zapytanie ofertowe

advertisement
ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 14/POKL.08.01.01-28-110/11 z dnia 29.12.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. o. o. w Olsztynie,
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000021832, posiadające NIP 7390101007, REGON 510047828, zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Zadanie 15 Informatyka cz. III dla pracowników
OPGK Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie z uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiot zamówienia :
CPV 80500000-9 – usługi szkoleniowe
Procedura prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności
Cel szkolenia: podniesienie kompetencji pracowników OPGK z zakresu geodezji i kartografii m.in.
C-geo, GEONET.
Szkolenia będą realizowane w ramach Projektu WND – POKL.08.01.01-28-110/11 : „Podniesienie
kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie do
wglądu u Zamawiającego.
Przedmiotowe szkolenie jest dofinansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych w związku z
czym szkolenie korzysta ze zwolnienia na podstawie §13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, zmiany: z 2011 r. Nr 136, poz. 798)
Istnieje możliwość złożenia ofert częściowych oddzielnie na każdą część.
Główne założenia programowe:
Szkolenia objęte niniejszym zapytaniem ofertowym dotyczą Zadania 15 Informatyka cz. III
i mają na celu: podniesienie kompetencji pracowników OPGK z zakresu m.in. C-geo, GEONET.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
Część 1 Obsługa programu C-Geo w zakresie podstawowym i zaawansowanym
Część 2 Obsługa programu GEONET w zakresie podstawowym i zaawansowanym
Uczestnicy szkolenia: pracownicy OPGK Sp. z o. o. w Olsztynie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
Logistyka szkoleń:
Łącznie 3 spotkania 8 godzinne (łącznie 24 godziny zegarowe) dla jednej grupy 14-osobowej, w tym:
2 spotkania w ramach części 1
1 spotkanie w ramach części 2
1 spotkanie obejmuje 8 godzin lekcyjnych (45 minut) plus przerwy (15 lub 30 minutowe)
szkolenia muszą być realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) Przygotowanie programu szkoleń
b) Opracowanie merytoryczne materiałów szkoleniowych
c) Przygotowanie i druk materiałów szkoleniowych (1 egzemplarz)
d) Wykaz pomocy
szkoleniowych)
dydaktycznych
niezbędnych
do
przeprowadzenia
szkoleń
(materiałów
e) Przeprowadzenie szkoleń
f) Rzetelne prowadzenie dokumentacji przebiegu szkoleń m.in. dziennika szkolenia, listy obecności,
rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia
g) Opracowanie i przeprowadzenie pre- i post- testów
h) Dystrybucja ankiet
Zamawiającego
badających
jakość
przeprowadzonych
szkoleń
opracowanych
przez
i) Staranne wypełnianie, uaktualnianie i przechowywanie dokumentów administracyjnych związanych
z realizacją projektu do końca okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie
j) Regularne przekazywanie dokumentacji szkoleń, aktualizowanie harmonogramu ich realizacji,
informowanie w formie pisemnej lub elektronicznej o występujących problemach w realizacji zajęć i
przebiegu ich realizacji
k) Wydanie zaświadczeń o ukończonym szkoleniu
2. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykładowca/Trener/Wykonawca, który:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
1. jest zdolny do wykonania zamówienia tj. posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. zobowiąże się, że przedmiot zamówienia wykona z należytą starannością, zgodnie z ustaleniami
technicznymi i jakościowymi, jak również wymaganiami zawartymi w umowie pomiędzy
Zamawiającym a Instytucją Wdrożeniową (Instytucją Pośredniczącą II Stopnia)
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
4. wykonawca
wykaże
że dysponuje
lub będzie dysponował
trenerem/trenerami
posiadającym/posiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do realizacji
zamówienia w postaci przeprowadzonych szkoleń w wymiarze:
- dla części 1 - minimum 150 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert z zakresu programu C-geo
oraz
- dla części 2 - minimum 150 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert z zakresu programu GEONET.
3. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
-
szkolenia będą realizowane w siedzibie firmy OPGK Sp. z o. o. przy ul. 1 Maja 13,
10-117 Olsztyn od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
planowany termin przeprowadzenia szkoleń to styczeń-luty 2012r. Preferowane terminy szkoleń to:
18.01.2012r., 19.01.2012r., 20.01.2012r., natomiast ostateczne terminy szkoleń zostaną
uzgodnione z Wykonawcą/Trenerem/Wykładowcą realizującym przedmiot zamówienia, w terminie
3 dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty.
