Metodyka wykonywania badań TK jamy brzusznej w zależności od

advertisement
Metodyka wykonywania
badań TK jamy brzusznej w zależności od
wskazań klinicznych
Dr hab. n. med. Joanna Pilch-Kowalczyk
Katedra Radiologii i Medycyny Nuklearnej Ś.U.M.
Badania TK pochodzą z pracowni
SP CSK oraz dzięki uprzejmości
pacjentów
TK jamy brzusznej
Metodyka badania zawsze ustalana zależnie
od rozpoznania kierującego
UWAGA!
Czasem nazwa badania nie pokrywa się z celem
badania, np:
• Skierowanie na TK jamy brzusznej u pacjenta z
rakiem esicy;
• cel badania – ocena stopnia zaawansowania.
TK jamy brzusznej
bez przygotowania
• Wykonywane w trybie pilnym ( po urazie, w
podejrzeniu niedrożności)
• Zwykle bez wypełnienia pętli jelitowych
kontrastem natomiast po wzmocnieniu
kontrastem podanym dożylnie
• Kontrast powinien zostać podany dożylnie nawet
wtedy, gdy pacjent nie ma oznaczonego poziomu
kreatyniny a istnieje merytoryczne uzasadnienie
do jego podania (lokalizacja źródła krwawienia w
SAH, podejrzenie obecności
tętniaka/rozwarstwienia,
TK żołądka i dwunastnicy
TK żołądka i dwunastnicy
• po wypełnieniu kontrastem najlepiej
negatywnym
• przed i po dożylnym podaniu kontrastu w
ilości 1,2 ml/kg c.c. (stężenie 350 mg/ml) z
prędkością 2,5-3,5 ml/sek.
• Toposcany AP i boczny, od zarysu kopuł
przepony do talerzy biodrowych
• Skanowanie w fazie tętniczej (smart praep) i
żylno-wrotnej -30 sekund później
TK żołądka i dwunastnicy
• Badanie przed wzmocnieniem kontrastowym
wykonujemy warstwą 5 mm.
• Po wzmocnieniu kontrastem warstwa
grubości 2,5 mm, wtórna rekonstrukcja do
1,25 mm
• Konieczne rekonstrukcje
wielopłaszczyznowe
Chłoniak żołądka
GIST żołądka
TK jelita cienkiego
Enterokliza TK
• Enterokliza – kontrast podany
przez sondę dojelitowo
Enterografia TK
• Enterografia – kontrast
podany doustnie
• Spiralne TK j. brzusznej (MSCT) po rozciągnięciu pętli
jelitowych roztworem środka kontrastowego
rozpuszczalnego w wodzie lub roztworem laktulozy
(1000 ml wody i 300 ml laktulozy 667mg/ml podawane
doustnie w 50 min.), zalecane i.v. podanie Buscopanu
• dobry obraz zmian w świetle przewodu pokarmowego
• uwidocznienie ściany jelita i tkanek otaczających
TK jamy brzusznej dla oceny jelita cienkiegoEnterografia/Enterokliza TK
• po wypełnieniu kontrastem (negatywnym lub
pozytywnym) pętli jelitowych (woda, wodny r-r
laktulozy, wodny 2-3% roztwór jodowych
kontrastów lub zawiesina barytowa do TK)
• przed i po dożylnym podaniu kontrastu w ilości
1,2 ml/kg c.c. (stężenie 350 mg/ml) z prędkością
2,5-3,5 ml/sek.
Enterografia/Enterokliza TK
• Toposcany AP i boczny, zakres badania od
kopuł przepony do górnego brzegu spojenia
łonowego, pole duże.
• Skanowanie w ~ 50 sekundzie po i.v. podaniu
kontrastu (tak zwana faza jelitowa)
Enterografia TK
• Badanie przed wzmocnieniem kontrastowym
wykonujemy warstwą 5 mm.
• Po wzmocnieniu kontrastem warstwa
grubości 2,5 mm, wtórna rekonstrukcja do
1,25 mm
• Konieczne rekonstrukcje
wielopłaszczyznowe
Badania przewodu pokarmowego z pozytywnym i
negatywnym zakontrastowaniem światła jelit
Wskazania do wypełnienia jelit pozytywnym
kontrastem
• Utrwalone zwężenie światła jelita
• Poszukiwanie przerwania ciągłości ściany
jelita, przetok międzypętlowych i
zewnętrznych
• Ocena ropni międzypętlowych
Przetoki międzypętlowe i zewnętrzne
zawsze musi być zakontrastowana całość pętli
jelitowych w badanym obszarze
Uwaga wyjątek !
