Jak zdobyć środki publiczne na informatyzację niektórych firm

advertisement
Jak zdobyć środki publiczne na informatyzację niektórych firm
prywatnych
Od 20 kwietnia 2005 r. aż do 21 lipca 2007 r. sukcesywnie wchodzą w życie poszczególne
artykuły ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 z późn.zm, zwanej dalej ustawą o informatyzacji),
określającej
m.in.
zasady
tworzenia
Planu
Informatyzacji
Państwa
i
projektów
informatycznych o publicznym zastosowaniu, a także zasady dostosowania i wymagania dla
systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi.
Ustawa dotyczy nie tylko przedsiębiorstw publicznych, ale również prywatnych, które
posiadają publiczne rejestry danych, np. firm medycznych, czyli tzw. niepubliczne zakłady
opieki zdrowotnej.
Regulacje ustawowe
Ustawa nakłada na te przedsiębiorstwa przede wszystkim obowiązek:

zgłoszenia odpowiednich danych do krajowej ewidencji,

dostosowania systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań
publicznych,

odpowiedniego prowadzenia rejestrów publicznych,

zapewnienia możliwości wymiany informacji w formie elektronicznej między
poszczególnymi podmiotami publicznymi.
Ustawa daje też prawo przygotowania projektów informatycznych i możliwość składania
wniosków o ich dofinansowanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji. Minister
ten może dofinansowywać przygotowanie lub realizację przez podmiot realizujący zadania
publiczne, na wniosek podmiotu publicznego:

projektów
informatycznych
o
publicznym
zastosowaniu
niebędących
ponadsektorowymi albo sektorowymi projektami informatycznymi;

przykładowego oprogramowania, o którym mowa w art. 13 ustawy, a także kodów
źródłowych takiego oprogramowania;

innych przedsięwzięć wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Dofinansowanie może być udzielone, jeżeli przedsięwzięcia, o których mowa,

służą realizacji celów określonych w Planie Informatyzacji Państwa,

są projektowane oraz realizowane z uwzględnieniem minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych lub minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w formie elektronicznej,

nie są finansowane ze środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem
jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Terminy składania wniosków, kryteria i tryb przeznaczania oraz rozliczania środków
finansowych przeznaczonych na dofinansowanie ww. przedsięwzięć, w tym:

sposób
oceny
wniosków
dotyczących
przedsięwzięć
przewidzianych
do
dofinansowania,

