Histologia Układ Moczowy - histologia zabrze - ludi.lg

advertisement
Histologia Układ Moczowy.doc
(87 KB) Pobierz
Układ moczowy
Zadaniem układu moczowego jest wytwarzanie i wydalanie moczu a wraz z nim toksycznych
metabolitów. Układ moczowy składa się z nerek, moczowodów, pęcherza moczowego i cewki
moczowej. Nerki zaangażowane są w oczyszczanie krwi z końcowych produktów metabolizmu i
wytwarzanie moczu, ponadto uczestniczą w utrzymywaniu homeostazy organizmu, właściwego
składu i ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych a także produkcji związków o działaniu
hormonalnym. Natomiast pozostałe odcinki do których należą moczowody, pęcherz moczowy i
cewka moczowa, stanowią jedynie drogi wyprowadzające mocz poza organizm.
W skład nerek wchodzą:
 nefrony (miąższ)
 tkanka śródmiąższowa
 tkanka łączna właściwa luźna
● naczynia krwionośne i limfatyczne
Elementy strukturalne nefronów:
 kłębuszki nerkowe
 kanaliki proksymalne
- cewki kręte I rzędu
- odcinki grube ramienia zstępującego pętli Henlego
 kanaliki pośrednie ( część cienka pętli Henlego)
 kanaliki dystalne
- odcinki grube ramienia wstępującego pętli Henlego
- cewki kręte II rzędu
Odcinki odprowadzające mocz
wewnątrznerkowe
● cewki zbiorcze i przewody brodawkowe
 kielichy nerkowe (mniejsze i większe)
 miedniczka nerkowa
zewnątrznerkowe
 moczowody
 pęcherz moczowy
 cewka moczowa
Ciałko nerkowe zbudowane jest z kłębuszka naczyniowego i torebki Bowmana, w której
wyróżniamy blaszkę trzewną i ścienną. Pomiędzy blaszkami występuje jama torebki kłębka do
której spływa przesącz kłębuszkowy, zwany moczem pierwotnym. Kłębek naczyniowy utworzony
jest z pętli naczyń włosowatych uczestniczących w filtracji krwi.
Kanalik proksymalny wysłany jest nabłonkiem jednowarstwowym sześciennym, który bierze udział
w resorbcji zwrotnej wody, aminokwasów, glukozy, witamin i elektrolitów.
Kanalik pośredni wysłany jest nabłonkiem jednowarstwowym płaskim. Odpowiedzialny jest za
wytworzenie gradientu hiperosmotycznego umożliwiającego zagęszczanie moczu.
Kanalik dystalny wysłany jest nabłonkiem jednowarstwowym sześciennym. Komórki nabłonka
uczestniczą w resorbowaniu jonów sodu, wody i utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowozasadowej. Funkcja kanalika jest ściśle związana z działaniem na komórki nabłonka aldosteronu.
Odcinki odprowadzające mocz posiadają podobną budowę warstwową, w której wyróżnia się: błonę
śluzową zbudowaną z tkanki łącznej włóknistej, błonę mięśniową zbudowaną z komórek
mięśniowych gładkich i błony dodatkowej zbudowanej z tkanki łącznej włóknistej. Błona śluzowa
pokryta jest nabłonkiem przejściowym o specyficznej budowie. Wierzchnią warstwę komórek
pokrywa błona zbudowana z białek odpornych na kontakt z hyperosmotycznym moczem
ostatecznym.
Najważniejszymi procesami zachodzącymi w nefronie w związku z powstawaniem moczu są:
filtracja, resorbcja i sekrecja, polegająca na przenikaniu substancji chemicznych do pramoczu nie z
naczyń włosowatych kłębka tylko z tkanek otaczających poszczególne odcinki kanalików.
Nerki uczestniczą ponadto w syntezie i uwalnianiu niektórych hormonów np. erytropoetyny i
prostaglandyn.
UKŁAD MOCZOWY
WPROWADZENIE
Zadaniem układu moczowego jest wytwarzanie i wydalanie moczu, a wraz z nim toksycznych
metabolitów. Układ moczowy składa się z nerek, moczowodów, pęcherza moczowego i cewki
moczowej. Nerki zaangażowane są w oczyszczanie krwi z końcowych produktów metabolizmu i
wytwarzanie moczu, ponadto uczestniczą w utrzymywaniu homeostazy organizmu, właściwego
składu i ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych a także produkcji związków o działaniu
hormonalnym. Natomiast pozostałe odcinki do których należą moczowody, pęcherz i cewka
moczowa stanowią jedynie drogi wyprowadzające mocz poza organizm.
W rozwoju embrionalnym układ moczowy powstaje się z dwóch zawiązków: mezodermalnego i
entodermalnego.
Nerki wywodzą się z części pasma środkowego komórek mezodermy, z którego powstaje zawiązek
nerkotwórczy oraz moczowodowy. Pierwszy z nich rozwija się z 31 i 32 pary nefrotomów zanercza
i jest źródłem kanalików nerkowych. Drugi z nich powstaje z części nefrotomów śródnercza. Z tego
zawiązka rozwijają się cewki zbiorcze i przewody brodawkowe, kielichy nerkowe, miedniczki
nerkowe a także moczowody.
Pęcherz moczowy i cewka moczowa wywodzą się z końcowego odcinka jelita ogonowego
rozwijającego się z zawiązka entodermalnego.
NERKI
Nerki są parzystym narządem jamy brzusznej położonym zewnątrzotrzewnowo. Należą do najsilniej
unaczynionych organów. Kształt nerek jest fasolowaty z wyraźnie zaznaczonym brzegiem
wypukłym i wklęsłym, ten ostatni określamy mianem wnęki . Jest to miejsce w którym do nerek
wchodzą tętnice i nerwy, a opuszczają narząd moczowód i żyły. Każda nerka jest otoczona od
zewnątrz torebką zbudowaną z tkanki łącznej włóknistej, którą dodatkowo wzmacnia gruby pokład
tkanki tłuszczowej zwany torebką tłuszczową, pozwalający utrzymać nerki we właściwym
położeniu.
Pod torebką znajduje się właściwa masa narządu zbudowana z tzw. zrębu w którym należy
wyróżnić:
1. tkankę łączną właściwą luźną
2. tkankę śródmiąższową
3. naczynia krwionośne i limfatyczne oraz
4. miąższ nerki, składający się z nefronów, będących podstawowymi jednostkami
strukturalnymi i czynnościowymi nerek.
Każda nerka jest podzielona na część korową i rdzenną. Kora zajmuje obszar nerek, w których
zlokalizowane są ciałka nerkowe i odcinki kręte nefronów (tzw. labirynty kory). Wymienione
struktury odpowiedzialne są za widoczną makroskopowo ziarnistą strukturę kory. Kora stanowi
zewnętrzną warstwę części wypukłej nerki, jednak jej fragmenty wnikają pomiędzy piramidy
nerkowe rdzenia w postaci tzw. słupów nerkowych. Rdzeń nerki zbudowany jest z odcinków
nefronów układających się równolegle względem siebie, czyli pętli Henlego i przewodów
zbiorczych. Skupiają się one w stożkowate struktury zwane piramidami nerkowymi (od 8 do 18).
Powierzchnie boczne i podstawy stożków stykają się z korą. Szczyty piramid zwrócone są w
kierunku miedniczki nerkowej, gdzie wpuklają się w obręb kielichów nerkowych mniejszych
tworząc brodawki nerkowe. Na powierzchni każdej z nich występuje około 25 otworów, będących
miejscem ujścia cewek zbiorczych.
