitałowym.
Za wyborem takiego modelu bankowości przemawiają szczególnie okoliczności i
potrzeby
rozwoju
polskiej
gospodarki,
poddanej
głębokim
procesom
transformacji i wymagającej aktywnego włączenia w procesy prywatyzacji i
restrukturyzacji gospodarki.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
13
Dominujący w praktyce bankowości unijnej model banku uniwersalnego nie
oznacza zakazu tworzenia i funkcjonowania różnego rodzaju banków
specjalistycznych, czy choćby utrudniania warunków ich działania. Rozwój
bankowości uniwersalnej jest przedsięwzięciem kosztownym, wymagającym
ogromnego wyposażenia kapitałowego banków. Jak wskazują doświadczenia
praktyki bankowej, specjalizacja banków w określonych rodzajach usług
dziedzinach gospodarki pozwala również im wykorzystać nisze gospodarcze,
występujące na coraz bogatszym ofertowo rynku usług bankowych.
Specjalizacja banków może przybierać różne formy i występować jako
specjalizacja funkcjonalna, branżowa lub terytorialna. I tak, banki mogą
koncentrować swą działalność na świadczeniu pewnych, wybranych tylko
rodzajów czynności bankowych (banki i kasy oszczędnościowe), bądź mogą
prowadzić obsługę określonych branż gospodarki (banki rolne, handlu
zagranicznego, rozwoju eksportu) lub mogą ograniczać swą aktywność do
oznaczonej tylko części terytorium kraju (banki regionalne, komunalne).
Polskie prawo bankowe nie dokonuje podziału na uniwersalne i specjalistyczne,
a uzyskana licencja bankowa może uprawniać do wykonywania wszystkich
rodzajów czynności bankowych. Zakres i przedmiot działania banku określa
każdorazowo treść wydanego zezwolenia na utworzenie banku. Właściwie do
roku 1997 nie funkcjonowały żadne szczególne przepisy określające działalność
banków specjalistycznych.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
14
W roku 1997 wprowadzono prawną
możliwość tworzenia jako odrębnych
banków działających w formie spółki akcyjnej – kas oszczędnościowo –
budowlanych.
Głównym
ich
zadaniem
jest
gromadzenie
wkładów
oszczędnościowych osób fizycznych na imiennych rachunkach docelowego
oszczędzania oraz udzielanie im kredytów na cele mieszkaniowe.
W tym samym roku nowe ustawodawstwo bankowe dopuściło do działalności na
polskim
rynku
finansowym
i
kapitałowym
dwa
rodzaje
banków
specjalistycznych, tj. banków hipotecznych oraz banków inwestycyjnych.
Zasadom tworzenia, organizacji i funkcjonowania banków hipotecznych
poświęcona jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o listach zastawnych i bankach
hipotecznych. Ma charakter wybitnie restrykcyjny, wyrażający się w szeregu
obowiązujących ograniczeń i limitów. Dotyczą one zarówno ściśle określonego
katalogu czynności, które mogą te banki wykonywać, rodzaju źródeł ich
finansowania,
ostrzejszych
od
obowiązujących
inne
banki
limitów
maksymalnego zaangażowania kredytowego i kapitałowego, jak też ograniczeń
w zakresie celów przeznaczenia wolnych środków pieniężnych, granic emisji
listów zastawnych czy odrębnych zasad sprawowania nad nimi kontroli i
nadzoru. Wprawdzie u podłoża tych wszystkich ograniczeń legła świadoma wola
ustawodawcy uczynienia z banków hipotecznych szczególnie bezpiecznych i
wiarygodnych instytucji, niemniej rodzą się wątpliwości, czy nie mamy w tym
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
15
przypadku do czynienia z nadregulacją zasad ich działania, co może grozić
nadmiernym usztywnieniem i nieelastycznością ich poczynań.
Obawy
powyższe są uzasadnione, iż trzeba się liczyć z poważnymi
przeszkodami, jakie nie pozwolą bankom hipotecznym odegrać w Polsce
znaczącej roli w przyspieszeniu rozwoju budownictwa. Przeszkody te mają
charakter zarówno ekonomiczno – finansowy, formalno – prawny, jak i
psychologiczny.
W śród czynników
ekonomiczno – finansowych, które mają niekorzystnie
wpływać na funkcjonowanie banków hipotecznych, należy wymienić: słabo
rozwinięty i niestabilny rynek nieruchomości, utrudniający dokonywanie
rzetelnych wycen wartości mienia nieruchomego, wysoki wskaźnik inflacji,
determinujący wysoki poziom stóp oprocentowania kredytu hipotecznego,
niewystarczającą ilość kapitału, który mógłby być
zaangażowany długoterminowo przez same banki, kredytobiorców, a także
inwestorów nabywających listy zastawne.
Istotnymi barierami o charakterze formalno – prawnym będą: przewlekłość
postępowania w sprawach sądowych o ustanowienie hipoteki, długotrwały tryb
egzekucji sądowej z zabezpieczenia hipotecznego, niekorzystne dla banków
zasady kolejności zaspokajania swoich wierzytelności w postępowaniu
egzekucyjnym z nieruchomości, a przede wszystkim nieuporządkowany stan
prawny nieruchomości.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
16
Można tez przypuszczać, że wystąpi istotna bariera psychologiczna w postaci
braku gotowości i odwagi samych banków czy też inwestorów do angażowania
znacznych,
własnych
środków
w
podejmowanie,
długoterminowe
przedsięwzięcia.
Na tle dość rozległej regulacji dotyczącej działalności banków hipotecznych
nadzwyczaj skromnie prezentują się przepisy dotyczące banków inwestycyjnych.
Sama ustawa Prawo bankowe nie wyodrębnia banków inwestycyjnych jako
rodzaju
banków
specjalistycznych,
to
upoważnia
ona
w
art.
72
Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd do ustalenia dla
nich odrębnych limitów dopuszczalnej koncentracji kredytowej oraz aktywności
na rynku inwestycji kapitałowych, a także do określania warunków i zasad
prowadzonej przez nie działalności. Warunki działania tych banków na rynku
papierów wartościowych reguluje
ustawa
Prawo o publicznym obrocie
papierami wartościowymi. Regulacja ta wymaga organizacyjnego i finansowego
wydzielenia działalności banku jako niezbędnego warunku uzyskania zezwolenia
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie przez bank
działalności maklerskiej. Ponadto, upoważniono Prezesa NBP do określenia
odrębnych
zasad
odprowadzania
rezerw
obowiązkowych
od
pasywów
zaangażowanych na rynku inwestycji kapitałowych.
