01 ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

advertisement
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin
Lublin, 27.04.2016
NIP 7120104651
Znak sprawy: 11/2016
Zaproszenie do złożenia oferty
Politechnika Lubelska na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
zaprasza do złożenia oferty handlowej na realizację dostawy, której wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto.
Przedmiotem zamówienia jest :
Oprogramowanie do symulacji numerycznej procesów przeróbki plastycznej
metodą elementów skończonych (licencja 3-letnia)












Według specyfikacji:
powinno wykorzystywać Metodę Elementów Skończonych,
powinno umożliwiać prowadzenie obliczeń dla modeli płaskich (2D) oraz
trójwymiarowych (3D),
powinno umożliwiać analizę procesów: mechanicznych, termomechanicznych i
termicznych,
powinno umożliwiać symulację procesów obróbki plastycznej, w tym: procesów
walcowania poprzeczno-klinowego, walcowania gwintów, hydroformingu oraz
procesów niekonwencjonalnych takich jak: kształtowanie przyrostowe czy
walcowanie z dodatkowym ruchem walców,
powinno umożliwiać symulację innych operacji tj. okrawania wypływki, cięcia
materiału wsadowego oraz łączenia blach nitowaniem bezotworowym
powinno umożliwiać symulację procesu cięcia lub rozdzielania dla wielu elementów
jednocześnie,
powinno umożliwiać symulację operacji obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, w tym:
nagrzewania indukcyjnego (zarówno dla wsadu stacjonarnego jak i ruchomego),
hartowania, nawęglania i kontrolowanego chłodzenia,
powinno umożliwiać modelowanie wieloprzepustowych procesów przeróbki
plastycznej,
powinno umożliwiać symulację zjawisk zmian mikrostruktury odkształcanego
materiału (udział poszczególnych faz, rozrost ziarna, rekrystalizacja statyczna i
dynamiczna),
powinno posiadać wbudowane narzędzia do przygotowania danych materiałowych
do modelowania struktury materiału,
powinno korzystać z modelu termo-visco-plastycznego w przypadku analizy
procesów kształtowania plastycznego na gorąco oraz termo-sprężysto-plastycznego w
przypadku analizy procesów kształtowania plastycznego na zimno,
powinno umożliwiać obliczenia równoległe na kilku procesorach lub rdzeniach
komputera stosowanego do obliczeń – możliwość uruchomienia więcej niż jednej










symulacji numerycznej w tym samym czasie - obsługa co najmniej 32 procesorów lub
rdzeni obliczeniowych jednocześnie,
powinno umożliwiać modelowanie narzędzi jako bryły sztywne z wymianą ciepła
oraz jako ciała odkształcane z wymianą ciepła,
powinno umożliwiać symulowanie procesów zużycia narzędzi oraz podawać
przewidywaną trwałość narzędzia,
powinno posiadać wbudowaną komputerową bazę materiałów, zawierającą
informacje niezbędne do przygotowania symulacji numerycznych,
powinno umożliwiać tworzenia własnych procedur użytkownika w języku Fortran
powinno umożliwiać automatyczną optymalizację parametrów procesów obróbki
plastycznej, w szczególności wymiarów wsadu, sił niezbędnych do kształtowania,
współczynnika wymiany ciepła oraz współczynnika tarcia,
powinno umożliwiać tworzenie modeli materiałów, odkształcanych na zimno, na
podstawie danych RP, RM, oraz A,
moduł automatycznej optymalizacji powinien umożliwiać bezpośrednią komunikację
z programem typu CAD, w celu wprowadzania automatycznych zmian do
projektowanej geometrii wsadu lub narzędzi,
moduł umożliwiający import wyników z symulacji odlewania,
interfejs użytkownika powinien obsługiwać co najmniej 2 z następujących języków:
polski, angielski, francuski, niemiecki,
możliwość instalacji oprogramowania na co najmniej 30 stacjach roboczych.
Powyższe parametry spełnia oprogramowanie Forge NxT . Zamawiający dopuszcza
oprogramowanie równoważne o nie gorszych parametrach.
Kryterium oceny ofert: 100% cena
Oferta powinna zawierać:
- warunki dostawy,
- termin realizacji zamówienia,
- formę płatności (preferowany przelew),
Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia, nie będą rozpatrywane.
Oferty należy przesłać na adres e-mail : [email protected] do dnia 02.05.2016 do godziny
13,00.
Osoba upoważniona do udzielania informacji:
mgr inż. Jolanta Patyra, e-mail : [email protected] tel. 81 53 84 158
mgr inż. Konrad Lis, e-mail: [email protected] tel. 81 53 84 243
Download