Funkcje nerek
● filtracja osocza i usuwanie szkodliwych końcowych produktów metabolizmu(np.
mocznika, kreatyniny, kwasu moczowego) oraz ksenobiotyków
● wytwarzanie i zagęszczanie moczu pierwotnego
● regulacja poziomu płynów ustrojowych i ciśnienia krwi / utrzymywanie stałego poziomu płynów
ustrojowych
● regulacja stężenia we krwi składników mineralnych
● utrzymywanie prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej
● produkcja i uwalnianie niektórych hormonów np. erytropoetyny i prostaglandyn
● wytwarzanie aktywnej formy witaminy D
NEFRON
Jest podstawową jednostką zarówno strukturalną jak i czynnościową nerki. Każda nerka posiada od
1 do 3 milionów nefronów. Początkowym odcinkiem nefronu jest kłębuszek nerkowy. Wszystkie
kłębuszki zlokalizowane są w części korowej nerki. W ich pobliżu rozpoczyna się kolejny odcinek
zwany kanalikiem krętym I rzędu, który następnie przechodzi w pętlę Henlego, posiadającą kształt
wydłużonej litery U o dwóch ramionach: zstępującym, które kieruje się ku części rdzennej nerki, a
następnie zagina się powracając do części korowej w okolice kłębuszków jako ramię
wstępujące. Długość pętli jest kryterium podziału nefronów na: korowe i przyrdzeniowe.
● Nefrony korowe posiadają krótką pętle, której ramiona zaginają się mniej więcej w połowie
warstwy rdzennej. Część cienka pętli stanowi jedynie krótki odcinek leżący w obrębie ramienia
zstępującego. Niektóre nefrony pozbawione są tego fragmentu. Ciałka nerkowe zlokalizowane są w
zewnętrznej warstwie kory.
● Nefrony przyrdzeniowe posiadają ciałka w strefie kory graniczącej z rdzeniem i długie pętle,
których ramiona zaginają się w okolicy przybrodawkowej. Tego typu nefrony stanowią około 20%.
Pętle nefronów umożliwiają efektywne odzyskiwanie wody, co jest zjawiskiem szczególnie
istotnym z punktu widzenia oszczędnej gospodarki wodnej organizmów lądowych. Końcowy
odcinek ramienia wstępującego przechodzi w kolejny kręty odcinek tzw. kanalik kręty II rzędu.
W związku z odmienną budową histologiczną nefron można podzielić na następujące części:
● kłębuszek nerkowy (ciałko nerkowe)
● kanalik proksymalny
● kanalik pośredni
● kanalik dystalny
Podstawową funkcją nefronów jest wytwarzanie moczu pierwotnego i jego przemiana w mocz
ostateczny.
KŁĘBUSZEK NERKOWY
Kłębuszek nerkowy posiada kształt kulisty o średnicy około 200 μm. Jest zbudowany z kłębuszka
naczyniowego i otaczającej go tzw. torebki Bowmana, w której wyróżniamy blaszkę trzewną oraz
ścienną. Blaszka trzewna pokrywa od zewnątrz naczynia włosowate i leży na błonie podstawnej
śródbłonka naczyń. Blaszka ścienna otacza całe ciałko nerkowe i zbudowana jest z nabłonka
jednowarstwowego płaskiego. Pomiędzy blaszkami znajduje się jama torebki kłębka tzw. przestrzeń
moczowa do której spływa przefiltrowany izoosmotyczny mocz pierwotny. W ciałku nerkowym
można wyróżnić dwa bieguny: górny - biegun naczyniowy oraz dolny - biegun moczowy. Biegun
naczyniowy jest miejscem wejścia tętniczki doprowadzającej i wyjścia tętniczki odprowadzającej.
Tętniczka doprowadzająca przechodzi w obrębie kłębka w sieć naczyń włosowatych utworzonych z
kilkudziesięciu pętli, które ponownie łączą się w tętniczkę odprowadzającą, opuszczającą biegun
naczyniowy. Ten typ połączenia naczyniowego nosi nazwę sieci dziwnej. Średnica tętniczki
odprowadzającej jest mniejsza od tętniczki doprowadzającej, co sprawia, że w naczyniach
włosowatych kłębuszka panuje wysokie ciśnienie krwi, będące siłą napędową filtracji. Na
przeciwległym biegunie położony jest biegun moczowy, w którym blaszka ścienna kłębuszka
zwężając się kielichowato przechodzi w część krętą kanalika proksymalnego.