Mimo wielu nazw polskich banków, zdających sugerować, iż mamy do czynienia
z bankami specjalistycznymi, w praktyce działają one jak typowe banki
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
17
uniwersalne; szersze funkcjonowanie i rozwój bankowości specjalistycznej w
naszym kraju jest dopiero sprawą przyszłości.
Spośród innych, klasyfikacji banków wyróżnia się jeszcze dwa podziały.
Pierwszy, dokonywany ze względu na charakter własności banku, wyodrębnia
się banki państwowe, komunalne, spółdzielcze, prywatne, zagraniczne lub o
kapitale mieszanym. Drugi – oparty na formach organizacyjno – prawnych banku
– wydziela banki działające w formie przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni
oraz spółek akcyjnych.
4.Czynności bankowe
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
18
Aktualnie obowiązujące prawo bankowe, podobnie jak i poprzednia jego
regulacja z 1989 roku, nie zawiera definicji czynności bankowych; w zamian za
to formułuje katalog czynności, które uznaje za czynności bankowe. Co istotne –
katalog ten ma w zasadzie charakter zamknięty i obejmuje dwie grupy czynności.
Pierwszą grupę stanowią czynności bankowe, których wykonywanie zastrzeżono
wyłącznie dla banków i określa się mianem czynności bankowych sensu stricto.
Należą do nich takie tradycyjne czynności jak:
 przyjmowanie wkładów pieniężnych (płatnych na każde żądanie oraz
terminowych)
 udzielanie kredytów i gwarancji bankowych
 przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
 emitowanie bankowych papierów wartościowych.
Drugą grupę czynności, określanych jako czynności bankowe sensu largo,
tworzą czynności, które z mocy prawa stają się czynnościami bankowymi, o ile
są wykonywane przez banki oznacza to, że nie mają one wówczas charakteru
czynności bankowych. Do tej grupy czynności należą:
 udzielanie pożyczek pieniężnych
 nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
 operacje czekowe i wekslowe
 udzielanie poręczeń.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
19
Jedynym wyjątkiem od zastosowanego tu kryterium podmiotu wykonującego
czynności, jest uznanie za czynności bankowe wydawanie kart płatniczych oraz
wykonywanie operacji przy ich użyciu przez podmioty niebankowe, ale na
zlecenie banku.
5.Podstawowe obowiązki banków
Aktualne prawo bankowe formułuje wobec banków sześć podstawowych
obowiązków, tj.:
 utrzymywania płynności płatniczej
 zachowania szczególnej staranności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
powierzonych bankowi środków pieniężnych,
 zachowania tajemnicy bankowej,
 przeciwdziałania wykorzystaniu działalności banku dla prania pieniędzy,
 równego traktowania przez bank wszystkich kontrahentów,
 publicznego ogłaszania przez bank stawek oprocentowania depozytów,
kredytów i pożyczek pieniężnych, stawek prowizji i wysokości opłat
pobieranych za usługi bankowe.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
20
Aktualna regulacja
prawa bankowego w odróżnieniu od poprzednio
obowiązującej z roku 1989 nie zawiera definicji płynności płatniczej banku. Nie
ulega jednak wątpliwości, że należy nią rozumieć możność zaspokojenia przez
bank roszczeń w odpowiednim terminie. W obecnym brzmieniu art. 8 bank
zobowiązany jest do utrzymywania płynności płatniczej, dostosowanej do
rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności. Oznacza to zatem, że probierzem
utrzymania tej płatności są rozmiary i różnorodność prowadzonych czynności,
determinujące skalę zaangażowania przez bank środków pieniężnych w obrocie.
Płynność płatnicza banku zmienia się w trakcie funkcjonowania banku i
realizowania przezeń czynności kredytowych i depozytowych, jak też świadomie
realizowanej polityki.
Głównymi instrumentami prawnymi, służącymi utrzymywaniu tej płynności są:
 drastyczne zredukowanie zakresu i rodzajów podejmowanych przez bank
przedsięwzięć o charakterze typowo gospodarczym,
 ograniczenie jego aktywności na rynku kapitałowym.
Wyraźnym zamiarem ustawodawcy jest minimalizowanie ryzyka banków
poprzez preferowanie typowo bankowej działalności, której wykonywanie nie
jest związane z tak dużym ryzykiem, jak choćby działalność na wciąż
niestabilnym rynku kapitałowym.
Aktualne normy dopuszczalnej aktywności kapitałowej polskich banków są
identyczne z zaleceniami II Dyrektywy Bankowej. Chodzi tu zarówno o nową
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
21
wysokość limitu maksymalnego zaangażowania kapitałowego banku w stosunku
do jednego podmiotu, określoną na poziomie 15% funduszów własnych banku,
jak też o limit łącznego zaangażowania banku w innych podmiotach, ustalony
jako równowartość 60% jego funduszy własnych.
Jeżeli chodzi o obowiązek dokładania wszelkich starań dla zapewnienia
bezpieczeństwa środków pieniężnych powierzonych bankowi nie wystarcza tu
zwykła staranność, z jaką winna być wykonywana każda czynność bankowa.
Wymagany jest tu szczególny rodzaj staranności, rozumiany jako zespół
profesjonalnych działań zmierzających do zapewnienia bezpiecznego i
racjonalnego gospodarowania środkami klientów.
Dyskrecja banków, zachowywanie przez nie tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących wykonywanych czynności bankowych, tradycyjnie i nierozelwalnie
związane są z przestrzeganiem banków jako instytucji zaufania publicznego.
Ochronę tajemnicy bankowej wiąże się też z szeroko pojętą ochroną praw
osobistych obywateli, a zwłaszcza z ochroną sfery ich prywatności, a także z
przyjętą w całym cywilizowanym świecie zasadą domniemania uczciwości i
niewinności uczestników obrotu gospodarczego.
