Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

advertisement
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Program współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY1
o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru operacji
- dla naboru tematycznego
DZIAŁANIE: MAŁE PROJEKTY
TYTUŁ OPERACJI: ……………………………………………………………………………………………………………………
WNIOSKODAWCA: ………………………………………………………………………………………………………………….
Starając się o dofinansowanie w ramach działania „Małe projekty”, oświadczam co następuje:
PYTANIE
Lp.
1.
TAK
NIE
Posiadam doświadczenie lub przygotowanie (wykształcenie, szkolenia, kursy)
zbieżne z tematem operacji
Wyjaśnienie : w tym kryterium ocenie poddane jest doświadczenie i przygotowanie ( wykształcenie, szkolenia, kursy) zbieżne
z tematem operacji. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać posiadane
doświadczenie/przygotowanie oraz dołączyć dokumenty potwierdzające np. dyplomy, zaświadczenie ukończenia kursu,
szkolenia, kopie podpisanych umów o dofinansowanie projektu, kopie wniosków o płatność, itp.
Uzasadnienie:
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium załączam następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
2.
Posiadam doświadczenie lub wykształcenie w realizacji i rozliczaniu projektów
finansowanych ze źródeł zewnętrznych
Wyjaśnienie: w tym kryterium ocenie podlega doświadczenie i wykształcenie związane z realizacją i rozliczaniem projektów
finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy krótko opisać posiadane
doświadczenie lub wykształcenie oraz załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia bądź
doświadczenia w danej dziedzinie. Mogą to być kopie odpisów z dyplomów i świadectw, kopie podpisanych umów o
dofinansowanie projektu lub kopie wniosków o płatność.
Uzasadnienie:
1
Informacja dla wnioskodawców dotycząca oświadczenia o spełnieniu kryteriów wyboru operacji:
Podczas wypełniania oświadczenia wnioskodawcy należy pamiętać, iż jest to przede wszystkim dokument, który został stworzony w celu oceny operacji pod
kątem zgodności z kryteriami wyboru operacji przez organ dokonujący oceny i wyboru tj. Radę Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Poleska Dolina
Bugu”. Niezwykle istotny jest fakt, iż oświadczenie jest rozszerzeniem, uzupełnieniem treści, które znajdują się we wniosku o przyznanie pomocy. Zaleca się
aby uzasadnienie zawarte w oświadczeniu wnioskodawcy o spełnieniu kryteriów wyboru operacji było rzetelne i wystarczające.
Informacje nie poparte lub sprzeczne z danymi zawartymi we wniosku nie będą brane pod uwagę .Informacje zawarte w oświadczeniu oraz wniosku
o dofinansowanie będą weryfikowane po zakończeniu realizacji projektu na podstawie danych zawartych w ankiecie monitorującej, która jest załącznikiem
do wniosku o płatność ostateczną. Przy pisaniu wniosku należy więc pamiętać o zbadaniu i udokumentowaniu osiągniętych, zakładanych w projekcie rezultatów
po jego realizacji.
1z4
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Program współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium załączam następujące dokumenty:
1. …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
3.
Czy projekt jest projektem innowacyjnym w zakresie zastosowania:
nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej
działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub metody „kopiuj, wklej,
popraw-wymyśl, zastosuj, udostępnij”
Wyjaśnienie: W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy szczegółowo opisać formę i skalę innowacyjności w
odpowiednich rubrykach poniżej.
Innowacyjność projektu będzie badana w wymiarze lokalnym. Oznacza to, że elementy innowacyjne powinny dotyczyć obszaru
LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu”. Nowatorstwo projektu dotyczy zastosowania pomysłów i rozwiązań znanych i
stosowanych gdzie indziej, jednak mających charakter nowości na danym terenie. W ujęciu terytorialnym, za innowacyjność
przyjąć należy nie tylko nowatorskie pomysły i rozwiązania niespotykane dotychczas na terenie LGD ale również nowatorskie
pomysły lub rozwiązania stosowane w jednej z gmin członkowskich LGD, a przeniesione na teren innej gminy członkowskiej,
gdzie dotychczas takie pomysły lub rozwiązania nie były stosowane. Innowacyjność projektu może polegać na zastosowaniu
nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań, nowatorskiego wykorzystania zasobów lub
zastosowania metody „kopiuj, wklej, wymyśl-popraw, zastosuj, udostępnij”. Stosowane metody „kopiuj, wklej…” stawia na
implementację rozwiązań, które miały zastosowanie i sprawdziły się na innym obszarze lub wręcz w innej dziedzinie,
dostosowanie ich do lokalnej sytuacji, poprawienie i rozwój. Z drugiej strony metoda ta zakłada również stosowanie rozwiązań
nowatorskich, których zastosowanie i rozwinięcie pozwoli na udostępnienie ich na innym terenie. Zastosowanie tej metody
pozwoli na zorganizowane wdrażanie pomysłów najlepszych i najlepiej pasujących do lokalnych uwarunkowań.
Dokonano zróżnicowania punktacji w zależności od skali innowacyjności. 4 pkt. zostaną przyznane, jeśli wnioskodawca wykaże
w swojej operacji nowatorskie elementy niespotykane jak dotąd na obszarze całej LGD „Poleska Dolina Bugu”. 3 pkt. zostaną
przyznane, jeśli wnioskodawca wykaże w swojej operacji nowatorskie elementy niespotykane jak dotąd na obszarze gminy, w
której ma być realizowana ta operacja. 2 pkt. zostaną przyznane, jeśli wnioskodawca wykaże w swojej operacji nowatorskie
elementy niespotykane jak dotąd w miejscowości, w której ma być realizowana ta operacja. W przypadku braku elementów
innowacyjnych – operacja otrzyma 0 pkt.
