Monopol - Internet Świadłowodowy dla Firm

advertisement
Monopol a konkurencja doskonała
jeden
dostawca
produkt
zróżnicowany
kilku dostawców
OLIGOPOL
MONOPOL
ZRÓŻNICOWANY
wielu dostawców
KONKURENCJA NIEDOSKONAŁA
(MONOPOLISTYCZNA)
(NIEDOSKONAŁY)
OLIGOPOL
produkt
NIEZRÓŻNICOWANY
niezróżnicowany
KONKURENCJA DOSKONAŁA
(DOSKONAŁY)
Wyjaśnienie dla właściwego zrozumienia tematu:
MONOPOL: forma rynku, na którym działa jeden sprzedawca przy nieograniczonej
liczbie nabywców. Może przybierać formę związków producentów dających przewagę
ekonomiczną
nad
konkurentami
poprzez
osiąganie
wyższych
zysków,
dzięki
korzystnemu kształtowaniu cen sprzedaży, jak i wobec możliwości narzucania niskich.
Często zdarza się tak, że na rynku znajdują się nieliczne firmy i decyzje pojedynczych
przedsiębiorstw wpływają na cenę rynkową. Mówimy wtedy o niedoskonałej konkurencji.
Sytuację skrajną, w której na rynku występuje tylko jedna firma, nazywamy monopolem. W
przypadku monopolu dane dobro wytwarza dokładnie jeden producent, nazywany monopolistą.
Nie jest on już cenobiorcą lecz cenotwórcą – to jego decyzje stanowią jaka jest cena danego
dobra. Oczywiście nie działa on w sposób nieograniczony, przy cenie, jaką ustali nie sprzeda
nieogran8iczonej ilości danego dobra, ale tylko taką, jaka jest wielkości popytu przy takiej cenie.
Zwiększenie ceny będzie powodowało przesuwanie się po krzywej popytu w górę i spadek
wielkości popytu. W przypadku wolnej konkurencji przedsiębiorstwo, które było cenobiorcą,
sprzedawało każdą jednostkę towaru po tej samej cenie, co powodowało, że przychód krańcowy
był równy tej cenie. W przypadku monopolu sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wzrost
wielkości sprzedaży (a więc i produkcji) powoduje, że cena produktu spada, jak pokazuje to
krzywa popytu. Przy czym jeśli zwiększenie sprzedaży o 100 jednostek powoduje spadek ceny o
10zł to spada cena nie tylko tych 100 jednostek, ale wszystkich wyprodukowanych, także
wcześniej. Z tego wynika, że przychód krańcowy spada szybciej niż cena produktu. Widzimy, że
gdy cena spada o 10 to przychód krańcowy spada o 20. W pewnym momencie przychód całkowity
zaczyna maleć, co oznacza, że przychód krańcowy staję się ujemny.
Ilość
Cena
TR
MR
1
110
110
110
2
100
200
90
3
90
270
70
4
80
320
50
5
70
350
30
6
60
360
10
7
50
350
-10
8
40
320
-30
9
30
270
-50
10
20
200
-70
TR – przychód całkowity
MR – przychód krańcowy
Praktyki monopolistyczne, zachowania podmiotów gospodarczych osłabiające konkurencję.
W prawie polskim są nimi m.in. porozumienia polegające w szczególności na:
1. ustalaniu, bezpośrednio lub pośrednio, cen oraz zasad ich kształtowania między w
stosunkach z osobami trzecimi,
2. podziale rynku wg kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych,
3. ustaleniu lub ograniczeniu wielkości produkcji, sprzedaży lub skupu towarów,
4. ograniczeniu dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku podmiotów gospodarczych nie
objętych porozumieniem,
5. ustaleniu przez konkurentów, lub ich związki, warunków umów zawieranych z osobami
trzecimi.
KONKURENCJA DOSKONAŁA
Ponieważ nie występuje tu zróżnicowanie produktu (dobra homogeniczne, jednorodne), cena jest
taka sama dla wszystkich konkurujących firm. Żaden z konkurentów nie będzie reklamował
swoich wyrobów, chyba że reklama może wykreować różnicę w postrzeganiu towaru przez
klientów (w takim jednak przypadku gałąź taką należałoby rozpatrywać już w kategoriach modelu
konkurencji monopolistycznej). Sprzedawcy osiągają różne stopy zysku w stopniu, w jakim uda
im się obniżyć koszty produkcji i dystrybucji. Na tym rynku spotykamy wielu kupujących i wielu
