Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY PRZEDMIOT

advertisement
Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w roku 2016 w projekcie
pt.: „Razem w lepszą Przyszłość”
PRZEDMIOT
współfinansowanym przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w zakresie zadania nr Zadanie 2
– GOPS Milówka
POSTĘPOWANIA
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce
34-360 Milówka, ul. Jana Kazimierza 121
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
(pełna nazwa, adres, NIP, REGON,
telefon, faks, e-mail )
Dane dotyczące wpisu do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych
(numer wpisu, organ rejestrowy)
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni
bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania oferty
Zadanie 1
Koszt udziału całej grupy brutto (cyfrowo)
Koszt udziału całej grupy netto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby brutto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby netto (cyfrowo)
Zadanie 2
Koszt
udziału
całej
grupy
brutto
(cyfrowo)
Koszt udziału całej grupy netto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby brutto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby netto (cyfrowo)
___________________________________________________________________________
Projekt „Razem w lepszą Przyszłość”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zadanie 3
Koszt udziału całej grupy brutto (cyfrowo)
Koszt udziału całej grupy netto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby brutto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby netto (cyfrowo)
Zadanie 4
Koszt udziału całej grupy brutto (cyfrowo)
Koszt udziału całej grupy netto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby brutto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby netto (cyfrowo)
Zadanie 5
Koszt udziału całej grupy brutto (cyfrowo)
Koszt udziału całej grupy netto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby brutto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby netto (cyfrowo)
Zadanie 6
Koszt udziału całej grupy brutto (cyfrowo)
Koszt udziału całej grupy netto (cyfrowo)
___________________________________________________________________________
Projekt „Razem w lepszą Przyszłość”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Koszt udziału 1 osoby brutto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby netto (cyfrowo)
Zadanie 7
Koszt udziału całej grupy brutto (cyfrowo)
Koszt udziału całej grupy netto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby brutto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby netto (cyfrowo)
Zadanie 8
Koszt udziału całej grupy brutto (cyfrowo)
Koszt udziału całej grupy netto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby brutto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby netto (cyfrowo)
Zadanie 9
Koszt udziału całej grupy brutto (cyfrowo)
Koszt udziału całej grupy netto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby brutto (cyfrowo)
Koszt udziału 1 osoby netto (cyfrowo)
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczyć
harmonogram finansowo-rzeczowy realizowanej usługi, który musi zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego.
___________________________________________________________________________
Projekt „Razem w lepszą Przyszłość”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego, za składanie
fałszywych zeznań oświadczam, iż dane zawarte w dołączonych załącznikach są zgodne z prawdą.
Załączniki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
( data )
..........................................................
( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
___________________________________________________________________________
Projekt „Razem w lepszą Przyszłość”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik Nr 2
Oświadczenie
Nazwa wykonawcy
………………………..................................................................................................................................................
………………………..................................................................................................................................................
Adres
………………………..................................................................................................................................................
………………………..................................................................................................................................................
Składając ofertę organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych w roku 2016 w projekcie pt.: „Razem
w lepszą Przyszłość” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w zakresie zadania Zadanie 2 – GOPS Milówka oświadczam, że:

posiadam
uprawnienia
do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania (przedłożenie do oferty: aktualnego wpisu do rejestru instytucji
szkoleniowych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku
posiadania);

posiadam wiedzę i doświadczenie (przedłożenie do oferty: dokumentów potwierdzających posiadanie
przez Wykonawcę doświadczenia w wykonywaniu usług tego typu co przedmiot zamówienia, np.
referencje, opinie);

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
(przedłożenie dokumentów przed podpisaniem umowy: CV osób, które będą wykonywały przedmiot
zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniego wykształcenia);

znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

zapoznałem się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
oraz zobowiązuję się zrealizować usługę objętą niniejszym postępowaniem zgodnie z postanowieniami
w/w dokumentu pod rygorem zwrotu otrzymanego wynagrodzenia
………………………………
( data )
..........................................................
( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
___________________________________________________________________________
Projekt „Razem w lepszą Przyszłość”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Download