WSTĘPNE WYMAGANIA TAKTYCZNO – TECHNICZNE (WWTT)

advertisement
Załącznik nr 1 do warunków przetargu
WYMAGANIA TAKTYCZNO-TECHNICZNE DLA ZESTAWÓW
NISKOPODWOZIOWYCH
Przedmiotem zamówienia jest zestaw ewakuacyjny, który składa się z:
 Ciągnika siodłowego;
 Naczepy niskopodwoziowej do przewozu czołgów i ciężkiego sprzętu gąsienicowego
o ładowności 60 t.
Pojazdy muszą spełniać w pełni wymagania określone w:
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. nr 32 poz. 262
z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzeniu Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych
do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2005 r. nr 116 poz. 974);
- Umowy międzynarodowej ADR, załącznik A i B wg klasy 1 i 2 oraz 9. Ponadto samochód
ciężarowy powinien być wyposażony w hamulec dodatkowy ADR (spełniający warunki załącznika
13 do Regulaminu EKG Nr 13);
- Instalacja elektryczna pojazdów musi spełniać wymagania dotyczące zaciemnienia oświetlenia
pojazdu według normy WBN-84/0506-04 z uwzględnieniem wymagań STANAG 4381,
oraz posiadać komplet dokumentów umożliwiających użytkowanie zestawu po drogach publicznych.
Wykonawca zamawianego sprzętu jest zobowiązany do przedstawienia przed rozpoczęciem
dostawy:
a) oznaczenia grupy klasyfikacji obciążeniowej zestawu oraz poszczególnych pojazdów (w/w
oznaczenia wykonuje się w Zakładzie Mostów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
WARSZAWA);
b) opinię jednostki badawczej na temat spełniania niniejszych wymagań przez poszczególne
pojazdy.
c) na nośniku magnetyczym CD:
- wykaz czynności obsługowych wykonywanych w ramach planowych przeglądów
technicznych pojazdu wraz z potrzebnymi częściami i materiałami technicznymi;
- odpis świadectwa homologacji (lub zwolnienia z jej posiadania),
- katalog części zamiennych;
Sprzęt musi umożliwiać jego eksploatację z użyciem paliw, olejów, smarów i płynów
specjalnych stosowanych w SZ RP. „Środki techniczne, sprzęt i materiały służb logistycznych”sygnatura Norm 7/97 z późniejszymi zmianami”. Wszystkie układy i punkty smarne powinny
być fabrycznie napełnione /smarowane produktami stosowanymi w SZ RP. Wykaz tych
produktów powinien być zawarty w dokumentacji sprzętu. Pojazdy muszą być przystosowane
do ewentualnego zasilania paliwem F-34.
1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA ZESTAWU:
-
Ciągnik siodłowy i naczepa muszą być zdolne do wykonywania przewidzianych dla nich zadań
transportowych po drogach utwardzonych i w sporadycznych przypadkach po twardych drogach
gruntowych, w warunkach klimatycznych i terenowych charakterystycznych dla obszaru:

w temperaturach otoczenia od 243 K (-30°C) do 323 K (+50°C);

przy zapyleniu powietrza do 1.0 g/m3 na wys. 1,2 m w czasie do 5 godz.;

przy prędkości wiatru do 20 m/s;

przy wilgotności wzgl. powietrza 98% (+25°C);

w rejonach górskich, do wysokości 1500 m npm;

przy intensywności deszczu 180 mm/h w przeciągu 5 min,
bez wyraźnego pogorszenia parametrów trakcyjnych pojazdu;
postępowanie nr IU/470/X-37/UZ/PRZ/DOS/K/2011
-
-
-
-
-
-
-
-
Konstrukcja poszczególnych pojazdów powinna umożliwiać przebieg eksploatacyjny minimum
200.000 km lub 20 lat w warunkach bezgarażowych (przy zastosowaniu odpowiednich
materiałów konserwujących);
Gwarancja na bezawaryjną pracę zestawu (ciągnik + naczepa) w okresie min. 36 miesięcy bez
limitu przebiegu km;
Zestaw powinien umożliwiać jazdę z ładunkiem (o masie równej dopuszczalnej)
z prędkościami:

na drodze betonowo/ asfaltowej – minimum 80 km/h;

na równej drodze gruntowej (suchej) – minimum 30 km/h;
Zestaw powinien umożliwiać sprawne ładowanie, mocowanie, transport i rozładunek
następującego sprzętu:

Czołg średni T-72 i jego odmiany;

Czołg średni LEOPARD-2A4;

Bojowy wóz piechoty BWP-1 i jego odmiany;

Transporter opancerzony MTLB i jego odmiany;

Haubice samobieżną 2S-1;

Transporter pływający PTS.
Zestaw powinien umożliwiać przewóz opcjonalnie kontenerów (o wymiarach zgodnych
z PN-ISO):

jednego kontenera 30’;

jednego kontenera 20’;

dwóch kontenerów10’.
Zestaw powinien umożliwiać zastosowanie do mocowania przewożonego sprzętu odciągów
łańcuchowych, które spełniają wymagania normy PN-EN 12195-3 „Mocowanie ładunków.
Bezpieczeństwo. Część: 3, Odciągi łańcuchowe”;
Podczas zawracania zestawu odległość pomiędzy tylną belką ciągnika a naczepą powinna być
minimum 0,1m (w każdym z położeń wzajemnych);
Powierzchnie zewnętrzne pojazdów nie powinny mieć wnęk, nisz czy głębokich nierówności
stwarzających możliwość gromadzenia się błota, kurzy, śniegu, środków bakteriobójczych itp.
utrudniających wykonanie odkażania i dezaktywacji oraz zmechanizowane mycie strumieniem
wody pod ciśnieniem 150 kPa;
Ciągnik siodłowy i naczepa muszą być wyposażone w układy centralnego smarowania
z automatycznym dozowaniem czynnika smarującego;
Systemy i urządzenia wchodzące w skład wyposażenia zestawu muszą spełniać normę
PN-87/S-76005 w zakresie dopuszczalnych zakłóceń radioelektrycznych na poziomie S-2;
Instalacja elektryczna poszczególnych pojazdów musi być wodoodporna;
Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej – 24 V;
Wszystkie elementy oświetlenia powinny być odporne na wstrząsy wywołane użytkowaniem
pojazdów na drogach gruntowych;
Znormalizowane połączenie ciągnika z naczepą wg STANAG 4009;
Instalacja oświetleniowa przystosowana do maskowania i stosowania urządzeń noktowizyjnych
wg STANAG 4381 (z uwzględnieniem normy WBN-84/0506-04);
Lampy zewnętrzne pojazdów muszą być chronione siatkami metalowymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi;
Zasady załadunku i rozładunku oraz sposoby mocowania i przewozu poszczególnych pojazdów
oraz całego zestawu transportem wodnym muszą być zamieszczone w dokumentacji
eksploatacyjnej pojazdów.
Pojazdy muszą mieć zagwarantowany serwis gwarancyjny w miejscu wskazanym przez
użytkownika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wszystkich krajów UE. Jednocześnie
w przypadku awarii gwarancyjnej na terenie innych krajów dostawca skieruje serwis w miejsce
wskazane przez użytkownika i usunie awarię w terminie do 21 dni;
postępowanie nr IU/470/X-37/UZ/PRZ/DOS/K/2011
2
-
-
-
-
Pojazdy muszą być wyposażone w komplet narzędzi i przyrządów umożliwiających
przeprowadzenie w warunkach polowych prac w zakresie obsługiwania codziennego
i wykonania prostych napraw bieżących;
Ciągnik siodłowy i naczepa muszą być pomalowane w kolorze khaki (RAL 6006). (wszelkie
informacje na temat malowania można uzyskać w Wojskowym Instytucie Techniki
Inżynieryjnej we Wrocławiu ul. Obornicka 108, 50-961 Wrocław tel. (071) 325-42-48);
Powierzchnie zewnętrzne pojazdu nie mogą posiadać elementów odbijających światło poza
szybami oraz elementami wynikającymi z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”;
Zastosowane podgrzewacze powinny być zasilane tego samego rodzajem paliwa jak silniki
główne;