sposób oceny realizacji przedsięwzięć, zgodnie z warunkami określonymi w umowie,

sposób rozliczania przyznanych środków finansowych,

sposób dysponowania przyznanymi środkami finansowymi,

wzory wniosku oraz raportów z przebiegu realizacji przedsięwzięć i rozliczenia
przyznanych
środków
finansowych
określa
minister
właściwy
do
spraw
informatyzacji, w drodze rozporządzenia.
Kryteria, tryb przeznaczenia oraz rozliczenia środków na informatyzację
Zagadnienia te zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z 14 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 388, zwanym dalej rozporządzeniem).
Przepisy rozporządzenia stanowią, że przygotowanie lub realizacja przedsięwzięć mogą
być dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub z
niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Wnioski o
dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych, powodujące skutki finansowe dla tej
części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw informatyzacji,
przed ich złożeniem do właściwych instytucji określonych w przepisach odrębnych wymagają
jednak akceptacji ministra. W przypadku współfinansowania realizacji przedsięwzięć – wraz
z wnioskiem o dofinansowanie, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik do
omawianego rozporządzenia – składa się wniosek o dofinansowanie ze środków funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej, sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w
przepisach odrębnych. Pierwszy z wniosków rozpatruje się z uwzględnieniem kryteriów i
trybu określonych w tym rozporządzeniu, a złożony równocześnie wniosek o dofinansowanie
ze środków unijnych z uwzględnieniem kryteriów i trybu określonych w przepisach
odrębnych.
Wniosek
Przyznanie środków finansowych będzie następować na podstawie oceny wniosku złożonego
w ministerstwie przez podmiot publiczny lub przez podmiot upoważniony do występowania
w imieniu konsorcjum podmiotów publicznych. Jak już wspomniano, wzory wniosków są
załączone do rozporządzenia, ale koniecznie trzeba do nich dołączyć:
1) wykaz osób reprezentujących podmiot ubiegający się o dofinansowanie,
2) kalkulację kosztów związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięcia,
3) oświadczenie, że przygotowanie lub realizacja przedsięwzięcia nie są finansowane ze
środków budżetu państwa innych niż te, których dysponentem jest minister,
4) dokumenty potwierdzające, że podmioty publiczne ubiegające się o dofinansowanie
nie zalegają z wpłatami z tytułu należności budżetowych,
5) kopię umowy lub porozumienia o utworzeniu konsorcjum podmiotów publicznych,
określającego w szczególności podział zadań związanych z przygotowaniem lub
realizacją przedsięwzięcia pomiędzy członków konsorcjum, sposób finansowania tych
zadań oraz wskazanie podmiotu wiodącego – dotyczy wniosku składanego przez
konsorcjum podmiotów publicznych,
6) zgodę na powszechne udostępnienie i rozpowszechnienie osiągniętych wyników, a w
przypadku oprogramowania interfejsowego – zobowiązanie do nieodpłatnego
udostępnienia udokumentowanych kodów źródłowych tego oprogramowania.
Ocena wniosku
W przypadku złożenia wniosku niekompletnego wnioskodawca będzie wzywany do usunięcia
braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie ich spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.
Kiedy wniosek przejdzie ocenę formalną, następuje kolejny etap oceny dokonywanej przez
specjalnie powołany zespół, o którym mowa w ustawie o informatyzacji. W jej wyniku
projekt otrzyma odpowiednią liczbę przyznanych punktów i propozycję dotyczącą wysokości
przyznawanych środków finansowych albo odmowę ich przyznania oraz uzasadnienie tej
propozycji. Wzór formularza oceny wniosku także stanowi załącznik do rozporządzenia. Na
podstawie tej oceny ostatecznie minister podejmuje decyzję w sprawie przyznania albo
odmowy przyznania środków finansowych.
Przyznane środki są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu wskazanego w umowie o
dofinansowaniu, zgodnie z harmonogramem prac określonym w umowie lub w ratach
kwartalnych. Warunkiem przekazania kolejnej raty jest przyjęcie rozliczenia nie mniej niż 80
proc. poprzednich rat – według zadań, na podstawie złożonych faktur.
Nie ma limitu kwoty, o którą może się ubiegać przedsiębiorstwo; stwierdzono jedynie, że
nie może być wyższa od określonej we wniosku.
Dofinansowanie projektów informatycznych
Minister, w ramach środków finansowych, wyodrębnia w planie finansowym środki na
przygotowanie lub realizację projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu
niebędących ponadsektorowymi albo sektorowymi projektami informatycznymi. W
szczególności dotyczy to projektów obejmujących:
1) wdrażanie systemów teleinformatycznych gospodarki i administracji elektronicznej,
2) tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do internetu,
3) tworzenie i rozwój publicznej infrastruktury dostępu do usług świadczonych drogą
elektroniczną,
4) tworzenie i rozwój polskich zasobów cyfrowych w internecie,
5) tworzenie i rozwój systemów elektronicznego kształcenia.
Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego
składa się do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym jest planowane
wykonanie projektu, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Minister, w terminie 3
miesięcy od dnia złożenia wniosku, decyduje o przyznaniu albo odmowie przyznania
środków finansowych. Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu
informatycznego ocenia zespół, uwzględniając – odpowiednio do rodzaju projektu –
następujące kryteria:

cel ustanowienia projektu informatycznego,

możliwość wykonania projektu informatycznego i zastosowania jego wyników,

zakres oddziaływania na inne przedsięwzięcia lub projekty opisane w Planie
Informatyzacji Państwa,

zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu
informatycznego,

techniczne warunki projektu informatycznego, określające w szczególności funkcje,
składniki sprzętowe oraz oprogramowanie systemu teleinformatycznego, które przy
uwzględnieniu minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych zostaną
wykorzystane do wykonania zadań określonych w projekcie,

innowacyjny charakter projektu informatycznego i wykorzystanie w nim wyników
badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu nowoczesnych technologii, a
zwłaszcza standardów międzynarodowych obowiązujących w tym zakresie,

znaczenie projektu informatycznego dla rozwoju regionalnego,

konkurencyjność
wyniku
projektu
informatycznego,
zwłaszcza
w
skali
międzynarodowej,