Krwawienie z kanału przetoki zewnętrznej – jest
wskazaniem do podania kontrastu negatywnego
- na tym tle dobrze widoczne przekrwienie i krwawienie
z uszkodzonych naczyń
Wskazania do wypełnienia jelit
negatywnym kontrastem
• Ocena zmian śródściennych
• Podejrzenie nieprawidłowego unaczynienia ściany
– zmiany zapalne, niedokrwienne i malformacje
naczyniowe
• Guzy i polipy
Bogato unaczynione polipy w zespole
Peutz-Jeghers
Guz neuroendokrynny w jelicie krętym - wzmocnienie
w fazie tętniczej dopełniające się w fazie żylnej
TK jamy brzusznej dla oceny jelita
grubego
• po wypełnieniu kontrastem (negatywnym lub
pozytywnym) pętli jelitowych (woda, wodny r-r
laktulozy, wodny 2-3% roztwór jodowych
kontrastów lub powietrzem – kolonografia TK)
• Przed i po dożylnym podaniu kontrastu w ilości
1,2 ml/kg c.c. (stężenie 350 mg/ml) z prędkością
2,5-3,5 ml/sek.
Kontrasty w badaniu jelita grubego
• Powietrze – doskonały kontrast negatywny –
warunkiem zastosowania idealne oczyszczenie jelita z
zawartości
• Woda – sprawdza się wyłącznie w podaniu
doodbytniczym, wymaga opróżnienia jelita z zawartości
• Wodny roztwór laktulozy – stosowany jak w
enterografii TK ale po nieco dłuższym czasie 1,5-2
godzin od podania doustnego, dodatkowo można
podać 1 litr wody (po wodnym roztworze laktulozy)
TK jamy brzusznej dla oceny jelita
grubego
• Toposcany AP i boczny, zakres badania od
kopuł przepony do górnego brzegu spojenia
łonowego, pole duże.
• Skanowanie w ~ 50-60 sekundzie od podania
kontrastu.
TK jamy brzusznej dla oceny jelita
grubego
• Badanie przed wzmocnieniem kontrastowym
wykonujemy warstwą 5 mm.
• Po wzmocnieniu kontrastem warstwa
grubości 2,5 mm, wtórna rekonstrukcja do
1,25 mm
• Konieczne rekonstrukcje
wielopłaszczyznowe
Wskazania do wypełnienia jelit
negatywnym kontrastem
• Ocena zmian śródściennych
• Podejrzenie nieprawidłowego unaczynienia
ściany – zmiany zapalne, niedokrwienne i
malformacje naczyniowe,
Aktywny proces zapalny
Wskazania do wypełnienia jelit
pozytywnym kontrastem
• Utrwalone zwężenie światła jelita
• Poszukiwanie przerwania ciągłości ściany
jelita, przetok międzypętlowych i
zewnętrznych
• Nowotwory o niskim
pochłanianiu
• Ocena ropni międzypętlowych
Konieczne zakontrastowanie wszystkich obszarów
zainteresowania i dostosowanie grubości warstwy do
oczekiwanej patologii
Rekonstrukcje z serii
wykonanych warstwą
5 i 2,5 mm
tłuszczak
Nowotwór stanowiący ubytek
wypełnienia
gruczolakorak
Badanie dla oceny jelita grubego, zakontrastowano
jelito cienkie…gdzie jest nowotwór?
Nowotwór z rozpadem o pochłanianiu
zbliżonym do mas kałowych
Kolonografia TK
• Przygotowanie pacjenta jak do klasycznej koloskopii
• Bezpośrednio przed badaniem, na stole do TK
wypełnienie jelita grubego powietrzem, po i.v.
podaniu 1 mg Buscopanu
• Skanowanie na plecach i na brzuchu po i.v. podaniu
kontrastu 1,2-1,5 ml/k.g. c.c. w 60 sek.
• Warstwa 1,25 mm z wtórną rekonstrukcją do 0,625
• Rekonstrukcje wielopłaszczyznowe oraz 3D
Źródła pomyłek
Kolonografia TK - wskazania
• Zwężenie jelita uniemożliwiające tradycyjną
kolonoskopię – jeśli to możliwe w dniu
nieudanej koloskopii
• Stan po naświetlaniach miednicy małej ryzyko perforacji
• Coraz częściej screening
(wykonywany w systemie
niskodawkowym, bez
wzmocnienia kontrastowego)
Tomografia komputerowa
trzustki
TK jamy brzusznej w OZT
badanie wstępne, mało prawdopodobne powikłania naczyniowe
• Toposcany AP i boczny, zakres badania od kopuł
przepony do talerzy biodrowych, pole duże.