Zestaw w stanie gotowości do jazdy (bez ładunku) powinien posiadać płaszczyznę podziału
sprzęgu (pomiędzy sworzniem naczepy a siodłem) na wysokości z zakresie
1,6 +/-0,05 m);
Układ hamulcowy powinien umożliwiać podłączenie do naczepy układu antyblokującego (np.
ABS) poprzez gniazdo zgodne z normą ISO 7638;
Hamulec pomocniczy powinien umożliwiać utrzymywanie zestawu (o masie równej
dopuszczalnej masie całkowitej) na pochyłości o spadku minimum 18%.
2. WYMAGANIA DLA CIĄGNIKA SIODŁOWEGO
2.1 Wymagania dotyczące transportowalności:
-
Podczas awaryjnego holowania samochód musi mieć możliwość połączenie układów
elektrycznego i pneumatycznego z holownikiem.
2.2 Wymagania konstrukcyjne:
-
-
-
-
-
-
Wszystkie koła muszą być napędzane i wyposażone w ogumienie jednakowego rozmiaru
o bieżniku uniwersalnym;
Wszystkie mosty pojazdu powinny być samoblokujące lub mieć możliwość blokady
mechanizmów różnicowych, dokonywanego z miejsca kierowcy. Mechanizm przymusowego
blokowania musi być sprzężony z urządzeniem sygnalizacyjno-kontrolnym;
Pojazd musi być wyposażony w silnik wysokoprężny (umożliwiający uzyskanie wskaźnika
mocy nie mniejszej niż 4,8 KM/t - dla dopuszczalnej masy całkowitej zestawu) , połączony
z synchronizowaną skrzynią biegów poprzez sprzęgło hydrokinetyczne;
Promień pomiędzy osią pionową siodła a najdalszym tylnym punktem ciągnika nie może być
większy niż 2,2 m;
Pojazd musi być wyposażony we wspomaganie układu kierowniczego. Koło kierownicy
powinno mieć regulację w dwóch płaszczyznach;
Pojazd musi być wyposażony w urządzenie umożliwiające opuszczenie i podnoszenie koła
zapasowego przy użyciu siły nie większej niż 500N;
Pojazd musi być wyposażony co najmniej w dwa zbiorniki paliwa umożliwiające przejazd
zestawu z pełnym obciążeniem minimum 650 km. bez dodatkowego tankowania. Wskazane
jest zastosowanie zbiorników pozwalających na przejazd 1000 km. Zbiorniki powinny być
wyposażone w odpowietrzniki oraz zamykane na klucz;
Pojazd musi posiadać dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy z układem
przeciwdziałającym blokowaniu kół. Układ ten powinien pozwalać na podłączanie naczep
z dwuobwodowym układem hamulcowym;
Na przednim zderzaku pojazdu muszą znajdować się dwa miejsca do postawienia stopy
podczas mechanicznego czyszczenia przednich szyb pojazdu;
Ciągnik powinien być wyposażony w siodło typu. JOST 3,5 cala dwuwachliwe (pozwalające na
przechył wzdłużny i poprzeczny). Siodło powinno być oświetlane (oświetlenie włączane
ręcznie przez obsługę);
Ciągnik powinien mieć z tyłu pojazdu dwa gniazda do podłączenia reflektora szperacza;
Ciągnik powinien być wyposażony narożnikowe lusterka z lewej i prawej strony, które
umożliwiają dokładne manewrowanie w ograniczonych miejscach. Główne lusterka zewnętrzne
postępowanie nr IU/470/X-37/UZ/PRZ/DOS/K/2011
3
-
powinny być podgrzewane elektrycznie (włączane automatycznie lub ręcznie przez kierowcę)
oraz elektrycznie sterowane z wnętrza kabiny;
Konstrukcja ciągnika powinna być wyposażona w:
 Uchwyt do holowania awaryjnego (w przedniej części);
 Urządzenie sprzęgające typu hak-ucho (zgodne z PN-86/S-48020) lub sworzeń-ucho
(zgodne z PN-92/S-48023) z tyłu.
2.3 Wyposażenie ciągnika:
- Wyposażenie podstawowe:














komplet narzędzi dla pojazdu i urządzeń specjalnych;
2 gaśnice (w tym jedna dla ADR). W przypadku przewożenia poza kabiną kierowcy gaśnica
powinna być umieszczona w przezroczystym pojemniku, który będzie ją chronić przed
opadami atmosferycznymi;
sprzęt saperski /łopata nr ind. 442501, piła nr ind. 442581, topór nr ind. 442561 i łom nr ind.
442601;
drąg holowniczy o długości minimum 2,0m;
4 kliny pod koła /przeciw staczaniu się pojazdu lub w celu zatrzymania pojazdu w czasie
ładowania uszkodzonego sprzętu);
apteczka sanitarna;
trójkąt ostrzegawczy;
pełnowymiarowe koło zapasowe;
łańcuchy antypoślizgowe na wszystkie koła napędzane (dopuszcza się zastosowanie
łańcuchów na jednym kole ogumienia bliźniaczego). Muszą one charakteryzować
się następującymi parametrami:
 siatka łańcucha powinna być ukośna;
 ogniwa w części jezdnej siatki muszą być wykonane z drutu o średnicy min 7,5 mm
o twardości 750HB;
 długość otworu ogniwa łańcucha nie może większa od 4-ro krotności średnicy łańcucha;
 siatka boczna powinna być połączona z siatką środkową za pomocą zgrzewanych
pierścieni;
Klucze do wszystkich korków spustowych oleju;
Podnośnik hydrauliczny o nośności minimum 10 t;
Klucz do kół z multiplikatorem;
Komplet przewodów umożliwiających rozruch silnika ze źródła zewnętrznego oraz
ładowanie akumulatorów;
Przewód powietrzny do pompowania kół z manometrem o długości minimum 20 m;
- Wyposażenie specjalne:

