Najczęściej zadawane pytania

advertisement
Konkurs „Prosument na Warmii i Mazurach”
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
1. Czy dotację można otrzymać bez pożyczki ?
Nie. Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie łącznie w formie pożyczki i dotacji.
Można natomiast otrzymać samą pożyczkę bez dotacji w przypadku kiedy Wnioskodawca
złoży oświadczenia, że będzie korzystał ze stawek gwarantowanych.
2. Jakie warunki wyjściowe należy spełnić aby myśleć o montażu instalacji
fotowoltaicznej PROSUMENCKIEJ?
Instalacja PROSUMENCKA nie może swoją mocą przekraczać mocy na jaką beneficjent
ma podpisaną umowę z operatorem energetycznym. Planowana ilość wyprodukowanej
energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną w okresie roku musi być na poziomie
zużytej energii przez beneficjenta z ostatniego roku (na podstawie faktur). Odstępstwa są
możliwe w przypadku planowanych zakupów nowych dodatkowych urządzeń
elektrycznych (np. pompa ciepła lub elektryczna suszarka do ubrań)
Podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o budowie instalacji fotowoltaicznej
jest możliwość zainstalowania ogniw skierowanych na południe z odchyłką około 30
stopni, bez zacienień (odpowiedni uzysk).
3. Jakie załączniki są wymagane do wniosku dla osoby fizycznej i gdzie ich
szukać ?
Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:
1. Projekt instalacji (minimalne wymagania dla projektu określone są na Liście
sprawdzającej i w pytaniu nr 17)
2. Kosztorys inwestorski
3. Lista sprawdzająca LSF dla właściwej instalacji
(dostępna na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT →
Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
4. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie lub oświadczenie o ich nie wymaganiu. (wzór
oświadczenia na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT →
Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
5. Harmonogram finansowo - rzeczowy – zgodny w zapisach z projektem i wnioskiem
(dostępny na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT →
Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
Wymagany podpis beneficjenta i współmałżonka.
6. Tabela „Efekt rzeczowy i ekologiczny”
(dostępna na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT →
Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
7. Tabela „Wskazówki do obliczeń efektu ekologicznego z zakresu ochrony atmosfery”
(dostępna na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT →
Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
Instrukcja wypełnienia dostępna w Instrukcji wypełnienia wniosku – strony 12 i 13.
8. Oświadczenie w sprawie wyboru wykonawcy
(dostępne na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT →
Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(pomoc publiczna) lub oświadczenie.
(dostępne na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT →
Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
10. Zaświadczenie o statusie podatnika VAT wystawione przez właściwy Urząd
Skarbowy.
11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
(dostępne na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT →
Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
12. Oświadczenie Wnioskodawcy
(dostępne na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT →
Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
Wymagany podpis beneficjenta i współmałżonka.
13. Informacja o dochodach i wydatkach (dostępne na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w
zakładce Program PROSUMENT → Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
Wymagany podpis beneficjenta i współmałżonka.
14. Zaświadczenie z Banku o posiadanym rachunku wskazanym we wniosku oraz
obrotach ogółem Wn i Ma z ostatniego roku na koniec każdego miesiąca oraz ewentualne
zajęcia i kredyty.
15. Odpis Księgi Wieczystej
(w tym pobrane ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości)
16. Uprawnienia wykonawcy lub oświadczenie wnioskodawcy. (dostępne na stronie
WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT → Dokumentacja konkursowa →
Załączniki do wniosku)
17. Oświadczenie o gwarancji i rękojmi. (dostępne na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w
zakładce Program PROSUMENT → Dokumentacja konkursowa → Załączniki do wniosku)
4. Jakich zabezpieczeń wymaga się przy udzieleniu pożyczki i dotacji?
Przy podpisywaniu umowy dotacji zabezpieczeniem jest Deklaracja wekslowa z Wekslem
własnym in blanco bez protestu.
Dla zabezpieczenia pożyczki wymagane jest:
a) Deklaracja wekslowa z Wekslem własnym in blanco bez protestu.
b) Umowa przewłaszczenia instalacji na czas spłaty pożyczki (przy wniosku o płatność)
c) Umowa cesji z ubezpieczenia instalacji do kwoty wartości zadania ogółem (WFOŚiGW
musi być jedynym cesjonariuszem z umowy ubezpieczenia)
d) Hipoteka na nieruchomości ( przy wartości zadania powyżej 100 tyś PLN),
wymagany operat szacunkowy wartości nieruchomości. Wartość inwestycji nie może
przekraczać 80% wartości nieruchomości.