4. Opis kryteriów wyboru oferty:
Przy wyborze oferty jedynym kryterium będzie cena – 100 %, wg poniższego wzoru:
P= ( Cmin /Cb) x 100%
P- ilość punktów
Cmin – cena najniższa pośród ważnych ofert
Cb – cena oferty badanej
Najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia
dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie wykonawcy,
którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
Przez cenę oferty rozumie się wynagrodzenie Wykładowcy/Trenera/Wykonawcy
Cena zaoferowana przez Wykonawcę podlega opodatkowaniu stawką zwolnioną.
W przypadku różnicy między ceną wskazaną cyfrowo, a ceną podaną słownie Zamawiający przyjmie
jako prawidłową cenę podaną słownie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
W przypadku prawidłowo wskazanej stawki VAT, przy błędnym jej obliczeniu Zamawiający przyjmie
jako prawidłowo obliczoną cenę całkowitą oferty i sam dokona prawidłowego obliczenia ceny netto i
stawki VAT.
Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o kryterium cena – 100%.
5. Dokumenty wymagane od Wykonawcy składane wraz z ofertą:
 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (w rubryce „doświadczenie
zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia” należy podać krótki opis szkoleń z zakresu
objętego niniejszym zamówieniem w liczbie minimum 150 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert z zakresu programu C-geo oraz w liczbie
minimum 150 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert z zakresu programu GEONET; w rubryce „godziny szkoleniowe” należy podać liczbę godzin
szkoleniowych; w rubryce „podstawa dysponowania osobą” należy wskazać czy jest to osoba która
wykonawca dysponuje (np. pracownik wykonawcy) czy będzie dysponował (np. na podstawie
umowy cywilnoprawnej)
 uzupełniony projekt harmonogramu usługi w zakresie:
Godziny Zajęć (kolumna 2), /uwaga: godziny zajęć muszą być zgodne z „Logistyką
szkoleń”/
Temat zajęć (kolumna 3) /uwaga: w kolumnie tej musi być zawarty zakres szkolenia
zawierający co najmniej minimalne wymagania określone w „Głównych założeniach
programowych”/
Wykładowca (kolumna 5)
W przypadku jeżeli Projekt harmonogramu usługi będzie niezgodny z treścią zapytania ofertowego
bądź nie zostanie uzupełniony w ww. zakresie, Zamawiający odrzuci taką ofertę.
 aktualne dokumenty rejestrowe, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (dotyczy osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
Dokumenty składane wraz z ofertą powinny zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem. W przypadku nie złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków
udziału w postępowaniu i pełnomocnictw lub złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków udziału w postępowaniu i pełnomocnictw, ale zawierających błędy Zamawiający wezwie
Wykładowcę/Trenera/Wykonawcę do ich uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego
oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wykluczy z
postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
7. Przesłanki odrzucenia ofert:
-
Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego (m.in. Formularz Oferty musi być złożony
na druku przygotowanym przez Zamawiającego)
-
Zawiera błędy w obliczeniu ceny w sytuacji, gdy zastosowana zostanie nieprawidłowa stawka VAT.
-
Oferta została podpisana przez osoby nieumocowane prawnie.
8. Formalności, jakie należy dopełnić po wyborze oferty:
Niezwłocznie, najpóźniej 3 dni od otrzymania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
Wykonawca zobowiązany jest do:
-
opracowania w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu usługi wg wzoru załączonego do
zapytania ofertowego. Powyższy harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy;
-
przekazania materiałów szkoleniowych oraz wykazu pomocy dydaktycznych (literatura)
9. Osoba uprawniona do kontaktu:
Pan/Pani Magdalena Giedrys, tel. 89 676 06 65, adres email. [email protected],
fax: 89 527 49 19
10. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 09.01.2012 r. godzina 10:00
11. Sposób oraz miejsce składania ofert:
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu OFERTA. Ofertę można:
a) dostarczyć osobiście na adres: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.,
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, VII Piętro, Pokój 719 - Sekretariat (ofertę należy złożyć w
nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem: „Oferta
14/POKL.08.01.01-28-110/11 z dnia 29.12.2011r.„)
b) przesłać pocztą (lub kurierem) na adres: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn (ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej
kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz
zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert z dopiskiem: „Oferta
14/POKL.08.01.01-28-110/11 z dnia 29.12.2011r.„)
c) przesłać e-mailem na adres: [email protected]
d) przesłać faxem na nr : 89 527 49 19
Oferty złożone na inne niż wskazane powyżej adresy tj. adres siedziby Zamawiającego oraz e-mail, a
także na inny numer faksu nie będą rozpatrywane.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
12. Termin i miejsce otwarcia ofert:
09.01.2012 r. godz. 10:30
Otwarcie ofert jest jawne
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pocztą tradycyjną, elektroniczną
lub faxem.