Elementy strukturalne kłębuszka nerkowego
1. Komórki śródbłonka. Pokrywają od strony światła naczynia włosowate. Są to komórki płaskie
z jądrem wpuklającym się do światła naczynia. Posiadają cienką cytoplazmę, w obrębie
której stwierdza się obecność licznych szczelinowatych otworów o średnicy około 80 nm zwanych
fenestracjami. Umożliwiają one / ułatwiają /przepływ płynnych składników krwi do jamy torebki
kłębka. Komórki spoczywają na błonie podstawnej o budowie ciągłej.
2. Podocyty. Są komórkami blaszki trzewnej torebki Bowmana. Cechą charakterystyczną budowy
tych komórek są liczne nóżkowate wypustki cytoplazmy oddalone od siebie o 20-30nm, które
spoczywają na błonie podstawnej i oplatają nimi pętle naczyń włosowatych. Błona podstawna jest
więc wspólna zarówno dla podocytów jak i komórek śródbłonka. Pomiędzy wypustkami podocytów
rozpościerają się szczeliny filtracyjne pokryte tzw. białkową przeponą.
3. Błona podstawna. Jest znacznie grubsza w porównaniu z innymi naczyniami włosowatymi,
ponieważ powstaje w wyniku złączenia się dwóch blaszek podstawnych. Na zewnętrznej
powierzchni spoczywają wypustki podocytów, na wewnętrznej - komórki śródbłonka naczyń
włosowatych kłębka. Błona podstawna posiada trzy warstwy:
 środkową - ciemną, w której stwierdza się obecność białka kolagenu typu IV. Włókna kolagenu
tworzą sieć działającą jako bariera fizyczna dla dużych cząsteczek, próbujących przeniknąć z krwi
do moczu pierwotnego.
 dwie zewnętrzne - jasne, w których występują związki o charakterze polianionów.
Taka budowa błony podstawnej zabezpiecza organizm przed utratą substancji
wielkocząsteczkowych i elementów morfotycznych krwi do pramoczu.
Składniki błony podstawnej wykazują silne właściwości antygenowe, co ma istotne znaczenie we
właściwym doborze dawcy przy przeszczepianiu nerek.
4. Mezangium. Jest strukturą stanowiącą element podporowy kłębuszka nerkowego. Zbudowane
jest z komórek łącznotkankowych oraz bezkomórkowej macierzy mezangialnej. Komórki są kształtu
nieregularnego, posiadają liczne wypustki, a cytoplazma zawiera filamenty przypominające budową
białko kurczliwe miozynę. Komórki wykazują zdolności proliferacyjne i fagocytarne, ponadto
produkują kolagen będący składnikiem macierzy. Komórki nie kontaktują się zarówno ze światłem
naczyń włosowatych kłębka jak i jamą torebki. Macierz mezangium jest przedłużeniem blaszki
jasnej wewnętrznej błony podstawnej.
>funkcje mezangium
- rola podporowa dla naczyń kłębka
- regulacja przepływu krwi przez naczynia włosowate kłębka - dzięki
zdolnością kurczliwym komórki mogą zmieniać szerokość światła naczyń włosowatych
- fagocytarna - niszczenie kompleksów antygen-przeciwciało, pochłanianie cząstek, które
przedostają się poza światło naczyń włosowatych w wyniku filtracji.
5. Blaszka ścienna torebki Bowmana. Zbudowana ze ściśle przylegających do siebie komórek
nabłonka jednowarstwowego płaskiego, spoczywającego na błonie podstawnej.
BARIERA FILTRACYJNA
Jest strukturą uczestniczącą w filtracji krwi i powstawaniu moczu pierwotnego. Morfologicznie jest
zbudowana z trzech warstw:
● komórek śródbłonka, posiadających w cytoplazmie liczne pory
● grubej błon podstawnej, będącej jedyną ciągłą warstwą błony filtracyjnej.
Jest
ona wytworem zarówno komórek śródbłonka jak i podocytów.
● przepon szczelin filtracyjnych zlokalizowanych pomiędzy wypustkami podocytów.