5. Czy wysokość dotacji jest stała?
Dla umów zawieranych w 2015 i 2016r. wysokość dotacji wynosi 20-40% w zależności od
rodzaju OZE, który Wnioskodawca chce wykorzystać. W kolejnych latach poziom dotacji
określono w Programie na poziomie 15-30% w zależności od rodzaju OZE.
W przypadku instalacji wykorzystującej równolegle więcej niż jedno źródło energii
elektrycznej lub więcej niż jedno źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii
elektrycznej, udział procentowy ustalany jest jako średnia ważona udziałów
procentowych określonych powyżej, odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do
ich mocy znamionowej.
Przykład:
projekt obejmuje: system fotowoltaiczny o mocy 4,5 kW i koszcie 15 tys. zł i pompa
ciepła o mocy 4 kW (kolektory pionowe, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o.) i
koszcie 60 tys. zł
1. określamy koszty kwalifikowane – zgodnie z zał. 3 do Programu:
• system fotowoltaiczny – dla instalacji < 10 kW – 8 000 zł/kWp – OK (w naszym
przykładzie – koszt instalacji fotowoltaicznej spełnia ten warunek)
• pompa ciepła – pozostałe pompy na potrzeby c.o. i c.w.u. – 5 500 zł/kW – NIE (w
naszym przykładzie koszt kwalifikowany stanowi 4 kW x 5,5 tys. zł = 22 tys. zł)
2. wysokość dotacji oblicza się wg wzoru:
(40% x 4,5/8,5 kW + 20% x 4/8,5 kW) = (21,18% + 9,41%) = 30,59% x (15 tys. zł +
22 tys. zł) = 11 318,30 zł
3. budżet projektu wynosi zatem:
koszt całkowity: 75 000,00 zł
koszt kwalifikowany: 37 000,00 zł
dotacja: 11 318,30 zł
pożyczka: 25 681,70 zł
koszt niekwalifikowany: 38 000,00 zł
6. Czy wnioskodawca musi mieć własny wkład finansowy na realizację
przedsięwzięcia ?
Nie, ale… Program umożliwia sfinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.
Jeżeli koszty przedsięwzięcia przewyższają maksymalny limit kosztów kwalifikowanych,
lub maksymalny limit jednostkowych kosztów kwalifikowanych przewidziany Programem,
to kwota ponad limit musi być finansowana ze środków własnych (lub z innych źródeł).
Zakres kosztów jednostkowych i maksymalnych wysokości kosztów kwalifikowalnych dla
poszczególnych inwestycji dostępne w zakładce Dokumentacja konkursowa → Program
Priorytetowy → strona 2 i 3
Możliwa jest również sytuacja, gdy Beneficjent nie zamierza skorzystać z pełnej
wysokości dofinansowania przewidzianej Programem, wówczas dofinansowanie ulegnie
proporcjonalnemu zmniejszeniu.
Beneficjent musi również zapewnić środki własne (lub ze źródła zewnętrznego) na
pokrycie kosztów niekwalifikowanych.
7. Czy rolnik może otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Prosument?
Tak, ale może być ono wykorzystane jedynie na instalację zasilającą budynek
mieszkalny. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony i
wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej
przez osobę fizyczną, posiadającą prawo do dysponowania nim (prawo własności,
współwłasność lub użytkowanie wieczyste), w tym również prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie.
8. Czy osoba, która prowadzi działalność gospodarczą może otrzymać
dofinansowanie w ramach Programu Prosument?
Tak, ale może być ono wykorzystane jedynie na instalację zasilającą budynek
mieszkalny. Przez budynek mieszkalny należy rozumieć budynek przeznaczony i
wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej
przez osobę fizyczną, posiadającą prawo do dysponowania nim (prawo własności,
współwłasność lub użytkowanie wieczyste), w tym również prawo do dysponowania
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie. W przypadku zaświadczenia z
Urzędu Skarbowego, że Beneficjent jest czynnym płatnikiem podatku VAT, instalacja
będzie finansowana do kosztów netto.