13. Załączniki:
a) wzór formularza Oferta
b) wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
c) wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
d) wzór formularza Projekt harmonogramu usługi
e) wzór umowy
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
ZATWIERDZIŁ:
....................................
Olsztyn, dnia 29.12.2011 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
Wzór formularza Oferta
OFERTA
Część nr 1
Ja/My, niżej podpisany/-i,..……………………………………………………………………………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe nr 14/POKL.08.01.01-28-110/11 z dnia 29.12.2011 r.
na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Zadanie 15 Informatyka cz. III dla pracowników OPGK Sp. z o. o.
z siedzibą w Olsztynie
składam/-y niniejszą ofertę:
Oferuję/-emy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę jednostkową
za 1 godzinę szkolenia__________________ zł, słownie złotych: ........................................... , co stanowi
cenę
całkowitą
__________________
zł,
słownie
złotych:
..........................................................................................................................
Zobowiązuję/-emy się wykonać zamówienie w okresie I-II 2012r., w szczegółowych terminach
uzgodnionych z Zamawiającym.
Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę/wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń, pozostaję/-emy związany/-i złożoną przez mnie/nas ofertą w terminie 30
dni od dnia składania ofert oraz w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/-emy się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Ofertę składam/-y na _______ ponumerowanych stronach.
Załączniki:
1) …………………………..
2) …………………………..
3) …………………………..
…………………….., dn. ……………………..
…….…………….........………………
(podpis upoważnionej osoby)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
OFERTA
Część nr 2
Ja/My, niżej podpisany/-i,..……………………………………………………………………………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w odpowiedzi na przekazane Zapytanie Ofertowe nr 14/POKL.08.01.01-28-110/11 z dnia 29.12.2011 r.
na przeprowadzenie szkoleń z zakresu Zadanie 15 Informatyka cz. III dla pracowników OPGK Sp. z o. o.
z siedzibą w Olsztynie
składam/-y niniejszą ofertę:
Oferuję/-emy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę jednostkową
za 1 godzinę szkolenia__________________ zł, słownie złotych: ........................................... , co stanowi
cenę
całkowitą
__________________
zł,
słownie
złotych:
..........................................................................................................................
Zobowiązuję/-emy się wykonać zamówienie w okresie I-II 2012r., w szczegółowych terminach
uzgodnionych z Zamawiającym.
Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę/wnosimy
do nich żadnych zastrzeżeń, pozostaję/-emy związany/-i złożoną przez mnie/nas ofertą w terminie 30
dni od dnia składania ofert oraz w przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/-emy się
zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Ofertę składam/-y na _______ ponumerowanych stronach.
Załączniki:
4) …………………………..
5) …………………………..
6) …………………………..
…………………….., dn. ……………………..
…….…………….........………………
(podpis upoważnionej osoby)
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
Wzór Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie
Biorąc udział w postępowaniu nr 14/POKL.08.01.01-28-110/11 z dnia 29.12.2011 r.
oświadczam/-y, że spełniam/-y warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.
…………………….., dn. ……………………..
…….………………………………
(pieczątka firmowa)
...............................
(podpis upoważnionej osoby)
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
Wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
................................................
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Lp.
1
2
Osoby, które będą
uczestniczyć
w wykonywaniu
zamówienia
Doświadczenie zawodowe, niezbędne do wykonania
zamówienia
(z okresu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert)
Godziny szkoleniowe
(z okresu ostatnich 3 lat
przed upływem terminu
składania ofert)
Podstawa
dysponowania
daną osobą
Trener
...............................
...............................
(imię i nazwisko)
na szkolenie
z zakresu
INFORMATYKA cz. III
m.in. C-geo –
Część 1*
Trener
...............................
...............................
(imię i nazwisko)
na szkolenie
z zakresu
INFORMATYKA cz. III
m.in. GEONET –
Część 2*
.....................................................................................
(podpis upoważnionej osoby)

niepotrzebne skreślić
POUCZENIE:
Art. 297 § 1 KODEKS KARNY: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność
gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,
akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
Wzór formularza Projekt harmonogramu usługi
Projekt harmonogramu usługi
Data
Godziny zajęć
7:00-15:00
(należy
wskazać
dokładne
godziny przerw
między
zajęciami)
Temat zajęć
Preferowana
18.01.2012 r.