znaczenie projektu informatycznego dla promocji społeczeństwa informacyjnego i
gospodarki opartej na wiedzy.
Okres wykonania projektu informatycznego nie może przekraczać 3 lat; w uzasadnionych
przypadkach okres ten może być przedłużony – za zgodą ministra – do 5 lat.
Dofinansowanie tworzenia oprogramowania interfejsowego
Minister, w ramach środków finansowych, wyodrębnia w planie finansowym środki na
przygotowanie lub realizację tworzenia oprogramowania interfejsowego, o którym mowa w
ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o informatyzacji, a także kodów źródłowych tego oprogramowania.
Wniosek
o
dofinansowanie
przygotowania
lub
realizacji
oprogramowania
interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania składa się w terminie
do 30 czerwca lub 31 grudnia, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.
Minister, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, decyduje o przyznaniu albo
odmowie przyznania środków finansowych. Wniosek ocenia zespół, uwzględniając –
odpowiednio do rodzaju oprogramowania, poza kryteriami, o których mowa była powyżej –
następujące kryteria:

techniczne warunki oprogramowania interfejsowego,

techniczne warunki oprogramowania systemu teleinformatycznego i sposób
odwzorowania w standardzie interfejsowym struktur dokumentów elektronicznych,
formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących.
Okres wykonania oprogramowania interfejsowego nie może przekraczać 1 roku; w
uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony – za zgodą ministra – do 2 lat.
Dofinansowanie innych przedsięwzięć
Minister, w ramach środków finansowych, wyodrębnia w planie finansowym środki na
dofinansowanie przygotowania lub realizację innych niż określone powyżej przedsięwzięć
wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności na:
1) uczestnictwo w projektach współfinansowanych z niepodlegających zwrotowi
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w szczególności realizowanych w
ramach programów UE lub innych międzynarodowych programów związanych z
rozwojem społeczeństwa informacyjnego,
2) tworzenie, przechowywanie, przetwarzanie,
udostępnianie i
upowszechnianie
informacji dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki
opartej na wiedzy,
3) upowszechnianie, promocję i popularyzację zagadnień dotyczących rozwoju
społeczeństwa informacyjnego, w tym:
a) organizowanie konferencji, wystaw, targów, konkursów, olimpiad tematycznych i
przedsięwzięć promocyjnych,
b) informacje dotyczące zagadnień społeczeństwa informacyjnego w środkach
masowego przekazu,
c) przedsięwzięcia
szkoleniowe
wspomagające
promocję
społeczeństwa
informacyjnego,
d) promowanie przedsięwzięć innowacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem
wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Wniosek o dofinansowanie innych przedsięwzięć może być złożony w każdym czasie, z
tym że wniosek dotyczący przygotowania lub realizacji innego przedsięwzięcia
wywołującego skutki finansowe w danym roku budżetowym składa się do 30 września
danego roku, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. W przypadku przedsięwzięcia, o
którym mowa w pkt 1), do wniosku dołącza się obowiązkowo kopię umowy wraz z
informacją dotyczącą podziału środków finansowych pomiędzy podmioty uczestniczące w
realizacji projektu międzynarodowego lub projektu realizowanego w ramach programu Unii
Europejskiej.
Okres wykonania innego przedsięwzięcia nie może przekraczać 3 lat, w uzasadnionych
przypadkach okres ten może być przedłużony – za zgodą ministra – do 5 lat.
Programy sektorowe
W chwili obecnej – poza omawianym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji – wciąż istnieje możliwość aplikowania przez firmy prywatne po środki unijne
na informatyzację do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw. W Działaniu 2.1. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez doradztwo” można składać wnioski o 50-proc. refundację projektów
opartych na wykorzystywaniu technologii informatycznych, takich jak:
1) przygotowanie do wdrożenia nowych technologii informatycznych – niezbędne
zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne,
2) bezpośrednie wdrożenie (uruchomienie) technologii informatycznych.
Aktualne terminy aplikowania: 15 września, 13 października, 10 listopada, 8 grudnia.
Wnioski przyjmują regionalne instytucje finansujące wskazane przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Więcej informacji znaleźć można w zakładce Fundusze
Strukturalne, znajdującej się na górze strony www.parp.gov.pl.
Adam Kamiński
Download