Załącznik nr 4

advertisement
Załącznik nr 4
Znak: BGP.271.3.2017
Pieczęć Wykonawcy
Gmina Oleszyce
ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa firmy:
Adres:
Adres do korespondencji:
Numer telefonu :
Nr KRS/CEiDG:
Nr NIP:
Nr REGON:
Adres poczty elektronicznej (e-mail):
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację
projektu pn. „Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce” współfinansowanego przez
Unię
Europejską
z
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w ramach osi priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, działanie 2.1 Podniesienie efektywności
i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 - 2020, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami SIWZ, za łączną
kwotę:
Netto:
…………………………………………………………………………………….
Podatek VAT:
…………………………………………………………………………………….
Brutto:
…………………………………………………………………………………….
Słownie brutto:
…………………………………………………………………………………….
Oświadczamy że :
1. Powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru
niniejszej oferty.
2. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
a) Samodzielnie.
b) Przy pomocy podwykonawców w zakresie (*):
- ………………………………. w zakresie …………………….…………………….
(nazwa podwykonawców)
- ………………………………. w zakresie …………………….…………………….
(nazwa podwykonawców)
- ………………………………. w zakresie …………………….…………………….
(nazwa podwykonawców)
3. Zamówienie wykonamy w terminie zgodnym z harmonogramem ramowym realizacji
zamówienia.
4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń.
5. Zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy oraz,
że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
Zamówienia.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. …..…. dni od daty
upływu terminu składania ofert.
7. Wadium w kwocie ……………………….……… zostało wniesione w dniu
………………………..….. w formie ……………………………………… (dowód wniesienia
wadium w załączeniu).
8. Zobowiązujemy się, w przypadku gdy nasza oferta zostanie wybrana do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ….. % ceny ofertowej, co stanowi
równowartość kwoty ………………………………………………….………….
9. Zapoznaliśmy się z warunkami umowy (wzorem umowy dołączonym do SIWZ – załącznik nr
6) i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
10. Niniejsza oferta zawiera na stronach od …………………….. do …………………….…..
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
11. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
12. Ofertę przetargową składamy na ………….... kolejno ponumerowanych stronach.
13. Celem przyznania punktacji w kryteriach poza cenowych oświadczamy, że udostępnimy próbkę
systemu celem jej badania
14. Deklarujemy spełnienie następujących funkcjonalności:
Lp.
Opis funkcjonalności
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
1
Użytkownik w części publicznej powinien mieć możliwość przejrzenia karty usługi, dla której
prezentowanej jest:
 Opis zredagowany przez administratora,
 Dostępne terminy wizyt w urzędzie,
Spełnia /
Nie spełnia
 Zarezerwowania terminu wizyty w urzędzie,
Przejścia do wypełnienia formularza elektronicznego na ePUAP.
Budżet obywatelski
2
System musi umożliwiać określenie sposobu przeprowadzenia głosowania w trybie
internetowym:
 na jedną propozycję,
 po jednym punkcie na wiele propozycji z ograniczeniem maksymalnej liczby
propozycji do wyboru,
 możliwość rozdysponowania puli punktów na wiele propozycji z określeniem
maksymalnej liczby propozycji oraz puli punktów,
podzielona pula na wiele propozycji z określeniem liczby propozycji do rozdzielenia oraz puli
punktów i puli podziału. Przy czym zarówno liczba propozycji jak i podział puli nie ma
ograniczenia na ilość. Np. pula 20 pkt. maksymalnie na 5 propozycji z podziałem puli 8, 5, 4,
2, 1
e-płatności
3
Możliwość wyświetlania historii wszystkich interakcji finansowych mieszkańca z urzędem,
jakie zostały zrealizowane poprzez system
e-rada
4
System powinien posiadać możliwość rozpoczęcia głosowania, zakończenia głosowania,
ręcznego dodania głosu w trakcie głosowania (np. w przypadku braku możliwości oddania go
w formie elektronicznej).
Elektroniczny Obieg Dokumentów
5
EZD musi umożliwić tworzenie i prowadzenie dokumentacji urzędu a w szczególności:
- prowadzenie rejestrów pism wpływających,
- prowadzenie rejestrów wychodzących,
- prowadzenie rejestrów wewnętrznych,
- prowadzenie spraw,
- prowadzenie rejestrów urzędowych,
- prowadzenie dokumentacji niestanowiącej akt sprawy.
6
System musi umożliwiać skanowanie dokumentów z poziomu EZD oraz zapisywanie ich
formy elektronicznej.
7
Pełna obsługa obiegu wewnętrznego korespondencji:
 wielopoziomowe dekretowanie i przekazywanie pism (oryginałów) do podległych
komórek organizacyjnych i pracowników,
 wycofywanie niewłaściwie zadekretowanej i przekazanej korespondencji,
dekretowanie i przekazywanie kopii pism kierowanych „do wiadomości” pracowników i
komórek organizacyjnych, przekazywanie na dowolne stanowisko, możliwość przekazywania
oryginału z zachowaniem kopii u użytkownika przekazującego.
8
Metryka korespondencji wychodzącej musi zawierać między innymi pola określające:
dysponenta, datę, adresata, lista załączników elektronicznych, data i sposób wysyłki, odnośnik
do sprawy, w której pismo zostało umieszczone, (musi być możliwe ograniczenie
umożliwiające użytkownikom niebędącym dysponentami pism wychodzących blokowanie
dostępu do szczegółów sprawy).
9
Umożliwia tworzenie akt spraw w oparciu o dokumenty otrzymane lub wytworzone w
komórce organizacyjnej, wszczynanie spraw na wniosek i z urzędu. Wyświetla informację o
piśmie wszczynającym postępowanie.
10
System powinien umożliwiać definiowanie rejestrów urzędowych oraz masek numeracji
dokumentów w rejestrach.
Opis funkcjonalności
Lp.
Spełnia /
Nie spełnia
Liczba
punktów
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
1
Obsługa dyżurów powinna obejmować obejmuje: ustalenie dyżuru w zakresie
(karty usługi lub kilku kart usług, której dotyczy, daty od, okienka godzinnego od –
do), ma możliwość ustalenia przerwy w trakcie dyżuru. Podczas dodawania dyżuru
użytkownik musi mieć możliwość wykonania automatycznej funkcji ustalenia
analogicznego dyżuru powielonego w następnym tygodniu lub miesiącu
4 pkt.
Budżet obywatelski
2
Administrator musi mieć możliwość dokonania weryfikacji kart do głosowania
według bazy mieszkańców z Systemu Dziedzinowego
4 pkt.
e-płatności
3
Dla danych upomnienia system musi prezentować dodatkowo: numer upomnienia,
rok upomnienia, koszt upomnienia, datę wydania upomnienia, datę odbioru
upomnienia, kwotę do zapłaty
4 pkt.
e-rada
4
System w części publicznej musi umożliwiać przejrzenie szczegółów zaplanowanej,
trwającej lub odbytej sesji rady lub posiedzenia komisji, w tym:
 Planowanego porządku obrad,
 Protokoły z sesji,
 Listy materiałów do pobrania przygotowanych na obrady sesji,
 Listy odbytych dyskusji w trakcie obrad sesji lub listy zaplanowanych
dyskusji wraz z opublikowanymi wypowiedziami radnych i gości,
Listy odbytych lub zaplanowanych głosowań. W przypadku odbytych głosowań
możliwe jest przejrzenie szczegółów głosowania.
4 pkt.
Elektroniczny Obieg Dokumentów
5
System posiada możliwość integracji z platformą ePUAP, system EZD umożliwia
odbieranie oraz wysyłanie korespondencji przez platformę ePUAP. System mam
możliwość jednoczesnego obsługiwania wielu skrytek/skrzynek skonfigurowanych
na koncie Zamawiającego.
4 pkt.
6
System powinien umożliwiać drukowanie etykiety samoprzylepnej zastępującej
pieczęć wpływu. Na pieczęci powinien być drukowany kod kreskowy
umożliwiający identyfikację i wyszukiwanie dokumentów przy pomocy czytnika
kodów lub wczytanie kodu z klawiatury.
4 pkt.
7
Dołączanie pisma wychodzącego do rejestrów urzędowych.
4 pkt.
8
Umożliwia śledzenie historii pisma od momentu zarejestrowania w systemie oraz
drogi jego obiegu pomiędzy pracownikami i komórkami organizacyjnymi.
4 pkt.
9
System musi umożliwiać integrację z systemem MS Office/OpenOffice w zakresie
otwierania plików programów WORD i EXCEL (oraz ich odpowiedników w
OpenOffice) i automatycznego ich zapisywania w EZD z uwzględnieniem
wersjonowania pliku.
4 pkt.
10
System powinien umożliwiać definiowanie zestawu metadanych opisujących
poszczególne rodzaje dokumentów w rejestrach.
4 pkt.
(*) - niepotrzebne skreślić
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącego integralną część oferty są:
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
………………………………., dnia …………..…………… 2017 r.
(miejscowość)
.................................................................................
(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Download