Liczba
godzin
Wykładowca
8
Preferowana
19.01.2012 r.
8
Preferowana
20.01.2012 r.
8
Liczba godzin ogółem
Miejsce realizacji zajęć
(miejscowość, ulica, nr
lokalu/nazwa instytucji, nr sali)
Okręgowe
Przedsiębiorstwo
Geodezyjno –
Kartograficzne Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 13,
10-117 Olsztyn
24
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
Wzór umowy
Umowa nr ........ /POKL.08.01.01-28-110/11
w dniu ......................., pomiędzy:
Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o. o. w Olsztynie,
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000021832, posiadającym NIP 7390101007, REGON 510047828 zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez Waldemara Klocka – Prezesa Zarządu
a
………………………............................. zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez .......................
zawarta została umowa następującej treści:
Usługi będą świadczone w ramach projektu WND-POKL.08.01.01-28-110/11 „Podniesienie kwalifikacji
pracowników OPGK w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy
nr UDA-POKL.08.01.01.-28-110/11 zawartej 18 sierpnia 2011 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Olsztynie.
§1
1.
2.
3.
4.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia ....
Przedmiotowe szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie: .........
Szkolenie obejmować będzie ogółem ............... godzin przypadających na każdego uczestnika.
Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie OPGK Sp. z o. o. w Olsztynie, przy ul. 1 Maja 13
§2
1. Dzień szkoleniowy każdego uczestnika projektu obejmować będzie min. 8 godzin lekcyjnych
(45 minut) plus przerwy (15 minut), jednak w sumie nie dłużej niż 8 godzin zegarowych.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. wykonania umowy z należytą starannością i czuwania nad jej prawidłową realizacją;
2. zapewnienia doświadczonych trenerów/instruktorów na każdy dzień szkolenia, odpowiedzialnych
za przeprowadzenie zajęć szkoleniowych pod względem merytorycznym
3. zapewnienia nadzoru wewnętrznego, służącego podniesieniu jakości szkolenia;
4. umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym Instytucjom zmonitorowania szkolenia,
5. wydania uczestnikom projektu, którzy zakończą szkolenie – zaświadczenia o jego ukończeniu;
6. prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia tj.:
a) dziennika szkolenia zawierającego listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć szkolenia
b) listy obecności
c) testy pre i post
d) rejestru wydanych zaświadczeń, materiałów szkoleniowych i innych dokumentów;
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
7. przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w punkcie 6, nie później niż do 3-go
dnia po zakończeniu szkolenia;
8. pisemnego informowania Zamawiającego o:
a) każdej nieobecności osób szkolonych na zajęciach
b) nieukończeniu szkolenia przez osoby szkolone wraz z podaniem przyczyny;
9. dostarczenia osobom szkolonym, po zakończeniu szkolenia, ankiet służących do oceny szkolenia,
wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, a po wypełnieniu ankiet przez osoby szkolone –
przekazania ich Zamawiającemu. Przekazanie ankiet Zamawiającemu winno nastąpić w terminie
do 3-go dnia po zakończeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 pkt 2;
10. rzetelnego opracowania i przygotowania merytorycznego materiałów szkoleniowych (egzemplarz
w celu powielenia), starannego wypełniania, uaktualniania i przechowywania dokumentów
administracyjnych związanych z realizacją projektu przez okres 10 lat, licząc od dnia jej przyznania
w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo;
11. udzielenia prawa wglądu do dokumentów związanych z realizowanym projektem,
w tym dokumentów finansowych na potrzeby monitoringu i kontroli
12. umożliwienia Zamawiającemu wykonania wszelkich niezbędnych czynności i działań, do których
przeprowadzenia zobowiązany jest Zamawiający poprzez umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym
a Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia).
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie czasu, w którym wykonuje zadania dla Zamawiającego, który
podał w karcie czasu pracy, do niewykonywania pracy dla innych projektów lub Zamawiających
(Załącznik nr 2). W celu ewentualnego zweryfikowania tych informacji, na żądanie Zamawiającego,
zobowiązuje się do przedstawienia kart czasu pracy dla innych projektów z równoważnych okresów
rozliczeniowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powyższym zakresie, zobowiązany
jest do naprawienia szkód (na zasadach ogólnych) szkody poniesionej przez Zamawiającego.