9. Czy dofinansowanie z Programu „Prosument” można łączyć z innymi,
publicznymi źródłami finansowania?
Nie. Wnioskodawca nie może uzyskać dofinansowania całych lub części kosztów
przedsięwzięcia objętych finansowaniem w ramach Programu z innych środków
publicznych.
10. Czy złożony wniosek można poprawić?
Tak. Wnioskodawca w przypadku złożenia błędnego wniosku, zostanie wezwany do jego
poprawy i/lub uzupełnienia – zgodnie z zapisami Regulaminu naboru.
11. Co oznacza zachowanie trwałości projektu?
Zgodnie z wymaganiami Programu, każdy beneficjent musi zapewnić trwałość projektu
przez okres 3 lat od dnia zrealizowania przedsięwzięcia. Oznacza to obowiązek
utrzymania efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia.
12. Czy o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się spółdzielnie
mieszkaniowe domów jednorodzinnych?
Nie. Program dopuszcza możliwość aplikowania o środki wyłącznie przez spółdzielnie
mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
13. Czy można sfinansować tylko pompę ciepła lub kocioł na biomasę?
Tak – od 1 sierpnia 2015r. Celem Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w
wyniku zwiększenia produkcji energii z OZE, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub
mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła. Tym samym, obecnie, źródła
ciepła mogą być przedmiotem samodzielnych wniosków.
14. Jakiej mocy można zainstalować instalację OZE?
Program określa górną granicę mocy zainstalowanej OZE – w przypadku źródeł ciepła
(biomasa, pompy ciepła, kolektory słoneczne) wynosi ona 300 kWt (termicznych), w
przypadku źródeł energii elektrycznej (fotowoltaika, małe elektrownie wiatrowe,
mikrokogeneracja) wynosi 40 kWe (elektrycznych) lub 40 kWp (pik) w przypadku
systemów fotowoltaicznych.
W przypadku montażu źródła energii elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
Prawa energetycznego, podłączenie instalacji prosumenckiej oznacza przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej mikroinstalacji, której właściciel jest przyłączony do sieci jako
odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się
ten podmiot, nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia (w
przypadku istniejących instalacji określona jest na fakturze za energię elektryczną). Koszt
instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego.
15. Co oznacza rozpoczęcie przedsięwzięcia?
Data rozpoczęcia oznacza podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego
zobowiązania do zamówienia urządzeń. Datą rozpoczęcia nie jest podpisanie umowy na
wykonanie dokumentacji technicznej. Datą rozpoczęcia jest natomiast podpisanie umowy
z wykonawcą wybranym w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Datą wydatków kwalifikowanych jest 1 stycznia 2015r.
16. Czy można otrzymać dofinansowanie na modernizację lub budowę instalacji
wewnętrznej c.o. (np. grzejniki, piony)?
Co do zasady – nie. Dofinansowaniem objęte są w programie wyłącznie instalacje ze
źródłem OZE – dla c.w.u. do zasobnika włącznie.
Tylko w przypadku pomp ciepła dopuszczone jest finansowanie modernizacji instalacji
c.o. i c.w.u., i to tylko w przypadku konieczności dopasowania instalacji w istniejącym
budynku dla potrzeb pomp ciepła (na niskotemperaturową) – nie dotyczy to budynków w
budowie.
17. Co powinien zawierać projekt techniczny?
Zgodnie z wymogami Programu, projekt techniczny, który powinien być sporządzony
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalności instalacyjnej, powinien zawierać co najmniej:
- dane pozwalające na określenie efektu ekologicznego przedsięwzięcia,
- schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika
wynika z wymagań określonych w załączniku 3 do Programu)
- opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń (w tym: moc, sprawność,
uzysk)
- kosztorys,
- potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań Programu dla każdego
zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem określonym przez NFOŚiGW,
poszczególne elementy muszą być identyfikowalne w projekcie.
- techniczne i ekonomiczne uzasadnienie zakupu i montażu instalacji równolegle
wykorzystującej więcej niż jedno OZE elektrycznej, lub więcej niż jedno OZE cieplnej w
połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej, przeznaczonej dla jednego
budynku mieszkalnego – o ile dotyczy.
