WYPALENIE ZAWODOWE

advertisement
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rybniku
FILIA W RACIBORZU
UL. SŁOWACKIEGO 55, 47 – 400 RACIBÓRZ
TEL. / FAX 419 00 0 2 e-mail: [email protected]
WYPALENIE ZAWODOWE
Zestawienie bibliograficzne
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. AOUILL Bassam: Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli szkół
specjalnych W: Człowiek niepełnosprawny : rodzina i praca / pod
redakcją Małgorzaty Kościelskiej i Bassama Aouila Bydgoszcz :
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2004
2. BADZIUKIEWICZ Beata: Vademecum wychowawcy.- Warszawa,
Wydawnictwo Akademickie Żak, 2005
3. BRZEZIŃSKA Anna red.: Psychologiczne portrety człowieka.Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
4. BRZEZIŃSKI Jerzy red.: Zdrowie i choroba : problemy teorii,
diagnozy i praktyki.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2008
5. CHMIELEWSKA- DŁUGOSZ Agnieszka: Koleżeńskie doradztwo,
czyli o kulturze uczenia się od siebie nawzajem : doświadczenia
niemieckich pedagogów i nauczycieli.- Kraków, Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2007
6. CIARKOWSKA Wanda: Szkice z psychologii różnic
indywidualnych.- Warszawa.- Wydawnictwo Naukowe Scholar,
2008
7. DENEK Kazimierz red.: Wielkopolskie Forum Pedagogiczne w
obliczu ewaluacji i innowacji : książka wydana z okazji X
Jubileuszu Wielkopolskiego Forum Pedagogicznego dedykowana
Profesorowi Janowi Grzesiakowi.- Kalisz-Szczecinek : Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Wydział w Kaliszu, 2012
1
8. DYRDA Tadeusz red.: Pedagogika w działaniu społecznym.Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2004.
9. FENGLER Jorg : Pomaganie męczy : wypalenie w pracy
zawodowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2000
10.
GAŚ Zbigniew Bronisław : Doskonalący się nauczyciel :
psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli. Lublin : Wydaw. UMCS, 2001
11.
GRZESIAK Jan red.: Projektowanie poprawy jakości
kształcenia.- Kalisz,Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej, 2013
12.
HALL Carol, HORNBY Garry : Jak radzić sobie ze stresem i
uniknąć syndromu wypalenia// W : HORNBY Garry, HALL Eric,
HALL Carol : Nauczyciel wychowawca. - Gdańsk : Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
13.
KĘDZIOR Jolanta red.: Współczesne wyzwania pracy
socjalnej.-Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
14.
KOZAK Stanisław: Patologia analfabetyzmu emocjonalnego :
przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i środowisku pracy.Warszawa : Difin, 2012
15.
KUSIAK Krystyna red.: Edukacyjne konteksty rozwoju
dziecka
w
wieku
wczesnoszkolnym.Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
16.
LITZKE Sven Max: Stres, mobbing i wypalenie zawodowe.Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
17.
MARKIEWICZ Katarzyna red.: Komunikowanie się w
sytuacjach
społecznych.Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
18.
MASLACH Christina: Pokonać wypalenie zawodowe : sześć
strategii poprawienia relacji z pracą.- Warszawa : Wolters Kluwer
Polska, 2010
2
19.
MASLACH Christina: Prawda o wypaleniu zawodowym : co
zrobić ze stresem w organizacji.- Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2011
20.
OGIŃSKA-BULIK Nina: Stres zawodowy w zawodach usług
społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie.- Warszawa :
Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006
21.
PALAK Zofia: Zespół wypalenia zawodowego w pracy
nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych W: Nauczyciel
kompetentny .- Lublin, UMCS, 2007
22.
PASZKIEWICZ Aneta: Skuteczna praca
nauczyciela z uczniem.-Warszawa : Difin, 2014
wychowawcza
23.
PERZ Katarzyna: nauczyciel zagrożony wypaleniem
zawodowym W: Pedagogika w działaniu społecznym.- Ostrowiec
Świętokrzyski, WSBIP, 2004
24.
PIOTROWSKI Andrzej: Stres i wypalenie zawodowe
funkcjonariuszy Służby Więziennej.- Warszawa : Difin, 2010
25.
PRZYBYLIŃSKI
Sławomir:
wielowymiarowość rzeczywistości
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006
Podkultura
więzienna
penitencjarnej.- Kraków
:
26.
REINHOLD B. : Diagnoza: wypalenie czy przerdzewienie W:
Toksyczna praca.- Poznań, Dom Wydaw. Rebis.-1998
27.
SANDRIN Luciano: Jak się nie wypalić pomagając innym :
Sposoby przezwyciężania zespołu wypalenia zawodowego.- Kielce
: Wydawnictwo Jedność, 2006
28.
SĘK Helena red.: Wypalenie zawodowe : przyczyny i
zapobieganie.-Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
29.
ŚWIĄTONIOWSKA Marta: Syndrom wypalenia zawodowego
W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku t.6 .-Warszawa:
Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2007
30.
URBAN Bronisław red.: Resocjalizacja : teoria i praktyka
pedagogiczna. Tom 2 , Teoria i praktyka pedagogiczna.- .
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
3
31.
WACHOWIAK Joanna: Dysfunkcjonalne zachowania
pracowników.-Warszawa : Difin, 2011
32.
WIEJAK Piotr: Strategie radzenia sobie z zespołem
wypalenia
zawodowego
W:
Problemy
społeczne
we
współczesnych organizacjach.-Warszawa Difin, 2005
33.
WILSZ Jolanta: Teoria pracy : implikacje dla pedagogiki
pracy.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009
34.
WYPALENIE // W: W stronę wartości. Encyklopedyczny
poradnik życia rodzinnego / Warszawa: Świat książki, 1998
35.
WYPALENIE zawodowe W:
Warszawa, Wyd. Akad. „Żak”, 2007
Psychopedagogika
pracy/
36.
WYPALENIE zawodowe : przyczyny, mechanizmy,
zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. - Wyd. 2. - Warszawa :
Wydaw. Nauk. PWN, 2006
37.
ŻYWCZOK Alicja: Znajomość, koleżeństwo, przyjaźń :
dynamizm ewoluowania więzi emocjonalnej.- Warszawa :
Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, 2014
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. BELZYT J: Młodzi wypaleni, czyli ekologia za biurkiem //
Wychowanie na co dzień.- 2003, nr 10-11, s.24
2. BERNASIEWICZ Maciej: Wypalenie zawodowe i stres
pracowników placówek resocjalizacyjnych // Problemy OpiekuńczoWychowawcze. - 2011, nr 2, s. 21-26
3. BĘDZIŃSKA-WOSIK Bożena : Nauczycielu, nie daj się wypalić! //
Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 47-48
4. BIBIK Renata: Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli
i możliwości zapobiegania mu // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s.
16-19
5. BILSKA Ewa : Jak Feniks z popiołów : czyli syndrom wypalenia
zawodowego // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 3-7
4
6. BILSKA Ewa: Profilaktyka wypalenia zawodowego cz.I // Niebieska
Linia. - 2008, nr 5, s. 15-17
7. BILSKA Ewa: Profilaktyka wypalenia zawodowego cz. II //
Niebieska Linia. - 2008, nr 6, s. 31-34
8. BUCHOWIECKI Daniel: Jak radzić
Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 5-8
sobie
ze
stresem?
//
9. CHEŁSTOWSKA
Zofia:
Profilaktyka
zjawiska
wypalenia
zawodowego nauczycieli // Nowa Szkoła.-2005, nr 2, s.61-62
10.
CHODKIEWICZ Jan : Skazani na wypalenie? // Remedium. 2006, nr 1, s. 21-23
11.
CHORAB Monika: Syndrom wypalenia zawodowego a
problemy egzystencjalno - zawodowe pracowników socjalnych
zatrudnionych w MOPS na terenie gminy Kraków - raport z badań
// Wspólne Tematy. - 2009, nr 11-12, s. 30-41
12.
CHORAB Monika: Wstęp do autodiagnozy - kwestionariusz
do badania wypalenia zawodowego oraz trudności zawodowych w
grupie nauczycieli // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3-4, s. 48-53
13.
CHWEDOROWICZ Józef : Orientacja w sobie i otoczeniu w
profilaktyce wypalenia zawodowego // Edukacja Ustawiczna
Dorosłych. - 2004, nr 4, s. 82-90
14.
CICHOŃSKI Rafał: Syndrom wypalenia zawodowego w
zawodzie nauczycielskim // Lider. - 2010, nr 5, s. 19-21
15.
CZABAN Jolanta : Wypalenie zawodowe nauczycieli // Nowa
Szkoła. - 2002, nr 8, s. 25-29
16.
CZEMIEROWSKA Ewa, SOBOŃ Jadwiga : Są nawet
szczęśliwi nauczyciele // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 8390
17.
DENST-SADURA Aleksandra: Jak radzić sobie ze stresem?
Cz.1 // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 16, s. 16
5
18.
DENST-SADURA Aleksandra: Jak radzić sobie ze stresem?
Część 2 // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 16
19.
DRACHAL Halina: Stres zabija i rozwija : z Ewą JarczewskąGerc psychologiem, rozmawia Halina Drachal // Głos
Nauczycielski. - 2014, nr 16, s. 10
20.
DRACHAL Halina: Wypaleni // Głos Nauczycielski. - 2012, nr
13, s. 14
21.
DZIEDZIAK-WAWRO Magdalena: Energią w wypalenie //
Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 67-76
22.
DZIERZGOWSKA Irena : Wypalenie zawodowe nauczycieli //
Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, dod. s. I-VIII
23.
DZIERZGOWSKA Irena : Pracować z entuzjazmem : lekcja 9
rok szkolny 2005/2006 // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, dod. s. I-VIII
24.
GOETZ Magdalena: Kiedy praca jest udręką // Głos
Nauczycielski. - 2014, nr 3, s. 12
25.
GOETZ Magdalena: Kiedy praca nie cieszy // Głos
Nauczycielski. - 2012, nr 20, s. 11
26.
GOETZ Magdalena: Wypalenie zawodowe
pomagania // Niebieska Linia. - 2010, nr 6, s. 3-6
-
pułapka
27.
GOLIŃSKA Lucyna: Temperamentalne i osobowościowe
determinanty wypalenia zawodowego u nauczycieli // Szkoła
Zawodowa .-1998, nr 5, s.385-398
28.
GRETKOWSKI A.: Syndrom wypalenia zawodowego w pracy
hospicyjnej – próba analizy zjawiska // Edukacja dorosłych.- 2003,
nr 2, s.23-39
29.
GROMAŃSKA Anna, MILEWSKA Barbara, NOWIŃSKAZERA Barbara : Scenariusz warsztatów : jak przeciwdziałać i
radzić sobie z oznakami wypalenia zawodowego // Edukacja
Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s. 57-69
30.
GRZESIAK Mateusz: Jak się nie wypalić // Coaching. - 2014,
nr 3, s. 74
6
31.
IGNATOWICZ-NIKIEL
Joanna:
Formy
zapobiegania
wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Joanna Ignatowicz-Nikiel //
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 6, s. 40-46
32.
JAŁOCHO Małgorzata: Jak radzić sobie z wypaleniem//
Remedium.- 1998, nr 2, s.1-2
33.
JAŁOCHO Małgorzata: Trzy stopnie wypalenia// Remedium.1998, nr 2, s.2-4
34.
JĘDRYSZEK-GEISLER Aleksandra: Gdy nauczyciel jest
zmęczony pracą. Komunikat z badań // Wychowanie na co Dzień. 2012, nr 12, s. 18-21
35.
JONAKOWSKA Ewa: Jak płonąć, aby nie zgasnąć? - o
wypaleniu zawodowym nauczycieli // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s.
28-31
36.
KAZIMIEROWICZ Marek: Wypalenie zawodowe nauczycieli fikcja czy rzeczywistość? // Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 26-31
37.
KANIOS Anna: Preferencje wartości a wypalenie zawodowe
osób profesjonalnie świadczących pomoc // Praca Socjalna. 2010, nr 6, s. 56-67
38.
KIJOWSKA Iwona : Wypalanie zawodowe w percepcji
nauczycieli // Gestalt. - 2004, [nr] 1, s. 42-47
39.
KĘDRACKA E.: Wypalanie się zawodowe nauczycieli //
Szkoła Zawodowa.-1998, nr 4, s.40-45
40.
KIJOWSKA Iwona: Wypalenie zawodowe
nauczycieli // Gestalt. - 2004, nr 1, s. 42-47
w
percepcji
41.
KLIŚ M: Cechy osobowości nauczycieli a syndrom wypalenia
zawodowego // Psychologia wychowawcza.-1998, nr 2, s.125-140
42.
KOCZOŃ- ŻUREK Sabina: Między podtrzymywaniem a
zahamowaniem aktywności zawodowej nauczyciela // Chowanna.2006, t.1, s.143-156
7
43.
KORCZYŃSKI Stanisław: Przyczyny i przejawy wypalenia
zawodowego nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 3, s. 10-20
44.
KOZŁOWSKI Waldemar : Gdy braknie energii i chęci do
pracy... // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 31-35
45.
KOZŁOWSKI Waldemar : Motywacje nauczycieli : podejście
poznawcze // Edukacja. - 2005, nr 1, s. 41-56
46.
KRAWULSKA-PTASZYŃSKA Anna: Wypalanie zawodowe u
nauczycieli // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-1996, nr 8,
s.9-12
47.
KRÓL Blanka: Przeciwdziałanie wypaleniu się w pracy
wychowawczej // Chowanna. - 1994, nr 1, s. 51-56
48.
KRUCZYŃSKI Wojciech : Pułapki na pomagaczy // Niebieska
Linia.- 2004, nr 4, s.15-17
49.
KULA Ewa: Wypalenie zawodowe // Częstochowski Biuletyn
Oświatowy.-2006, nr 1, s.45-48
50.
KUROWSKA Krystyna: Poczucie koherencji (SOC) a
wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek pracujących w
jednostkach penitencjarnych // Przegląd Więziennictwa Polskiego.
- 2010, nr 69, s. 87-101
51.
LAZAROVÁ Bohumira : Nauczyciel kończący karierę
zawodową // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 14-18
52.
LUBRAŃSKA Anna: Analiza zjawiska wypalenia się na
przykładzie badań w grupie doradców zawodowych// Szkoła
Zawodowa 1997, nr 5, s.5-9
53.
ŁUBA Małgorzata: Wypalenie zawodowe // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2015, nr 2, s. 37-40
54.
ŁUBA Małgorzata: Zawodowy kryzys // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2015, nr 2, s. 25-28
55.
MANDAL Eugenia: Syndrom wypalenia zawodowego a
tożsamość płciowa nauczycielek // Psychologia Wychowawcza.1999, nr 1, s.27-33
8
56.
MAŃKOWSKA Beata: Poziom wypalenia zawodowego wśród
pracowników socjalnych miejskich ośrodków pomocy społecznej //
Praca Socjalna. - 2014, nr 2, s. 30-42
57.
MAŃKOWSKA Beata: Związek warunków pracy z
wypaleniem zawodowym pracowników socjalnych miejskich
ośrodków pomocy społecznej // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 8095
58.
MASLACH Christina: Wypaleni wyrobnicy // Charaktery. 2010, nr 7, s. 56-59
59.
MASTALERZ Magda: Wypalenie zawodowe - równia pochyła
// Remedium. - 2009, nr 11, s. 22-23
60.
MECKEL Miriam: Życie przepalone pracą // Charaktery. 2012, nr 12, s. 72-76
61.
MIKRUT Adam : Syndrom wypalenia się zawodowego a
błędy wychowawcze pedagogów specjalnych // Szkoła Specjalna. 2003, nr 2, s. 73-82
62.
MIELCZAREK Andrzej: Symptomy i przyczyny wypalenia
zawodowego pracowników socjalnych // Praca Socjalna. - 2008, nr
1, s. 115-123
63.
MILCZAREK Joanna : Poziom wypalenia zawodowego
nauczycieli przedszkoli // Ruch Pedagogiczny. - 2005, nr 3/4, s. 4753
64.
MIŁKOWSKA Grażyna: Syndrom „wypalenia się sił” u
nauczycieli dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo //
Szkoła Specjalna .- 1989, nr 5, s.323-330
65.
MOCZYDŁOWSKA Joanna : Wypalenie
Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 22-23
zawodowe
//
66.
NAWÓJ Józef : Osobowościowe uwarunkowania wypalenia
zawodowego służby więziennej // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2000, nr 4, s. 19-23
9
67.
NAWROT Jacek: Między powołaniem a wypaleniem //
Problemy opiekuńczo-Wychowawcze.- 2005, nr 4, s.28-33
68.
NIEMIERKO Bolesław: Wypalamy się w pracy z młodzieżą //
Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 14-15
69.
NOWAK Małgorzata: Nie daj się wypalić // Nowa Szkoła.2001, nr 10, s.21-23
70.
OLECH Anna: Wypalenie zawodowe // Remedium.-1999, nr
2, s.7-9
71.
OSTROWSKA Małgorzata: Wypalenie zawodowe nauczycieli
wychowania fizycznego a wypadkowość szkolna // Wychowanie
Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 13-18
72.
PĄGOWSKA Marta: Świadomość zespołu
zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych
Specjalna. - 2012, nr 3, s. 175-183
wypalenia
// Szkoła
73.
PEC Katarzyna : Z badań nad wypaleniem zawodowym
nauczycieli wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i
Zdrowotne. - 2005, nr 6-7, s. 28-33
74.
PIOTROWSKA Maja : Konieczne jest społeczne wsparcie... //
Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 19-25
75.
PIOTROWSKA Maja : Wypalenie zawodowe u nauczycieli a
rola wsparcia społecznego // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2,
s.45-56
76.
PLICHTA Piotr: Stres zawodowy "pomagaczy" - diagnoza i
profilaktyka // Remedium. - 2008, nr 12, s. 6-7
77.
POLKOWSKI Tomasz : Wypalenie zawodowe wychowawców
// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35
78.
POŚWIATOWSKA Monika, STYRNIK Ewa : Zespół
wypalenia zawodowego u nauczycieli // Wychowawca. - 2006, nr
10, s. 24
79.
PROCH-MASŁOWSKA Ewa: Stres w pracy a wypalenie
zawodowe : (program zajęć profilaktycznych dla nauczycieli i
10
innych grup zawodowych ) // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 4, s.
70-72
80.
RADWAŃSKA Jadwiga: Kochaj i pracuj! : jak nie poddać się
wypaleniu zawodowemu / // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 10, s.
27-29
81.
RADWAŃSKA Jadwiga: Work - life balance - jak się bronić
przed wypaleniem // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47
82.
ROMANOWSKA-TOŁŁOCZKO Anna: Edukacja w zakresie
kompetencji emocjonalnych i społecznych a wypalenie zawodowe
// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 2, s. 133-137
83.
ROMANOWSKA-TOŁŁOCZKO
Anna:
Psychospołeczne
sposoby funkcjonowania w zawodzie nauczyciela a ryzyko
zawodowe // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3, s. 8-12
84.