2. W związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do poddania kontroli
dokonywanej przez Instytucję Zarządzającą - Departament Zarządzania Europejskim Funduszem
Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Zamawiającego lub inne uprawnione
podmioty, w tym:
a) zapewnienia wglądu we wszystkie dokumenty, w tym elektroniczne, związane z realizacją
umowy, włączając dokumenty księgowe,
b) umożliwienia uprawnionym podmiotom przeprowadzenia czynności kontrolnych, w tym
dostępu do swojej siedziby i np. miejsca realizacji zadań.
3. Brak przekazania Zamawiającemu prawidłowej, kompletnej, i rzetelnej dokumentacji szkoleniowej
stanowić będzie rażące naruszenie warunków umownych uprawniających Zamawiającego
do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia albo do odstąpienia od Umowy.
4. W każdym przypadku nieprzekazania kompletnej dokumentacji Zamawiającemu wyłącza prawo
Wykonawcy do domagania się zapłaty wynagrodzenia o jakim mowa w § 5. do czasu przedłożenia
dokumentacji szkoleniowej zgodnie z treścią Umowy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
§5
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, nie
podlegające podwyższeniu w trakcie obowiązywania umowy na: kwotę ................... zł (słownie
złotych: ....................................) za 1 godzinę szkolenia, tj. łącznie ............................ zł (słownie
złotych: .....................................) dla ........ godzin. Kwota podlega opodatkowaniu stawką
zwolnioną*. Do faktury/rachunku* za szkolenie Wykonawca zobowiązuje się dołączyć dokumentację
(oryginały) określoną w § 3 pkt. 6 niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie określone niniejszą umową jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi
wynagrodzenie za całość usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy, w tym także zawiera
w sobie wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich do utworów, które powstaną w związku
z wykonywaniem niniejszej umowy.
3. Faktura/rachunek* będzie płatna/-y* w terminie 14 dni od dnia jej/jego* doręczenia
Zamawiającemu wraz z dokumentami określonymi w § 3 pkt 6, na podstawie protokołu odbioru
zadania, przyjęcia wykonanych prac, w ramach posiadanych środków finansowych przekazanych na
realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne z wyodrębnionego rachunku bankowego
przeznaczonego do obsługi projektu szkoleniowego finansowanego ze środków publicznych w
ramach POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
* niepotrzebne skreślić
§6
1. Wszelkie zdarzenia czy okoliczności, które mogą skutkować niewykonaniem bądź opóźnionym
wykonaniem usług koniecznych do pomyślnego i terminowego ukończenia szkoleń, winny być
niezwłocznie zgłoszone Zamawiającemu.
2. W przypadku niedotrzymania terminu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz
Zamawiającego, kary umownej w wysokość 0,5 % kwoty łącznego wynagrodzenia określonego
w § 5 pkt.1. za każdy dzień opóźnienia.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający
może odstąpić od Umowy ma prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% kwoty
łącznego wynagrodzenia określonego w § 5 pkt.1.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z jego należności
wynikających z faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Zapłata kary umownej nie wyłącza obowiązku zapłaty odszkodowania uzupełniającego,
w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa wysokość kary umownej.
§7
W okresie obowiązywania umowy, w zakresie realizacji i dochowywania jej postanowień:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli Wykonawcy;
2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz
udostępnić niezbędne dokumenty.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
§8
Wykonawca nie może zawierać żadnych umów czy porozumień, które uniemożliwiałyby realizację
niniejszej umowy, a w szczególności umów, które stwarzałyby konflikt interesów bądź też
uniemożliwiałby należyte reprezentowanie interesów Zamawiającego. Wykonawca nie może
przekazać do realizacji prac objętych przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom.
§9
1. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem niniejszej umowy Wykonawca stworzy utwór
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, mają
zastosowanie postanowienia niniejszego paragrafu.
2. W ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, Wykonawca każdorazowo
po przekazaniu Zamawiającemu utworów, o których mowa w ust. 1, przeniesie na Zamawiającego
wszelkie majątkowe prawa autorskie do tych utworów, przy uwzględnieniu wszelkich pól
eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. „o prawie autorskim i prawach
pokrewnych”.
Przeniesienie praw autorskich majątkowych obejmie tylko i wyłącznie utwory przygotowane
celowo do realizacji przedmiotu niniejszej umowy i nie dotyczy materiałów zawodowych
programów państwowych czy też materiałów obejmujących wytyczne odpowiednich instytucji oraz
materiałów szkoleniowych i programów szkoleniowych wykorzystywanych w bieżącej działalności
szkoleniowej prowadzonej przez Wykonawcę (w tym zakupionych gotowych publikacji).