Na skutek przemian gospodarczych, które nastąpiły w ostatnim okresie w Polsce,
obrót gospodarczy nabrał nowych kształtów. W warunkach konkurencyjności
rynku
każda
informacja
o
stanie
finansowym
firmy,
jej
zamiarach
inwestycyjnych, obrotach, nowych produktach i kosztach ich wprowadzenia,
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
22
zaczęła mieć coraz istotniejsze znaczenie. Banki są jednym z najważniejszych
uczestników obrotu gospodarczego. W związku z prowadzoną działalnością,
stają się posiadaczami różnorodnych informacji dotyczących swoich klientów. W
szczególności banki biorąc pośrednio lub bezpośrednio udział w finansowaniu
poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych, muszą mieć prawo wglądu do
wszelkich dokumentów o charakterze finansowym, organizacyjnym czy
technicznym. Wśród aktów polskiego prawa uzasadniających potrzebę ochrony
informacji należy wymienić ustawę z 14 grudnia 1982 roku o ochronie tajemnicy
państwowej i służbowej oraz ustawę z 19 lutego 1994 roku o zapobieganiu i
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Ustawodawca przyjął jako zasadę generalną obowiązek zachowania tajemnicy
przez banki i osoby w nich zatrudnione, a także osoby pośredniczące w realizacji
czynności bankowych. Równie szeroko ustalony został zakres przedmiotowy
tajemnicy bankowej; obejmuje on wszystkie wiadomości dotyczące zarówno
wykonania czynności bankowych, jak i osób będących stronami umowy, a nawet
osób nie będących stroną umowy, jeśli dokonały czynności związanych z
zawarciem umowy (np. poręczycieli, dłużników hipotecznych).
Wobec braku ustawowego zakresu czasowego obowiązku zachowania tajemnicy
bankowej należy przyjąć, iż obowiązek ten trwa przez czas nieokreślony, co
oznacza, że nie jest on ograniczony czasem trwania umowy bankowej.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
23
Jedynymi podmiotami wobec których nie obowiązuje zachowanie tajemnicy, są:
strona umowy oraz upoważniona przez nią na piśmie osoba trzecia.
Ustawa zezwala też bankom na wzajemne przekazywanie sobie informacji o
wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych klientów, ale
tylko w zakresie, w jakim informacje te są im niezbędne ze względu na udzielony
kredyt, pożyczkę pieniężną, gwarancję, poręczenie. W związku z wprowadzoną
zasadą konsolidacji sprawozdań finansowych bank zobowiązany jest do
przekazania powyższych rodzajów informacji innym bankom, należącym do tej
samej bankowej grupy kapitałowej. Taka „międzybankowa” wymiana informacji
nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, gdyż
informacje te pozostają nadal wewnątrz i w ramach systemu bankowego i nie
powinny wydostać się poza jego obręb.
Aktualny krąg podmiotów, na żądanie których bank ma obowiązek udzielić
informacji objętych tajemnicą, jest dość szeroki i obejmuje kilka grup takich
podmiotów. Podmiotami tymi są: sąd i prokurator, którzy mogą żądać informacji
o rachunkach bankowych osób fizycznych, w związku z toczącym się przeciwko
nim postępowaniem karnym lub karnym skarbowym albo w związku z
prowadzonymi sprawami o podział majątku między małżonkami, o alimenty
bądź o rentę alimentacyjną, a także sprawami spadkowymi. Powyższe podmioty
mogą żądać uzyskania informacji o rachunku bankowym osoby prawnej lub
jednostki nie posiadającej osobowości prawnej o realizowanych przez nie
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
24
czynnościach bankowych, jeśli toczy się przeciwko nim postępowanie karne lub
karne skarbowe o przestępstwo popełnione w związku z ich działalnością.
Kolejną grupą podmiotów uprawnionych do żądania od banków określonych
informacji, objętych tajemnicą bankową, tworzą: kierownicy niektórych
centralnych urzędów, komisji i funduszów. Należ do nich: Prezes Głównego
Urzędu Ceł, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Przewodniczący Komisji
Papierów Wartościowych i Giełd, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego oraz Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Zakres i
charakter żądanych przez te organy informacji regulują przepisy prawa
bankowego oraz odrębnych ustaw.
Ostatnią grupę podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji od banku
stanowią inspektorzy nadzoru bankowego oraz inne osoby upoważnione uchwałą
Komisji Nadzoru Bankowego, biegli rewidenci upoważnieni do badania
sprawozdań finansowych banku, a także organy podatkowe i organy kontroli
skarbowej.
Zakres i zasady dostępności organów podatkowych do informacji objętych
tajemnicą bankową są uregulowane ordynacją podatkową. Zgodnie z nią banki są
zobowiązane do sporządzania i przekazywania na pisemne żądanie urzędników
skarbowych informacji dotyczących numerów rachunków bankowych osób
prawnych, jednostek nie posiadających osobowości prawnej, osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących wolny zawód oraz do
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
25
przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy rachunków,.
Banki oraz inne instytucje finansowe, na pisemne żądanie Ministra Finansów
oraz jego upoważnionego przedstawiciela, są zobowiązane do udzielania
informacji w razie wystąpienia władz podatkowych państw obcych – w zakresie i
na zasadach wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Żądanie jest zawsze oznaczone klauzulą „tajemnica służbowa” i przekazywane w
trybie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Wszystkie podmioty, a więc zarówno banki, jak też organy państwowe oraz
osoby, którym ujawniono informacje objęte tajemnicą bankową, zobowiązane są
wykorzystać uzyskane wiadomości wyłącznie w granicach ustawowego
upoważnienia, co oznacza zakaz udostępniania tych wiadomości
innym
podmiotom.
Aktualne prawo bankowe znacznie zaostrzyło i rozszerzyło regulację dotyczącą
obowiązku banków zapobiegania wykorzystaniu ich działalności do celów
mających związek z przedsiębiorstwem prania pieniędzy lub dla ukrycia działań
przestępczych.
Proceder
określany
mianem
prania
pieniędzy
oznacza
dokonywanie wszelkiego rodzaju operacji nabywania lub przenoszenia praw w
celu zalegalizowania dochodów pochodzących z przestępstw.
Pranie pieniędzy obejmuje różnorodne operacje kapitałowe zmierzające do
zmiany tożsamości nielegalnie zdobytych dochodów w taki sposób, aby stworzyć
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
26
wszelkie pozory, że pochodzą one z legalnego źródła. Najnowsza definicja
„prania pieniędzy” zawarta została w Dyrektywie Rady Europy z 1991 roku.
Zjawisko prania brudnych pieniędzy niesie za sobą niebezpieczeństwo i
negatywne skutki dla funkcjonowania całej gospodarki, a także dla samego
banku, który pośrednio lub bezpośrednio jest związany z tym zjawiskiem.