sprzedających. Zarówno jedni, jak i drudzy nie mają wpływu na cenę (są zatem cenobiorcami, z
ang. pricetaker); jest ona wyznaczona przez siły popytu i podaży na tym rynku. Występuje
swoboda wejścia na rynek i wyjścia z rynku, pojawia się doskonała informacja. Nie istnieje
niepewność i ryzyko działalności gospodarczej - każde przedsiębiorstwo może sprzedać po
bieżącej cenie rynkowej wszystko to, co wytwarza. Czysta konkurencja doskonała jest modelem
teoretycznym, do którego nieco zbliżają się rynki: produktów rolnych i surowców mineralnych.
Charakterystyka podstawowych struktur rynku.
Cechy
Liczba
konkurentów
Produkt
Konkurencja
Konkurencja
doskonała
monopolistyczna
nieograniczona
wielu
jednorodny,
niezróżnicowany
Oligopol
Monopol
kilku
jeden producent
zróżnicowany lub
nieliczne lub nawet
niezróżnicowany
brak substytutów
wiele
wejście ograniczone
niedoskonała
doskonała
bardzo ważna
unika się jej
bez znaczenia
ważna
bardzo ważna
bez znaczenia
samochody,
rynki użyteczności
kawa, pasty do
przewozy
publicznej, np.
zębów, zegarki
lotnicze, wynajem
pocztowy,
samochodów
telekomunikacyjny
zróżnicowany,
wiele podobnych
substytutów
Bariery
wejścia na
niewielkie
kilka
rynek
Znajomość
rynku
niedoskonała,
doskonała
w oligopolu
Znaczenie
bez znaczenia
konkurencji
(brak kontroli
cenowej
cen)
Znaczenie
promocji
Przykłady
rynków
chociaż lepsza niż
bez znaczenia
niektóre
produkty
spożywcze
Konkurencja (z łaciny concurrentia – współzawodnictwo) proces, w którym uczestnicy rynku
dążą do realizacji swoich interesów poprzez przedstawienie jak najkorzystniejszej oferty,
w skład której wchodzi nie tylko cena, ale także np. jakość wyrobu, serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny. Kupujący konkurują, chcąc zdobyć ograniczoną ilość dóbr na rynku,
natomiast sprzedający walczą o pieniądze kupujących. Konkurencję można podzielić na
cenową, czyli związaną z ilością dóbr, które są w stanie kupić nabywcy za określoną kwotę
oraz konkurencję pozacenową, która określa jakość produktu, styl, cechy wyrobu, jego
parametry użytkowe, trwałość udzielanej gwarancji, marki, serwisu czy ewentualnego
kredytu. Ponadto ważnym narzędziem współczesnej konkurencji jest reklama, promocja,
marketing.
Wolna konkurencja, typ konkurencji występującej w warunkach istnienia w danej gałęzi
produkcji dużej liczby niewielkich przedsiębiorstw, z których żadne nie wywiera większego
wpływu na sytuację rynkową, przy biernej roli państwa, nie zakłócającego samoczynnych
procesów rynkowych własnymi działaniami lub ograniczeniami nakładanymi na inne podmioty
gospodarcze.
Dumping, sprzedaż towarów eksportowanych za granicę po cenach niższych niż w kraju.
Przesłankami jego stosowania może być: dążenie do opanowania nowych rynków lub
utrzymania
pozycji
na
dotychczasowych
poprzez
wyeliminowanie
lub
ograniczenie
konkurencji, zdobycie dodatkowych dewiz, zmniejszenie lub likwidacja nadwyżki podaży na
rynku krajowym. Dumping może być stosowany przez monopole, ewentualnie oligopole
czasowo
lub
stale.
Sprzyja
mu
protekcyjna
polityka
handlowa
państwa.
Wywołuje
niekorzystne skutki: w kraju eksportera - konsumenci płacą wyższe ceny, pokrywając straty
związane z niskimi cenami w eksporcie, w kraju importera - ograniczenie produkcji własnej
wobec konkurencji tanich towarów importowanych. Po opanowaniu rynku eksporter podnosi
ceny często do poziomu wyższego niż poprzednio.
Oligopol, rynek oligopolistyczny, model rynku, na którym występuje niewielka liczba - od
dwóch (duopol) do kilkunastu - producentów, których decyzje cenowe są wzajemnie
uzależnione. Uzależnienie to przyjmuje najczęściej formę paralelizmu cenowego, gdy decyzje
