Cennik - SPSK nr 2 PUM w Szczecinie

advertisement
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH
Zatwierdził:
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
lek. med. Barbara Turkiewicz
Obowiązuje od: 01-01-2016
Aktualizacja: 01-06-2017
Niniejszy cennik stanowi podstawę do pobierania opłat za usługi
medyczne, niewymagające hospitalizacji, świadczone odpłatnie podmiotom
zewnętrznym oraz pacjentom nieubezpieczonym (lub zgłaszającym się bez
wymaganego skierowania) na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie.
W przypadku usługi nietypowej, niewyszczególnionej w niniejszym
cenniku, należy skontaktować się z Działem Budżetowania i Kontrolingu
celem wykonania kalkulacji (tel. 091 466 10 48, -49,-53).
Wpłaty za wykonanie usługi muszą być uiszczane w wyznaczonych
do tego celu punktach w szpitalu.
Wszystkie ceny zamieszczone w cenniku są cenami netto, za
wyjątkiem pozycji, gdzie jest adnotacja, że ceny są brutto.
Opracowanie merytoryczne:
Iwona Urdas – Kierownik Działu Budżetowania i Kontrolingu
tel. 91 466 10 48
SPIS TREŚCI
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ................................................................... 3
A.
PRACOWNIA HEMATOLOGICZNA ...................................................................... 3
B.
PRACOWNIA IMMUNOCHEMII ............................................................................ 3
B.1. MARKERY ................................................................................................. 3
B.2. LEKI ............................................................................................................ 4
B.3. HORMONY ................................................................................................ 4
B.4. BADANIA WIRUSOLOGICZNE, CHOROBY ZAKAŹNE ..................... 4
C.
PRACOWNIA BIAŁEK ............................................................................................. 5
D.
PRACOWNIA KOAGULOLOGICZNA .................................................................... 5
E.
PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ ................................................................... 6
F.
PRACOWNIA BIOCHEMII ...................................................................................... 6
F.1. BADANIA WYKONYWANE W SUROWICY ......................................... 6
F.2. BADANIA WYKONYWANE W MOCZU ................................................ 7
F.3. BADANIA WYKONYWANE W OSOCZU LUB KRWI PEŁNEJ ........... 7
G.
INNE ........................................................................................................................... 7
H.
PRACOWNIA SEROLOGII ...................................................................................... 7
I.
PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA ................................................................... 8
J.
PRACOWNIA IMMUNOLOGICZNA ...................................................................... 9
J.1. BADANIA GENETYCZNE ....................................................................... 9
J.2. BADANIA SEROLOGICZNE .................................................................. 10
K.
PRACOWNIA HLA ................................................................................................. 12
L.
PRACOWNIA CYTOGENETYKI ........................................................................... 13
M. PRACOWNIA ALERGOLOGICZNA ..................................................................... 15
PORADNIA ALERGOLOGICZNA ......................................................................................... 15
KARDIOLOGIA ......................................................................................................................... 15
KARDIOCHIRURGIA .............................................................................................................. 16
WEWNĘTRZNY ........................................................................................................................ 16
CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPOWA .................................................................. 17
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA ...................................................................................... 17
CHIRURGIA ............................................................................................................................... 18
CHIRURGIA NACZYNIOWA ................................................................................................. 19
UROLOGIA ................................................................................................................................ 19
OKULISTYKA ........................................................................................................................... 20
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA OKA ............................................................................ 21
PRACOWNIA ELEKTRODIAGNOSTYKI ............................................................................ 21
IZBA PRZYJĘĆ OKULISTYKI ............................................................................................... 21
ZAKŁAD RTG ............................................................................................................................ 23
WYSTAWIANIE DRUKÓW ..................................................................................................... 29
KONSULTACJE, IZBY PRZYJĘĆ .......................................................................................... 29
OPŁATY DODATKOWE .......................................................................................................... 29
PRZECHOWYWANIE ZWŁOK .............................................................................................. 29
CENTRALNA STERYLIZACJA.............................................................................................. 29
POBYT OPIEKUNA NA ODDZIALE...................................................................................... 30
NOTATKI ................................................................................................................................... 31
2
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
A. PRACOWNIA HEMATOLOGICZNA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa badania
Morfologia krwi obwodowej
Pseudotrombocytopenia (małopłytkowość rzekoma)
Odczyn Biernackiego (OB)
Oporność osmotyczna erytrocytów
Retikulocyty
Rozmaz krwi obwodowej – metoda mikroskopowa
Mielogram
Skrót
LH MORF
LH PSEUDO
LH OB
LH OSM
LH RET
LH ROZ
LH MIEL
Cena
7,50
9,00
4,00
4,00
10,00
10,00
30,00
Skrót
Cena
B. PRACOWNIA IMMUNOCHEMII
B.1. MARKERY
Lp
Nazwa badania
MARKERY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
AFP - Alfa-fetoproteina
LM AFP
CA 15-3 - antygen nowotworowy CA 15-3
LM CA15-3
CA 19-9 - antygen nowotworowy CA 19-9
LM CA19-9
CEA - antygen karcynoembrionalny
LM CEA
CA 125 - antygen nowotworowy CA 125
LM CA125I
HE-4 - marker raka jajnika
LM HE4
Wskaźnik ROMA (CA125+HE4)
LM ROMA
BHCG - Beta-gonadotropina kosmówkowa
LM BHCG
Specyficzny antygen gruczołu krokowego - całkowity
LM PSA C
Specyficzny antygen gruczołu krokowego - wolny
LM PSA W
DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
Troponina hs-TnT
LM TNT HS
N-końcowy pro-peptydnatriuretyczny typu B
LM NT-proBNP
Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB mass
LM CKMB mass
WITAMINY
Witamina 25(OH)D3
LM WIT D3
Witamina B12
LM B12
Kwas foliowy
LM FOL
Kwas foliowy w erytrocytach
LM FOL RBC
MARKERY SEPSY
Prokalcytonina
LM PCT
Interleukina 6
LM IL-6
DIAGNOSTYKA REUMATOLOGICZNA
Przeciwciała cyklicznego peptydu cytruliny (a-CCP)
LM a-CCP
DIAGNOSTYKA PRZEBIEGU CIĄŻY
PAPPA - Osoczowe białko związane z ciążą
LM PAPPA
PLGF - Łożyskowy ludzki czynnik wzrostu
LM PLGF
sFlt-1 - Rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa
LM sFlt-1
Free BHCG – wolna podjednostka gonadotropiny
LM FBHCG
kosmówkowej Beta-HCG
INNE
Ferrytyna
LM FER
Homocysteina
LM HCY
3
25,00
30,00
26,00
25,00
30,00
32,00
62,00
22,00
22,00
30,00
25,00
70,00
20,00
33,00
20,00
20,00
40,00
50,00
32,00
25,00
50,00
86,00
86,00
50,00
24,00
34,00
B.2. LEKI
Lp
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa badania
Gentamycyna
Wankomycyna
Cyklosporyna A
Tacrolimus (Prograf)
Sirolimus (Rapamycyna)
Amikacyna
Fenobarbital
Skrót
LL GENT
LL VANCO
LL CS A
LL TACR
LL SIR
LL AMIKA
LL FENOB
Cena
95,00
85,00
50,00
50,00
50,00
60,00
75,00
Skrót
Cena
B.3. HORMONY
Lp
Nazwa badania
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Insulina
Peptyd C
LHO INS
LHO PEPT C
DIAGNOSTYKA WYDZIELANIA HORMONÓW PŁCIOWYCH
Prolaktyna
LHO PRL
Test z metoclopramidem PRL I i PRL II
LHO MTC
Estradiol
LHO E2
Lutropina
LHO LH
Folitropina
LHO FSH
Progesteron
LHO PRG
Testosteron
LHO T
SHBG - Białko wiążące hormony płciowe
LHO SHBG
AMH – Hormon antymullerowski
LHO AMH
DIAGNOSTYKA WYDZIELANIA HORMONÓW KORY NADNERCZY
DHEA-S - Siarczan dehydroepiandrosteronu
LHO DHEAS
Kortyzol
LHO KOR
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
LHO_ACTH
DIAGNOSTYKA GRUCZOŁU TARCZOWEGO
TSH - Tyreotropina
LHO TSH
FT4 - Tyroksyna wolna
LHO FT4
FT3 - Trójjodotyronina wolna
LHO FT3
aTPO - Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej
LHO ATPO
aTG - Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie
LHO ATG
Przeciwciała przeciwko receptorowi TSH
LHO ATSHR
Tyreoglobulina
LHO TG
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY
Parathormon w osoczu EDTA
LHO PTH
Kalcytonina
LHO_CT
CTX - Usieciowane fragmenty kolagenu
LHO CTX
Osteokalcyna
LHO OSTEO
22,00
22,00
25,00
50,00
24,00
24,00
24,00
30,00
28,00
20,00
130,00
25,00
28,00
25,00
25,00
25,00
25,00
27,00
27,00
42,00
27,00
25,00
36,00
55,00
50,00
B.4. BADANIA WIRUSOLOGICZNE, CHOROBY ZAKAŹNE
Lp.