Proceder prania pieniędzy może doprowadzić do utraty zaufania nie tylko dla
powiązanego z nim banku, ale i dla całego systemu bankowego zarówno wśród
klientów w kraju, jak i partnerów zagranicznych, co w ostatnim przypadku
stawia pod znakiem zapytania wiarygodność danego państwa i jego banków na
światowym rynku finansowym.
Nowe prawo bankowe z roku 1997 nakłada na banki oraz ich pracowników
nowe obowiązki w dziedzinie przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy. I
tak, w razie uzasadnionego podejrzenia o nielegalnym pochodzeniu środków
bank ma obowiązek zawiadomić prokuratora. Prokurator po otrzymaniu
zawiadomienia dotyczącego wykorzystania banku do prania pieniędzy może
podjąć jedno z dwóch rodzajów działań, tj. może zażądać od banku informacji o
obrotach i stanach rachunków bankowych podejrzanego klienta lub zawieść na
okres nie dłuższy niż 3 miesiące wypłatę środków pieniężnych z jego rachunku,
bądź może zastosować oba te rozwiązania łącznie.
Szczegółowy tryb postępowania banków w przypadkach prania pieniędzy
reguluje uchwała Komisji Nadzoru Bankowego z roku 1998. Stosowanie do jej
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
27
postanowień , banki mają obowiązek prowadzenia i przechowywania przez okres
co najmniej 5 lat rejestrów wpłat gotówkowych, których wysokość przekracza
równowartość 10 000 euro. Tak określony obowiązek rejestracji dotyczy także
operacji
zmiany
papierów
wartościowych
lub
zagranicznych
środków
płatniczych na złote polskie, zamiany złotych polskich na papiery wartościowe
lub zagraniczne środki płatnicze, w tym pośrednictwa w wymienionych wyżej
transakcjach, a także każdego przypadku, gdy okoliczności transakcji wskazują,
że środki mogą pochodzić lub mają związek z praniem pieniędzy, bez względu
na wartość transakcji i jej charakter. Ponadto, rejestry powinny być prowadzone
w sposób uniemożliwiający dokonywanie zmian umieszczonych w nich danych
przez osoby nieupoważnione. Uchwała zobowiązała banki do opracowania i
wprowadzenia
wewnątrzbankowych
programów
przeciwdziałania
praniu
pieniędzy.
Nowe
prawo
bankowe
wprowadziło
przepisy
regulujące
zasady
odpowiedzialności pracowników banku w związku z niewykonaniem przez nich
obowiązku zawiadomienia o zaistnieniu okoliczności mających związek z
praniem pieniędzy lub w związku z nieprowadzeniem rejestru wpłat
gotówkowych. Przyjęto tez oryginalne i długo oczekiwane przez praktykę
rozwiązanie, wyłączające odpowiedzialność odszkodowawczą banku, który w
dobrej wierze wykonał swoje powinności w zakresie zawiadomienia prokuratora
o okolicznościach wskazujących na nielegalne działania klienta. W takiej
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
28
sytuacji, gdy okazało się, iż okoliczności ujawnione przez bank nie miały jednak
związku z przestępstwem, odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi Skarb
Państwa. Zapobieganiu procederowi prania pieniędzy służyć też winna nowa
zasada otwierania i prowadzenia przez banki rachunków klientów, wyłącznie
jako rachunków imiennych.
Powyższe rozwiązania przyjęte
w polskim prawie bankowym są w pełni
dostosowane do przepisów Dyrektyw Rady Europy z roku 1991 w sprawie
zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy. Przepisy
wspólnotowe wskazuj a na potrzebę zwalczania procederu prania pieniędzy
przede wszystkim za pomocą środków karnych i w ramach międzynarodowej
współpracy organów wymiaru sprawiedliwości. Bardzo istotną rolę w
zwalczaniu tegoż procederu może i powinien odegrać system finansowy. W tym
celu
przepisy
Dyrektywy
zobowiązują
państwa
członkowskie
do
przeprowadzenia w prawie krajowym i organizacji systemu finansowo –
bankowego takich zmian, jakich wymaga zwalczanie procederu prania pieniędzy;
„uszczelnia”
ona system wykrywania tego procederu na styku prawa
finansowego i prawa karnego w stosunku do wcześniej przyjętych w tej sprawie
dokumentów międzynarodowych.
Szczególne znaczenie dla korzystnego kształtowania obrazu banków jako
instytucji zaufania publicznego posiada nałożony na banki obowiązek równego
traktowania swoich kontrahentów. Chodzi tu o zawarty w art.. 79 ustawowy
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
29
zakaz uprzywilejowania przy wykonywaniu czynności bankowych pewnych grup
podmiotów, powiązanych z bankiem specjalnymi więzami. Przywileje takie
mogłyby polegać na stosowaniu wobec
takich podmiotów korzystniejszych
warunków, a w szczególności preferencyjnych stóp oprocentowania.
Tymi podmiotami związanymi z bankiem specjalnymi więzami kapitałowymi,
organizacyjnymi lub pracowniczymi są jednostki zależne i stowarzyszone z
bankiem, a także jego akcjonariusze, członkowie banku spółdzielczego oraz
pracownicy i członkowie organów banku lub banku należącego do tej samej
bankowej grupy kapitałowej.
Szczególnie
obwarowania
i
ograniczenia
dotyczą
kredytów,
pożyczek
pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń członkom organów banku oraz
osobom zajmującym w nim stanowiska kierownicze. Ustawodawca wprowadził
limit łącznego finansowego zaangażowania się banku w stosunku do obu grup
podmiotów; poziom tego zaangażowania nie może przekroczyć 10% sumy
funduszy podstawowych banku, a w banku spółdzielczym – 25% sumy funduszy
podstawowych.
Ponadto,
każdy
przypadek
pojedynczego
znacznego
zaangażowania się banku wobec każdego takiego specjalnego podmiotu podlega
zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Bankowego. Przy niższym finansowym
zaangażowaniu się banku w stosunku do członka organu banku wymaga się
spełnienia kilku warunków o charakterze proceduralnym w postaci podjęcia
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
30
stosowanej uchwały organów banku, przyjętej kwalifikowaną większością
głosów przy określonym kworum członków tych organów.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
31
6.Zasady funkcjonowania banków komercyjnych
Działalność banków komercyjnych oparta jest na zasadach:
 samodzielności banków,
 samofinansowania się banków,
 uniwersalizmu działania banków,
 zapewnienia ochrony interesów klienta banku.