co do ceny podejmuje największe przedsiębiorstwo oligopolu (lider cenowy), a pozostałe je
naśladują, bądź mniej lub bardziej formalnych umów, dotyczących wspólnej polityki cenowej
(umowa dżentelmeńska, kartel, syndykat itp.).Oligopol
jest najczęściej występującym
modelem rynku, zarówno w przypadku produktów jednorodnych (np. stal, ropa naftowa,
metale kolorowe), jak i zróżnicowanych (np. samochody, papierosy, sprzęt elektroniczny).
Wejście nowych firm do oligopolu jest istotnie utrudnione, bądź ze względu na konieczność
dysponowania dużym kapitałem, bądź z uwagi na bariery technologiczne lub prawne.
Polityka antymonopolowa, ogół działań państwa mających na celu przeciwdziałanie
procesom monopolizacji lub ich skutkom i ochronę zasad wolnej konkurencji. Konieczność
prowadzenia polityki antymonopolowej motywowana jest powstawaniem społecznych kosztów
związanych z monopolizacją. Przejawiają się one głównie: w zmniejszaniu przez monopole
rozmiarów produkcji i podaży, co prowadzi do wzrostu cen i osiągania przez nie wyższego niż
w warunkach wolnej konkurencji zysku, zwanego zyskiem monopolowym, w niepełnym
wykorzystaniu zdolności wytwórczych i wyższych przeciętnych kosztach produkcji, hamowaniu
postępu technicznego, narzucaniu innym podmiotom gospodarczym warunków transakcji
niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji. Polityka antymonopolowa może przyjmować
dwie formy: pierwsza - realizowana np. w USA - polega na całkowitym zakazie działań
zmierzających do ograniczania produkcji lub handlu i konkurencji pomiędzy firmami. Zakazane
są m.in. takie formy działania, jak: jawne lub tajne umowy i porozumienia dotyczące wielkości
produkcji lub różnicowania cen, umowy wiązane, wyłączność handlowa, fuzje przedsiębiorstw
lub wykupywanie akcji konkurentów, tworzenie połączonych dyrekcji. Sąd antymonopolowy
może nawet nakazać rozbicie monopolu, jeśli wcześniej zaistniał. Druga - występująca np.
w Wielkiej Brytanii - polega na dopuszczeniu istnienia monopoli (uznaje się, że w niektórych
przypadkach ich istnienie jest nawet korzystne dla gospodarki, np. gdy wielka skala produkcji
pozwala wydatnie obniżyć przeciętne koszty wytwarzania) i poddaniu ich działania kontroli
państwa, przede wszystkim poprzez nadzór nad cenami i zyskami, z możliwością nakazania
obniżki cen lub opodatkowania nadmiernych zysków. Polityka antymonopolowa może
obejmować
także
zmonopolizowane,
antymonopolowa
realizującym
pomoc
w celu
stanowi
politykę
państwa
stworzenia
część
dla
przedsiębiorstw
konkurencji
ekonomicznej
antymonopolową
jest
dla
istniejących
polityki
-
wchodzących
państwa.
będący
agendą
na
monopoli.
W
Polityka
Polsce
rządową
rynki
organem
-
Urząd
Antymonopolowy, utworzony na początku 1990, opierający swoją działalność na ustawie
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z 24 II 1990.
Przykładem koncernu monopolistycznego może być rosyjski GAZPROM posiadający monopol
na wydobycie i transport rosyjskiego gazu. Kontroluje około 20% europejskiego rynku
gazowego i prawie 100% wschodnioeuropejskiego. Zatrudnia ponad 7000 osób w całej Rosji,
ma
udziały
w innych
firmach,
związanych
z mediami
(telewizja
Ostankino,
gazeta
Komsomolska Prawda). Powstał w wyniku przekształcenia radzieckiego ministerstwa ds.
przemysłu gazowego, dlatego 40% udziału w przedsiębiorstwie ma państwo.
ZAKRES DZIAŁAŃ UOKiK
Na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122,
poz. 1319) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem
administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, podległym
Prezesowi Rady Ministrów. Do zakresu działania Prezesa UOKiK należy:

sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów wyżej wymienionej
ustawy,

wydawanie, w przypadkach określonych wyżej wymienioną ustawą, decyzji w sprawach
przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, koncentracji lub podziału
przedsiębiorców oraz decyzji w sprawach kar pieniężnych,

prowadzenie badań stanu koncentracji gospodarki oraz zachowań rynkowych
przedsiębiorców,

przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów
rządowej polityki konsumenckiej,

nadzorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na podstawie ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704),

dokonywanie oceny skuteczności oraz efektywności pomocy publicznej udzielonej
przedsiębiorcom, a także skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji,

współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i organami w zakresie
ochrony konkurencji,

opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących
praktyk ograniczających konkurencję, rozwoju konkurencji lub warunków jej powstawania,
a także ochrony interesów konsumentów,

opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących praktyk ograniczających konkurencję,
rozwoju konkurencji lub warunków jej powstawania, a także ochrony interesów
konsumentów,

przedkładanie Radzie Ministrów okresowych sprawozdań z realizacji rządowych programów
rozwoju konkurencji i polityki konsumenckiej,

występowanie do przedsiębiorców i związków przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i
interesów konsumentów,

podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.),

występowanie do wyspecjalizowanych jednostek i odpowiednich organów kontroli
państwowej o wykonanie badań przestrzegania praw konsumentów,

nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów przeznaczonych dla konsumentów w
zakresie wynikającym z ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie
produktów (Dz. U. Nr 15, poz. 179),

współpraca z organami samorządu terytorialnego oraz z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, do których zadań statutowych należy
ochrona interesów konsumentów,

udzielanie pomocy organom samorządu województwa i powiatu oraz organizacjom, do
których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów, w zakresie
wynikającym z rządowej polityki konsumenckiej,

inicjowanie badań towarów i usług, wykonywanych przez organizacje konsumenckie,

opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących
wiedzę o prawach konsumentów,

realizacja zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie współpracy
i wymiany informacji w sprawach ochrony konkurencji i pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom,

gromadzenie i upowszechnianie orzecznictwa w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i
konsumentów,

podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez
produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271),

podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku
polskim (Dz. U. Nr 99, poz. 999),

wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
lub odrębnych ustawach.
MONOPOL
monopol
naturalny-monopol
przyrodniczy monopol wynikający z rzadkości rozmieszenia
(np. OPEC - monopol na międzynarodowym środków produkcji lub środków świadczenia
rynku ropy naftowej),
usług (np. jedna apteka w miasteczku).
Podam kilka faktów, które uwidocznią jak kształtują się ceny na rynku monopolowym,
jak działa monopol i pokażą, że nie jest on dobry dla konsumenta:
Model czystej konkurencji
Model konkurencji
Monopol pełny
monopolistycznej
-
-
-
Charakteryzuje się dużą
Charakteryzuje się względnie
- W monopolu pełnym
liczbą niezależnych
dużą liczbą producentów
jeden producent
producentów, z których
wytwarzających produkty tego
wytwarza zazwyczaj
żaden indywidualnie nie
samego typu (np. meble,
unikatowy produkt,
ma wpływu na cenę,
odzież, obuwie, biżuterię), ale
kształtujący cenę
Ceny kształtującą się pod
posiadające swoiste,
rynkową zapewniającą
wpływem całkowitych
indywidualne cechy, co
mu wysoki zysk na
wielkości popytu i podaży,
pozwala producentom odrębnie
drodze ograniczania
Charakteryzuje się
ustalać ceny swoich wyrobów,
podaży.
dążeniem do obniżki
-
Konkurencja ma głównie
- Brak konkurencji,
kosztów produkcji,
charakter niecenowy (jakość,
wejście innych
pociągające za sobą
opakowanie, reklama,
producentów na rynek
obniżenie cen, eliminuje
promocja),
w pełni
Wejście na rynek jest
zmonopolizowany jest
produkujących zbyt
trudniejsze niż w modelu
praktycznie niemożliwe,
drogo,
konkurencji doskonałej,
Wejście nowych
wymaga większego kapitału
z rynku konkurentów
-
-
-
- Cena monopolowa, cena
kształtowana przez
producentów na rynek
i nakładów na skuteczną
jednego wspólnie
doskonale konkurencyjny
reklamę i promocję dla
działających
nie napotyka żadnych
pozyskania klientów.
sprzedawców poprzez
barier.
takie dopasowanie
rozmiarów produkcji
(podaży) do popytu, aby
zapewnić sobie
maksymalny zysk.
- Cena monopolowa jest
z reguły wyższa od
ceny, jaka
ukształtowałaby się
w warunkach
konkurencji
doskonałej, a podaż
jest mniejsza.
Widzimy jak stopniowo spada nastawienie na konsumenta i na to na czym w naszym
społeczeństwie konsumentowi w obecnych trudnych czasach najbardziej zależy czyli na cenę –
a wzrasta nastawienie na zysk producenta.
Porównanie monopolu i konkurencji doskonałej:
Konkurencja doskonała
Czysty monopol
Ponieważ nie występuje tu zróżnicowanie
Rynek, na którym znajduje się tylko jeden
produktu (dobra homogeniczne, jednorodne),
sprzedawca produktu (a zatem firma =
cena jest taka sama dla wszystkich
rynek), dla którego nie ma oferty
konkurujących firm. Żaden z konkurentów nie
substytucyjnej. Skoro monopolista jest
będzie reklamował swoich wyrobów, chyba że
jedynym sprzedawcą całej wielkości podaży,
reklama może wykreować różnicę w
może ustalać cenę (a zatem jest cenodawcą,
postrzeganiu towaru przez klientów (w takim
z ang. pricemaker) - z tej możliwości,
jednak przypadku gałąź taką należałoby
oczywiście, skrupulatnie korzysta. Istnienie
rozpatrywać już w kategoriach modelu
monopolu zależy od istnienia barier
konkurencji monopolistycznej). Sprzedawcy
uniemożliwiających wejście innych firm na
osiągają różne stopy zysku w stopniu, w jakim dany rynek (zablokowane wejście). Bariery
uda im się obniżyć koszty produkcji i
mogą mieć różny charakter np. prawny, jak
dystrybucji. Na tym rynku spotykamy wielu
udzielanie licencji, czy technologiczny, mogą
kupujących i wielu sprzedających. Zarówno
być również konsekwencją korzyści skali.
jedni, jak i drudzy nie mają wpływu na cenę
Monopolista nie poddany kontroli państwa,
(są zatem cenobiorcami, z ang. pricetaker);
dążący do maksymalizacji zysku, ustaliłby
jest ona wyznaczona przez siły popytu i
wysoką cenę, nie reklamowałby się lub
podaży na tym rynku. Występuje swoboda
robiłby to w niewielkim zakresie, oferowałby
wejścia na rynek i wyjścia z rynku, pojawia
minimalny poziom usług, ponieważ
się doskonała informacja. Nie istnieje
konsumenci i tak musieliby kupować jego
niepewność i ryzyko działalności gospodarczej
produkt z powodu braku bliskich substytutów.
- każde przedsiębiorstwo może sprzedać po
Jeśli istnieją bliższe lub dalsze substytuty
bieżącej cenie rynkowej wszystko to, co
oraz pojawia się groźba konkurencji,
wytwarza. Czysta konkurencja doskonała jest
monopolista tego typu może zainwestować w
modelem teoretycznym, do którego nieco
poprawę usług lub technologię, co działałoby
zbliżają się rynki: produktów rolnych i
jak bariera wejścia dla potencjalnych
surowców mineralnych.
konkurentów. Jeśli taki monopol poddany jest
regulacji rządowej, to oczekuje się od niego