1
2
3
4
Skrót
LW HBSAG
LW AHBS
LW AHBCIM
LW AHBCIG
Nazwa badania
Antygen HBs
Przeciwciała anty HBs
Przeciwciała anty HBc klasy IgM
Przeciwciała anty HBc
4
Cena
20,00
30,00
25,00
25,00
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Przeciwciała anty HCV
Przeciwciała anty-HIV1/HIV2 i antygen p24
Test potwierdzenia HIV – badanie o dłuższym terminie
oczekiwania na wynik (do 7 dni)
Antygen HBe
Test potwierdzenia HBsAg
Przeciwciała przeciwko ToxoplasmagondiiIgM
Test jakościowy
Przeciwciała przeciwko ToxoplasmagondiiIgG
Test ilościowy
Badanie poziomu awidnościIgG przeciwko Toxoplasma
Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczkiIgM
Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczkiIgG
Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgM
Przeciwciała przeciwko wirusowi cytomegalii IgG
Badanie poziomu awidnościIgG przeciwko cytomegalii
Odczyn serologiczny do diagnozowania kiły
Test potwierdzenia kiły – badanie o dłuższym czasie
oczekiwania na wynik (do 7 dni)
LW AHCV
LW HIV
LW HIV POTW
25,00
37,00
287,00
LW HBE AG
LW TPOTW
LW TOX IgM
25,00
70,00
33,00
LW TOX IgG
29,00
LW TOX AWI
LW RUBIGM
LW RUBIGG
LW CMVIGM
LW CMVIGG
LW AWICMV
LW WR
LW WR POTW
46,00
46,00
29,00
40,00
30,00
42,00
25,00
105,00
C. PRACOWNIA BIAŁEK
Badania o dłuższym czasie oczekiwania na wynik (do 7 dni)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Skrót
LP IGA
LP IGG
LP IGM
LP IGE
LP PROTEI
LP IF SUR
LP IF MOCZ
PROT_MOCZ
Nazwa badania
Immunoglobulina A
Immunoglobulina G
Immunoglobulina M
Immunoglobulina E całkowita
Proteinogram w surowicy
Immunofiksacja w surowicy
Immunofiksacja w moczu
Analiza białka w moczu
Cena
18,00
18,00
18,00
26,00
20,00
110,00
120,00
100,00
D. PRACOWNIA KOAGULOLOGICZNA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa badania
Skrót
Antytrombina III (aktywność)
LK AT III
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
LK APTT
Czas protrombinowy i wskaźnik INR
LK PT+INR
Czas trombinowy
LK TT
D-DIMER - ilościowo
LK DD
Fibrynogen
LK FIBR
Białko C
LK BC
Białko S
LK BS
HIT – małopłytkowość poheparynowa (HIT)
LK HIT
Badania o dłuższym czasie oczekiwania na wynik (do 7 dni)
APC-R - Oporność na aktywne białko C
LK APCR
Antykoagulant tocznia – test przesiewowy
LAC_SC
Antykoagulant tocznia – test potwierdzenia
LAC-POT-CON
5
Cena
30,00
7,00
7,00
10,00
34,00
9,00
50,00
50,00
180,00
30,00
100,00
140,00
E. PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa badania
Analiza kamieni moczowych
Badanie ogólne moczu
Białko w moczu
Glukoza w moczu
Liczba Addisa - ilościowe badanie osadu moczu
Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie ogólne
Płyn z jam ciała – badanie ogólne
Badanie cytologiczne płynu (PMR, z jam ciała, moczu)
Krew utajona w kale
Resztki pokarmowe w kale
Skrót
LA AKA
LA MOCZ
LC PRO M
LA GLU M
LA LADDIS
LA PMR
PJC
LA PCYT
LA KK
LA RK
Cena
10,00
7,00
5,00
7,00
20,00
30,00
30,00
30,00
18,00
10,00
F. PRACOWNIA BIOCHEMII
F.1. BADANIA WYKONYWANE W SUROWICY
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Nazwa badania
Albumina
ALT - Aminotransferaza alaninowa
AST - Aminotransferaza asparaginowa
Amylaza
Białko całkowite
Bilirubina całkowita
Bilirubina zestryfikowana
Cholinesteraza
Dehydrogenaza mleczanowa
Fosfataza alkaliczna
Fruktozamina
GGTP - Gamma-glutamylotranspeptydaza
CK - Kinaza fosfokreatynowa
CK MB - Kinaza fosfokreatynowa izoenzym MB
Kreatynina
Kwas moczowy
Lipaza
Mocznik
BUN – Azot mocznika
Cholesterol całkowity
Cholesterol HDL
Cholesterol LDL
Triglicerydy
Lipoproteina a LP(a)
Lipidy (CHOL, HDL, LDL, TG)
Fosfor w surowicy
Magnez w surowicy
Wapń całkowity
Żelazo
Krzywa żelazowa
Transferyna
CRP - Białko C-reaktywne
6
Skrót
LC ALB
LC ALT
LC AST
LC AMS
LC PRO
LC T BIL
LC D BIL
LC CHE
LC LD
LC ALP
LC FRUKT
LC GGTP
LC CK
LC CK MB
LC KRE
LC UA
LC LIP
LC URE
LC BUN
LC CHOL
LC HDL
LC LDL
LC TG
LC LPA
LC LIPIDY
LC P
LC MG
LC CA
LC FE
FE_KRZYWA
LC TRF
LC CRP
Cena
5,00
4,50
4,50
6,00
5,00
5,00
5,00
18,00
5,00
5,00
7,00
5,00
6,00
15,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
6,50
8,50
5,00
15,00
25,00
5,00
5,00
6,00
6,00
100,00
14,00
16,00
33
34
35
36
ASO - Antystreptolizyna
Czynnik reumatoidalny
Kwasy żółciowe
Sód – potas – chlorki
LC ASO
LC RF
LC KZ
LC JONY
12,00
12,00
35,00
6,00
F.2. BADANIA WYKONYWANE W MOCZU
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa badania
Amylaza w moczu
Kreatynina w moczu
Albumina w moczu
Wskaźnik albumina/kreatynina (ACR)
Klirens kreatyniny - DZM
Dobowe wydalanie białka - DZM
Dobowe wydalanie sodu-potasu-chlorków - DZM
Dobowe wydalanie fosforu - DZM
Dobowe wydalanie wapnia - DZM
Dobowe wydalanie magnezu - DZM
Dobowe wydalanie kwasu moczowego - DZM
Dobowe wydalanie mocznika - DZM
Skrót
LCM AMS
LCM KRE
LCM ALB
LCM ACR
LC CLEAR
DZM AP
URO NAKCL
DZM P
DZM CA
DZM MG
DZM UA
DZM URE
Cena
6,00
6,00
16,00
22,00
10,00
10,00
14,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
F.3. BADANIA WYKONYWANE W OSOCZU LUB KRWI PEŁNEJ
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa badania
Doustny test tolerancji glukozy – 75 g (na czczo i po 2 h)
Doustny test tolerancji glukozy – 75 g (na czczo, po 1 i po
2 h)
Glukoza w osoczu (fluorek)
Wskaźnik HOMA
Hemoglobina glikowana HbA1c/HbF we krwi pełnej
Amoniak w osoczu
Wapń zjonizowany we krwi pełnej
Gazometria we krwi włośniczkowej
Skrót
LC DTTG 75-2
LC DTTG 75-3
LC GLUKO
LC HOMA
LC HBA1c HBF
LC AMON
LC CAZJ
LPK GAZK
Cena
14,00
21,00
7,00
30,00
18,00
15,00
10,00
6,00
G. INNE
Lp
1
2
3
Nazwa badania
Pobranie materiału do badań – krew żylna
Pobranie materiału do badań – krew włośniczkowa (1razowe)
Odwirowanie materiału laboratoryjnego
Skrót
IN POB
IN WLOS
IN W
Cena
4,00
1,00
5,00
H. PRACOWNIA SEROLOGII
Skrót
LA GRUPA
Lp.
Nazwa badania
1. GRUPA KRWI 1 OZNACZENIE
7
Cena
28,00
I. PRACOWNIA MIKROBIOLOGICZNA
Lp.
Nazwa badania
1. Posiew wymazu z nosa, gardła, ucha, spojówek, moczu,
kał badanie screeningowe, badanie mykologiczne, skóra,
pachy, pachwiny – badanie ujemne lub flora fizjologiczna
2. Posiew wydzieliny z: pochwy, nasienia, cewki, ropy,
czyraka, rany, rurki intubacyjnej, plwociny, płynu mózgowordzeniowego, płynu stawowego itp. w kierunku
drobnoustrojów tlenowych, ocena preparatu
bezpośredniego – badanie ujemne lub flora fizjologiczna
3. Posiew krwi w kierunku bakterii tlenowych w systemie
monitorującym
4. Posiew krwi w kierunku bakterii beztlenowych w systemie
monitorującym
5. Posiew krwi w kierunku grzybów w systemie
monitorującym
6. Posiew w kierunku drobnoustrojów tlenowych i
beztlenowych materiałów: płyn z otrzewnej, płyn z
opłucnej, żółć, ropa, inne + ocena preparatu
bezpośredniego – badanie ujemne lub flora fizjologiczna
7. Posiew wydzieliny pobranej ze zmian trądzikowych – wynik
ujemny
8. Badanie bakteriologiczne kału w kierunku Salmonella,
Shigella, E.coli patogenne al.– wynik ujemny
9. Badanie bakteriologiczne kału w kierunku Campylobacter
spp.– wynik ujemny
10. Badanie bakteriologiczne kału w kierunku Yersinia
enterocolitica
11. Wykrycie toksyny A i B Clostridium difficile w kale
12. Badanie kału w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów
13. Badanie ilościowe w kierunku Mycoplasma/Ureaplasma
(wydzielina z cewki, pochwy, nasienie, inne) oraz
wrażliwość na leki
14. Badanie kolonizacji Streptococcus agalactiae w pochwie i
odbycie
15. Posiew w kierunku dermatofitów i drożdżaków ze skóry i
włosów + ocena w lampie Wooda – wynik ujemny
16. Posiew w kierunku dermatofitów i drożdżaków z paznokci
17. Identyfikacja bakterii i grzybów z użyciem prostych testów
18. Identyfikacja bakterii i grzybów z użyciem testów
automatycznych
19. Wykonanie antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową (3-4
krążki)
20. Wykonanie antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową (5-6
krążków)
21. Wykonanie antybiogramu metodą dyfuzyjno-krążkową
(7 krążków i więcej)
22. Oznaczenie wrażliwości drożdżaków na leki
23. Oznaczenie wrażliwości metodą E-testu – jeden antybiotyk
24. Ocena stopnia czystości pochwy
8
Skrót
MIKRO1
Cena
37,00
MIKRO2
48,00
MIKRO3
45,00
MIKRO4
45,00
MIKRO5
45,00
MIKRO6
80,00
MIKRO7
50,00
MIKRO8
75,00
MIKRO9
37,00
MIKRO10
37,00
MIKRO13
MIKRO14
MIKRO15
120,00
45,00
95,00
MIKRO16
37,00
MIKRO17
50,00
MIKRO18
MIKRO20
MIKRO21
40,00
27,00
55,00
MIKRO22
25,00
MIKRO23
30,00
MIKRO24
36,00
MIKRO25
MIKRO26
MIKRO27
50,00
25,00
15,00
25. Wykrycie antygenu Legionella pneumophila w moczu
testem immunochromatograficznym
26. Wykrycie antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu
testem immunochromatograficznym
27. Wykrycie antygenu Streptococcus pyogenes w gardle
testem immunochromatograficznym
28. Wykrycie antygenu wirusa RSV w wydzielinie z dróg
oddechowych testem immunochromatograficznym
29. Posiew biopatu błony śluzowej żołądka w kierunku
Helicobacter pyroli – wynik ujemny
30. Identyfikacja Helicobacter pyroli wykonanie antybiogramu
metodą E-testu (oznaczenie MIC)
31. Wykrycie obecności antygenu Helicobacter pyroli w kale
32. Badanie w kierunku Demodex folliculorum
33. Badanie jałowości płynów, pomieszczeń, narzędzi, sprzętu,
kontrola sprawności sterylizatorów – wynik ujemny
34. Posiew beztlenowy
35. Badanie czystości rąk
36. Badanie czystości powietrza ABC
37. Badanie czystości powierzchni klasy ABC
38. Badanie czystości powierzchni klasa D
39. Badanie czystości powietrza klasa D
40. Wykrywanie antygenu Chlamydia trachomatis w wymazie z
kanału szyjki macicy u kobiet lub w cewce moczowej
/moczu u mężczyzn
41. Wykonanie antybiogramu metodą dyfuzyjno - krążkową (1 2 krążki)
MIKRO28
75,00
MIKRO29
75,00
MIKRO30
27,00
MIKRO32
40,00
MIKRO33
45,00
MIKRO34
85,00
MIKRO35
MIKRO36
MIKRO37
95,00
15,00
30,00
MIKRO44
MIKRO45
MIKRO46
MIKRO47
MIKRO48
MIKRO49
MIKRO50
32,00
90,00
60,00
60,00
30,00
60,00
60,00
MIKRO51
12,00
J. PRACOWNIA IMMUNOLOGICZNA
J.1. BADANIA GENETYCZNE
Lp.