18. Co oznacza warunek 50 / 80 W/m2?
Jest to wymagany Programem wskaźnik obliczeniowego zapotrzebowania budynku na
ciepło określonego według normy PN-EN 12831 „Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda
obliczania
projektowego
obciążenia
cieplnego”
lub
równoważnej.
Zapotrzebowanie na ciepło nie może przekroczyć: w przypadku budynków nowych – 50
W/m2, w przypadku budynków modernizowanych - 80 W/m2 powierzchni ogrzewanej.
Warunek ten muszą spełnić budynki, w których wnioskodawca planuje w ramach wniosku
montaż instalacji wytwarzającej energię cieplną (z wyłączeniem kolektorów słonecznych)
19. Jak obliczyć obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na ciepło?
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło
• dla istniejącego budynku podstawą obliczeń będzie:
o jeżeli istnieje projekt techniczny instalacji c.o. – zapotrzebowanie na ciepło budynku
(całkowite straty ciepła budynku przez przenikanie i wentylację)
o jeżeli brak jest dokumentacji technicznej c.o. – obliczenia instalacji c.o. wraz z
oświadczeniem projektanta, że obliczeń́ dokonano zgodnie z normą PN–EN 12831:2006
• dla nowych budynków
o zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym instalacji c.o. + wraz z
oświadczeniem projektanta, że obliczeń dokonano zgodnie z normą PN–EN 12831:2006
20. Czy otrzymam dofinansowanie do kwoty netto, czy brutto kosztów
przedsięwzięcia?
Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest
on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej
możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części,
zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można
odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie
odzyskany przez Beneficjenta. Oznacza to, że w przypadkach, gdy Beneficjent może
odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem
kwalifikowanym.
Należy tu zaznaczyć, że w kwestii możliwości odzyskania podatku VAT związanej z
wytwarzaniem energii elektrycznej w mikroinstalacji OZE, wypowiedział się Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w wyroku z dnia 20 czerwca 2013r. (C219/12). Biorąc zatem pod uwagę ww. wyrok, obowiązujące przepisy oraz zapisy
Programu, na potrzeby konkursu, jeżeli Wnioskodawca aplikuje o koszty brutto,
zobowiązany jest załączyć do wniosku zaświadczenie z właściwego organu podatkowego
o statusie podatnika VAT oraz przedłożyć oświadczenie wg wzoru przygotowanego przez
WFOŚiGW
w
Olsztynie
(dostępne
na
stronie
internetowej
Funduszu
http://www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce poświęconej dokumentacji konkursowej
Konkursu „Prosument na Warmii i Mazurach”.
Poniżej podano przykłady oceny kwalifikowalności VAT w przypadku, gdy produkowana w
ramach przedsięwzięcia energia będzie wykorzystywana:
- wyłącznie na potrzeby własne (instalacja off-grid), niezwiązane z działalnością
gospodarczą (Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w żadnej formie) –
VAT jest kosztem kwalifikowanym i nie ma pomocy publicznej – dofinansowanie będzie
liczone od kwoty brutto przedsięwzięcia,
- wyłącznie na potrzeby własne, powiązane z działalnością gospodarczą (Wnioskodawca
prowadzi działalność w dowolnej formie) – VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym i
występuje pomoc publiczna – dofinansowanie będzie liczone od kwoty netto
przedsięwzięcia.
Są to wyłącznie przykłady, które nie wyczerpują wszystkich możliwości, w tym również
przedłożenia dokumentów, o których mowa w pierwszej części odpowiedzi (zaświadczenie
organu i oświadczenie Wnioskodawcy).
21. Jak policzyć powierzchnię mieszkaniową, jeśli w wakacje wynajmowane są
pokoje?
Należy uwzględnić czas, w którym dana powierzchnia służyć będzie działalności
gospodarczej.
Na przykład: W budynku 60% powierzchni w ciągu 2 miesięcy w roku (tj. przez 2/12
roku) jest wynajmowane turystom. Udział powierzchni pod wynajem oblicza się wówczas
następująco: powierzchnia pod wynajem = 60% * 2 / 12 = 10%
22. Czy instalację OZE w domku letniskowym można sfinansować w ramach
Programu?