Samodzielność banku oznacza ustaloną w granicach prawa możliwość
podejmowania decyzji w trzech głównych sferach, tj. struktury organizacyjnej,
zakresu i form wykonawczej działalności oraz prowadzenia gospodarki
finansowej.
Samodzielność banków nie może jednak oznaczać pełnej autonomii; system
bankowy nie stanowi oderwanego od gospodarki i finansów publicznych ogniwa,
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
32
które może i powinno rządzić się własnymi prawami i podporządkować całą
swoją aktywność wąsko pojętym celom maksymalizowania zysku za wszelką
cenę.
Ograniczenia samodzielności banków wynikają:
 z konieczności zapewnienia ochrony interesów klientów banków w zakresie
bezpieczeństwa gromadzonych przez nich środków pieniężnych,
 z potrzeby ukierunkowania działalności banków na współdziałanie z
organami państwowymi w realizacji polityki gospodarczej.
Problem samodzielności banków należy rozpatrywać w trzech podstawowych
płaszczyznach, tj. ich stosunku wobec organów państwowych, wobec klientów
oraz wobec banku centralnego.
W przypadku pierwszej płaszczyzny odniesień chodzi o zapewnienie bankom
samodzielnej pozycji i działania niezależnego od bezpośredniej, administracyjnej
ingerencji w ich indywidualne decyzje ze strony Rady Ministrów, a zwłaszcza
Ministra Finansów. Aktualne prawo bankowe pozostawiło Ministrowi Finansów
bardzo ograniczone uprawnienia w dziedzinie bankowości. Ustawa wymaga
uzgodnienia z Ministrem Finansów zezwolenia wydawanego przez Komisję
Nadzoru Bankowego na utworzenie banku spółdzielczego lub banku w formie
spółki akcyjnej, a także na utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa banku
zagranicznego w Polsce. Natomiast zezwolenie Ministra Finansów jest niezbędne
do utworzenia za granicą banku przez osoby krajowe lub z ich udziałem oraz na
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
33
utworzenie oddziału banku krajowego za granicą. Minister Finansów oraz
Minister Skarbu Państwa są uprawnieni do występowania do Komisji Nadzoru
Bankowego z wnioskiem o podjęcie czynności nadzorczych nad bankiem lub o
zastosowanie określonych środków w ramach sprawowanego nadzoru.
Zakres uprawnień
władczych Rady Ministrów ograniczony został do
decydowania o utworzeniu lub likwidacji banku państwowego oraz jego
przekształceniu w bank w formie spółki akcyjnej.
Znaczna niezależność banków od organów państwowych nie oznacza, że nie
należy ich zachęcać czy pośrednio skłaniać do współdziałania z rządem w
realizacji gospodarki państwa, ale trzeba wyraźnie podkreślić, że nie można ich
prawnie do tego zmusić.
W płaszczyźnie stosunków bank – klient musi być zapewniona ich
równoprawność, zwłaszcza w zakresie zawieranych z nimi umów cywilnoprawnych. Bank, jako równoprawna strona takich umów ma pełnię swobody w
wyborze kontrahentów, jak też rodzaju i zakresu świadczonych na ich rzecz
czynności, zawierania określonych typów umów oraz kształtowania ich treści.
Analizując charakter prawny pomiędzy bankami komercyjnymi a bankiem
centralnym, podkreślić należy, że zakres uprawnień, jaki ustawowo przysługuje
NBP z racji pełnienia przezeń funkcji banku banków, pozwala mu wpływać na
działalność i gospodarkę finansową banków za pomocą instrumentów
administracyjno – prawnych oraz ekonomicznych. We wszystkich przypadkach
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
34
ingerencji w działalność banków – za pośrednictwem administracyjnych,
władczych środków przymusu – Narodowy Bank Polski występuje jako sui
generis organ państwowej administracji finansowej. Niezależnie jednak od
rodzaju stosowanych instrumentów oddziaływania, zawsze oznacza to określenie
przez bank centralny tylko ogólnych wielkości dotyczących ustalania tzw. norm
ostrożnościowych, natomiast nie ma nigdy charakteru ingerencji w jednostkowe
decyzje banków (decyzje kredytowe, personalne, organizacyjne). W tym sensie
autonomia decyzji indywidualnych banków jest pełna, co pozostaje w całkowitej
zgodności z ich nowym statusem prawnym.
Banki są jednostkami samofinansującymi się , co oznacza , że pokrywają z
uzyskiwanych przychodów wszystkie koszty prowadzonej działalności, jak tez
ponoszone wydatki na rozwój i inne potrzeby, a także zobowiązania wobec
budżetu państwa oraz innych podmiotów z tytułu zawartych z nimi umów.
Samofinansowanie wymaga, by działalność banku znalazła swe pokrycie w
środkach zgromadzonych przy jego tworzeniu jako pierwsze wyposażenie oraz w
zyskach osiąganych w toku prowadzonej działalności, a także w środkach
pozyskiwanych od klientów w postaci gromadzonych depozytów i lokat
terminowych .
Pierwszą konsekwencją samofinansowania jest żywotne zainteresowanie banku
uzyskiwanym wynikiem finansowym. Kryterium maksymalizacji zysku stało się
siłą napędową różnorakich poczynań banku, a równocześnie i główną
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
35
determinantą jego przyszłego rozwoju. Odpłatne świadczenie przez banki
czynności i usług bankowych oparto na zasadach komercyjnych, tj. z
uwzględnieniem stopnia ich opłacalności.
Szczególne znaczenie w działalności banku mają fundusz własne. Stanowią one
pierwotne źródło pokrycia poniesionych strat; pełnią także funkcję gwarancyjną,
jako że obciąża się je ryzykiem prowadzenia działalności kredytowej, a także
kapitałowej. Niedostatek funduszy własnych stanowi główną merytoryczną
przesłankę, uzasadniającą podjęci przez Komisję Nadzoru Bankowego decyzji o
wprowadzeniu zarządu komisarycznego, przejęcia banku przez inny bank bądź
wręcz decyzji o jego likwidacji.
Ustawodawca w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego banków
zobowiązał się do posiadania funduszy własnych, których poziom winien być
dostosowany do rozmiarów prowadzonej przez nie działalności. A zatem nie
wystarcza troska banku o posiadanie minimalnego funduszu założycielskiego,
koniecznie jest jego zwiększanie
w miarę rozszerzania rozmiarów i sfer
aktywności banku.
Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej dokonano w nowym prawie
bankowym podziału funduszy własnych banku na dwie kategorie tj.: fundusze
podstawowe oraz uzupełniające.
Rodzaj funduszy, które ustawodawca uznał za fundusze podstawowe, zależy od
formy prawnej banku. W banku państwowym funduszem podstawowym jest
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
36
fundusz statutowy, w banku spółdzielczym – fundusz zasobowy, w banku w
formie spółki akcyjnej – wpłacony i zarejestrowany kapitał akcyjny. Ponadto,
charakter funduszów podstawowych mogą mieć inne jeszcze fundusze tworzone
z zysku po opodatkowaniu lub nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji
powyższej ich wartości nominalnej pod warunkiem, że zgodnie z ustawą i
statusem mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie strat bilansowych
banku, a także na fundusz ogólnego ryzyka.
Zaliczenie określonych rodzajów środków do funduszy uzupełniających banku
zależy od decyzji Komisji Nadzoru Bankowego. W szczególności, za jej zgodą
takimi funduszami uzupełniającymi mogą być dwie grupy funduszy. Pierwszą
tworzą przyjęte przez bank na okres co najmniej 5 lat środki pieniężne klientów,
które zgodnie z umową nie mogą być wcześniej wycofane z banku i które w razie
upadłości lub likwidacji banku podlegać będą zwrotowi w ostatniej kolejności, z
tym jednak zastrzeżeniem , że uwzględniona kwota powyższych środków nie
może przekraczać 50% funduszy podstawowych banku i że w ciągu ostatnich lat
trwania umowy kwota ta będzie corocznie pomniejszana o 20% jej początkowej
wartości. Drugą grupę funduszy uzupełniających może tworzyć fundusz
powstały z aktualizacji wyceny majątku trwałego. Powyższe składniki funduszy
uzupełniających nie mogą łącznie stanowić więcej niż 50% funduszy
podstawowych banku.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
37
Komisja Nadzoru Bankowego uprawniona jest do określania w drodze uchwały
innych pozycji bilansu banku, które mogą być zaliczane do funduszy
uzupełniających. Obowiązuje przy tym generalne ograniczenie, iż fundusze
uzupełniające banku nie mogą stanowić więcej niż 50% jego funduszy własnych.
Wzmocnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego banków służy też ustawowe
określenie obligatoryjnej, minimalnej wysokości współczynnika wypłacalności
banku.
Współczynnik ten, mierzony stosunkiem funduszy własnych banku do wielkości
jego aktywów i zobowiązań pozabilansowych, ustalono na poziomie 8%, a więc
identycznym z zaleceniami Dyrektywy Rady EWG z roku 1989. W stosunku do
banków rozpoczynających działalność operacyjną, z uwagi na zwiększone
niebezpieczeństwo utraty przez nie zaangażowanego kapitału, ustalono wyższe i
niższe wymogi co do minimalnych norm ich wypłacalności na poziomie 15% w
pierwszym roku ich działania i na poziomie 12% - drugim roku.
Banki prowadzą gospodarkę finansową samodzielnie, na podstawie planu
finansowego. Nie znaczy to jednak, iż mają one wyłączny wpływ na wysokość i
rodzaje źródeł osiąganych przychodów, jak też na wielkość i strukturę
ponoszonych kosztów, a konsekwencji na uzyskiwany wynik finansowy oraz
zasady jego podziału.
Wyniki finansowe banków kształtuje pośrednio lub bezpośrednio wiele różnych
czynników zewnętrznych, niezależnych od banku.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
38
Należą do nich w szczególności:
1. czynniki o charakterze makroekonomicznym, takie jak:
 ogólny stan gospodarki krajowej,
 stopa inflacji,
 poziom dochodów społeczeństwa itd.
2. Obowiązujący system obciążeń finansowych,
3. Instrumenty polityki pieniężnej, stosowane przez Radę Polityki Pieniężnej,
4. Warunki funkcjonowania i stan rynku usług bankowych, a zwłaszcza
wielkości popytu i podaży tych usług, kondycja i zachowania konkurentów.
System obciążeń finansowych banków jest dość skomplikowany, jako że
obejmuje kilka różnych tytułów obciążeń tak natury podatkowej, jak i
niepodatkowej.
Główną formę obciążeń dochodów banków stanowi – podobnie jak innych osób
prawnych – podatek dochodowy od osób prawnych. Początkowo wysokość
stawki w tym podatku wynosiła 40% dochodu banku, a w roku 1997 obniżono ją
do 38%, w roku 1998 do 36% dochodu. Dane GUS dotyczące poziomu
obciążenia wyników finansowych banków za I półrocze 1997 wskazały, iż
obciążenie to wynosiło 27% ich dochodów. Ta niższa, efektywna stawka
wynikała z wielu powodów, głównie z zastosowanych ulg i zwolnień. Mogły z
nich korzystać banki realizujące programy sanacyjne, rokujące nadzieję na
poprawę swej sytuacji finansowej. Znacznie szerszy zakres miały zastosowanie
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
39
ulgi i premie inwestycyjne. Uzyskiwały je banki po spełnieniu ogólnie
obowiązujących wymogów, tj. osiągania ustawowego minimalnego wskaźnika
rentowności, niezalega ze spłatą zobowiązań wobec budżetu i ZUS oraz
udokumentowania poniesionych kosztów realizacji inwestycji, które najczęściej
związane były z rozwojem sieci placówek banków lub z przebudową ich
infrastruktury informatycznej.
Wśród nieopodatkowanych obciążeń finansowych wyróżnić należy dwie grupy
obciążeń:
1. charakterze powszechnym
2. charakterze właściwych tylko i wyłącznie dla banków.
Banki podobnie jak i inne podmioty gospodarcze – obowiązane są
dokonywać wpłat składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, na Fundusz
Pomocy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Właściwymi dla banków są dwa obciążenia parapodatkowe. Stanowią je:
obowiązkowe rezerwy gromadzone w NBP oraz wpłaty na Bankowy Fundusz
Gwarancyjny.