Nazwa badania
1. Oznaczenie półilościowe antygenów rozpuszczalnych
Aspergillus w surowicy lub BAL-u metodą ELISA
2. Oznaczenie półilościowe antygenów rozpuszczalnych
Aspergillus w surowicy lub BAL-u metodą ELISA –CITO
3. Oznaczenie
ilościowe
antygenów
rozpuszczalnych
Candida w surowicy metodą ELISA
4. Oznaczenie
ilościowe
antygenów
rozpuszczalnych
Candida w surowicy metodą ELISA – CITO
5. Oznaczenie
DNA
Chlamydia
trachomatis/Neisseria
gonorrhoeae metodą Real Time PCR
6. Oznaczanie toksyny B (tcdB), toksyny binarnej (cdt) i
delecji tcd nt 117 C. difficile metodą Real Time PCR
7. Oznaczenie DNA wirusa BK metodą Real Time PCR
8. Oznaczenie DNA wirusa BK metodą Real Time PCR –
CITO
9. Oznaczenie DNA wirusa CMV metodą Real Time PCR
9
Skrót
GENET1
Cena
250,00
GENET2
350,00
GENET3
250,00
GENET4
350,00
GENET6
250,00
GENET7
350,00
GENET8
GENET9
600,00
900,00
GENET10
530,00
10. Oznaczenie DNA wirusa CMV metodą Real Time PCR CITO
11. Oznaczenie DNA Mycobacterium tuberculosis complex
metodą Real Time PCR
12. Oznaczenie DNA Pneumocystis jirovecii w BAL-u
/plwociny/wymazu z gardła/ metodą Real Time PCR
13. Oznaczenie DNA Pneumocystis jirovecii w BAL-u
/plwociny/wymazu z gardła/ metodą Real Time PCR –CITO
14. Wykrywanie 14 wysoko onkogennych genotypów wirusa
HPV metodą Real Time PCR (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)
15. Oznaczenie RNA wirusa grypy A/H1N1 metodą RT Real
Time PCR
16. Oznaczanie DNA EBV metodą Real Time PCR
17. Oznaczanie DNA EBV metodą Real Time PCR – CITO
18. Oznaczenie RNA wirusa grypy A/H1N1 metodą RT Real
Time PCR - CITO
19. Identyfikacja genów odpowiedzialnych za produkcję
karbopenemaz u pałeczek Gram ujemnych
GENET11
790,00
GENET12
400,00
GENET15
600,00
GENET25
900,00
GENET27
300,00
GENET18
300,00
GENET23
GENET24
GENET26
600,00
900,00
400,00
GENET27
350,00
J.2. BADANIA SEROLOGICZNE
Lp.
Nazwa badania
1. Testy fagocytarne: indeks fagocytarny, test NBT
spontaniczny i wzbudzony
2. Oznaczanie składowych dopełniacza w surowicy krwi: C3 –
metoda immunodyfuzji w żelu
3. Oznaczanie składowych dopełniacza w surowicy krwi: C4 –
metoda immunodyfuzji w żelu
4. Oznaczanie składowych dopełniacza w surowicy krwi:
inhibitor C1q – metoda immunodyfuzji w żelu
5. Oznaczanie przeciwciał anty-PLA2R przeciw receptorowi
fosfolipazy A2 podocytów
6. Oznaczanie przeciwciał przeciw błonie podstawnej
kłębuszków nerkowych (anty-GBM) – metoda IF
7. Oznaczanie miana przeciwciał przeciwjądrowych ANA (na
Hep-2010) metodą IF
8. Różnicowanie przeciwciał przeciwjądrowych i przeciwciał
przeciwko składnikom cytoplazmy typu dsDNA, histony,
nukleosomy, PCNA, Scl-70, PM-Scl, SS-A, Ro-52, SS-B,
Sm, nRNP/Sm, ACA-B, Rib.P – Prot., Jo–1, AMA-M2,
testem EUROLINE ANA PROFIL 3 plus DFS70
9. Oznaczenie przeciwciał przeciw Mi-2, Ku, PM-Scl100, PMScl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 – profil
myositis
10. Oznaczenie przeciwciał przeciw Scl70, CENP A, CENP B,
RP11, RP155, fibrylaryna, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PMScl75, PDGFR, Ro-52, -profil systemic sclerosis
11. Oznaczanie przeciwciał IgG typu AMA, ASMA na bloku
tkankowym metodą IF – wynik ujemny
12. Oznaczanie miana przeciwciał IgG typu AMA, ASMA na
bloku tkankowym metodą IF
10
Skrót
IMMUNO1
Cena
110,00
IMMUNO2
70,00
IMMUNO3
70,00
IMMUNO4
70,00
IMMUNO8
150,00
IMMUNO9
150,00
IMMUNO10
95,00
IMMUNO11
140,00
IMMUNO12
240,00
IMMUNO13
240,00
IMMUNO14
60,00
IMMUNO15
100,00
13. Oznaczanie
przeciwciał
IgG
przeciwko
komórkom
okładzinowym
żołądka
(APCA)
oraz
czynnikowi
wewnętrznemu (IF) metodą IF
14. Oznaczanie miana przeciwciał IgG przeciw cytoplazmie
granulocytów pANCA, cANCA metodą IF
15. Oznaczanie miana przeciwciał IgG przeciw cytoplazmie
granulocytów pANCA, cANCA metodą IF – CITO
16. Oznaczanie miana przeciwciał IgG przeciw cytoplazmie
granulocytów pANCA, cANCA metodą Elisa
17. Oznaczanie miana przeciwciał IgG przeciw cytoplazmie
granulocytów pANCA, cANCA metodą Elisa – CITO
18. Oznaczanie przeciwciał IgA przeciwko endomysium i
gliadynie metodą IF – wynik ujemny
19. Oznaczanie przeciwciał IgG przeciwko endomysium i
gliadynie metodą IF – wynik ujemny
20. Oznaczanie miana przeciwciał IgA przeciwko endomysium i
gliadynie metodą IF
21. Oznaczanie miana przeciwciał IgG przeciwko endomysium i
gliadynie metodą IF
22. Oznaczanie przeciwciał IgA przeciw transglutaminazie
tkankowej metodą Elisa
23. Oznaczanie przeciwciał IgG przeciwko Helicobacter pylori
metodą IF – wynik ujemny
24. Oznaczanie przeciwciał IgA przeciwko Helicobacter pylori
metodą IF – wynik ujemny
25. Oznaczanie przeciwciał IgG przeciwko specyficznym
antygenom Helicobacter pylori metodą WESTERNBLOT
26. Oznaczanie przeciwciał IgA przeciwko specyficznym
antygenom Helicobacter pylori metodą WESTERNBLOT
27. Oznaczanie
przeciwciał
IgM
przeciwko
Chlamydia
pneumoniae metodą Elisa
28. Oznaczanie
przeciwciał
IgM
przeciwko
Chlamydia
pneumoniae metodą Elisa –CITO
29. Oznaczanie
przeciwciał
IgG
przeciwko
Chlamydia
pneumoniae metodą Elisa
30. Oznaczanie
przeciwciał
IgG
przeciwko
Chlamydia
pneumoniae metodą Elisa –CITO
31. Monitorowanie skuteczności leczenia w przebiegu boreliozy
w oparciu o ocenę poziomu przeciwciał anty-VlsE metodą
ELISA
32. Oznaczanie przeciwciał anty-dsDNA przeciw Crithidia
lucilliae metodą IFA (SLE)
33. Oznaczanie przeciwciał IgM przeciwko Mycoplasma
pneumoniae metodą Elisa
34. Oznaczanie przeciwciał IgM przeciwko Mycoplasma
pneumoniae metodą Elisa –CITO
35. Oznaczanie przeciwciał IgG przeciwko Mycoplasma
pneumoniae metodą Elisa
36. Oznaczanie przeciwciał IgG przeciwko Mycoplasma
pneumoniae metodą Elisa –CITO
37. Oznaczanie przeciwciał IgM przeciwko specyficznym
antygenom Treponema pallidum metodą Westernblot
11
IMMUNO16
190,00
IMMUNO17
150,00
IMMUNO18
250,00
IMMUNO19
250,00
IMMUNO20
300,00
IMMUNO21
60,00
IMMUNO22
60,00
IMMUNO23
120,00
IMMUNO24
120,00
IMMUNO25
80,00
IMMUNO26
60,00
IMMUNO27
60,00
IMMUNO28
120,00
IMMUNO29
120,00
IMMUNO30
55,00
IMMUNO31
110,00
IMMUNO32
55,00
IMMUNO33
110,00
IMMUNO60
140,00
IMMUNO55
65,00
IMMUNO34
55,00
IMMUNO35
110,00
IMMUNO36
55,00
IMMUNO37
110,00
IMMUNO65
60,00
38. Oznaczanie przeciwciał IgG przeciwko specyficznym
antygenom Treponema pallidum metodą Westernblot
39. Oznaczanie przeciwciał IgM przeciwko Borrelia burgdorferi
metodą Elisa
40. Oznaczanie przeciwciał IgG przeciwko Borrelia burgdorferi
metodą Elisa
41. Oznaczanie przeciwciał IgM przeciwko specyficznym
antygenom Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia
afzelii, Borrelia spielmanii testem anty-Borrelia EUROLINE
(diagnostyka boreliozy z pełnym ekstraktem antygenowym
plus VlsE)92
42. Oznaczanie przeciwciał IgG przeciwko specyficznym
antygenom Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia
afzelii, Borrelia spielmanii testem anty- Borrelia EUROLINE
(diagnostyka boreliozy z pełnym ekstraktem antygenowym
plus VlsE)102
43. Różnicowanie przeciwciał anty-HSV1/2 w klasie IgM metodą
Westernblot-EL
44. Różnicowanie przeciwciał anty-HSV1/2 w klasie IgG metodą
Westernblot-EL
45. Oznaczanie przeciwciał w klasie IgM przeciw antygenowi
kapsydowemu VCA wirusa Ebstein – Barr metodą ELISA
46. Oznaczanie przeciwciał w klasie IgG przeciw antygenowi
rozproszonemu EA wirusa Ebstein – Barr metodą ELISA
47. Oznaczanie przeciwciał w klasie IgG przeciw antygenowi
jądrowemu NA wirusa Ebstein – Barr metodą ELISA
48. Oznaczanie przeciwciał w klasie IgG przeciw antygenowi
kapsydowemu VCA wirusa Ebstein – Barr metodą ELISA
IMMUNO66
60,00
IMMUNO40
55,00
IMMUNO41
55,00
IMMUNO42
140,00
IMMUNO43
140,00
IMMUNO44
85,00
IMMUNO45
85,00
IMMUNO56
55,00
IMMUNO57
55,00
IMMUNO58
55,00
IMMUNO59
55,00
K. PRACOWNIA HLA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skrót
Nazwa badania
Oznaczanie antygenów HLA-ABC metodą PCR-SSP
Oznaczanie HLA locus A metodą PCR-SSP
Oznaczanie HLA locus B metodą PCR-SSP
Oznaczanie HLA locus C metodą PCR-SSP
Oznaczanie antygenów HLA-DR metodą PCR-SSP
Oznaczanie wybranych antygenów HLA – DQ2, DQ8
(celiakia)
7. Oznaczanie wybranych antygenów HLA – B27 (ZZSK)
8. Oznaczanie poziomu przeciwciał cytotoksycznych (PRA)
u biorcy narządu metodą klasyczną – PRA (na puli 30
różnych populacji limfocytów)
9. Wykonanie próby krzyżowej (cross-match) przy
przeszczepie rodzinnym
10. Oznaczanie antygenów zgodności tkankowej układu HLA
klasy I i II u dawcy narządu metodą PCR-SSP oraz
wykonanie prób krzyżowych (cross-match)
11. Wykonanie prób krzyżowych (cross-match) u dawcy i
biorcy/biorców przy przeszczepie płuc
12. Oznaczanie przeciwciał anty-DSA klasa I i II – mix
metodą Luminex
12
Cena
HLA1
HLA12
HLA13
HLA3
HLA4
650,00
220,00
350,00
220,00
430,00
HLA2
180,00
HLA14
180,00
HLA5
250,00
HLA6
250,00
HLA7
2 500,00
HLA8
1 500,00
HLA9
550,00
13. Oznaczanie przeciwciał anty-HLA przeciw single antygen
HLA10
class I metodą Luminex
14. Oznaczanie przeciwciał anty-HLA przeciw single antygen
HLA11
class II metodą Luminex
850,00
850,00
L. PRACOWNIA CYTOGENETYKI
Lp.