• Badanie przed wzmocnieniem kontrastowym - warstwa
5 mm.
• Skanowanie po dożylnym podaniu rozpuszczalnego w
wodzie środka cieniującego, 1-1,2 ml /kg.cc.
• Prędkość podawania kontrastu 2,5-3,5 ml/sek.
• Skanowanie w 50-60 sekundzie od początku podawania
kontrastu.
• Grubość warstwy po dożylnym podaniu kontrastu 2,5
mm, wtórne rekonstrukcje do 1,25.
Dwufazowe TK jamy brzusznej/Angio-TK
Podejrzenie powikłań naczyniowych w przebiegu OZT
• Toposcany AP i boczny, zakres badania od
kopuł przepony do talerzy biodrowych, pole
duże.
• Badanie przed wzmocnieniem kontrastowym warstwa 5 mm.
• Dożylne podanie rozpuszczalnego w wodzie
środka cieniującego, 1,2-1,5 ml /kg.cc.
• Prędkość podawania kontrastu 3,5-4,0 ml/sek.
TK jamy brzusznej/Agio-TK
Podejrzenie powikłań naczyniowych w przebiegu OZT
• Pierwsze skanowanie w fazie tętniczej (funkcja
smart praep)
• Kolejne skanowanie 30 sek. później, w fazie
żylno-wrotnej,
• Grubość warstwy po dożylnym podaniu
kontrastu 2,5 mm, wtórna rekonstrukcja do
1,25mm/angio-TK 1,25 na 0,625mm.
• Konieczne rekonstrukcje wielopłaszczyznowe
Badanie dwufazowe dla oceny naczyń
tętniczych i żylnych
Tętniak rzekomy
Zwężenie żyły wrotnej
Tomografia wielofazowa trzustki w
nowotworach i różnicowaniu
nowotworów z przewlekłym
zapaleniem trzustki
TK wielofazowe trzustki
w diagnostyce raka trzustki i dla oceny
resekcyjności
• 30 minut przed badaniem pacjent otrzymuje do
wypicia 1000 ml wodnego (2-3%) roztworu
jodowego środka kontrastowego lub wody.
• Toposcany AP i boczny, zakres badania od kopuł
przepony do górnego zarysu talerzy biodrowych,
pole duże.
• Badanie przed wzmocnieniem wykonujemy
warstwą 5 mm.
• Kolejne skanowania odbywają się po dożylnym
podaniu środka cieniującego, 1,2-1,5 ml /kg.cc.
prędkość podawania 3,5-4,0 ml/sek.
TK wielofazowe trzustki
• skanowanie w fazie tętniczej (Smart Praep),
ograniczone do obszaru trzustki (z wyjątkiem
podejrzenia GEP NET – wtedy obejmuje wątrobę i
trzustkę), warstwą 1,25mm.
• Kolejne 20 sekund później, w fazie miąższowej
trzustki, warstwa 1,25; obejmuje obszar trzustki.
• skanowanie w 60 sekundzie obejmuje obszar od
kopuł przepony do górnego zarysu talerzy
biodrowych, warstwą 2,5 mm, wtórna
rekonstrukcja na 1,25 mm.
Faza tętnicza
Niewielka różnica pochłaniania między guzem
i miąższem trzustki
Faza miąższowa
Maksymalna różnica pochłaniania między guzem i niezmienionym
miąższem trzustki
Faza żylna
Różnica pochłaniania między guzem a
miąższem trzustki ulega zmniejszeniu
Guz głowy trzustki przed i po dożylnym podaniu
kontrastu – skanowanie w 60 sekundzie.
Guz izodensyjny z miąższem trzustki
Badanie 3-fazowe trzustki: tętnicza, żylna w
31 sek. i opóźniona 4 (?!) minuty później
Tomografia Komputerowa w
ocenie wątroby
TK jamy brzusznej
badanie wielofazowe wątroby
• Pacjent 30 minut przed badaniem otrzymuje do
wypicia 1000 ml wodnego (2-3%) roztworu
jodowego środka kontrastowego lub wody.
• Toposcany AP i boczny, zakres badania od kopuł
przepony do talerzy biodrowych, pole duże.
• Badanie przed wzmocnieniem kontrastowymwarstwa 5 mm.
• Kolejne skanowania po dożylnym podaniu środka
cieniującego, 1,2 ml /kg.cc.(stężenie 350 mg/ml) z
prędkością 2,5 – 3,5 ml/sek,
TK jamy brzusznej
• Skanowanie w fazie tętniczej (Smart Praep).
