pracownika

advertisement
Zasady i kryteria
oceny pracownika i jego awansu
na przykładzie
Biblioteki Uniwersyteckiej
w Olsztynie
Katarzyna Maćkiewicz
Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zagadnienia
• Uchwały i zarządzenia UWM w Olsztynie
• Projekty rozporządzeń wewnętrznych
Biblioteki Uniwersyteckiej
• Arkusze ocen
• Wnioski
Przepisy Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
•
Zarządzenie Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2013
roku w sprawie regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników nie będących nauczycielami
akademickimi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz
-Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM
AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE - Ocena pracownika
administracyjnego, ekonomicznego, bibliotecznego, dokumentacji i informacji naukowej oraz działalności
wydawniczej i poligraficznej
-Formularz nr 4 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM
AKADEMICKIM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE - Ocena pracownika
na stanowisku kierowniczym
•
Uchwała Nr 249 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2013 roku w
sprawie zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego wraz z załącznikiem - ARKUSZ
OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU WARMIŃSKOMAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
•
Uchwała Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w
sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych
stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych wraz z załącznikiem nr 6 Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu bibliotekarzy dyplomowanych oraz warunki ich
zatrudniania i awansowania
System oceny ma charakter
•
•
•
•
Powszechny
Okresowy
Klarowny
Poufny
• Obiektywny
Grupy zawodowe - pracownicy
• Będący nauczycielami akademickimi (NA)
• Nie będący nauczycielami akademickimi (NNA)
- pracownicy biblioteczni
- specjaliści informatycy
- specjaliści ds. administracji
NA – Wyniki oceny stanowią podstawę
rekomendacji w zakresie:
• okresowej oceny NA
• oceny kandydatów w postępowaniach
konkursowych oraz przy awansie
zawodowym
NNA – Zadaniem oceny jest określenie
kompetencji pracownika na
zajmowanym stanowisku, w celu:
• korygowania błędów
• stosowania nagród i kar
• przeszeregowań
• przedstawiania kandydatów do nagród • awansów
naukowych, dydaktycznych,
• motywacji poprzez system
organizacyjnych oraz odznaczeń
wynagrodzeń
dydaktycznych i organizacyjnych
Składowe arkuszy ocen
NA
NNA
• I. Dane osobowe ocenianego NA
• II. Kategorie oceny NA
• I. Dane dotyczące ocenianego
pracownika
• III. Ocena końcowa pracy NA
• II. Ocena pracownika
• III. Wynik oceny
• IV. Informacje dodatkowe
• V. Wnioski kadrowe
Obszary/kryteria oceny pracownika
NA
NNA
• Działalność naukowa
• Kwalifikacje
• Działalność dydaktyczna
• Realizacja obowiązków służbowych
• Działalność organizacyjna i/lub
popularyzatorska
• Zdolności
• Postawy
Skala ocen
NA
• Bardzo dobra
NNA
• Pozytywna
• Zdecydowanie powyżej standardowej
• Dobra
• Powyżej standardowej
• Dostateczna
• Standardowa
• Warunkowopozytywna
• Negatywna
• Negatywna
• Poniżej standardowej
• Zdecydowanie poniżej standardowej
Aplikacja – System Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego
Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu bibliotekarzy
dyplomowanych oraz warunki ich zatrudniania i awansowania
Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu bibliotekarzy
dyplomowanych oraz warunki ich zatrudniania i awansowania
Zasady, kryteria i tryb oceny pracy
nauczyciela akademickiego mającego
uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza
• Dostosowanie aktywności do realiów pracy w BU
• Wyniki ankiet studentów nie mają decydującego wpływu na
ocenę działalności dydaktycznej NA
• Ustalenie zakresu punktowego oceny
• Ustalenie oceny końcowej
W planach
• Zasady, kryteria i tryb oceny pracy nauczyciela akademickiego
mającego uprawnienia dyplomowanego bibliotekarza – naniesienie
zmian i ich zatwierdzenie
• Zasady, kryteria i tryb oceny pracy pracowników bibliotecznych –
dostosowanie do charakteru pracy w bibliotece wzorując się na
zasadach ogólnouczelnianych
• Kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu pracowników
bibliotecznych oraz warunki ich zatrudniania i awansowania
Wniosek
Pomiędzy wskaźnikami, punktami oraz kryteriami
jest człowiek, który wierzy
w obiektywizm oceny swojej pracy.
Download