Nazwa badania
1. OCENA KARIOTYPU (GTG, KREW OBWODOWA)Z
PORADĄ GENETYCZNĄ
2. OCENA KARIOTYPU Z KRWI PĘPOWINOWEJ:
KORDOCENTEZA (GTG)
3. BADANIE FISH (HODOWLA 72H, KREW
OBWODOWA)
4. OCENA KARIOTYPU (GTG, PLYN OWODNIOWY
(AMNIOPUNKCJA)
5. BADANIE RAPID FISH Z PŁYNU OWODNIOWEGO
(CHROMOSOM: 13)
6. BADANIE RAPID FISH Z PŁYNU OWODNIOWEGO
(CHROMOSOM: 21)
7. BADANIE RAPID FISH Z PŁYNU
OWODNIOWEGO(PANEL:13, 21)
8. BADANIE RAPID FISH Z PŁYNU
OWODNIOWEGO(CHROMOSOM: 18)
9. BADANIE RAPID FISH Z PŁYNU OWODNIOWEGO
(CHROMOSOMY PŁCI: X, Y)
10. BADANIE RAPID FISH Z PŁYNU OWODNIOWEGO
(PANEL:X,Y,18)
11. BADANIE RAPID FISH Z PŁYNU OWODNIOWEGO
(PANEL:X,Y,18;13,21)
12. BADANIE RAPID FISH z PŁYNU OWODNIOWEGO
CIĄŻA BLIŹNIACZA (CHROMOSOM: 13)
13. BADANIE RAPID FISH z PŁYNU OWODNIOWEGO
CIĄŻA BLIŹNIACZA (CHROMOSOM: 21)
14. BADANIE RAPID FISH z PŁYNU OWODNIOWEGO
CIĄŻA BLIŹNIACZA (PANEL: 13,21)
15. BADANIE RAPID FISH z PŁYNU OWODNIOWEGO
CIĄŻA BLIŹNIACZA (CHROMOSOM: 18)
16. BADANIE RAPID FISH z PŁYNU OWODNIOWEGO
CIĄŻA BLIŹNIACZA (CHROMOSOMY PŁCI: X,Y)
17. BADANIE RAPID FISH Z PŁYNU OWODNIOWEGO
CIĄŻA BLIŹNIACZA (PANEL:X,Y,18)
18. BADANIE RAPID FISH Z PŁYNU OWODNIOWEGO
CIĄŻA BLIŹNIACZA (PANEL:X,Y,18;13,21)
19. OCENA KARIOTYPU W KIERUNKU DIAGNOSTYKI
ANEMII FANCONIEGO (DEB, GTG)
20. OCENA KARIOTYPU W KIERUNKU DIAGNOSTYKI
NIESTABILNOŚCI CHROMOSOMOWEJ (BLEO, GTG)
21. PANEL: OCENA KARIOTYPU W KIERUNKU
DIAGNOSTYKI ANEMII FANCONIEGO oraz
NIESTABILNOŚCI CHROMOSOMOWEJ (DEB, BLEO,
GTG)
13
Skrót
Cena
LCG KLI
450,00
LCG KKOR
500,00
LCG FISH
400,00
LCG AMN
1 000,00
LCG RF13
350,00
LCG RF21
350,00
LCG RF1321
550,00
LCG RF18
350,00
LCG RFXY
350,00
LCG RFXY18
550,00
LCG PO5
780,00
LCG RFB13
500,00
LCG RFB21
500,00
LCG RFB132
800,00
LCG RFB18
500,00
LCG RFBXY
500,00
LCG RFBXY1
800,00
LCG RFBXY2
1 200,00
LCG NHC
2 000,00
LCG NBL
1 300,00
LCG NBA
3 000,00
22. OCENA KARIOTYPU (GTG, SZPIK KOSTNY)
[diagnostyka ALL, AML, MDS, MPS dzieci i dorosłych]
23. BADANIE FISH (HODOWLA 24h, SZPIK KOSTNY)
24. BADANIE FISH w MM (znakowanie plazmocytów
przeciwciałami Amca Anti-Human Lambda Chain i Amca
Anti Goat IgG (H+L).Panel sond: TP53, rearanżacje
genu IGH: t(4;14) i t(14;16)
25. BADANIE FISH w CLL(hodowla bezpośrednia z krwi
obwodowej) Sonda: TP53
26. Badanie FISH w CLL (hodowla bezpośrednia z krwi
obwodowej) Panel sond: TP53, ATM
27. BADANIE FISH BEZ HODOWLI IN VITRO (rozmaz)
ORAZ KAŻDY KOLEJNY FISH
28. IZOLACJA DNA (metoda kolumienkowa)
29. PANEL 17 MUTACJI CFTR
30. PANEL 19 MUTACJI CFTR (delf508)
31. PANEL 19 MUTACJI CFTR (delf508) PN*
32. PANEL 36 MUTACJI CFTR
33. MUTACJE GENÓW WARUNKUJACYCH
TROMBOFILIĘ (THR)
34. AZF I SRY
35. HODOWLA FIBROBLASTÓW in vitro Z IZOLACJĄ DNA
36. HODOWLA in vitro (wysyłka)
37. OCENA KARIOTYPU (GTG FIBROBLASTY SKÓRY I
MATERIAŁU Z PORONIENIA)
38. OCENA KARIOTYPU (CVS - BIOPSJA KOSMÓWKI,
GTG)
39. BADANIE FISH (CVS, FIBROBLASTY)
40. BARWIENIE CBG
41. BARWIENIE Ag NOR
42. KARIOTYP POSTANATALNY+AZF+SRY
43. MLPA Z IZOLACJĄ DNA PŁODU
44. MLPA Z IZOLACJĄ DNA
45. KARIOTYP PRENATALNY (AMNIOCYTY,
TROFOBLAST) + MLPA
46. KARIOTYP POSTATALNY + MLPA
47. MLPA: OCENA PŁCI W PORONIENIU (TELOMERY I
CENTROMERY)
48. MLPA: W NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
INTELEKTUALNEJ (TELOMERY I CENTROMERY)
49. MLPA: 2 RÓŻNE ZESTAWY SOND MLPA
50. KARIOTYP+ MLPA: 2 RÓZNE ZESTAWY SOND MLPA
51. WERYFIKACJA ROZPOZNANIA MLPA METODĄ FISH
14
LCG HK
555,00
LCG HF
425,00
LCG FMM
1 125,00
LCG CLL
355,00
LCG CLL2
600,00
LCG FF
350,00
LCG DNA
LCG CF17
LCG CF19
LCG CF19PN
LCG CF36
70,00
400,00
400,00
200,00
700,00
LCG TRM
350,00
LCG AZF
LCG FDNA
350,00
400,00
LCG HWL
300,00
LCG KFP
800,00
LCG CVS
800,00
LCG FCVSF
LCG CBGKO
LCG NORKO
LCG KAS
600,00
200,00
200,00
650,00
LCG MLAP
500,00
LCG MLA
LCG PKMLPO
430,00
1 350,00
LCG KMLPA
830,00
LCG MLPTCT
500,00
LCG MLPATC
600,00
LCG 2MLPO
LCG K2MLPO
LCG WFKO
600,00
950,00
300,00
M. PRACOWNIA ALERGOLOGICZNA
Lp.
Nazwa badania
1. sIgE (metodą Elisa)
2. Tryptaza (metodą UniCAP)
3. Rekombinaty alergenowe sIgE (metodą UniCAP)
Skrót
AL SIGE
AL TRYPT
AL_SIGE-R
Cena
37,00
95,00
88,00
PORADNIA ALERGOLOGICZNA
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Nazwa procedury
Atopowe testy płatkowe
Diagnostyka w kierunku uczulenia na antybiotyki
Diagnostyka w kierunku uczulenia na jady owadów
Dobór bezpiecznego leku znieczulającego
Immunoterapia swoista
Nebulizacja
Prowokacja donosowa
Próba wysiłkowa
Rhinomanometria
Spirometria z opisem
Spirometria z próbą rozkurczową
Test z autologiczną surowicą
Testy APT pokarmowe
Testy fizykalne
Testy płatkowe „standard europejski”
Testy prick, przesiew
Skrót
AL TEST.PŁA.AT
AL UCZUL.ANTYB
AL UCZUL.OWAD
AL DOB.ZNIECZ
AL IMM.SWOIS
AL NEBUL.