Na rynku występuje duża liczba firm
ustalenia niższych cen i rozszerzenia skali
produkujących dobra oraz dużo
produkcji w imię dobra społecznego.
kupujących, przy czym każdy z
Wyróżnia się:
producentów wytwarza mały procent
produkcji ogólnej.

o
monopol państwowy (administrowany) -
Istnieje możliwość zakładania nowych
wynikający z decyzji administracyjnej
przedsiębiorstw i występuje nieograniczona
władzy rządzącej (np. PKP, Poczta
swoboda wejścia na rynek

Produkowane towary są podobnej ( a
Polska),
o
nawet jednakowej ) jakości i o zbliżonych
cechach użytkowych


monopol nieregulowany - monopol, na
którego działanie nie wpływa rząd,
o
monopol ekonomiczny - powstający
Ilość wyprodukowanego towaru nie wpływa
dzięki nagromadzeniu kapitału
na popyt ( jego krzywa jest stała ).
prywatnego lub publicznego w drodze
Zarówno kupujący jak i sprzedający
akumulacji, połączenia się
dysponują pełną informacją o rynku
przedsiębiorstw prywatnych, sprzedaży
( producenci mają pełne rozeznanie
papierów wartościowych, a czasem z
odnośnie kosztów, cen, zaś konsumenci
wykorzystania umarzanych dotacji z
znają ceny, jakość i dostępność dóbr na
budżetu państwa lub przywilejów
rynku).
licencyjnych,
Ciekawostki antymonopolowe:
(Artykuł 101 ust. 2 pkt 1) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi: Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć, w drodze decyzji, na przedsiębiorcę karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1000 do 5 000 000 EURO, jednak nie więcej
niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.
Sąd antymonopolowy zgodził się na karę, którą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wymierzył telekomunikacyjnemu gigantowi za lekceważenie żądań udzielenia informacji.
W lutym 2002roku UOKiK wszczął przeciw TP SA postępowanie antymonopolowe, które dotyczy
zbyt wysokich - zdaniem urzędu - opłat za umieszczanie w książkach telefonicznych dodatkowych
informacji o abonentach np. skrótów "mgr" lub "dr" przed nazwiskiem. UOKiK zażądał od
operatora wyjaśnień, ale informacje, które uzyskał były niepełne. TP SA prosiła o przedłużenie
terminu. Uznała, że uzyskała "milczącą" zgodę. Dodatkowe informacje przysłała dopiero wtedy,
gdy urząd zagroził karą. UOKiK karę i tak wymierzył. Spółka odwołała się do sądu.
- To nie pierwszy przypadek przesunięcia przez TP SA terminu. Taka była praktyka - zarzucała
wczoraj na rozprawie mec. Maria Olszak reprezentująca urząd. - Wątpliwe jest, czy prezes UOKiK
może w ogóle nałożyć karę, jeśli udzieliliśmy informacji, choć nie w terminie - odpierała w imieniu
TP SA mec. Małgorzata Modzelewska.
Sędzia Ewa Pisula-Dąbrowska nie miała wątpliwości, że informacja powinna być udzielona w
terminie i w przypadku jej braku można nałożyć karę. - Gdyby strony mogły wnosić o wydłużenie
terminów, UOKiK nie mógłby zakończyć postępowania antymonopolowego - podkreślała.
Zdaniem Aliny Urban, rzeczniczki UOKiK, każdy przypadek odmowy udzielenia informacji przez
przedsiębiorcę narusza interes publiczny.
Prezes urzędu będzie konsekwentnie dyscyplinował firmy, które utrudniają postępowanie. W
ostatnim czasie nałożono kary na TP SA w wysokości 18 tys. zł, w ubiegłym roku prezes UOKiK
ukarał prezesa Centertela karą w wysokości ok. 20 tys. zł i całe przedsiębiorstwo karą 17 tys zł.
