Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

advertisement
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Program współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY1
o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru operacji
- dla naboru ogólnego
DZIAŁANIE: TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
TYTUŁ OPERACJI: ……………………………………………………………………………………………………………………
WNIOSKODAWCA: ………………………………………………………………………………………………………………….
Starając się o dofinansowanie w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
oświadczam, że:
PYTANIE
Lp.
1.
TAK
NIE
Posiadam doświadczenie lub przygotowanie (wykształcenie, szkolenia, kursy)
zbieżne z tematem operacji
Wyjaśnienie : w tym kryterium ocenie poddane jest doświadczenie i przygotowanie ( wykształcenie, szkolenia, kursy) zbieżne
z tematem operacji. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać posiadane
doświadczenie/przygotowanie oraz dołączyć dokumenty potwierdzające np. dyplomy, zaświadczenie ukończenia kursu,
szkolenia, kopie podpisanych umów o dofinansowanie projektu, kopie wniosków o płatność, itp.
Uzasadnienie:
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium załączam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
2.
Posiadam doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów
finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Wyjaśnienie: w tym kryterium ocenie podlega doświadczenie i wykształcenie związane z realizacją i rozliczaniem projektów
finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać posiadane
doświadczenie lub wykształcenie oraz załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia bądź
doświadczenia w danej dziedzinie. Mogą to być kopie odpisów z dyplomów i świadectw, kopie podpisanych umów o
dofinansowanie projektu lub kopie wniosków o płatność.
Uzasadnienie:
1
Informacja dla wnioskodawców dotycząca oświadczenia o spełnieniu kryteriów wyboru operacji:
Podczas wypełniania oświadczenia wnioskodawcy należy pamiętać, iż jest to przede wszystkim dokument, który został stworzony w celu oceny operacji pod
kątem zgodności z kryteriami wyboru operacji przez organ dokonujący oceny i wyboru tj. Radę Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina
Bugu”. Niezwykle istotny jest fakt, iż oświadczenie jest rozszerzeniem, uzupełnieniem treści, które znajdują się we wniosku o przyznanie pomocy. Zaleca się
aby uzasadnienie zawarte w oświadczeniu wnioskodawcy o spełnieniu kryteriów wyboru operacji było rzetelne i wystarczające.
Informacje nie poparte lub sprzeczne z danymi zawartymi we wniosku nie będą brane pod uwagę .Informacje zawarte w oświadczeniu oraz wniosku
o dofinansowanie będą weryfikowane po zakończeniu realizacji projektu na podstawie danych zawartych w ankiecie monitorującej, która jest załącznikiem
do wniosku o płatność ostateczną. Przy pisaniu wniosku należy więc pamiętać o zbadaniu i udokumentowaniu osiągniętych, zakładanych w projekcie rezultatów
po jego realizacji.
1z3
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Program współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium załączam następujące dokumenty:
1.
2.
3.
4.
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
3.
Mniej niż 200 tys. zł
Powyżej 200 tys. zł
Operacja spowoduje utworzenie, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
4.
3 miejsca pracy
2 miejsca pracy
wnioskodawca stworzy 1 miejsce pracy lub tylko miejsce pracy dla siebie
5.
Czy operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD.
Wyjaśnienie: W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy krótko uzasadnić w jaki sposób operacja wpłynie
na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD (operacja wpłynie na wydłużenie sezonu turystycznego, dotyczy
tworzenia miejsc noclegowych lub punktów gastronomicznych, tworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku, dotyczy poprawy stanu
infrastruktury turystycznej, itp.) Należy opisać rodzaj usług świadczonych w ramach turystyki, rozwój nowych form turystyki itp.
Jeśli operacja wykracza poza zakres turystyki, należy zaznaczyć odpowiedź negatywną oraz napisać uzasadnienie (operacje
wykraczające poza zakres turystyki mają również szansę otrzymania punktów). W uzasadnieniu należy opisać jakiego rodzaju
działalności gospodarczej dotyczy planowana operacja, jakiego rodzaju usługi mają być świadczone, jakiego rodzaju towary
wytwarzane/sprzedawane, itp.