AL PROW.DONOS
AL PRÓB.WYSIŁ
AL RHINOM.
AL SPIROM
AL SPIR.PR.ROZ
AL TEST.SUROW
AL TEST.APT
AL TEST.FIZYK
AL TEST.PŁA.EUR
AL TEST.PRICK
Prowokacja i diagnostyka: pokarmy, leki
Testy punktowe z materiałem dostarczonym przez
pacjenta – 1 punkt
Testy płatkowe z materiałem dostarczonym przez
pacjenta – 1 punkt
AL_PROW.DIAG
256,00
AL_T.PUN.PAC
10,00
AL_T.PŁA.PAC
20,00
Cena
113,00
288,00
583,00
332,00
78,00
20,00
150,00
115,00
56,00
46,00
66,00
106,00
86,00
103,00
162,00
90,00
KARDIOLOGIA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nazwa procedury medycznej
EKG z opisem
EKG bez opisu
EKG wysiłkowe (bieżnia)
Holter EKG z opisem
USG przezprzełykowe
USG serca
USG z dobutaminą 100
Kontrola stymulatora
Kontrola kardiowertera
15
Skrót
KA EKG.OPIS
KA EKG.OPIS.BEZ
KA EKG.WYSIŁK
KA HOLTEREKG
USG 88.722
USG 88.721
USG 88.723
KA KSTYM
KA KKARD
Cena
50,00
30,00
150,00
150,00
190,00
100,00
228,00
55,00
88,00
KARDIOCHIRURGIA
Skrót
KCH SPIROERG
Cena
600,00
Nazwa procedury medycznej
EKG bez opisu
EKG z opisem
EKG wysiłkowe ( bieżnia)
Holter EKG z opisem
Holter RR z opisem
Płukanie pęcherza moczowego (z płynami)
Pobranie krwi do badan
Pomiar ciśnienia
USG jamy brzusznej
USG jąder
USG piersi
USG tarczycy
Wymiana cewnika Foley’a
Obserwacja – monitorowanie chorego do 6 godz.
Obserwacja – monitorowanie chorego powyżej 6
godz.
Płukanie żołądka
Tlenoterapia do 1 godz.
Tlenoterapia do 2 godz.
Toaleta chorego (kąpiel)
Założenie czepca sabadylowego
Założenie wkłucia dożylnego
Okład, opatrunek, zmiana opatrunku
Skrót
WE EKG.OPIS.BEZ
WE EKG.OPIS
WE EKG.WYSIŁK
WE HOLTER.EKG
WE HOLTER.RR
WE PŁUK.PM
WE POB.KRWI
WE POM.CIŚN
USG 88.74
USG 88.75
USG 88.732
USG 88.713
WE WYM.FOLEY
WE OBS.1-6H
WE OBS.+6H
Cena
Założenie cewnika Foleya
Podanie płynów infuzyjnych (nie obejmuje osocza i
krwi) do 1 litra
Podanie płynów infuzyjnych (nie obejmuje osocza i
krwi) powyżej 1 litr
Wykonanie iniekcji domięśniowo
Wykonanie iniekcji dożylnie
Wykonanie iniekcji podskórnie
UR ZAŁCEWNFOL
70,00
22,00
35,00
47,00
49,00
27,00
40,00
57,00
CH PPŁINF-1
40,00
CH PPŁINF+1
80,00
CH INJ.DOMIĘ
CH INJ.DOŻYL
CH INJ.PODSK
20,00
25,00
15,00
Lp.
Nazwa procedury medycznej
1. Spiroergometria
WEWNĘTRZNY
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
16
WE PŁUK.ŻOŁ
WE TLEN.1H
WE TLEN.2H
WE TOALETA
WE CZEP.SABAD
WE INJ.DOŻ
WE OPATRUNEK
30,00
50,00
150,00
150,00
150,00
66,00
4,00
5,00
120,00
80,00
100,00
90,00
57,00
180,00
305,00
CENTRALNA PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa procedury medycznej
Gastroskopia bez wycinków
Gastroskopia z wycinkami
Gastroskopia z clo-testem
Gastroskopia z rozmazem
Rektosigmoidoskopia bez wycinków
Rektosigmoidoskopia z wycinkami
Rektosigmoidoskopia z rozmazem
Skrót
EN ENDBWYC
EN ENDZWYC
EN ENDCLOTEST
EN ENDROZM
EN REKBWYC
EN REKZWYC
EN REKROZM
Cena
Skrót
PO POB.KRWI
PO INJ.DOŻYL
PO INJ.DOMIĘ
PO INJ.PODSK
PO USCOBCE
USG 88.78
Cena
4,00
25,00
20,00
15,00
75,00
55,00
USG 88.781
PO CEW.PĘCH
GIN KOLPOS
75,00
61,00
70,00
GIN_KOLPOS1
139,00
PO_KTG
PO_AFP
PO_PAPP-A
PO_HCG
PO_ESTRIOL
PO_USG_PREN
GIN_ELEKTROK
35,00
68,60
50,00
50,00
49,00
250,00
240,00
PO_DNAPŁODU
2 500,00
150,00
250,00
160,00
250,00
150,00
250,00
250,00
POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nazwa procedury medycznej
Pobranie krwi do badań
Wykonanie iniekcji dożylnej
Wykonanie iniekcji domięśniowej
Wykonanie iniekcji podskórnej
Usunięcie ciała obcego z pochwy
USG ginekologiczne narządu rodnego przez powłoki
brzuszne
USG ginekologiczne narządu rodnego dopochwowo
Cewnikowanie pęcherza moczowego
Kolposkopia (bez badania histopatologicznego)
Kolposkopia (z pobraniem wycinków i badaniem
histopatologicznym)
Zapis i ocena KTG
Badanie biochemiczne AFP
Badanie biochemiczne PAP P-A
Badanie biochemiczne beta HCG
Badanie biochemiczne Estriol
Badanie ultrasonograficzne do badań prenatalnych
Elektrokoagulacja szyjki macicy
Badanie prenatalne DNA płodu z krwi matki –
Hormony Test
Kompleksowa ocena wystąpienia ryzyka preeklampsji
w I trymestrze ciąży
Konsultacja położnicza z USG
Wycinki ze sromu (z badaniem histopatologicznym)
Założenie do jamy macicy wkładki wewnątrzmacicznej
(bez kosztu wkładki)
Histeroskopia diagnostyczna
17
PO_KOMPRYZPRE
300,00
PO_KONS.USG
GIN_WYC.SROM
155,00
100,00
PO_WKŁAD_ZAŁOŻ
450,00
PO_HISTER_DIAGN
700,00
24.
25.
26.
Histeroskopia diagnostyczna z pobraniem wycinków
Biopsja kosmówki z oceną kariotypu płodu
Amniopunkcja z oceną kariotypu płodu
PO_HISTER_WYC
PO_KOSMKAR
PO_AMNIOKAR
900,00
1 455,00
1 455,00
Skrót
CH RANADO5CM
CH RANADO10CM
CH RANADUŻA
Cena
CHIRURGIA
Lp.
Nazwa procedury medycznej
1. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 5 cm
2. Chirurgiczne zaopatrzenie rany do 10 cm
3. Chirurgiczne zaopatrzenie rany dużej, głębokiej i
powikłanej
4. Chirurgiczne zaopatrzenie rany prącia i moszny
5. Drobne zabiegi (okład, kompres, zmiana opatrunku,
zdjęcie szwów)
6. Kroplówka rozkurczowa
7. Lewatywa –enema
8. Lewatywa hypertoniczna
9. Nacięcie ropnia moszny w znieczuleniu miejscowym
10. Nacięcie ropnia w znieczuleniu miejscowym
11. Nakłucie krwiaka lub ropnia
12. Okrężny opatrunek gipsowy
13. Pobranie 1 materiału na badania toksykologiczne
14. Pobranie krwi na zbadanie zawartości alkoholu
15. Podanie anatoksyny p/tężcowej
16. Podanie płynów infuzyjnych (nie obejmuje osocza i
krwi) do 1 litra
17. Podanie płynów infuzyjnych (nie obejmuje osocza i
krwi) powyżej 1 litr
18. Punkcja krwiaka lub ropnia moszny
19. Unieruchomienie opaską elastyczną drobnych stawów
lub kości
20. Unieruchomienie opaską elastyczną dużych stawów
lub kości
21. Usuniecie torbieli, tłuszczaka
22. Usuniecie wrastającego paznokcia
23. Usunięcie ciała obcego z reki, stopy
24. Usunięcie guzka skóry (z badaniem HP)
25. Wykonanie iniekcji domięśniowo
26. Wykonanie iniekcji dożylnie
27. Wykonanie iniekcji podskórnie
28. Wykonanie iniekcji śródskórnie
29. Załozenie opatrunku gipsowego bez nastawiania
kosci: kończyna dolna
30. Załozenie opatrunku gipsowego bez nastawiania
kosci: kończyna górna
18
64,00
91,00
153,00
CH RANAPRĄCIA
CH OPATRUNEK
83,00
CH KROPROZK
CH LEWATYWA
CH LEWAT.HYPER
CH NACROPMOSZ
CH NACROPZNIECZ
CH NAKŁROPN
CH OKROPGIPS
CH MATTOKSYK
CH POB.KRWI.ALK
CH ANATOKS
CH PPŁINF-1
80,00
25,00
37,00
85,00
84,00
39,00
67,00
12,00
30,00
25,00
CH PPŁINF+1
CH PUN.KRWIAK
CH UN.DROB.ST
CH UN.DUŻ.ST
CH USUN.TORB
CH USPAZNOK
CH USCOBCE
CH US.GUZ.
CH INJ.DOMIĘ
CH INJ.DOŻYL
CH INJ.PODSK
CH INJ.ŚRÓDSK
CH GIPSKDOLNA
CH GIPSKGÓRNA
40,00
40,00
80,00
50,00
25,00
65,00
108,00
91,00
94,00
100,00
20,00
25,00
15,00
14,00
60,00
45,00
31.
32.
33.
Założenie szyny gipsowej długiej
Założenie szyny gipsowej krótkiej
Podanie leku lub szczepionki
CH ZAŁSZGIPDŁ
CH ZAŁSZGIPKR
CH POD.LEKU
34.
Alkohole alifatyczne
CH ALKOH
35.
Założenie lub wymiana cewnika nadłonowego
CH_ZAŁCEWNADŁ
92,00
62,00
cena leku
+ iniekcji
109,47
cena brutto
147,00
CHIRURGIA NACZYNIOWA
Lp.