Zgodnie z zapisami Programu, instalacje OZE mają produkować energię na potrzeby
istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych bądź
wielorodzinnych. Co do zasady, budynek mieszkalny to budynek przeznaczony na cele
mieszkalne, zajęty przez lokale mieszkalne w całości, lub budynek zajęty przez lokale
mieszkalne co najmniej w połowie, a w pozostałej części przez inne pomieszczenia, z
wyjątkiem budynku mieszkalno-inwentarskiego lub mieszkalno-gospodarskiego.
Jeżeli Wnioskodawca wykaże, że domek letniskowy (lub inny) pełni funkcje mieszkalne,
to taki obiekt będzie zgodny z zapisami Programu. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, o
klasyfikacji danego budynku jako mieszkalnego, istotne jest kryterium funkcjonalności,
tzn. faktyczne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych właściciela tego budynku lub osób
mu bliskich.
23. Czy muszę mieć dwa liczniki energii w przypadku wywarzania energii
elektrycznej?
Zgodnie z zapisami Programu, wymaganym elementem instalacji są liczniki niezbędne do
prawidłowego prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła lub energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych. Dla źródeł energii elektrycznej obowiązkowym elementem
instalacji jest licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości
energii elektrycznej wytworzonej w instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego
do przesyłania danych. Należy tu podkreślić, że chodzi o ilość energii wyprodukowanej,
nie zaś wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej, mierzonej odrębnym licznikiem.
NFOŚiGW dopuszcza alternatywne rozwiązanie. Jeżeli projektowany w ramach instalacji
inwerter posiada moduł odpowiedzialny za rejestrację produkcji energii, a także moduły
komunikacyjne / interfejsy, np. WLAN, Ethernet LAN, USB, RJ45, RS422 i spełnia tym
samym wymagania Programu w zakresie rejestracji, gromadzenia, wizualizacji i
przesyłania danych, może on być uznany za urządzenie pomiarowe równoważne
licznikowi. W takim przypadku nie ma obowiązku montażu dodatkowego licznika.
24. Co powinna zawierać umowa z wykonawcą?
Zgodnie z wymogami Programu, umowa z Wykonawcą powinna zawierać m.in.:
• zobowiązanie do montażu instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
zaleceniami producenta,
• potwierdzenie przez wykonawcę spełnienia wszystkich kryteriów programu
priorytetowego,
• określenie przez wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z
instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez
porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii,
• odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
instalacji.
Należy również zaznaczyć, że w ramach Programu wymagana jest również wysoka jakość
instalowanych urządzeń, potwierdzona dokumentami określonymi w wymaganiach
technicznych (załącznik nr 3 do Programu) oraz gwarancja producentów głównych
elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji.
Wydaje się zasadne, by kwestie te również znalazły odniesienie w umowie z Wykonawcą.
25. Jaki rodzaj mocy bierze się pod uwagę przy realizacji Programu Prosument?
W przypadku realizacji projektów z wykorzystaniem pomp ciepła, efektem rzeczowym
przedsięwzięcia jest instalacja z pompą o określonej mocy cieplnej (przy określonym w
Programie COP), a efektem ekologicznym jest ilość zaoszczędzonej energii i uniknięta
emisja obliczona zgodnie wytycznymi.
Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany w przypadku pomp ciepła, odniesiony jest
do mocy cieplnej danego urządzenia.