System
rezerw
obowiązkowych,
nakazujący
bankom
komercyjnym
utrzymywanie rezerw finansowych w banku centralnym, jest jednym z
najistotniejszych instrumentów administracyjnego oddziaływania Rady Polityki
Pieniężnej na wielkość wolnych środków pozostających w dyspozycji banków, a
zatem i na możliwość kreowania przez nich pieniądza bankowego. Drastycznie
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
40
wysoki
poziom stóp rezerw
obowiązkowych oraz
wyłączenie
ich
z
oprocentowania powodują, iż rezerwy te traktowane są powszechnie przez banki
jako bardzo dotkliwy parapodatek, istotnie obniżający ich rentowność. Inną
jeszcze wadą stosowanej polityki rezerw obowiązkowych jest praktyka
przyznawania indywidualnych zwolnień niektórym bankom, bądź części
depozytów z obowiązku ich odprowadzania.
Zasada uniwersalizmu działania banków oznacza przyznanie wszystkim
bankom jednakowych do prowadzenia wszystkich rodzajów czynności
bankowych na terenie całego kraju. Ta swoboda rozwijania szerokiej aktywności
banków stała się możliwa dzięki odejściu od stosowanej przez wiele lat praktyki
„przypisania” podmiotów gospodarczych do właściwych terytorialnie i branżowo
oddziałów banków. Obecnie, klient ma zapewnione prawo swobodnego wyboru
banku, a bank może sobie swobodnie wybrać klienta. Uniwersalizm działania
banków oznacza ponadto jednakowy tryb, zasady i wymagania obowiązujące
przy tworzeniu banków, objęcie wszystkich banków jednakowymi rygorami
nadzoru bankowego, takim trybem i zasadami postępowania uzdrawiającego,
upadłościowego i likwidującego.
Oraz istotniejsze miejsce w regulacjach prawnych polskiego systemu
bankowego zajmuje zasada ochrony interesów klienta banku. Ochrona
konsumentów na rynku finansowych usług stanowi ważkie zadanie państw Unii
Europejskiej, a jego realizacji służy rozbudowana regulacja traktatowa. Zgodnie
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
41
ze standardami unijnymi system ochrony klientów banków powinien obejmować
zarówno zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności działania krajowego systemu
bankowego, jak też zagwarantowanie ochrony interesów ekonomicznych i
prawnych klientów banków oraz dostępu do rzetelnej informacji.
W polskim ustawodawstwie bankowym zapewnieniu bezpieczeństwa i
stabilności systemu bankowego, a tym samym pośrednio i ochronie interesów
klientów
banków
służą
przede
wszystkim
ostre
wymogi
systemu
licencjonowania banków oraz zasady i środki sprawowanego nad nimi nadzoru.
Bezpośredni natomiast wpływ na zakres ochrony interesów ekonomicznych
klientów banków wywierają liczne i szczegółowe rozwiązania przyjęte w
dziedzinie wykonywanych przez banki poszczególnych rodzajów czynności
bankowych.
Bezpośredni natomiast wpływ na zakres ochrony interesów ekonomicznych
klientów banków wywierają liczne i szczegółowe rozwiązania przyjęte w
dziedzinie wykonywanych przez banki poszczególnych rodzajów czynności
bankowych.
Na szczególną uwagę zasługuje wyraźne wzmocnienie ochrony depozytowej
klientów banków. Za przejawy tej szczególnej ochrony traktować można
zwłaszcza dwa rozwiązania o charakterze ogólniejszym. Stanowią je: wyrażony
expressis verbis w art. 49 ust. 3 prawa bankowego obowiązek dołożenia przez
bank szczególnej troski i starań o bezpieczeństwo powierzonych mu środków
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
42
pieniężnych oraz przyjęta zasada domniemania winy i odpowiedzialności
odszkodowawczej wszystkich banków uczestniczących w realizacji dyspozycji
rozliczeniowej klienta za skutki wynikłe z niewykonania bądź nienależytego
wykonania zlecenia.
Ochronie interesów depozytariusza służą ponadto nowo wprowadzone
ustawowe wymogi odnoszące się do zawarcia w treści umowy rachunku
bankowego pewnych obligatoryjnych jej elementów. Chodzi tu w szczególności
o konieczność określania w każdej takiej umowie wysokości oprocentowania i
warunków jego zmiany, sposobu ustalania wysokości prowizji i opłat za
czynności związane z prowadzeniem rachunku oraz zakresu odpowiedzialności
banku za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych.
Obowiązek szczegółowego uregulowania powyższych kwestii w treści
zawieranej umowy, ma zapobiec takim sytuacjom, w których mogłoby dojść do
ograniczenia
odpowiedzialności
odszkodowawczej
banku
na
podstawie
utajnionych przed klientem przepisów regulaminu wewnętrznego banku.
Nastąpiły korzystne zmiany dla klientów banku, będących stroną umowy
kredytowej. Taki charakter posiadają w szczególności przepisy znacznie
rozszerzające katalog obligatoryjnych elementów treści zawieranych umów
kredytowych. Te nowe, dodatkowe elementy to: określenie wysokości
oprocentowania i warunków jego zmiany oraz sposobu zawiadamiania o tych
zmianach kredytobiorcy i poręczycieli, a także ustalenie wysokości prowizji oraz
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
43
warunków dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Ochronie interesów
kredytobiorców służy też wprowadzenie ustawowych okresów wypowiedzenia
przez bank umowy kredytu w całości lub w części oraz ustanowiony obowiązek
określania w ogłoszeniach i ofertach bankowych, dotyczących warunków
udzielania
kredytu
konsumpcyjnego,
wysokości
rocznej
stopy
jego
oprocentowania. Ten ostatni przepis służy jednocześnie zapewnieniu klientom
banku dostępu do ważnych dla nich informacji.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
44
7.Bank centralny
Funkcję banku centralnego w Polsce pełni Narodowy Bank Polski
Od 1 stycznia 1989 r. jego zadania i funkcje uległy istotnej przebudowie.
Zwiększyła się jego rola jako banku państwa i banku banków.
Ustawa o Narodowym Banku Polskim z dnia 31 stycznia 1989 r. (DZU nr 4,
poz. 22; jednolity tekst DZU z 1992 r… nr 72, poz.60) określa NBP jako bank
emisyjny, centralną instytucję kredytową, rozliczeniową i dewizową.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
45
Cechą banku centralnego jest równoczesność funkcji banku emisyjnego, banku
banków oraz centralnego banku państwa.
Narodowy Bank Polski działa na obszarze Polski, a siedzibą jego jest
Warszawa. NBP posiada osobowość prawną. Oznacza to, że jest on wyodrębnioną
jednostką organizacyjną, która może występować jako samodzielny podmiot prawa
cywilnego.
NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych i działa na
podstawie ustawy, a w sprawach, których nie uregulowano w tej ustawie, na
podstawie ustawy Prawo Bankowe z dnia 31 stycznia 1989 r. ( DZU nr 4 poz. 21;
jednolity tekst DZU z 1992 r. nr 72 poz. 61) oraz innych ustaw.
Jako bank emisyjny Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emitowania
znaków pieniężnych Rzeczypospolitej w postaci banknotów i moment (opiewają
na złote i grosze), które są prawnym środkiem płatniczym na obszarze
Rzeczypospolitej.
Narodowy Bank Polski jako bank centralny ma zadanie umacniania pieniądza,
co
wymaga
stosowania
odpowiednich
instrumentów
ekonomicznego
oddziaływania na banki kredytowe i podmioty gospodarcze.
W ustawie o NBP brakuje określenia zasad emisji pieniądza. Pośrednio są one
w założeniach polityki pieniężnej. Sejm w ramach obowiązujących ustaw uchwala
co roku założenia polityki pieniężnej, a więc decyduje o stopniu niezależności
NBP. Założenia polityki pieniężnej określają kształtowanie m.in. podaży pieniądza,
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
46
stopy oprocentowania kredytu, wkładów, kursu walut oraz polityki walutowej i
stosunków kredytowych z zagranicą.
Bank centralny jest więc ograniczony założeniami polityki pieniężnej, ale Prezes
NBP może w razie zagrożenia tej polityki wprowadzić ograniczenie ilości środków
pieniężnych,
które
mogą
być
oddane
przez
banki
kredytobiorcom
i
pożyczkobiorcom.
Bank centralny emituje pieniądz, jest więc zawsze wypłacany. Jeśli poniesie
straty to i tak może zaspokoić roszczenia posiadaczy wkładów, które w banku
emisyjnym są całkowicie pewne.
Funkcja NBP jako banku centralnego polega na:
 Współudziale w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa, sporządzaniu
prognoz, analiz i ocen przebiegu realizacji tej polityki oraz sygnalizowaniu
ewentualnych jej zagrożeń;
 Kształtowaniu polityki pieniężno – kredytowej
 Współudziale w tworzeniu i realizacji polityki dewizowej
 Współdziałaniu w sporządzaniu bilansu płatniczego
 Reprezentowaniu interesów Rzeczypospolitej w Międzynarodowym Banku
Wsp0ółpracy Gospodarczej, Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym i Banku
Światowym
 Zarządzaniu długiem publicznym.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
47
Trzecią funkcją NBP jako banku centralnego jest funkcja banku banków. Bank
centralny ma kluczowe znaczenie dla realizacji polityki pieniężnej (monetarnej).
Polityka monetarna określana jest jako działalność prowadzona przez władze
monetarne w celu oddziaływania na gospodarkę za pomocą pieniądza. Dotyczy to
w szczególności:
 Regulacji masy pieniądza w obiegu w celu przeciwdziałania inflacji i zatorom
płatniczym
 Ustalania stopy procentowej na odpowiednim poziomie
 Zapewnienia odpowiedniego poziomu rezerw walutowych i kursu walutowego.
NBP dla wypełnienia podstawowych funkcji:
 Emituje znaki pieniężne
 Udziela bankom kredytu refinansowego, redyskontowego, lombardowego
 Prowadzi rachunki rezerw pieniężnych banków handlowych
 Prowadzi rozliczenia międzybankowe
 Wykonuje kasową obsługę budżetu państwa
 Realizuje operacje Związane z obsługą wewnętrznych i zagranicznych
pożyczek państwowych
 Organizuje obrót walutami obcymi
 Realizuje politykę państwa w zakresie kursu walutowego
 Zarządza rezerwami walut obcych i dewiz
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
48
 Sprawuje nadzór nad działalnością banków handlowych.
Zadania te NBP realizuje przez działania zarządu banku. Zarząd NBP składa się z
Prezesa NBP, wiceprezesa – I zastępcy Prezesa NBP oraz członków
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
49
8.Struktura systemu bankowego w Polsce
Organizacja systemu bankowego w Polsce jest wynikiem wieloletniego
procesu, w którym uległa ona przemianom związanym z ogólnym rozwojem
gospodarki, a także zmianami w metodach zarządzania przedsiębiorstwami.
W celu wyjaśnienia struktury bankowości w Polsce istotne znaczenie ma
znajomość podstawowych teoretycznych kryteriów klasyfikacji banków.
Z punktu widzenia podmiotów własności występują banki państwowe oraz
prywatne.
Z punktu widzenia form organizacyjnych działają banki o statucie
specjalnym, banki państwowe, banki w formie spółek akcyjnych i spółdzielni.
Z punktu widzenia form kredytowych banki dzielą się na udzielające
kredytów krótkoterminowych oraz długoterminowych.
Z punktu widzenia terytorialnego są banki ogólnokrajowe, regionalne i
lokalne.
Jednak podstawowym kryterium klasyfikacji są zadania banków. Z tego
punktu widzenia wyróżnia się bank emisyjny i banki handlowe kredytowe (banki
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
50
krótkoterminowego kredytu oraz średnioterminowego), banki rozwojowe (banki
kredytu długoterminowego i średnioterminowego).
W skład polskiego systemu bankowego wchodzą następujące ogniwa:
 Narodowy Bank Polski jako bank centralny;
 Powszechna
Kasa
Oszczędności
–
bank
państwowy
o
zasięgu
ogólnokrajowym
 Kredytowe banki komercyjne i akcyjne bez ograniczenia podmiotowego i
terytorialnego zakresu działania, m.in. dziewięć banków komercyjnych
powstałych z przekształcenia oddziałów NBP na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 kwietnia 1998 r.
 Państwowy Bank Kredytowy w Warszawie
 Bank Gdański w Gdańsku
 Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie
 Bank Śląski w Katowicach
 Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu
 Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie
 Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi
 Bank Zachodni we Wrocławiu
 Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
51
 Banki spółdzielcze – działające na zasadach komercyjnych (dla większości z
nich centralą jest Bank Gospodarki Żywnościowej)
 Wyspecjalizowane
banki
(spółki
akcyjne)
do
obsługi
określonych
przedsięwzięć
 Inne banki, np. banki komunalne
 Banki
z
udziałem
kapitału
zagranicznego
oraz
oddziały
banków
zagranicznych
 Banki prywatne.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
52
Literatura:
„Finanse w gospodarce rynkowej” – Alina Majchrzycka-Guzowska
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
53
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
54
Download