Nazwa procedury medycznej
1. Konsultacja specjalistyczna – chirurgia naczyniowa z
otwarciem CD i opisem badania angiograficznego na
CD + kwalifikacja do dalszego postępowania*
Skrót
NACZ_KONS
Cena
200,00
UROLOGIA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Nazwa procedury medycznej
Cewnikowanie pęcherza moczowego
Kroplówka rozkurczowa
Krwawe usuniecie załupka
Niekrwawe usuniecie załupka
Płukanie pęcherza moczowego (z płynami)
Uroflowmetria
Wymiana cewnika Foleya lub przy
ureterocuteneostomii
Wymiana cewnika nadłonowego
Wymiana cewnika przetoki nerkowej
Założenie cewnika Foleya na stałe
Założenie cewnika nadłonowego – cystostomia
Założenie przetoki nerkowej
Badanie urodynamiczne z elektromiografią bez
profilometrii cewkowej
Założenie/wymiana cewnika (couvelaire) do pęcherza
moczowego
Założenie/wymiana cewnika (tiemann) do pęcherza
moczowego
Założenie/wymiana cewnika (nelaton) do pęcherza
moczowego
Założenie/wymiana cewnika (2-drożny dufour) do
pęcherza moczowego
Założenie/wymiana cewnika (silikonowy 100%) do
pęcherza moczowego
Założenie/wymiana cewnika (3-drożny foley) do
pęcherza moczowego
Założenie/wymiana cewnika (3-drożny dufour) do
pęcherza moczowego
19
Skrót
UR CEW.PĘCH
UR KROPROZK
UR KRWUSZAŁUP
UR NKRWUSZAŁ
UR PŁUK.PM.PŁ
UR UROFLOW
UR WYMCEWNFOL
Cena
61,00
86,00
107,00
72,00
66,00
20,00
57,00
UR WYMCEWNADŁ
UR WYMCEWPRZET
UR ZAŁCEWNFOL
UR ZAŁCEWNADŁ
UR ZAŁPRZETNERK
UR UROD
59,00
231,00
57,00
147,00
550,00
360,00
UR_ZAŁ.COU
101,00
UR_ZAŁ.TIE
101,00
UR_ZAŁ.NEL
100,00
UR_ZAŁ.2DU
146,00
UR_ZAŁ.SIL
98,00
UR_ZAŁ.3FO
79,00
UR_ZAŁ.3DU
144,00
21.
22.
Przezodbytnicza biopsja stercza
Cystoskopia
UR_BIOPSTER
UR_CYSTOSK
628,60
230,00
OKULISTYKA
Lp.
Nazwa procedury medycznej
1. Angiografia fluoresceinowa (jedno lub dwoje oczu)
2. Drobne zabiegi laserowe (osady barwnikowe, masy
soczewkowe, szwy, naczynia w rogówce, cysta w
tęczówce, włóknik, wypalanie rzęs) ( jedno oko)
3. Irydektomia lub iridotomia laserowa YAG (jedno oko)
Skrót
OK ANGIOFLU
OK DRZLASER
OK IRYDEKT
200,00
4.
Kapsulotomia tylna (jedno oko)
OK KAPSULOT
150,00
5.
6.
7.
Laseroterapia centralnej siatkówki ( jedno oko)
Laseroterapia plamkowa ( jedno oko)
Laseroterapia siatkówki obwodowej (ablacja, baraż
plamki, cukrzyca, zmiany pozakrzepowe) ( jedno oko)
Panfotokoagulacja (1 zabieg, 1 oko)
OK LASCESIAT
OK LASPLAMK
OK LASOBSIAT
75,00
75,00
OK PANFOTO
144,00
Rozcięcie zrostów laserem YAG (jedno oko)
Trabekuloplastyka laserowa ALT ( jedno oko)
Wybarwienie rogówki
Zabieg refrakcyjny korygujący krótkowzroczność
powyżej 8 D u pacjentów po 40 r. ż. – wymiana
przeźroczystej soczewki na sztuczną jednoogniskową
(jedno oko)
Zabieg refrakcyjny korygujący różnowzroczność
ponad 3 D u osób po 40 r. ż. (jedno oko)
Zabieg refrakcyjny korygujący nadwzroczność ponad
+ 3,0 D u osób po 40 r. ż. - wymiana przeźroczystej
soczewki na sztuczną jednoogniskową (jedno oko)
Zabieg refrakcyjny korygujący starczowzroczność
(presbyopię) – wymiana soczewki na soczewkę
wieloogniskową (1 oko)
Zabiegi plastyczne powiek – zwiotczenie skóry powiek
nie przeszkadzające widzeniu (2 powieki)
Pomiar ciśnienia śródgałkowego za pomocą aparatu
„Pascal” – 1 oko
Naświetlanie oczu dzieci do 7 roku życia (jeden dzień)
Naświetlanie oczu dzieci powyżej 7 roku życia
(jeden dzień)
Ćwiczenie na synoptoforze dzieci do 7 roku życia
(jedno ćwiczenie)
Ćwiczenie na synoptoforze dzieci powyżej 7 roku
życia (jedno ćwiczenie)
Ćwiczenie na alteroopturatorze (jedno ćwiczenie)
Zabieg refrakcyjny korygujący astygmatyzm –
wymiana soczewki na soczewkę sztuczną
jednoogniskową toryczną (1 oko)
OK LASYAGZROST
OK LASTRABALT
OK WYBARWROG
OK OPERWZROK1
150,00
75,00
48,00
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
20
Cena
176,00
60,00
75,00
3 000,00
OK OPERWZROK2
3 000,00
OK OPERWZROK3
3 000,00
OK OPERWZROK4
5 800,00
OK PLASTPOWIEK
OK CIŚN.PASCAL
OK DZNA7
OK DZNA8
OK DZSYN7
OK DZSYN8
OK DZALT
OK. OPERWZROKU6
1 674,00
cena brutto
40,00
20,00
15,00
20,00
15,00
10,00
4 800,00
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA OKA
Lp.
Nazwa badania
1. Fotografia komputerowa – obwód dna oka (1 lub 2
oczu)
2. Fotografia komputerowa – przedni odcinek dna oka i
inne (1 lub 2 oczu)
3. Fotografia komputerowa – tylny biegun dna oka (1 lub
2 oczu)
4. HRT ( dwie gałki oczne)
5. Jonoforeza – cykl 10 zabiegów
6. Pachymetria – pomiar grubości rogówki (jedna gałka
oczna)
7. Rejestracja i analiza komórek śródbłonka rogówki
(jedna gałka oczna)
8. Rejestracja i analiza komórek śródbłonka rogówki (
dwie gałki oczne)
9. Topografia rogówki (jedna gałka oczna)
10. Topografia rogówki ( dwie gałki oczne)
Skrót
DI OK FOTDNOOKA
DI OK FOTPRZOKA
DI OK FOTTYŁOKA
DI OK HRT
DI OK JONOFOR10
DI OK PACHYM
DI OK RIAKŚR1
DI OK RIAKŚR2
DI OK TOPOROG1
DI OK TOPOROG2
Cena
55,00
55,00
55,00
90,00
104,00
25,00
100,00
200,00
95,00
190,00
PRACOWNIA ELEKTRODIAGNOSTYKI
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa procedury medycznej
EOG (elektrookulogram)
ERG – ogniskowy lub wieloogniskowy
ERG – Patern (elektroretinogram)
ERG – Standard (elektroretinogram błyskowy)
FVER (wzrokowe potencjały wywołane)
USG dopplerowskie ( kolor) – 1 oko
VER – Patern (wzrokowe potencjały wywołane)
VER (wzrokowe potencjały wywołane,
wieloogniskowe)
Skrót
EL DI EOG
EL DI ERGOGNISK
EL DI ERGPATERN
EL DI ERGSTAND
EL DI FVER
USG 95.13
EL DI VERPATERN
EL DI VEROGNISK
Cena
100,00
100,00
110,00
80,00
68,00
37,00
68,00
71,00
IZBA PRZYJĘĆ OKULISTYKI
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nazwa procedury medycznej
Autorefraktometr
Dobieranie szkieł okularowych
Egzoftalometria
GDx (1 lub 2 oczu)
Badanie OCT (jedno lub dwoje oczu)
Badanie OCT – przedniego odcinka oka (jedno lub
dwoje oczu)
Gonioskopia
21
Skrót
PP AUTOREFR
PP DOBSZKIEŁ
PP EGZOFT
PP GDX
PP OCT2
PP_OCTPRZED2
PP GONIOSK
Cena
29,00
52,00
28,00
80,00
150,00
150,00
37,00
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Krioterapia rogówki
Mechaniczna epilacja rzes
Nacięcie i ączkowanie ropnia
Oparzenie gałki ocznej
Perymetria kinetyczna (kampimetria)
Perymetria statyczna (jednego lub dwoje oczu)
Płukanie dróg łzowych
Pobieranie materiału do badania cytologicznego
Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego
Skiaskopia u dzieci
Sondowanie dróg łzowych u dorosłych
Sondowanie dróg łzowych u dzieci
Szycie rany powieki
Szycie rany rogówki
Szycie rany spojówki
Test na barwy (tablica Ishihary)
Test na siatce „Amslera”
Tonometria aplanacyjna (pomiar ciśnienia
śródgałkowego)
Tonometria impresyjna
Ustalanie ilości wydzielania łez (próba Schrimera)
Usunięcie ciała obcego spojówki
Usunięcie ciała obcego z rogówki
Usuwanie gradówki
Usuwanie szwów rogówkowo – twardówkowych
Usuwanie szwów spojówkowych
Korekcja odwinięcia powieki (jedno oko)
Korekcja podwinięcia powieki (jedno lub dwoje oczu)
Usunięcie skrzydlika (jedno oko)
Usunięcie zmiany powieki z badaniem
histopatologicznym – 1 oko
Usuwanie kępek żółtych z powiek
Iniekcje:
38. Iniekcja pozagałkowa (z kosztem podanych leków)
(jedno lub dwoje oczu)
39. Iniekcja podspojówkowa (z kosztem podanych leków)
(jedno oko)
40. dożylna
41. domięsniowa
42. podskórna
USG:
43. USG metodą A biometria ( jedno lub dwoje oczu)
44. metoda B (jedna gałka oczna)
22
PP KRIOTROG
PP M.EPILRZĘS
PP NACROPN
PP OPARZOKO
PP PERYMKIN
PP PERYMSTAT
PP PŁUKDŁZOW
PP MATBCYT
PP MATBHIST
PP SKAISKDZIECI
PP SONDDOROSLI
PP SONDDZIECI
PP SZYCIERPOW
PP SZYCIERROG
PP SZYCIERSPOJ
PP TESTBARWY
PP TESTAMSLER
PP TONOMAPL
75,00
28,00
51,00
63,00
25,00
50,00
38,00
38,00
102,00
66,00
80,00
84,00
136,00
186,00
147,00
23,00
15,00
PP TONOMIMP
PP PRSCHRIM
PP UCOBCSPOJ
PP UCOBCROG
PP USGRAD
PP USSZWROG
PP USSZWSPOJ
PP KORODW
PP KORPOD
PP USSKRZ
PP USZMPOW
22,00
15,00
30,00
37,00
178,00
50,00
38,00
800,00
700,00
750,00
250,00
PP_USKEPKI
PP INJ.POZAGAŁ
PP INJ.PODSPOJ
20,00
184,50
Cena brutto
56,00
48,00
PP INJ.DOŻ
PP INJ.DOM
PP INJ.PODSK
25,00
20,00
15,00
USG 95.13A
USG 95.13B
50,00
50,00
45.
