Rola EBC w walce z kryzysem strefy euro ze szczególnym

advertisement
Uniwersytet Łódzki
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Studia podyplomowe ,,Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro”
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji
ekonomicznej
Michał Ciepłucha, Ewelina Zientalak
Rola EBC w walce z kryzysem strefy euro
ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu zadłużeniowego w Grecji
Praca dyplomowa napisana
pod kierunkiem naukowym
prof. zw. dr hab. Janusza Bilskiego
w Katedrze Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych
Łódź, 2016
Spis treści
Wstęp ……....................................................................................................................................3
Rozdział 1. Europejski Bank Centralny ......................................................................................5
1.1. Funkcjonowanie Europejskiego Banku Centralnego …..........................................................5
1.2. Stabilność cen – celem Europejskiego Banku Centralnego…................................................8
1.3. Instrumenty polityki pieniężnej ...…......................................................................................9
Rozdział 2 Kryzys zadłużeniowy w strefie euro w tym w Grecji ……........................................13
2.1. Istota i przyczyny kryzysu finansowego strefy euro ……......................................................13
2.2. Charakterystyka kryzysu zadłużeniowego i stan gospodarki w Grecji ……...........................16
2.3. Pomoc udzielona greckiej gospodarce przez EBC i inne niż EBC instytucje .…....................23
Rozdział 3. Działania antykryzysowe Europejskiego Banku Centralnego ……..........................26
3.1. Zmiana polityki stóp procentowych w obliczu kryzysu w 2008 r. …….................................26
3.2. Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej EBC zastosowane w reakcji na kryzys ...27
3.3. Kontrowersje wobec działań EBC w walce z kryzysem …...................................................33
Zakończenie …….......................................................................................................................36
Bibliografia ……........................................................................................................................38
Spis tabel i wykresów……..........................................................................................................41
2
Wstęp
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie działań i instrumentów polityki pieniężnej
przyjętych i wdrażanych przez Europejski Bank Centralny (EBC) w reakcji na kryzys
zadłużeniowy w strefie euro ze szczególnym uwzględnieniem Grecji, zintensyfikowany
w 2010 r.
Wybuch kryzysu nastąpił w 2007 r. i spowodował on istotne, trwające do dziś
konsekwencje dla globalnej gospodarki. Jego efekty w znacznym stopniu odczuwa Unia
Gospodarcza i Walutowa, która działając w ramach instytucjonalnych dochodzi do skutecznych
rozwiązań. Pogarszająca się kondycja finansów publicznych, wzrastające niedoskonałości
systemu instytucjonalnego i zaprzestanie reform strukturalnych dodatkowo wpłynęły
negatywnie na stabilność gospodarczą państw wspólnotowych. Załamanie na rynku kredytów
i papierów dłużnych spowodowało podjęcie kroków zmierzających do zapobieżenia dalszej
eskalacji tego zjawiska. Zastosowane interwencje miały na celu ochronę stabilności strefy
euro, poprzez różne formy wsparcia dla zagrożonych utratą płynności finansowej lub
niewypłacalnością państw strefy euro.
Przed tak istotnym wyzwaniem stanął również EBC, który jako niezależna instytucja,
ma za główne zadanie „sprawowanie pieczy” nad poziomem inflacji oraz posiada kompetencje
w zakresie oddziaływania na rynek finansowy i gospodarkę. Kryzys wymusił na EBC wejście
w nową rolę, jaką do tej pory pełniły rządy państw, tj. do zapobiegania recesji oraz do dbania
o podtrzymanie wzrostu.
W rozdziale pierwszym uwaga skoncentrowana jest na kwestii funkcjonowania EBC
Opisane zostaną standardowe instrumenty polityki pieniężnej, służące zarządzaniu płynnością
finansową będące w dyspozycji EBC.
W rozdziale drugim zaprezentowano istotę, genezę i przyczyny globalnego kryzysu
finansowego i jego oddziaływania na system finansowy w unii. Na początku finansowy
charakter kryzysu, którego konsekwencją było nagłe załamanie płynności, jak również zaufania
na międzynarodowym rynku finansowym, z czasem przyjął formę kryzysu gospodarczego
i fiskalnego, przejawiającego się recesją, nierównowagą sektora publicznego i napięciem
na rynkach długu. Kryzys uwydatnił słabości rozwiązań instytucjonalnych unii, w tym
nieprzestrzeganie kryteriów konwergencji oraz nadmierną ekspansję fiskalną państw strefy.