RUSZEL Magdalena: Psychologiczne aspekty zespołu
wypalenia zawodowego // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 29-31
85.
SEKUŁOWICZ Małgorzata: Wypalenie zawodowe nauczycieli
pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Przyczyny – symptomy - zapobieganie-przezwyciężanie. //
Auxilium Sociale.- 2005, nr 2, s.371
86.
SIRDAK Alina: Zespół wypalenia zawodowego // Antidotum. 2008, nr 22, s. 12-13
87.
SIWEK Agata: Wpływ czynników indywidualnych na syndrom
wypalenia zawodowego // Praca Socjalna. - 2008, nr 6, s. 91-103
88.
SMROKOWSKA-REICHMANN
Agnieszka:
Zapobiec
wypaleniu zawodowemu // Na Temat. - 2009, nr 1, s. 38-40
89.
SOKOŁOWSKA Ewa: Jak nie wypalić się zawodowo //
Psychologia w szkole.- 2007, nr 3, s.13-24
90.
STRÓŻYŃSKI Klemens: Wypalenie na własne życzenie //
Nowa Szkoła.- 2001, nr 10, s.19-20
91.
SZCZEŚNIAK Patrycja: Osobowość pracownika socjalnego a
wypalenie zawodowe // Praca Socjalna. - 2011, nr 4, s. 38-52
11
92.
SZMAGALSKI Jerzy : Wypalenie zawodowe a stres w pracy
// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 3-12
93.
ŚWIĘTOCHOWSKI Waldemar : Wypalenie zawodowe u
nauczycieli – co to jest i jak się przed nim bronić? // Szkoła
Zawodowa.- 1995, nr 10, s.29-31
94.
TARADEJNA Beata : Autorytet nie koszem zdrowia! //
Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 10-12
95.
TARADEJNA Beata : Mity i fakty // Głos Nauczycielski. 2004, nr 44, s. 10
96.
Problemy z utrzymaniem autorytetu jedną z przyczyn
wypalenia zawodowego nauczycieli.
97.
TATAROWICZ Jan: „Można zwariować!” O zagrożeniach
zdrowia psychicznego nauczycieli // Nowa Szkoła.-2001, nr 8, s.4852
98.
TOMAL Violetta : Wypalenie zawodowe nauczycieli // Nowa
Szkoła. - 2002, nr 8, s. 18-24
99.
TRELA Agnieszka: Stres u pedagogów pracujących z
osobami z niepełnosprawnością // Remedium. - 2012, nr 9, s. 2223
100.
WALCZYKOWSKA Karolina K. : Wypaleniu zawodowemu
można zapobiec // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 17-20
101.
WICHOWSKA Joanna: Jak
remedium.- 2002, nr 3, s.22-23
pomagać
pomagaczom
//
102.
WIECZOREK Monika: Trudności w zawodzie nauczyciela //
Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 38-41
103.
WIĘCKOWSKA U: Jak uchronić się przed wypaleniem
zawodowym // Forum Nauczycieli.-2001, nr 3-4, s.41
104.
WILSZ Jolanta: Wypalenie zawodowe // Pedagogika Pracy. 2008, t. 52, s. 111-122
12
105.
WOJTCZAK Dorota: Stres i wypalenie zawodowe w pracy
pielęgniarek / Dorota Wojtczak // Praca Socjalna. - 2007, nr 4, s.
33-35
106.
ZAJDEL Krzysztof: Nie tylko o wypaleniu zawodowym //
Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 49-51
107.
ZAWODOWSKA Janina : Wypalenie zawodowe - mit czy
realny problem? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10
108.
ZBYRAD Teresa: Motywy, dylematy i trudności pomagania
innym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 2128
109.
ZBYRAD Teresa: O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie
specjalnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8,
s. 41-47
Oprac. Sabina Frost
Racibórz, lipiec 2015
13
Download