46.
metoda A+B (jedna gałka oczna)
Kalkulacja IOL ( jedno lub dwoje oczu)
USG 95.13A+B
PP KALKULIOL
70,00
50,00
ZAKŁAD RTG
A. WYKONANIE I OPIS ZDJĘCIA
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Nazwa procedury medycznej
Bad. Kontrastowe jelit (seriogram dolnego odcinka
przew. –wlew)
Bad. Kontrastowe żołądka i dwunastnicy (seriogram
g. odc. Przew.)
Badanie kontrastowe przełyku
Badanie rtg jelit – pasaż przez jelita
Badanie rtg jelit – pasaż przez jelita (1 Zdjęcie)
Cholangiografia (przez dren Kehra)
Cholangiografia śródoperacyjna
Cystografia
Cystoureterografia wsteczna
Cystouretrografia
Fistulografia
Histerosalphingografia (HSG – kontrast cieniujący)
Kanały nerwów wzrokowych
Lokalizacja ciała obcego
Przestrzeń podprzeponowa
Pyelografia (urografia wsteczna)
Zdjęcie rtg kości czołowej
Zdjęcie rtg kości nosa
Zdjęcie rtg kości oczodołu
Zdjęcie rtg kości szczeki
Zdjęcie rtg kości żuchwy
Skrót
RTG 87.64
Zdjęcie rtg stawu skroniowo-żuchwowego – czynn.
(4 Zdjęcie)
Zdjęcie rtg stawu skroniowo-żuchwowego –
porówn. (2 Zdjęcie)
Zdjęcie rtg zatok obocznych nosa
Zdjęcie rtg siodło tureckie
Urografia
Wiek kostny
Zdjęcie pantomogr. Stawów skroniowożuchwowych (czynn.; 2 zdjęcia)
Zdjęcie pantomograficzne szczeki i żuchwy
RTG 87.13
23
RTG 87.62
RTG 87.621
RTG 87.69
RTG 87.691
RTG 87.54
RTG 87.53
RTG 87.77
RTG 87.76
RTG 87.761
RTG 88.14
RTG 87.83
RTG 87.168
RTG LOKALIZ
RTG 88.191
RTG 87.74
RTG 87.161
RTG 87.165
RTG 87.166
RTG 87.163
RTG 87.162
RTG 87.131
Cena
150,00
100,00
90,00
120,00
63,00
100,00
100,00
235,00
120,00
120,00
150,00
179,00
38,00
35,00
36,00
124,00
37,00
36,00
37,00
37,00
38,00
50,00
46,00
RTG 87.164
RTG 87.174
RTG 87.73
RTG 88.33
RTG 23.0304
37,00
36,00
170,00
57,00
RTG 23.0305
31,00
32,00
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
Zdjęcie rtg – szyja – śródpiersie
Zdjęcie rtg czaszki – twarzoczaszka
Zdjęcie rtg czaszki (p-a, boczne)
Zdjęcie rtg czaszki (p-a, boczne, potylica)
Zdjęcie rtg czaszki (p-a, boczne, potylica,
twarzoczaszka)
Zdjęcie rtg klatki piersiowej
Zdjęcie rtg klatki piersiowej – boczne
Zdjęcie rtg klatki piersiowej i skopia
Zdjęcie rtg klatki piersiowej – skośne
Zdjęcie rtg klatki piersiowej PA + śródpiersie
Zdjęcie rtg kości barku
Zdjęcie rtg kości krzyżowej
Zdjęcie rtg stawów krzyżowo-biodrowych
Zdjęcie rtg kości miednicy
Zdjęcie rtg kości ogonowej
Zdjęcie rtg kości palców ręki
Zdjęcie rtg kości palców stopy
Zdjęcie rtg kości piętowej
Zdjęcie rtg kości podudzia
Zdjęcie rtg kości przedramienia
Zdjęcie rtg kości ramienia
Zdjęcie rtg kości stopy
Zdjęcie rtg kręgosłupa ledźw.-krzyżowe – dodatk.
Czynn.
Zdjęcie rtg kręgosłupa ledźw.-krzyżowego – dodatk.
Skosy
Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego
Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego
Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego – czynnościowe
Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego – skośnie
Zdjęcie rtg łopatki
Zdjęcie rtg miednicy małej (spojenie)
Zdjęcie rtg mostka
Zdjęcie rtg nadgarstka
Zdjęcie rtg przeglądowe jamy brzusznej (w 1 rzucie)
Zdjęcie rtg ręki
Zdjęcie rtg stawów kolanowych a-p i 2 boczne (3
zdjęcia – porówn.)
Zdjęcie rtg stawu biodrowego
Zdjęcie rtg stawu kolanowego
Zdjęcie rtg stawu łokciowego (w 2 rzutach)
24
RTG 87.495
RTG 87.17
RTG 87.171
RTG 87.172
RTG 87.173
42,00
40,00
50,00
59,00
RTG 87.44
RTG 87.49
RTG 87.491
RTG 87.492
RTG 87.494
RTG 88.21
RTG 87.243
RTG 87.244
RTG 88.26
RTG 87.245
RTG 88.23
RTG 88.28
RTG 88.283
RTG 88.27
RTG 88.22
RTG 88.211
RTG 88.281
RTG 87.24
45,00
45,00
58,00
40,00
62,00
40,00
50,00
60,00
47,00
45,00
35,00
34,00
37,00
46,00
46,00
46,00
45,00
RTG 87.241
63,00
53,00
53,00
RTG 87.242
RTG 87.23
RTG 87.22
RTG 87.221
RTG 87.222
RTG 88.212
RTG 88.261
RTG 87.43
RTG 88.231
RTG 88.19
RTG 88.24
RTG 88.271
55,00
53,00
47,00
50,00
50,00
45,00
45,00
48,00
43,00
50,00
46,00
RTG 88.262
RTG 88.273
RTG 88.221
47,00
50,00
45,00
70,00
69.
Zdjęcie rtg stawu skokowego (w 2 rzutach)
70.
Zdjęcie rtg śródręcza
71.
Zdjęcie rtg uda
72.
Zdjęcie rtg żeber – a-p
73.
Zdjęcie rtg żeber – skośne
74.
Zdjęcie rtg żeber ( 1 zdjęcie)
75.
Zdjęcie rtg szczytów płuc
Badania USG
76.
USG Dopplerowskie tętnic kończyn dolnych i
górnych
77.
USG Dopplerowskie tętnic trzewnych
78.
USG Dopplerowskie tętnic nerkowych
79.
USG Dopplerowskie tętnic szyjnych
80.
USG Dopplerowskie żył kończyn dolnych i górnych
81.
USG Dopplerowskie aorty brzusznej i przetok
dializacyjnych
82.
USG tarczycy
83.
USG szyi
84.
USG piersi
85.
USG jamy brzusznej i okolicy zaotrzewnowej
86.
USG ślinianek, stawów skroniowo – żuchwowych i
innych
87.
USG jąder
88.
Przezskórna celowana biopsja gruboigłowa piersi
pod kontrolą USG
89.
Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią
pod kontrolą USG
90.
Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią
stereotaktyczną
91.
Biopsja cienkoigłowa
Mammografia
92.
Mammografia
93.
Mammografia + usg piersi
94.
Wydruk zdjęć z kamery cyfrowej (badanie
mammograficzne lub skryning)
95.
Wydruk zdjęcia z kamery cyfrowej (zdj. celowane
powiększone lub uzupełniające)
96.
Założenie igły lokalizacyjnej
Badania tomograficzne:
97.
TK Angio głowy z kontrastem
98.
TK Angio tętnic szyjnych i kręgowych
99.
TK Angio tt. biodrowych i tt. kończyn górnych lub
kończyn dolnych
100. TK aorty brzusznej z kontrastem
101. TK aorty piersiowej z kontrastem
25
RTG 88.282
RTG 88.232
RTG 88.272
RTG 87.431
RTG 87.432
RTG 87.433
RTG_87.497
USG 88.77 TĘTN
52,00
40,00
48,00
52,00
52,00
52,00
50,00
120,00
USG 88.77 TTRZ
USG 88.77 TNERK
USG 88.77 TSZYJ
USG 88.77 ŻYŁ
USG 88.77 AORTA
120,00
120,00
120,00
120,00
USG 88.713
USG_88.7131
USG 88.732
USG 88.74
USG 88.715
90,00
120,00
100,00
120,00
USG 88.75
USG_85.114
80,00
160,00
USG_85.131
1 700,00
USG_85.132
1 700,00
120,00
80,00
USG BIOPSJA
100,00
MM 87.37
MM 87.37-88.732
65,00
120,00
25,00
MM_WYDR1
MM_WYDR2
25,00
MM_LOKIGŁA
500,00
TK87.04A
TK87.04B
TK88.38A
489,50
489,50
489,50
TK88.02A
TK87.42A
489,50
489,50
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
TK aorty z kontrastem
TK głowy i oczodołów z kontrastem
TK głowy z kontrastem
TK głowy z podstawą czaszki bez kontrastu
TK jamy brzusznej
TK jamy brzusznej z kontrastem
TK klatki piersiowej
TK klatki piersiowej z kontrastem
TK kończyn (dolnych lub górnych) z kontrastem
TK kości bez kontrastu
TK kości z kontrastem
TK kręgosłupa bez kontrastu
TK kręgosłupa z kontrastem
TK krtani lub tchawicy bez kontrastu
TK krtani lub tchawicy z kontrastem
TK miednicy z kontrastem
TK nosogardła z kontrastem
TK oczodołów bez kontrastu
TK oczodołów z kontrastem
TK politrauma bez kontrastu
TK politrauma z kontrastem
TK serca w protokole calcium score ocena
zwapnienia
TK serca w protokole koronografii TK naczynia
wieńcowe
TK serca w protokole koronografii TK z oceną
czynności lewej komory
TK szczęki i żuchwy bez kontrastu do implantu
TK szczęki i żuchwy z kontrastem
TK szyi i klatki piersiowej z kontrastem
TK szyi z kontrastem
TK śródpiersia z kontrastem
TK twarzoczaszki bez kontrastu
TK twarzoczaszki z kontrastem
TK zatok obocznych nosa
TK zatok z kontrastem
TK Angio klatki piersiowej
B.