W celu spełnienia kryterium wnioskodawca winien dokonać szczegółowego opisu operacji w zakresie jednej z form
innowacyjności (zastosowania nowatorskich rozwiązań lub technologii, realizacji niespotykanych wcześniej działań,
nowatorskiego wykorzystania zasobów lub wykorzystania metody „kopiuj, wklej, popraw - wymyśl, zastosuj, udostępnij”) oraz
uzasadnić skalę innowacyjności (innowacyjność w skali obszaru LGD lub w skali gminy, lub w skali miejscowości) oraz
dodatkowo udokumentować skalę innowacyjności (załączyć zdjęcia, pobrany z gminy wykaz, własne opracowanie danych, itp.)
Operacja jest innowacyjna w skali obszaru całej LGD.
Uzasadnienie:
Operacja jest innowacyjna w skali gminy.
Uzasadnienie:
Operacja jest innowacyjna w skali miejscowości.
Uzasadnienie:
2z4
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Program współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Wnioskowana kwota pomocy wynosi:
4.
5.
Do 40 000,00 zł
Powyżej 40 000,00 zł
Trwałość operacji – operacja będzie funkcjonowała po zakończeniu
Wyjaśnienie: W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy opisać czy w wyniku realizacji operacji osiągnięty
zostanie tzw. „efekt długofalowy” - zdolność funkcjonowania produktów operacji po jej zakończeniu, przykładem może być np.
realizacja placu zabaw, którego produkty funkcjonują po zakończeniu projektu.
Uzasadnienie:
6.
Operacja skierowana jest na wsparcie lokalnych liderów z obszaru LGD
W ramach kryterium preferowane będą operacje, dzięki którym lokalni liderzy otrzymają wsparcie. Zgodnie z
kartą przedsięwzięcia IV liderami są osoby, które podejmują działania w zakresie aktywizacji swojej lokalnej
wspólnoty, potrafią zgromadzić ludzi wokół wspólnych celów i dążeń, biorą odpowiedzialność za tę grupę i chętnie
podejmują przywództwo w działaniu dla wspólnej idei. Dzięki temu również wpływają na wzmocnienie poczucia
przynależności do wspólnoty lokalnej wśród mieszkańców. W praktyce za liderów można uznać osoby prowadzące
(koordynujące) zespoły artystyczne, grupy formalne i nieformalne, osoby fizyczne, które podjęły inicjatywę
działania na rzecz swojej miejscowości czy gminy, itp.
Aby uzyskać punkty za spełnianie tego kryterium należy opisać w jaki sposób lokalni liderzy otrzymają wsparcie
dla swojej działalności poprzez realizację jednego z dwóch rodzajów przedsięwzięć:
a) wydanie publikacji i wydawnictw (w tym multimedialnych), takich jak: foldery, informatory, ulotki,
przewodniki, nagrania audiowizualne, nagrania dźwiękowe, które będą stanowiły rodzaj wsparcia działalności
lokalnych liderów z terenu LGD. Mogą to być na przykład nagrania utworów muzycznych wykonanych przez
zespół śpiewaczy, nagrania występów artystycznych zespołów ludowych (pieśni i tańca, obrzędowych),
foldery promujące twórców ludowych, publikacje o produktach lokalnych wytwarzanych przez koło gospodyń
wiejskich, przewodniki po ekomuzeum prowadzonym przez lidera, informatory o historii i kulturze danej
miejscowości promujące grupy formalne i nieformalne, lokalnych liderów, działających na rzecz tej
społeczności;
b) doposażenie zespołów artystycznych kierowanych przez lokalnych liderów (doposażenie może polegać na
zakupie instrumentów muzycznych, strojów ludowych, rekwizytów, itp.).
W celu spełnienia kryterium wnioskodawca winien dokonać szczegółowego opisu operacji w zakresie wsparcia
lokalnych liderów poprzez jedno z wyżej wymienionych działań w odpowiedniej rubryce poniżej.
Działalność lokalnych liderów zastanie wsparta w wyniku realizacji operacji polegającej
na wydaniu publikacji lub wydawnictw (w tym multimedialnych).
Uzasadnienie:
Działalność lokalnych liderów zastanie wsparta w wyniku realizacji operacji polegającej
na doposażeniu zespołów artystycznych.
Uzasadnienie:
3z4
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Program współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
7.
Operacja wpływa na rozwój oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców
obszaru LGD lub wpływa na wzmacnianie wspólnot lokalnych obszaru LGD
Wyjaśnienie: W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy opisać w jaki sposób operacja przyczyni się do rozwoju
oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszaru LGD lub w jaki sposób wpłynie na wzmacnianie lokalnych wspólnot
obszaru LGD. Spełnianie tego kryterium mogą uzasadniać w szczególności wnioskodawcy, których operacje dotyczą:
budowy, remontu, modernizacji lub wyposażania niemieszkalnych obiektów, które są otwarte na spotkania członków lokalnej
wspólnoty (mieszkańców danej miejscowości, członków grupy formalnej lub nieformalnej, parafian), odnawiania, modernizacji
lub doposażenia świetlic i innych obiektów pełniących ich funkcję otwartych na spotkania społeczności lokalnej, budowy lub
modernizacji obiektów małej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska sportowe, ścieżki
rekreacyjne, obiekty małej architektury np. wiaty, zadaszenia itp.), organizacji warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD;
organizacji wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na obszarze LGD z udziałem lub zaangażowanie mieszkańców
obszaru LGD.
Uzasadnienie:
Informacje zawarte w ankiecie są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Znane są mi
skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.
……………………………………………….. ………………………………………………
Miejscowość i data
Podpis wnioskodawcy
4z4
Download