Powstawanie ultraprzesączu
Przez nerki przepływa 20% całkowitej objętości krwi w ciągu minuty. Filtracja zachodzi w
kłębuszkach nerkowych.. Wysokie ciśnienie krwi w naczyniach włosowatych kłębuszka ułatwia
przechodzenie płynnej zawartości naczyń przez barierę filtracyjną do jamy torebki kłębka. W ciągu
doby powstaje około 150 litrów moczu pierwotnego. 99% przesączu ulega wchłanianiu zwrotnemu
w cewkach nerkowych, pozostała ilość zostaje wydalona z organizmu w postaci moczu
ostatecznego. Błona filtracyjna jest nieselektywna. W warunkach fizjologicznych nie przepuszcza
cząstek o masie większej niż 69 000. W związku z powyższym w przefiltrowanej frakcji
osocza znajdują się małe cząsteczki jak cukry proste, aminokwasy, kwas moczowy, kreatynina,
mocznik, elektrolity i niewielka ilość białek niskocząsteczkowych ( głównie albumin ). Mocz
pierwotny jest izoosmotyczny z osoczem tzn. posiada identyczne stężenie jak płyny ustrojowe.
KANALIK PROKSYMALNY (BLIŻSZY)
Część ścienna torebki Bowmana na biegunie moczowym ciałka nerkowego zwęża się kielichowato
przechodząc w część krętą kanalika proksymalnego o długości ok. 14 mm. Kolejny odcinek posiada
przebieg prosty i należy do początkowego ramienia zstępującego pętli Henlego. Kanalik
proksymalny jest najdłuższym odcinkiem nefronu. Pokryty jest nabłonkiem jednowarstwowym
sześciennym. Od strony światła kanalika komórki wytwarzają palczaste wypustki
cytoplazmatyczne zwane mikrokosmkami (in. rąbek szczoteczkowy), które zwiększają
powierzchnię chłonną. W związku z jego obecnością nieostre są granice pomiędzy szczytową
częścią komórek a światłem kanalika. Zatarte są także granice pomiędzy poszczególnymi
komórkami, ponieważ wzajemnie zazębiają się. Komórki posiadają kuliste jądro, liczne
mitochondria i lizosomy a także dobrze rozwinięty Aparat Golgiego. Mikrokosmki wykazują
aktywność fosfatazy zasadowej, której obecność wskazuje na intensywną funkcję resorpcyjną tej
części kanalika ( jest jednym z enzymów uczestniczących w transporcie ). Podstawna powierzchnia
komórek posiada liczne wpuklenia błony, pomiędzy którymi ustawiają się pionowo
wąskie mitochondria co w mikroskopie optycznym daje efekt prążkowania.
Funkcja kanalika proksymalnego
W kanaliku proksymalnym odbywa się tzw. resorbcja zwrotna obligatoryjna (in. obowiązkowa ). Z
pramoczu komórki nabłonka kanalika resorbują wodę, jony sodu i chloru, aminokwasy, glukozę,
witaminy i proteiny o małej masie cząsteczkowej.
KANALIK POŚREDNI
Jest odcinkiem nefronu o najmniejszej średnicy. Rozpoczyna się na ramieniu zstępującym pętli
Henlego i stanowi go część cienka pętli. Cewkę pokrywa nabłonek jednowarstwowy płaski o silnie
spłaszczonych komórkach, których jądra wpuklają się do światła kanalika. Kanalik pośredni
odpowiedzialny jest za wytworzenie gradientu hiperosmotycznego umożliwiającego zagęszczanie
moczu.
KANALIK DYSTALNY
Zbudowany jest z odcinka prostego stanowiącego końcowe ramię pętli Henlego ( tzw. część gruba
pętli ) oraz odcinka krętego ( tzw. kanalik kręty II rzędu o długość 5 mm ). Kanalik dystalny
pokrywa nabłonek jednowarstwowy sześcienny. Grupa komórek nabłonka części krętej w pobliżu
ciałka nerkowego przekształca się w nabłonek jednowarstwowy walcowaty i nosi nazwę plamki
gęstej. W porównaniu z kanalikiem krętym I rzędu, kanalik II rzędu jest krótszy, węższy i mniej
kręty ponadto posiada regularne światło, co należy powiązać z obecnością niewielkiej ilości
mikrokosmków. W części podstawnej występuje znacznie mniej wpukleń błony komórkowej. Jądra
komórek są gęściej ułożone, a cytoplazma wybarwia się słabiej.