Zamawiający jest w szczególności uprawniony do rozporządzania i korzystania utworów na polach
eksploatacji obejmujących:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - tworzenie egzemplarzy utworu przy pomocy dowolnych
technik, w tym drukowania, reprografii, zapisu magnetycznego, nagrań magnetofonowych,
technik cyfrowych, na dowolnych nośnikach w tym w szczególności kasetach video, CD-romach,
DVD, dyskietkach,
b) wprowadzanie do pamięci komputera,
c) w zakresie obrotu oryginałem utworu lub jego egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu,
użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy,
d) publiczne wykonanie, wystawienie, odtwarzanie, udostępnienie w Internecie lub innych
sieciach informatycznych, wyświetlanie, nadawanie oraz inne publiczne udostępnianie w taki
sposób, że dowolna osoba w wybranym miejscu i czasie może mieć do niego dostęp,
e) dokonywanie skrótów i zmian w utworze,
f) dokonywanie przeróbek utworu i jego części,
g) łączenie utworu albo jego części z innymi utworami.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje również zezwalanie Zmawiającemu
na wykonanie zależnego prawa autorskiego.
4. Do dnia przeniesienia autorskich praw majątkowych Wykonawca wykonuje je wyłącznie dla celów
Projektu.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
§ 10
1. Strony zobowiązują się do bezwzględnego zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych
w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniania ich osobom trzecim, zarówno w czasie
trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu.
2. Każda ze Stron może ujawnić informacje, o których mowa w ust. 1 za zgodą drugiej Strony
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w przypadkach określonych
bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Strony są odpowiedzialne za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów i materiałów,
związanych z realizowanym przedmiotem umowy, tak aby w żaden sposób nie były dostępne dla
osób postronnych.
§ 11
1. Strony ustalają, że w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiającemu
przysługuje prawo niezwłocznego rozwiązania umowy.
2. O stwierdzeniu niewypełnienia warunków umowy Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić
Wykonawcę na piśmie.
3. Za rażące naruszenie umowy uważa się w szczególności:
1) niedotrzymanie terminu realizacji szkolenia,
2) zatrudnienia przy realizacji umowy kadry nie posiadającej wymaganych kwalifikacji, zgodnie
ze złożoną ofertą,
3) niezrealizowanie programu szkolenia lub nienależyte, czyli niezgodne ze złożoną ofertą,
realizowanie programu szkolenia,
4) niedotrzymanie terminów dostarczenia dokumentacji szkolenia, o których mowa w w/w
umowie,
5) nie prowadzenie lub niekompletne prowadzenie dokumentacji, o której mowa w w/w umowie.
§ 12
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności
§ 13
Sprawy sporne wynikające na tle stosowania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd
Rejonowy w Olsztynie.
§ 14
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
Integralnymi składnikami umowy są:
1) harmonogram usługi – dołączony do w/w umowy przez Wykonawcę,
2) oświadczenie dotyczące § 4 pkt 1,
3) oferta,
4) wzór zaświadczenia / świadectwa, certyfikatu, dyplomu, itp./ lub innego dokumentu potwierdzającego
ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji uzgodniony z Zamawiającym – dołączony do w/w umowy
przez Wykonawcę,
Wykonawca:
Zamawiający:
.........................................
.........................................
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
Załącznik Nr 2
Oświadczenie
Ja, ................................, oświadczam, że jestem/nie jestem* zaangażowana/zaangażowany* w
realizację projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach Narodowej Strategii Spójności
2007-20131.
Wykaz projektów (wypełnić, jeśli dotyczy):
L.p.
Nazwa projektu
Priorytet
Działanie
Poddziałanie
Funkcja
w projekcie
Zaangażowanie
etatu (jeśli jest to
umowa o pracę)
Wymiar
godzin (jeśli
jest to
umowa
cywilnoprawna)
1.
2.
3.
.........................................
(miejsce, data)
…..…………………………….
(Czytelny podpis)
Jednocześnie zobowiązuję się do przedłożenia Okręgowemu Przedsiębiorstwu GeodezyjnoKartograficznemu Sp. z o.o. w Olsztynie zaktualizowanego wykazu projektów w momencie zmiany
stanu zaangażowania przedstawionego powyżej w terminie 14 dniu roboczych.
................................
(miejsce, data)
1
…..…………………………….
(Czytelny podpis)
niepotrzebne skreślić
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie umowa: UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 z dn. 18.08.2011 r.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65, fax 89 527 49 19
e-mail: [email protected]
Download