• Kolejne w fazie żylno-wrotnej, 30 sekund później,
• Dla potwierdzenia naczyniaków wątroby
skanowanie opóźnione w 180, przy dużych i
bardzo dużych naczyniakach opóźnienie rośnie do
10-15 min.
• Grubość warstwy skanowania po dożylnym
podaniu kontrastu 2,5 mm, przerekonstruować
do 1,25.
TK wątroby – najczęstsze patologie
•
•
•
•
•
•
•
Torbiele
Naczyniaki
FNH
Gruczolak
Przerzuty
Rak wątrobowokomórkowy
Rak dróg żółciowych
Torbiele wątroby
• Wrodzone lub nabyte
• Zwykle o surowiczej zawartości, rzadziej powikłane z
zawartością krwi lub zakażone
• Najczęstsze zmiany ogniskowe wątroby - 2-5%
populacji
• Spełniają kryterium torbieli prostej, zwykle
zlokalizowane podtorebkowo
• Problem diagnostyczny mogą stanowić torbiele < 1cm
– do różnicowania z przerzutami torbielowatymi
(śluzotwórczy gruczolakorak j.g. i jajnika)
• Konieczne: faza natywna, tętnicza i wrotna
Faza tętnicza, wrotna i opóźniona
(trzecia minuta wyrównanie pochłaniania w małym
naczyniaku)
Tętnicza, wrotna i 3-cia minuta
Badanie wielofazowe: zbyt mała ilość
kontrastu i nietypowe czasy opóźnień
FNH w Tomografii Komputerowej
• Zmiana często jest izododensyjna względem
miąższu wątroby
• Blizna centralna (u 35-50%)
• Po wzmocnieniu kontrastowym w TK ulega
szybkiemu i intensywnemu wzmocnieniu (poza
blizną centralną, która wzmacnia się z
opóźnieniem – po kilku minutach zlewa się resztą
zmiany)
• konieczna faza natywna, tętnicza, wrotna i
opóźniona
Badania obrazowe
• Wzmocnienie zmiany w badaniach
dynamicznych: tętnica zaopatrująca wyraźnie
widoczna, wzmocnienie dające obraz „koła ze
szprychami”
FNH w wielofazowym badaniu TK mała ilość
kontrastu, badanie wykonano grubą warstwą
Cd rekonstrukcje MPR z badania wielofazowego
Gruczolak w TK
• Od izo- do hypodensyjnego w fazie natywnej
• W fazie tętniczej wczesne intensywne
wzmocnienie, zależnie od zawartości tłuszczu
i/lub obszarów pokrwotocznych możliwa
niejednorodność
• W fazie wrotnej ulega szybkiemu wypłukaniu,
może być izodensyjny do miąższu wątroby
• Małe gruczolaki trudne do zróżnicowania z FNH
bez blizny, duże – z HCC
• Konieczna faza natywna, tętnicza, wrotna.
Przerzuty w obręb
wątroby
• 30% pacjentów, którzy umierają z powodu
nowotworu złośliwego ma przerzuty w
wątrobie
• Ponad 20% chorych umiera z powodu
przerzutów a nie zmiany pierwotnej
• Najczęstsze przerzuty do wątroby z
nowotworów: jelita grubego, żołądka, trzustki,
sutka, płuc
Badania obrazowe
• Większość zmian przerzutowych w wątrobie
jest hypodensyjna – kluczowa faza wrotna
• Hyperdensyjne są nowotwory przewodu
pokarmowego, HCC i bogato unaczynione
zmiany (np. czerniak) – kluczowa faza tętnicza
• Zwapnienia w przerzutach z raków
śluzotwórczych – kluczowa faza natywna
• Torbielowate meta z raków śluzotwórczych i
leiomyosarcoma
Badania obrazowe
• Większość przerzutów (hipowaskularyzowanych)
w TK najlepiej widoczna w fazie wrotnej
• Przerzuty hiperwskularyzowane (czerniak,
nowotwory neuroendokrynne, guz
jasnokomórkowy nerki) najlepiej widoczne w
fazie tętniczej, w pozostałych fazach mogą być
izodensyjne)
• Konieczne: faza natywna, tętnicza, wrotna i
opóźniona dla różnicowania z naczyniakami
(opcjonalnie)
TK wielofazowe w HCC
• TK – guz hypodensyjny w fazie natywnej,
• u 25% zwapnienia, wzmocnienie od fazy
tętniczej, powoli ulega wypłukaniu, guz
dobrze zróżnicowany hipodensyjny we
wszystkich fazach badania
Rak z komórek nabłonka dróg żółciowych
cholangiocarcinoma - CCC
Pacjent 30 minut przed badaniem otrzymuje do wypicia 1000 ml
wodnego (2-3%) roztworu jodowego środka kontrastowego lub wody.