Funkcja kanalika dystalnego
W kanaliku dystalnym odbywa się tzw. resorbcja fakultatywna, zależna od aktualnych potrzeb
organizmu. Uczestniczy w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej i zagęszczaniu moczu.
Sekrecja kanalikowa
Nie wszystkie składniki osocza przedostają się do moczu pierwotnego w wyniku filtracji. Niektóre z
nich przenikają z naczyń i tkanki otaczającej bezpośrednio do kanalików nefronu. Jest to
proces polegający na aktywnym usuwaniu do moczu pierwotnego zbędnych substancji jak
np. produktów katabolizmu hormonów i unieczynniania leków.
KANALIKI ZBIORCZE
Kanaliki zbiorcze stanowią system rozgałęzionych kanalików o długości ok. 45 mm każdy, do
których uchodzą cewki kręte II rzędu. W części sąsiadującej z nefronem kanaliki wysłane są
nabłonkiem jednowarstwowym sześciennym, który w miarę zbliżania się do miedniczki nerkowej
staje się walcowaty. Końcowe odcinki cewek zbiorczych określamy mianem przewodów
brodawkowatych. Pomiędzy poszczególnymi komórkami występują połączenia ścisłe
uniemożliwiające transport wody.
Woda może przemieszczać się jedynie przez specjalne kanały tzw. akwapory, których białkowe
prekursory elementów budowy gromadzone są w pęcherzykach cytoplazmatycznych. Pod wpływem
ADH (wazopresyny) przemieszczają się one w kierunku części szczytowych błon komórkowych, do
których następnie zostają wbudowane. Wówczas ściana cewek staje się przepuszczalna dla
wody. Funkcjonowanie pozostałych kanałów wodnych nefronu jest niezależne od ADH.
W obrębie nabłonka wyróżniamy dwa podstawowe typy komórek.
- komórki jasne
-
komórki ciemne
Zagęszczanie moczu
W ciągu doby powstaje około 180 litrów przesączu kłębuszkowego, który jest izoosmotyczny
względem osocza . 99% przesączu ulega wchłanianiu zwrotnemu w cewkach nerkowych, natomiast
pozostała ilość zostaje wydalona w postaci hypertonicznego moczu ostatecznego.
W kanaliku proksymalnym zachodzi odzyskiwanie zarówno wody jak i NaCl, w związku z tym
mocz opuszczający światło kanalika jest izoosmotyczny. Kolejnym odcinkiem jest cewka cienka,
której dwa ramiona – zstępujące i wstępujące charakteryzują się różną przepuszczalnością dla wody
i soli mineralnych. Ramię zstępujące jest przepuszczalne dla wody, natomiast nieprzepuszczalne dla
NaCl. W ramieniu wstępującym jest akurat odwrotnie, przepuszczane są przez ścianę kanalika jony
sodu i chloru, które koncentrują się w tkance śródmiąższowej otaczającej kanalik. I to one stanowią
tzw. siłę napędową odzyskiwania wody z kanalika zstępującego. W końcowym odcinku ramienia
zstępującego powstaje silnie hypertoniczny mocz, który na skutek przenikania NaCl poza kanalik w
części wstępującej staje się w końcowym jej odcinku hipoosmotyczny. Kolejny etap zagęszczania
zachodzi w cewce kanalika dystalnego, w którym pod wpływem aldosteronu uwalnianego z kory
nadnerczy dochodzi do zwiększenia resorbcji NaCl i wody. Kolejny odcinek – cewka zbiorcza, jest
przepuszczalna tylko dla wody, ale jedynie w obecności hormonu ADH. Konsekwencją tych
wszystkich procesów jest wytworzenie hypertonicznego moczu ostatecznego, który spływa do
kielichów nerkowych i kolejnymi przewodami wyprowadzany jest poza organizm.
APARAT PRZYKŁĘBKOWY
Stanowi grupę komórek zlokalizowaną przy biegunie naczyniowym kłębuszka nerkowego.