Kary za nieudzielanie informacji nie są wysokie i wynoszą maksymalnie 5 tys. euro.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Banasiński wszczął postępowanie
antymonopolowe wobec TPSA w sprawie uchylania się Spółki od zawarcia umów o współpracy
międzyoperatorskiej z operatorami telekomunikacyjnymi uprawnionymi do świadczenia usług
dostępu do Internetu (ISP).
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1319 z późn. zm.) Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów Cezary Banasiński wszczął z urzędu postępowanie antymonopolowe
w sprawie uznania działań Telekomunikacji Polskiej S.A., polegających na uchylaniu się od
zawarcia z operatorami telekomunikacyjnymi uprawnionymi do świadczenia usług dostępu do
Internetu (ISP) umów o współpracy międzyoperatorskiej, których postanowienia stwarzałyby
równoprawne warunki świadczenia usług - dla ISP oraz TP S.A. - na rynku komutowanego
dostępu do Internetu, za praktykę ograniczającą konkurencję określoną w art. 8 ust 2 pkt 5 ww.
ustawy i nakazania jej zaniechania.
Urząd wszczął postępowanie w związku z tym, że do chwili obecnej Telekomunikacja Polska S.A.
uchyla się od podpisywania umów o współpracy międzyoperatorskiej. Niektóre wnioski zostały
złożone do TP S.A. już w 1995 roku. W szczególności podkreślenia wymaga fakt, że istotnym
elementem umowy o współpracy pomiędzy firmami świadczącymi usługi dostępu do Internetu
(ISP) a Telekomunikacją Polską S.A. są rozliczenia międzyoperatorskie.
Zawarcie takich umów umożliwiłoby dokonywania rozliczeń pomiędzy ISP a TP S.A.. W chwili
obecnej brak jest jakichkolwiek rozliczeń. W rezultacie braku umów za ruch generowany w sieci
TP S.A. przez ISP (poprzez numery dostępowe 0-20, którymi dysponują ISP) całość korzyści
pobiera TP S.A. ISP mimo, że generują ruch w tej sieci, z wykorzystaniem swojego numeru
dostępowego nie uzyskuje żadnych korzyści. Taki stan rzeczy w ocenie UOKiK hamuje rozwój
konkurencyjnego rynku usług dostępu do Internetu.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cezary Banasiński uznał pobieranie opłaty
manipulacyjną w wysokości 49,94 PLN przy rozpatrywaniu reklamacji zgłaszanych przez
pasażerów uprawnionych do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, a nie posiadających w trakcie
podróży dokumentów poświadczających ich uprawnienia, za praktykę ograniczającą konkurencję,
określoną w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, polegającą na
narzucaniu nadmiernie wygórowanych cen i nakazał jej zaniechania.
Równocześnie na każdą ze spółek Prezes UOKiK nałożył karę pieniężną:
(Artykuł 101 ust. 2 pkt 1) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi: Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć, w drodze decyzji, na przedsiębiorcę karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1000 do 5 000 000 EURO, jednak nie więcej
niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary)
1. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 635 702,95 zł, stanowiących
równowartość 180 500 EURO
(Przychód PKP PR za 2001 r. wyniósł 321 533 112 zł. Tak więc maksymalna wysokość kary jaką
można nałożyć na ten pomiot wynieść mogła 32 153 311 zł. )
2. PKP Intercity Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - karę pieniężną w wysokości 49 658,79 zł,
stanowiących równowartość 14 100 EURO