26. Jakie dokumenty należy przedłożyć do rozliczenia inwestycji?
Instalację należy wykonać zgodnie ze złożonym wnioskiem i podpisaną umową. Należy
zachować terminy wyznaczone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Dla właściwego
rozliczenia umowy pożyczki i dotacji należy dostarczyć:
Na etapie płatności:
1) Wniosek o płatność – składany po zakończeniu przedsięwzięcia, odrębnie dla dotacji
i pożyczki, Na formularzu wymagany jest podpis osoby, która podpisała umowę pożyczki i
dotacji w pozycji Kierownik Jednostki i Główny Księgowy. (dostępny na stronie WFOŚiGW
w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT → Dokumentacja konkursowa →
Dokumenty rozliczeniowe (Płatność))
2) Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia umowy – należy złożyć jeden
dokument, obejmujący całą inwestycję. (dostępny na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w
zakładce Program PROSUMENT → Dokumentacja konkursowa → Dokumenty
rozliczeniowe (Płatność))
Do protokołu należy dołączyć kosztorys powykonawczy lub inne zestawienie, które
powinno zawierać wykaz zastosowanych głównych urządzeń (np. w przypadku instalacji
fotowoltaicznej:
Nazwa Oznaczenie Ilość Wartość netto / brutto*)
Panele fotowoltaiczne YLxxxC-30b 18 szt. 9 000,00
Inwerter GW 5000 DT 1 szt. 5 000,00
System mocowań Corab D-02 1 kpl. 5 500,00
Pozostałe urządzenia i montaż n/d 1 kpl. 5 500,00
*) podać wartość wynikająca z umowy o dofinansowanie
3) Listę sprawdzającą zrealizowanej inwestycji odrębnie dla różnego rodzaju inwestycji
umowy. (dostępne na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT →
Dokumentacja konkursowa → Dokumenty rozliczeniowe (Płatność))
4) Oryginał faktury lub innego dokument równoważnego opisany na odwrocie i
podpisany przez osobę, która podpisała umowę pożyczki i dotacji. (wzór opisu dostępny
na stronie WFOŚiGW w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT → Dokumentacja
konkursowa → Dokumenty rozliczeniowe (Płatność))
5) Polisę ubezpieczeniową całej instalacji na wartość całego zadania wraz z dowodem
jej opłacenia. Polisa powinna obejmować co najmniej następujący zakres ryzyk:
- zdarzenia losowe
- przepięcie
- dewastacja
- akcja ratownicza
- pożar
Z treści umowy powinno jasno wynikać, że ubezpieczona jest instalacja/je będące
przedmiotem finansowania z podaniem mocy i wartości. Z treści umowy powinno
wynikać, że dokonano cesji praw z tej umowy na rzecz WFOŚiGW w Olsztynie do wartości
finansowanej inwestycji. Niedopuszczalne jest wpisywanie cesji na rzecz WFOŚiGW jako
kolejnej z tej umowy.
6) Umowę z wykonawcą (minimalne zapisy umowy z wykonawcą określono w pytaniu
nr 24)
7) Dokumenty regulujące kwestie związane z wprowadzeniem energii wytworzonej w
instalacji do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Do płatności wystarczającym jest
dokument potwierdzający możliwość świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej
wydany przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii
elektrycznej.
Dodatkowo, przed wypłatą środków w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie, musi być
ustanowione zabezpieczenie, o którym mowa w umowie o dofinansowanie, np.: zostaną
zawarte umowy przewłaszczenia instalacji w celu zabezpieczenia umowy pożyczki wraz z
cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
W celu przygotowania właściwych druków, prosimy o wcześniejsze przesłanie w wersji
elektronicznej dokumentów, o których mowa powyżej.
Na etapie rozliczenia umowy:
1) Rozliczenie finansowe umowy – należy złożyć po uregulowaniu zobowiązań z
Wykonawcą i podpisaniu umowy z operatorem energetycznym, odrębnie dla dotacji i
pożyczki. Na formularzu wymagany jest podpis osoby, która podpisała umowę pożyczki i
dotacji w pozycji Kierownik Jednostki i Główny Księgowy. (dostępny na stronie WFOŚiGW
w Olsztynie w zakładce Program PROSUMENT → Dokumentacja konkursowa →
Dokumenty rozliczeniowe → Rozliczenie umowy)
2) Potwierdzenie opłacenia faktury do kwoty dotacji i pożyczki (w formie potwirdzenia
przelewu).
3) Umowę z operatorem energetycznym.
27. Jak oznakować zrealizowaną inwestycję w ramach „PROSUMENTA”?
Zgodnie z zapisami Umowy §12 umowy pożyczki i §15 umowy dotacji oraz §11 OWUDE
Beneficjent jest zobowiązany do umieszczenia tablicy informacyjnej na terenie
nieruchomości na której zrealizowano inwestycję w miejscu widocznym z zewnątrz. Wzór
tablicy można pobrać ze strony www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce PROSUMENT →
Dokumentacja Konkursowa → Realizacja Umów
Download