Elementy komórkowe aparatu przykłębkowego:
1. Komórki mioidalne (zwane również komórkami przykłębuszkowymi, ziarnistymi lub JG).
Zlokalizowane są głównie w ścianie tętniczki doprowadzającej. Cytoplazma komórek
zawiera enzym proteolityczny - reninę, uczestniczącą w regulacji ciśnienia krwi.
2. Komórki plamki gęstej. Stanowi grupę komórek części prostej kanalika dystalnego
przylegającą do bieguna naczyniowego kłębka. Są one wyższe, jaśniejsze i znacznie ściślej
upakowane niż pozostałe komórki kanalika. Pełnią funkcje osmoreceptorów reagując na
stężenie jonów sodu.
3. Komórki mezangium pozakłębkowego. Położone są w trójkącie jaki tworzą tętniczki
doprowadzające, odprowadzające oraz u podstawy plamka gęsta. Należą do komórek tkanki
łącznej. Prawdopodobnie pośredniczą w przekazywaniu informacji między
osmoreceptorami plamki gęstej a komórkami mioidalnymi.
Funkcja aparatu przykłębkowego
Elementy komórkowe aparatu przykłębkowego pełnią funkcje zarówno endokrynne jak i
receptorowe. Komórki mioidalne uczestniczą w produkcji enzymu proteolitycznego reniny. Związek
ten od białka osoczowego α-2-globuliny odrywa peptyd tzw. angiotensynę I, która przekształca się
w angiotensynę II, ta z kolei pobudza korę nadnerczy do wydzielania aldosteronu, który stymuluje
resorbcje jonów sodu i wody z moczu pierwotnego w kanaliku dystalnym.
Tkanka śródmiąższowa
Wypełnia przestrzeń nerki zawartą pomiędzy poszczególnymi elementami nefronu, naczyniami
krwionośnymi i limfatycznymi. Utworzona jest przez komórki i substancję międzykomórkową.
Komórki wykazują zdolności fagocytarne, ponadto wytwarzają substancje hormonalne jak np.
erytropoetynę i prostaglandyny. Macierz wypełniająca przestrzeń pomiędzy komórkami zbudowana
jest z luźnej substancji białkowo-glikoproteidowej, w której rozproszone są włókna kolagenowe
oraz krople lipidów. Tkanka śródmiąższowa przede wszystkim występuje w części rdzennej,
natomiast w obrębie kory zajmuje niewielką przestrzeń.
UNACZYNIENIE NEREK
Przez wnękę wnika do narządu tętnica nerkowa, która rozgałęzia się w obrębie miąższu na szereg
naczyń zwanych tętnicami płatowymi. Dochodzą one do granicy kory i rdzenia, gdzie zaginają się
mniej więcej pod kątem prostym i przechodzą w tętnice łukowate biegnące równolegle do
powierzchni nerki. Od tętnic łukowatych po stronie części rdzennej odchodzą tętniczki proste
prawdziwe, natomiast od strony kory odchodzą w równych odstępach tętnice międzypłacikowe i
kierują się do powierzchni narządu, gdzie kończą się pod torebką tętniczkami podtorebkowymi. Te
ostatnie przechodzą w splot naczyń włosowatych. Tętnice międzypłacikowe oddają bocznie na
całym swoim przebiegu tętniczki doprowadzające krew do kłębka, które wchodząc do ciałek
nerkowych rozgałęziają się na naczynia włosowate uczestniczące w procesie filtracji osocza krwi.
Tętniczki odprowadzające krew z kłębka w przypadku nefronów korowych dzielą się na szereg
naczyń włosowatych, które przebiegają w tkance między kanalikami. Natomiast w nefronach
przyrdzeniowych oddają tętniczki proste rzekome kierujące się do rdzenia.
...
Plik z chomika:
ludi.lg
Inne pliki z tego folderu:

Histologia Tkanka Nerwowa.doc (74 KB)
 6 Gruczoły.rtf (90 KB)
 2.4 Układ Oddechowy(4.3).doc (61 KB)
 Układ chłonny.RW.doc (2007 KB)
 8 Gonady, narządy zmysłów.rtf (71 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski
atlasy
Histologia - Ostrowski
 pytania
 sawik - pytania
 szkiełka




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download