OPIS ZDJĘCIA WYKONANEGO POZA SPSK-2
124.
125.
L.p
1.
2.
3.
4.
Nazwa procedury medycznej
Badanie rtg jelit - pasaż przez jelita
Badanie rtg jelit - pasaż przez jelita (1 zdjęcie)
Cholangiografia sródoperacyjna
Kanały nerwów wzrokowych
26
TK88.38B
TK87.04C
TK87.032
TK87.04D
TK88.01A
TK88.012
TK87.41A
TK87.42B
TK88.38C
TK88.38E
TK88.38F
TK88.38G
TK88.38H
TK87.04E
TK87.04F
TK88.38J
TK87.04G
TK87.04H
TK87.04J
TK88.38K
TK88.38L
TK88.38M
489,50
267,00
267,00
160,20
267,00
400,50
267,00
400,50
578,50
267,00
400,50
267,00
400,50
267,00
400,50
400,50
267,00
160,20
267,00
400,50
578,50
489,50
TK88.38N
489,50
TK88.38O
489,50
TK88.38P
TK88.38R
TK88.38S
TK88.38T
TK87.42D
TK87.04K
TK87.04L
TK87.04N
TK87.04O
TK87.42E
160,20
267,00
578,50
400,50
400,50
160,20
267,00
160,20
267,00
489,50
Skrót
RTG OP 87.69
RTG OP 87.691
RTG OP 87.53
RTG OP 87.168
Cena
15,00
15,00
15,00
15,00
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Lokalizacja ciała obcego
Przestrzeń podprzeponowa
Siodło tureckie
Urografia (urografin)
Urografia (ultravist)
Wiek kostny
Zdjęcie pantomograficzne stawów skroniowożuchwowych
Zdjęcie pantomograficzne szczęki i żuchwy
Zdjęcie rtg - klatka piersiowa - śródpiersie
Zdjęcie rtg - szyja - śródpiersie
Zdjęcie rtg czaszki - twarzoczaszka
Zdjęcie rtg czaszki (p-a, boczne)
Zdjęcie rtg czaszki (p-a, boczne, potylica)
Zdjęcie rtg czaszki (p-a, boczne, potylica,
twarzoczaszka)
Zdjęcie rtg klatki piersiowej
Zdjęcie rtg klatki piersiowej - boczne
Zdjęcie rtg klatki piersiowej - skopia
Zdjęcie rtg klatki piersiowej - skośne
Zdjęcie rtg kości barku
Zdjęcie rtg kości czołowej
Zdjęcie rtg kości krzyżowej
Zdjęcie rtg kości krzyżowo-biodrowej
Zdjęcie rtg kości miednicy
Zdjęcie rtg kości nosa
Zdjęcie rtg kości oczodołu
Zdjęcie rtg kości ogonowej
Zdjęcie rtg kości palców ręki
Zdjęcie rtg kości palców stopy
Zdjęcie rtg kości piętowej
Zdjęcie rtg kości podudzia
Zdjęcie rtg kości przedramienia
Zdjęcie rtg kości ramienia
Zdjęcie rtg kości stopy
Zdjęcie rtg kości szczęki
Zdjęcie rtg kości żuchwy
Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźw.-krzyżowego - dodatk.
czynn.
Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźw.-krzyżowego - dodatk.
skosy
Zdjęcie rtg kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
Zdjęcie rtg kręgosłupa piersiowego
27
RTG OP LOKALIZ
RTG OP 88.191
RTG OP 87.174
RTG OP 87.731
RTG OP 87.732
RTG OP 88.33
RTG OP 23.0304
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
RTG OP 23.0305
RTG OP 87.494
RTG OP 87.495
RTG OP 87.17
RTG OP 87.171
RTG OP 87.172
RTG OP 87.173
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
RTG OP 87.44
RTG OP 87.49
RTG OP 87.491
RTG OP 87.492
RTG OP 88.21
RTG OP 87.161
RTG OP 87.243
RTG OP 87.244
RTG OP 88.26
RTG OP 87.165
RTG OP 87.166
RTG OP 87.245
RTG OP 88.23
RTG OP 88.28
RTG OP 88.283
RTG OP 88.27
RTG OP 88.22
RTG OP 88.211
RTG OP 88.281
RTG OP 87.163
RTG OP 87.162
RTG OP 87.24
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
RTG OP 87.241
15,00
RTG OP 87.242
RTG OP 87.23
15,00
15,00
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego
Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego - czynnościowe
Zdjęcie rtg kręgosłupa szyjnego - skośnie
Zdjęcie rtg łopatki
Zdjęcie rtg miednicy małej (spojenie)
Zdjęcie rtg mostka
Zdjęcie rtg nadgarstka
Zdjęcie rtg kości ręki
Zdjęcie rtg stawów kolanowych a-p i 2 boczne (3
Zdjęcie) - porówn.
Zdjęcie rtg stawu biodrowego
Zdjęcie rtg stawu kolanowego
Zdjęcie rtg stawu łokciowego
Zdjęcie rtg stawu skokowego
Zdjęcie rtg stawu skroniowo-żuchwowego - czynn.
(4 Zdjęcia)
Zdjęcie rtg stawu skroniowo-żuchwowego - porówn.
(2 Zdjęcia)
Zdjęcie rtg śródręcza
Zdjęcie rtg uda
Zdjęcie rtg zatok obocznych nosa
Zdjęcie rtg żeber - a-p
Zdjęcie rtg żeber - skośne
Zdjęcie rtg żeber ( 1 Zdjęcie)
Badanie kontrastowe przełyku
RTG OP 87.22
RTG OP 87.221
RTG OP 87.222
RTG OP 88.212
RTG OP 88.261
RTG OP 87.43
RTG OP 88.231
RTG OP 88.24
RTG OP 88.271
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
RTG OP 88.262
RTG OP 88.273
RTG OP 88.221
RTG OP 88.282
RTG OP 87.13
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
RTG OP 87.131
15,00
RTG OP 88.232
RTG OP 88.272
RTG OP 87.164
RTG OP 87.431
RTG OP 87.432
RTG OP 87.433
RTG OP 87.621
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
20,00
Badanie kontrastowe żołądka i dwunastnicy
(seriogram g.odc. przew.)
Cholangiografia (przez dren Kehra)
Cystografia
Cystoureterografia wsteczna
Cystouretrografia
Fistulografia
Histerosalphingografia (HSG - kontrast cieniujący)
Mammografia
Pyelografia (urografia wsteczna)
Zdjęcie rtg przeglądowe jamy brzusznej
Badanie kontrastowe jelit (seriogram dolnego
odcinka przew. -wlew)
Wydruk zdjęcia RTG z kamery cyfrowej
RTG OP 87.62
20,00
RTG OP 87.54
RTG OP 87.77
RTG OP 87.76
RTG OP 87.761
RTG OP 88.14
RTG OP 87.83
RTG OP 87.37
RTG OP 87.74
RTG OP 88.19
RTG OP 87.64
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
30,00
RTG OP WYDRUK
25,00
28
WYSTAWIANIE DRUKÓW
Lp.
Nazwa
1. Jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej
2. Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej
(Ksero za stronę)
3. Dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku
danych
Skrót
DRUK_1
DRUK KSERO
Cena
7,07
0,24
DRUK_EK
1,41
Skrót
KONS PROF
KONS LEK
KONS_DOJ
IP89.00
IP89.04
Cena
100,00
60,00
200,00
100,00
50,00
Lp.
Nazwa
1. Przechowywanie dokumentacji medycznej - 1 miesiąc
Skrót
DOD DOK 1M
2.
DOD DOK 1R
Cena
16,65
cena brutto
199,80
cena brutto
KONSULTACJE, IZBY PRZYJĘĆ
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Nazwa procedury medycznej
Konsultacja profesora
Konsultacja specjalistyczna
Specjalistyczna konsultacja z dojazdem
Porada lekarska, badanie lekarskie w Izbie Przyjęć
Opieka pielęgniarki lub położnej w Izbie Przyjęć
OPŁATY DODATKOWE
Przechowywanie dokumentacji medycznej - 1 rok
PRZECHOWYWANIE ZWŁOK
Lp.
Nazwa
1. przechowywanie zwłok do 10 dni (powyżej 72 godzin)
2.
przechowywanie zwłok powyżej 10 dni
Skrót
SP_ZWŁ_1
SP_ZWŁ_2
Cena
30 zł /doba
cena brutto
53 zł /doba
cena brutto
CENTRALNA STERYLIZACJA
Lp.
Skrót
Nazwa
Cena
Sterylizacja parowa (1pakiet) – ceny brutto
1.
Sterylizacja-pakiet do 10 cm
STER PAR 10
1,59
2.
Sterylizacja-pakiet do 15 cm
STER PAR 15
2,13
3.
Sterylizacja-pakiet do 20 cm
STER PAR 20
2,50
29
4.
Sterylizacja-pakiet do 25 cm
STER PAR 25
3,71
5.
Sterylizacja-pakiet do 25-50 cm
STER PAR 25-50
9,21
6.
Sterylizacja-pakiet powyżej 50 cm
STER PAR +50
1.
Sterylizacja parowo- formaldechydowa (1pakiet) – ceny brutto
Sterylizacja-pakiet do 10 cm
STER FORM 10
2,13
2.
Sterylizacja-pakiet do 15 cm
STER FORM 15
2,65
3.
Sterylizacja-pakiet do 20 cm
STER FORM 20
3,00
4.
Sterylizacja-pakiet do 25 cm
STER FORM 25
4,77
5.
Sterylizacja-pakiet do 25-50 cm
STER FORM 25-50
14,30
6.
Sterylizacja-pakiet powyżej 50 cm
STER FORM +50
36,00
23,29
Sterylizacja gazowa (1pakiet) – ceny brutto
1.
Sterylizacja-pakiet do 10 cm
STER GAZ 10
2,13
2.
Sterylizacja-pakiet do 15 cm
STER GAZ 15
2,65
3.
Sterylizacja-pakiet do 20 cm
STER GAZ 20
3,00
4.
Sterylizacja-pakiet do 25 cm
STER GAZ 25
5.
Sterylizacja-pakiet do 25-50 cm
STER GAZ 25-50
14,30
6.
Sterylizacja-pakiet powyżej 50 cm
STER GAZ +50
36,00
4,77
POBYT OPIEKUNA NA ODDZIALE
Lp.
Nazwa
1. Pobyt opiekuna na oddziale (wskazania lekarza) bez
wyżywienia
2. Pobyt opiekuna na oddziale bez wyżywienia
30
Skrót
SZP_POBYT2
SZP_POBYT
Cena
27,78
30,00
cena brutto
NOTATKI
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
31
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
32
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
33
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
34
Download