(Przychód PKP Intercity w 2001 r. wyniósł 162 298 011 zł. Tak więc maksymalna wysokość kary
jaką można nałożyć na ten pomiot wynieść mogła 16 229 801 zł.)
3. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - karę pieniężną w
wysokości 142 284,76 zł, stanowiących równowartość 40 400 EURO
(Przychód PKP SKM w 2001 r. wyniósł 26 223 533 zł. Tak więc maksymalna wysokość kary jaką
można nałożyć na ten podmiot wynieść mogła 2 622 353 zł.)
4. PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim - karę
pieniężną w wysokości 34 866,81 zł, stanowiących równowartość 9 900 EURO.
(Przychód PKP WKD w 2001 r. wyniósł 5 836 637 zł. Tak więc maksymalna wysokość kary jaką
można byłoby nałożyć na ten pomiot wynieść mogła 583 663 zł.)
Nałożone kary są 3-krotnością kwoty pobranej przez poszczególne spółki z tytułu opłaty
manipulacyjnej. Przy nakładaniu kary Prezes UOKiK brał pod uwagę trudną sytuację finansową
spółek.
Decydując się na wymierzenie kary pieniężnej, organ antymonopolowy wziął w szczególności pod
uwagę:
- szkodliwość społeczną stosowanej przez spółki PKP praktyki,
- jej powszechność,
- fakt, iż stosowana przez spółki PKP praktyka godzi w interes szerokiego kręgu pasażerów, a
indywidualne dochodzenie przez nich roszczeń na drodze cywilnoprawnej może być uciążliwe.
Podsumowanie
Konkurencja doskonała
Czysty monopol
-
wiele przedsiębiorstw
-
jedno przedsiębiorstwo
-
wiele przedsiębiorstw, które nie są dla
-
brak konkurencji
-
konsument nie ma żadnego wpływu na
siebie konkurencją
-
konsument nie ma wpływu na cenę,
wyznacza ją siła popytu
-
zysk sprzedawcy na pojedynczej
cenę, wyznacza ją sprzedawca
-
zysk sprzedawcy na pojedynczej
jednostce towaru zależy do jego
jednostce towaru zależy od marży
możliwości obniżenia kosztów
jaka sprzedawca nałoży na towar
produkcji
-
wejście na rynek stosunkowo łatwe
-
brak większej kontroli z zewnątrz
-
praktycznie brak szans wejścia na
rynek
-
ciągła obserwacja UOKiK
Biorąc pod uwagę wszystkie fakty możemy stwierdzić, że i konkurencja doskonała i monopol
jest rzeczą dobrą tylko dla przedsiębiorcy a nie dla Konsumenta. W przypadku rynku na,
którym występuje konkurencja doskonała ma On do wyboru wiele produktów, które w
zasadzie niczym się nie różnią – ich jakość i cena są praktycznie takie same a w przypadku
monopolu Konsument nie ma kompletnie, żadnego wyboru ponieważ ma do czynienia z tylko
jednym produktem na rynku.
Ani konkurencja doskonała ani monopol nie służy dobru publicznemu czyli dobru konsumenta.
Bibliografia:
1. R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka "Strategiczne planowanie marketingowe", PWE,
Warszawa 2001.
2. Ph. Kotler "Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola", Wydawnictwo Felberg
SJA.
3. K. Niemczycki "Ekonomia", Wydawnictwo BWSBiI, Bielsko-Biała 2000.
4. M. Nasiłowski "System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii", Wydawnictwo Key
Text, Warszawa 1996.
5. Dawid Begg, Stanley Fischer, Rudiger Doronbusch "Mikroekonomia", E, Warszawa 2003.
6. Andrzej Skrzypacz „Życie gospodarcze“ (Wykład ekonomii – Monopol) Nr.36, 4-09-1994
7. Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtmüller "Słownik Encyklopedyczny
Edukacja Obywatelska" Wydawnictwo Europa. 1999.
8. Internet :
-
http://www.uokik.gov.pl/
-
http://republika.pl/b_sk/strona/800/ekonomia2.html
Download