Operacja dotyczy turystyki na obszarze LGD.
Uzasadnienie:
Operacja wykracza poza zakres turystyki.
Uzasadnienie:
6.
Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie zastosowania:
nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej
działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub metody „kopiuj, wklej,
popraw-wymyśl, zastosuj, udostępnij”
Wyjaśnienie: W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy szczegółowo opisać formę i skalę innowacyjności w
odpowiednich rubrykach poniżej.
2z3
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Program współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Innowacyjność projektu będzie badana w wymiarze lokalnym. Oznacza to, że elementy innowacyjne powinny dotyczyć obszaru
LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. Nowatorstwo projektu dotyczy zastosowania pomysłów i rozwiązań znanych i
stosowanych gdzie indziej, jednak mających charakter nowości na danym terenie. W ujęciu terytorialnym, za innowacyjność
przyjąć należy nie tylko nowatorskie pomysły i rozwiązania niespotykane dotychczas na terenie LGD ale również nowatorskie
pomysły lub rozwiązania stosowane w jednej z gmin członkowskich LGD, a przeniesione na teren innej gminy członkowskiej,
gdzie dotychczas takie pomysły lub rozwiązania nie były stosowane. Innowacyjność projektu może polegać na zastosowaniu
nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub
zastosowania metody „kopiuj, wklej, wymyśl-popraw, zastosuj, udostępnij”. Stosowane metody „kopiuj, wklej…” stawia na
implementację rozwiązań, które miały zastosowanie i sprawdziły się na innym obszarze lub wręcz w innej dziedzinie,
dostosowanie ich do lokalnej sytuacji, poprawienie i rozwój. Z drugiej strony metoda ta zakłada również stosowanie rozwiązań
nowatorskich, których zastosowanie i rozwinięcie pozwoli na udostępnienie ich na innym terenie. Zastosowanie tej metody
pozwoli na zorganizowane wdrażanie pomysłów najlepszych i najlepiej pasujących do lokalnych uwarunkowań.
Dokonano zróżnicowania punktacji w zależności od skali innowacyjności. 4 pkt. zostaną przyznane, jeśli wnioskodawca wykaże
w swojej operacji nowatorskie elementy niespotykane jak dotąd na obszarze całej LGD „Poleska Dolina Bugu”. 3 pkt. zostaną
przyznane, jeśli wnioskodawca wykaże w swojej operacji nowatorskie elementy niespotykane jak dotąd na obszarze gminy, w
której ma być realizowana ta operacja. 2 pkt. zostaną przyznane, jeśli wnioskodawca wykaże w swojej operacji nowatorskie
elementy niespotykane jak dotąd w miejscowości, w której ma być realizowana ta operacja. W przypadku braku elementów
innowacyjnych – operacja otrzyma 0 pkt.
W celu spełnienia kryterium wnioskodawca winien dokonać szczegółowego opisu operacji w zakresie jednej z form
innowacyjności (zastosowania nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań,
nowatorskiego wykorzystania zasobów lub wykorzystania metody „kopiuj, wklej, popraw - wymyśl, zastosuj, udostępnij”) oraz
uzasadnić skalę innowacyjności (innowacyjność w skali obszaru LGD lub w skali gminy, lub w skali miejscowości) oraz
dodatkowo udokumentować skalę innowacyjności (załączyć zdjęcia, pobrany z gminy wykaz, własne opracowanie danych, itp.)
Operacja jest innowacyjna w skali obszaru całej LGD.
Uzasadnienie:
Operacja jest innowacyjna w skali gminy.
Uzasadnienie:
Operacja jest innowacyjna w skali miejscowości.
Uzasadnienie:
Informacje zawarte w ankiecie są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Znane są
mi skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
……………………………………………
Miejscowość i data
…………………………………………………
Podpis wnioskodawcy
3z3
Download