Toposcany AP i boczny, zakres badania od kopuł przepony do talerzy
biodrowych, pole duże.
Badanie przed wzmocnieniem kontrastowym- warstwa 5 mm.
Kolejne skanowania po dożylnym podaniu środka cieniującego, 1,2 ml
/kg.cc.(stężenie 350 mg/ml) z prędkością 2,5 – 3,5 ml/sek,
TK jamy brzusznej
• Skanowanie w fazie tętniczej (Smart Praep).
• Kolejne w fazie żylno-wrotnej, 30 sekund
później,
• skanowanie opóźnione w 180 sek.,
• Grubość warstwy skanowania po dożylnym
podaniu kontrastu 2,5 mm,
przerekonstruować do 1,25.
Badania obrazowe
• W postaci wnękowej może być widoczne wyłącznie
poszerzenie śródwątrobowych dróg żółciowych przy
wąskich drogach zewnątrzwątrobowych
• Nawet bez masy guza obraz powyższy pozawala
rozpoznać CCC
• W postaci obwodowej zwykle obszar hipo- lub
izodensyjny
• Konieczne: faza natywna, tętnicza, wrotna, opcjonalnie
opóźniona
Ocenę ułatwia wypełnienie pętli jelitowych kontrastem
pozytywnym
Angio-TK
• toposcany AP i boczny, zakres badania od kopuł przepony
do talerzy biodrowych, pole duże,
• zazwyczaj seria bez wzmocnienia kontrastem jest pomijana
• środek cieniujący podawany jest dożylnie ( po wypełnieniu
żołądka i XII-cy wodą) z prędkością 3-4 ml/sek.
• skanowanie pojedyncze lub dwukrotne- w fazie tętniczej
(smart praep) i żylnej (30 sek. później)
• Grubość warstwy 1,25 mm, wtórna rekonstrukcja do 0,625
mm
• ocena obrazów 2D oraz rekonstrukcji 3D (MIP, VR)
Angio-TK
Skanowanie pojedycze
• 1-1,2 ml/k.c.c kontrastu o
stężeniu ~350 mg/ml
• Patologie aorty (tętniak,
rozwarstwienie, zapalenie)
• zator tętniczy
• zespół więzadła łukowatego
(badanie na wydechu)
Skanowanie podwójne
• 1,5 ml/k.c.c. kontrastu o
stężeniu 350 mg/ml
• krwawienie z przewodu
pokarmowego
• malformacje naczyniowe
• ocena resekcyjności
nowotworów trzustki
• ocena naczyń do
przeszczepu wątroby
Angio-TK dla oceny rozgałęzień tętnic trzewnych:
zator tętnicy krezkowej górnej, dolnej i pnia
trzewnego. Rekonstrukcje VR aorty brzusznej.
SP CSK S.U.M.
TK wielofazowe nadnerczy i
nerek
TK nadnerczy i nerek
• po wypełnieniu kontrastem (najczęściej
pozytywnym) pętli jelitowych
• Toposcan AP i boczny od kopuł przepony do
spojenia łonowego (jeśli oceniane są w całości
drogi moczowe)
• Przed i po dożylnym podaniu kontrastu w ilości
1,0-1,2 ml/kg c.c. (stężenie 350 mg/ml) z
prędkością 2,5-3,5 ml/sek.
TK wielofazowe nadnerczy i nerek
• skanowanie w fazie tętniczej (Smart Praep),
obejmuje wątrobę i nerki warstwą 1,25mm.
• Kolejne 30 sekund później, w fazie żylnowrotnej dla oceny wątroby i pozostałych
narządów jamy brzusznej.
• skanowanie opóźnione: 15 minut po podaniu
kontrastu- nadnercza, lub od 7 minuty nerki
Badanie wielofazowe nadnerczy
Do wyliczenia wypłukiwania kontrastu z nadnerczy konieczne są
pomiary gęstości w różnych fazach badania:
Wypłukiwanie bezwzględne
=100% x (j.H. wrotna- j.H. opóźniona) : (j.H. wrotna - j.H. natywna)
Wypłukiwanie względne
=100% x (j.H.wrotna – j.H. opóźniona) : j.H. wrotna
Opóźniona – to znaczy w 15 minucie od podania kontrastu
Konieczne fazy: natywna, tętnicza, żylno-wrotna i opóźniona
Download