Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania

advertisement
Załącznik 3.
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dotyczącego kompetencji
zawodowych
1. Oświadczenie o posiadaniu lub zobowiązanie, że z chwilą rozpoczęcia licencjonowanej
działalności, będzie posiadać organizację zarządzania umożliwiającą sprawowanie
właściwego nadzoru nad licencjonowaną działalnością oraz przestrzeganiem
bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
2. Oświadczenie, że z chwilą rozpoczęcia licencjonowanej działalności, zatrudni
pracowników odpowiadających za bezpieczeństwo ruchu kolejowego posiadających
wymagane kwalifikacje.
3. Szczegółowe dane dotyczące kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo przewozów kolejowych oraz szczegółowe dane dotyczące szkolenia
tych pracowników
Wzory oświadczeń
Ad.1.
………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………….
………………………………….
………………………………….
(dane przedsiębiorstwa)
Zobowiązuję
się,
że
z
chwilą
rozpoczęcia
licencjonowanej
działalności
…………………………………………………….. będzie posiadać organizację zarządzania,
(nazwa przedsiębiorstwa)
umożliwiającą sprawowanie właściwego nadzoru nad licencjonowaną działalnością oraz
przestrzeganiem bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
……….....…………………….
Podpis osób upoważnionych
do reprezentacji przedsiębiorstwa
Ad. 2.
………………………………….
(miejscowość, data)
………………………………….
………………………………….
………………………………….
(dane przedsiębiorstwa)
Oświadczam, że z chwilą rozpoczęcia licencjonowanej działalności …………………
………………………………………...…………….. zatrudni pracowników odpowiadających
(nazwa przedsiębiorstwa)
za bezpieczeństwo ruchu kolejowego posiadających wymagane kwalifikacje.
……….....…………………….
Podpis osób upoważnionych
do reprezentacji przedsiębiorstwa
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards