Przykładowe zapisy dotyczące praw własności intelektualnej

advertisement
PRZYKŁADOWE ZAPISY DOTYCZĄCE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO
WYKORZYSTANIA W UMOWACH ZAWIERANYCH PRZEZ ZUT:
ZWŁASZCZA W UMOWACH KONSORCJUM:
Definicje:
Wyniki prac- wszelkie dobra niematerialne, które powstaną w wyniku realizacji
Projektu, w tym w szczególności: wynalazki, wzory użytkowe i utwory w rozumienia
prawa autorskiego.
1. Wyniki prac prowadzonych w ramach Projektu stanowią własność Partnera, z którym są
związani twórcy tych wyników. Jeżeli Wyniki prac powstaną w wyniku wspólnych prac
Partnerów, to Partnerzy biorący udział w opracowaniu tych Wyników podpiszą umowy
określające prawa i obowiązki współwłaścicieli praw, w szczególności prawa do
własności wyników oraz zasady podziału zysków wynikłych z komercjalizacji wyników
Projektu.
1. *Wyniki prac prowadzonych w ramach Projektu stanowią współwłasność Partnerów
w proporcji odpowiadającej faktycznemu udziałowi w kosztach kwalifikowanych
projektu, z uwzględnieniem wkładów twórczych. Partnerzy podpiszą umowy określające
prawa
i obowiązki współwłaścicieli praw, w szczególności prawa do własności wyników oraz
zasady podziału zysków wynikłych z komercjalizacji.
2. Partnerzy mogą korzystać nieodpłatnie z Wyników prac prowadzonych w ramach
Projektu oraz z udostępnionej przez Partnerów wiedzy wyłącznie dla celów realizacji
Projektu.
3. Partner ma prawo do upublicznienia Wyników prac wytworzonych przez innego Partnera
tylko za jego pisemną zgodą, nawet jeśli te wyniki są związane z Wynikami stanowiącymi
własność Partnera dokonującego upublicznienia. Jakiekolwiek upublicznianie Wyników
prac nie może szkodzić uzyskaniu ochrony prawnej.
4. Przenoszenie praw albo udzielanie licencji do Wyników prac następuje na zasadach
rynkowych albo w drodze negocjacji. W przypadku przenoszenia praw do Wyników prac
pomiędzy Partnerami wartość rynkową tych praw pomniejsza się o koszty poniesione w
ramach Projektu przez Partnera nabywającego prawa.
5. W przypadku podjęcia decyzji o komercjalizacji wspólnych Wyników prac, Partner
komercjalizujący zobowiązany jest albo do nabycia, zgodnie z ust. 4, udziałów we
wspólnym prawie od pozostałych współuprawnionych Partnerów, albo do dzielenia się
z pozostałym współuprawnionym Partnerami korzyściami w części odpowiadającej
wartości rynkowej ich udziałów w prawie.
6. Partnerzy
zapewnią
w
umowach
zawieranych
przez
nich
z
pracownikami,
zleceniobiorcami, usługobiorcami, podwykonawcami oraz innymi osobami, przejście
praw do Wyników prac na Partnerów zgodnie z zachowaniem proporcji, o której mowa w
ust. 1*.
7. W przypadku gdy Wyniki prac stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego Partnerzy
zapewnią własność praw na następujących polach eksploatacji:

utrwalenie na papierze i elektronicznych nośnikach informacji,

zwielokrotnienie przy zastosowaniu urządzeń reprograficznych, technik
drukarskich i komputerowych,

wprowadzenie do pamięci komputera,

publiczne odtworzenie,

…………………………………….
ZWŁASZCZA W PRACACH BADAWCZYCH:
PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ:
1. Jeżeli w wyniku realizacji niniejszej umowy zostanie dokonany wynalazek, wzór
użytkowy lub wzór przemysłowy prawo do patentu lub prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji przysługiwać będzie WYKONAWCY/ZLECENIODAWCY.
ALBO
1. Jeżeli w wyniku realizacji niniejszej umowy zostanie dokonany wynalazek, wzór
użytkowy lub wzór przemysłowy, prawo do patentu lub prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji przysługiwać będzie wspólnie ZAMAWIAJĄCEMU I WYKONAWCY
na zasadach określonych w odrębnej umowie o wspólności prawa.
2. Jeżeli jedna ze Stron nie będzie zainteresowana ubieganiem się o ochronę,
zobowiązuje się ona do zrzeczenia się na piśmie swojej części prawa, zaś druga
Strona będzie mogła wówczas dokonać zgłoszenia na własną rzecz.
3. Jeżeli Strony ustalą, że z przyczyn gospodarczych rozwiązanie nie będzie zgłaszane
do ochrony w Urzędzie Patentowym, zgłoszone zostanie jako know-how u jednej ze
Stron i stanowić będzie tajemnicę Stron.
PRAWO AUTORSKIE:
1. Autorskie prawa majątkowe do powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy
utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
przysługiwać będą Wykonawcy (ZUT).
ALBO
1. Wykonawca (ZUT) przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Pracy, o
których mowa w § …….. i autorskie prawa majątkowe do Pracy, o której mowa w §
………… na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalenie dowolną techniką,
b. zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym technika drukarską, reprograficzną,
technikami komputerowymi,
c.
wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem
d. wprowadzenie
do
pamięci
komputera
i
rozpowszechnianie
komputerowych, a w tym w sieci Internet i Intranet
e. ………………………………………………………………….
w
sieciach
f. Przejście autorskich praw majątkowych i własności egzemplarzy nastąpi z chwilą
przyjęcia Pracy przez Zamawiającego każdorazowo i oddzielnie dla danej części
Pracy /z chwilą dokonania zapłaty/ z chwilą przekazania Pracy.
2. Przejście autorskich praw majątkowych i własności egzemplarzy nastąpi z chwilą
przyjęcia Pracy przez Zamawiającego każdorazowo i oddzielnie dla danej części
Pracy /z chwilą dokonania zapłaty/ z chwilą przekazania Pracy.
3. Żadna ze Stron nie będzie upowszechniać wyników prac przed ich zakończeniem
i określeniem, które z elementów prac podlegać będą ochronie, lub stanowią
tajemnicę.
ALBO
1. Wykonawca (ZUT) przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy Pracy, o
których mowa w § …….. i autorskie prawa majątkowe do Pracy, o której mowa w §
…. ust…… Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Przejście autorskich praw majątkowych i własności egzemplarzy nastąpi z chwilą
przyjęcia Pracy przez Zamawiającego każdorazowo i oddzielnie dla danej części
Pracy /z chwilą dokonania zapłaty/ z chwilą przekazania Pracy.
3. Żadna ze Stron nie będzie upowszechniać wyników prac przed ich zakończeniem
i określeniem, które z elementów prac podlegać będą ochronie, lub stanowią
tajemnicę.
ALBO
1. Autorskie prawa majątkowe do powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy
utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
przysługiwać będą Wykonawcy i Zamawiającemu wspólnie na następujących polach
eksploatacji:
g. utrwalenie dowolna techniką,
h. zwielokrotnienie dowolna techniką, w tym technika drukarską, reprograficzną,
technikami komputerowymi,
i.
wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem
j. wprowadzenie
do
pamięci
komputera
i
rozpowszechnianie
komputerowych, a w tym w sieci Internet i Intranet
k. ………………………………………………………………….
w
sieciach
2. Żadna ze Stron nie będzie upowszechniać wyników prac przed ich zakończeniem
i określeniem, które z elementów prac podlegać będą ochronie, lub stanowią
tajemnicę.
Download