zbiorniki: wody pitnej o pojemności 10 dm3 (z kranikiem) i oleju (w stalowym kanistrze)
o pojemności 5dm3 (wraz z uchwytami mocującymi w przypadku przewożenia poza kabiną
kierowcy – uchwyty mocujące powinny być wyłożone materiałem, w celu ochrony zbiornika
przed przetarciem);

dwie wyciągarki o sile uciągu minimum 200kN i długości liny 50m każda (układ zbloczy
naczepy musi być kompatybilny z układem wyciągarek ciągnika) Wyciągarki muszą
umożliwiać załadunek i rozładunek uszkodzonego sprzętu na naczepy z układem zbloczy
lewo- i prawostronnym. Obie wyciągarki muszą mieć możliwość pracy jako wyciągarka
asekuracyjna;
Pojemniki na narzędzia, przyrządy i wyposażenie specjalne;
2 reflektory szperacze z podstawą magnetyczną oraz z dwoma elektrycznymi przewodami
przedłużającymi o długości minimum 20m;
elastyczny podnośnik pneumatyczny (poduszkę), zasilany z instalacji pokładowej ciągnika;



postępowanie nr IU/470/X-37/UZ/PRZ/DOS/K/2011
4
2.4 Wymagania dotyczące kabin:
- Kabina musi być odchylana;
- Materiały użyte w kabinie powinny nie wydzielać substancji toksycznych w przypadku
zapalenia;
- W kabinie należy przewidzieć miejsce dla co najmniej trzech osób, przy czym musi być
przewidziane dodatkowe miejsce umożliwiające wypoczynek dwóch osób na leżankach.
Fotel kierowcy powinien być na podstawie pneumatycznej z możliwością regulacji w dwóch
płaszczyznach. Wszystkie siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa;
- Natężenie oświetlenia tablicy przyrządów kontrolnych powinno być regulowane;
- W kabinie powinno być przewidziane miejsca do rozmieszczenia i mocowania przyrządów
służących do rozpoznania chemicznego i radiologicznego, apteczki medycznej, zbiornik lub
termosu z wodą pitną, broni osobistej załogi oraz środków indywidualnej ochrony;
- Kabina samochodu musi być wyposażona w układ wymuszonego ogrzewania i wentylacji;
- Kabina samochodu musi być wyposażona urządzenie ogrzewające pracujące niezależnie
od pracy silnika oraz w urządzenie klimatyzacyjne;
- W kabinie pojazdu musi być gniazdo wtykowe do zasilania elektrycznych urządzeń
dodatkowych;
- W kabinie pojazdu musi być zamontowany radioodtwarzacz samochodowy z dwoma
głośnikami;
- W kabinie pojazdu musi być wyposażenie umożliwiające przewożenie zapasu żywności dla
obsługi (w tym lodówka) i podgrzania posiłków podczas podróży;
- Kabina musi być wyposażona w oświetlenie:
 conajmniej jednopunktowe sufitowe;
 przy stopniach wejściowych, działające automatycznie po otwarciu drzwi;
 dodatkowe punktowe skierowane na kolana pasażera.
- Dach kabiny musi posiadać właz z możliwością ewakuacji obsługi. Dach kabiny powinien być
wzmocniony w celu umożliwienia wejścia jednej osoby;
- Na dachu kabiny powinny być zamontowane dwie homologowane lampy błyskowe koloru
żółtego. Lampy te powinny być zabezpieczone drucianym koszem przed ich uszkodzeniem
przez drobne gałęzie.
2.5 Wymagania dotyczące wyposażenia elektrycznego:
- Oświetlenie maskujące typu INFRAROT wb HELLA 1 A002 409-00 (dopuszcza się
oświetlenie maskujące zgodne z WBN-84/0506-04);
- Instalacja wyposażona w:
 zewnętrzne gniazdo doładowania akumulatorów bez ich wymontowywania;
 wysokoprądowe gniazdo do zewnętrznego uruchamiania pojazdu;
 główny wyłącznik prądu.
3. WYMAGANIA DLA NACZEPY.
3.1 Wymagania konstrukcyjne:
- Konstrukcja naczepy powinna spełniać następujące wymagania:
 Minimalna długość użyteczna platformy – 8,0m;
 Prześwit naczepy mierzony zgodnie z PN-80/S-02011 nie mniejszy niż 0,16 m;
 Promień pomiędzy sworzniem naczepy a czołową krawędzią „łabędziej szyi” – nie
mniejszy niż 2,3 m;
 Zawieszenie naczepy powinno umożliwiać zmianę wysokości położenia platformy
użytkowej.
- umożliwiać sprawne: ładowanie, mocowanie, transport i rozładowanie ciężkich pojazdów
gąsienicowych i posiadać do tego celu odpowiednie wyposażenie. Podnoszenie
i opuszczanie ramp najazdowych musi być hydrauliczne (z możliwością opuszczenia bez
postępowanie nr IU/470/X-37/UZ/PRZ/DOS/K/2011
5
podłączenia ciągnika w przypadkach awaryjnych). Dopuszcza się zastosowanie (innego niż
hydrauliczny) sposobu podnoszenia i opuszczania ramp najazdowych (z możliwością
opuszczania bez podłączenia ciągnika w przypadkach awaryjnych). Jednak zastosowanie
rozwiązanie nie może powodować stosowania ręcznego sposobu podnoszenia
i opuszczania ramp (nie dotyczy opuszczania w przypadkach awaryjnych);
- Najazdy naczepy powinny być wyposażone o oświetlenie obrysowe umożliwiające obserwacje
i krawędzie przez kierowcę podczas przejeżdżania obok konarów drzew;
- Naczepa powinna być wyposażona w urządzenie ostrzegające o przeszkodzie z tyłu pojazdu,
które będzie pomagało kierowcy w samodzielnym wykonywaniu manewru cofania;
- Konstrukcja naczepy musi umożliwiać awaryjną ewakuacje przy załadowanych ładunku
(o masie równej dopuszczalnej) za pomocą innego ciągnika;
- Wyposażenie naczepy powinno umożliwiać załadunek uszkodzonego sprzętu za pomocą
wciągarek zamontowanych na ciągniku;
- Instalacja elektryczna i pneumatyczna musi być chroniona przez uszkodzeniem podczas
ładowania, mocowania, transportu i rozładowania sprzętu;
- Urządzenia zamontowane na naczepie powinny się charakteryzować prostotą obsługi oraz
bezpieczeństwem przewozu, załadunku i rozładunku;
- Konstrukcja naczepy powinna umożliwiać (bez konieczności rozładowania przewożonego
ładunku):
 wymianę uszkodzonego koła;
 wymianę uszkodzonego ciągnika.
- Układ jezdny powinien składać się z minimum sześciu osi;
- Układ hamulcowy powinien umożliwiać wykorzystanie układu antyblokującego ciągnika (np.
ABS);
Punkty mocowania ładunku powinny być po wewnętrznej stronie gąsienic lub kół
- Naczepa powinna mieć możliwość regulacji odległości od krawędzi wewnętrznej taśmy
gąsienicowej (koła) do krawędzie prowadnicy;
- Naczepa powinna mieć stopnie i uchwyty pozwalające na wchodzenie na naczepę w jej
przedniej części;
UWAGA:
Dostarczone naczepy muszą być w następującym wariancie ukompletowania:

w wersji z 24 kołami nośnymi z obręczami kół 17,5 x 6,75 (karta katalogowa – pkt
5.2) i z łabędzią szyją o regulowanej wysokości sworznia (karta katalogowa – pkt
6.1) – zgodnie z wariantem NS 600W.
3.2 Wyposażenie naczepy:
- Wyposażenie podstawowe:
 4 kliny podporowe pod gąsienice;
 trójkąt ostrzegawczy;
 dwa pełnowymiarowe koło zapasowe;
- Wyposażenie specjalne:
 uchwyty, odciągi (łańcuchowe), szekle (w tym 7,5 ton) itp. do mocowania wszystkich typów
przewożonego ładunku;
 Pojemniki na narzędzia, przyrządy i wyposażenie specjalne;
 Tablice informacyjne z oznakowaniem przewożonego ładunku (zgodnie z przepisami ruchu
drogowego) wraz z osłonami (pokrowcami) dla celów ich maskowania
3.3 Instalacja elektryczna
- Naczepa powinna być wyposażona w:
 bezobsługowy akumulator kwasowy o pojemności minimum 160 Ah
postępowanie nr IU/470/X-37/UZ/PRZ/DOS/K/2011
6
 wysokoprądowe, niskonapięciowe gniazdo zasilania zewnętrznego elektrycznych oraz do
doładowania i diagnozowania akumulatora;
 w cztery gniazda (po jednym na każdym narożu) umożliwiające podłączenie przenośnych
odbiorników urządzeń elektrycznych (m.in. lampy błyskowej i reflektorów szperaczy);
 awaryjne oświetlenie ostrzegawcze do oznakowania miejsca postoju naczepy bez ciągnika.
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Producent (dostawca) sprzętu powinien zapewnić dostawy części zamiennych przez okres 10 lat po
zakończeniu produkcji wyrobu finalnego.
2. Kabiny dostarczanych pojazdów powinny być zabezpieczone antykorozyjne (w tym profile
zamknięte).
3. Ze sprzętem powinna być dostarczona w języku polskim dokumentacja eksploatacyjna uzgodniona
z zamawiającym obejmująca:
 instrukcję obsługi (z tabelą smarowania);
 wykaz autoryzowanych stacji obsługi;
 książka gwarancyjna;
 katalog części zamiennych (1 egz. na każdy pojazd) ;
 wykaz części i materiałów niezbędnych do wykonania czynności obsługowych.
 Wykaz proponowanych materiałów i części, które zapewnią poprawną eksploatację pojazdu przez
okres 6 miesięcy.
 warunki udzielania gwarancji.
W instrukcji eksploatacji sprzętu powinny być stosowane oznaczenia kodowe smarów i płynów
specjalnych zgodnie z Normami Obronnymi.
4. Układy pojazdu powinny być napełnione w sposób umożliwiający jego eksploatację bezpośrednio
po przekazaniu użytkownikowi. Zbiorniki paliwa powinny być napełnione.
5. Oferent przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu z wytypowanymi przez
Użytkowników IWsp SZ osobami, w następującym zakresie:
- jednodniowe szkolenie z podstaw użytkowania sprzętu wykonywane podczas przekazywania
pojazdów. Zakres szkolenia obejmuje zasady użytkowania urządzeń oraz zasady wykonywania
obsługi codziennej i planowanych przeglądów gwarancyjnych – 1 osoba na każdy zestaw;
- szkolenie doskonalące z zasad eksploatacji i obsługi pojazdów, w terminie do końca realizacji
umowy w miejscu uzgodnionym z Użytkownikami - 1 osoba na każdy zestaw;
- szkolenie mechaników z zasad wykonywania napraw i przeglądów pogwarancyjnych – 1 osoba
na każdy pojazd.
6. Wykonawca przekaże oprogramowanie (wraz z licencją wykorzystania i przekazywania innym
jednostkom wojskowym) umożliwiającego zamawianie części zamiennych do zakupionego sprzętu.
Oprogramowania powinny być przekazane (10 kpl.) do: Szefostwa Służby CzołgowoSamochodowej IWsp. SZ. Jednocześnie oferent będzie aktualizował przekazaną bazę danych przez
okres 20 lat.
WYKONAWCA
postępowanie nr IU/470/X-37/UZ/PRZ/DOS/K/2011
ZAMAWIAJĄCY
7
Download