W konsekwencji przyczyniło się to do zahamowania wzrostu w strefie euro. Kryzys i stagnacja
gospodarcza wraz z uwypukleniem niewłaściwej polityki fiskalnej przedstawione zostaną
na przykładzie Grecji. Kryzys jaki dotknął ten kraj południa strefy przebiega tu w szczególnie
spektakularny sposób i zmusza Grecję do zwrócenia się o pomoc zewnętrzną.
3
EBC przyjął na siebie ciężar walki z kryzysem. Rozdział trzeci przedstawia
charakterystykę wachlarza działań EBC nakierowanych na zwiększenie dostępu do płynnych
środków oraz stabilizowaniu rynku pieniężnego poprzez różnego rodzaju narzędzia, w tym
w ostateczności zadecydowaniu o zastosowaniu ilościowej formy łagodzenia polityki
monetarnej. Część z tych działań stanowiła nowe rozwiązania w sferze bankowości i dlatego
określane są jako niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej. W głównej mierze
budowane były one na operacjach otwartego rynku. W pierwszej kolejności EBC stosując
różnorakie narzędzia koncentrował się na zapewnieniu płynności na rynku międzybankowym
oraz usprawnieniu mechanizmów obiegu pieniądza, by finalnie pobudzić akcję kredytową
banków. W sytuacji najpoważniejszego kryzysu finansów publicznych strefy euro od maja
2010 r. oraz napiętej sytuacji na niektórych rynkach obligacji skarbowych, jego interwencja
znacząco rozszerzyła się na rynek rządowych papierów wartościowych i rynek długu
prywatnego. Działaniom EBC w znacznym stopniu przyświecało ograniczenie czynników
sprzyjających rozprzestrzenianiu się niestabilności sektora międzybankowego.
Kryzysy gospodarcze stanowią nieodłączny element systemu ekonomicznego, dlatego
nie można ich wykluczyć. Załamanie koniunktury gospodarczej w Europie umocniło
nierównowagę występującą na poziomie gospodarek członkowskich oraz wywołało
niepewność o stabilność ugrupowania. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia kryzysu, konieczne
jest podjęcie działań poprzez prowadzenie ostrożnej polityki pieniężnej, służącej osiągnięciu
celu inflacyjnego, ale i jednocześnie minimalizowaniu wpływu rodzących się baniek
spekulacyjnych. Przedmiotem pracy jest zatem analiza przejściowych działań EBC w celu
ochrony stabilności strefy euro, za pomocą różnych form wsparcia dla zagrożonych utratą
płynności finansowej lub nawet niewypłacalnością państw należących do Unii Gospodarczej
i Walutowej (UGW).
4
1. Europejski Bank Centralny
1.1. Funkcjonowanie Europejskiego Banku Centralnego
Nim przejdziemy do kwestii działań EBC w walce z kryzysem, warto bliżej przyjrzeć się samej
koncepcji jego funkcjonowania, stosowanej polityce pieniężnej oraz instrumentom jej realizacji.
Zagadnienia te są istotne, ze względu na to, że wskazują na źródła kryzysu, ale i w znacznym
stopniu zdeterminowały one reakcję EBC na kryzys oraz zastosowane przez niego narzędzia.
Utworzenie superbanku centralnego jest warunkiem sine qua non sprawnego działania
Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW), która została zaproponowana przez J. Delorsa
i zatwierdzona przez traktat z Maastricht, czyli Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
z 1992 r. 1 Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem. Instytucja ta powinna scentralizować
politykę pieniężną i kursową Wspólnoty, co ma służyć osiągnięciu celu głównego – stabilizacji
cen. W skład UGiW weszły gospodarki o znacznie zróżnicowanym poziomie rozwoju,
o odmiennej konkurencyjności, a także różnej skłonności do inflacji. Pewne kraje członkowskie
prowadziły bardziej zdyscyplinowaną politykę fiskalną, a niektóre politykę znacznie
łagodniejszą2. W strefie euro obowiązuje wspólna waluta, jest realizowana wspólna polityka
pieniężna i nie ma wspólnej polityki fiskalnej oraz wspólnotowego budżetu3.
Powołany w 1999 r. Europejski System Banków Centralnych (ESBC), składa się
z jednostki centralnej: Europejskiego Banku Centralnego oraz banków centralnych państw
członkowskich Unii Europejskiej (UE)4. EBC razem z bankami emisyjnymi krajów z UGiW tworzą
Eurosystem.
Europejski Bank Centralny (European Central Bank) rozpoczął swoją działalność
1 czerwca 1998 r. i biorąc pod uwagę zakres kompetencji, pełni najszerszą rolę w Systemie.
Jest on jedyną instytucją wspólnotową niezależną zarówno od władz narodowych, jak
i organów Wspólnoty Europejskiej, której przyznano odrębną osobowość prawną i procesową.
Podstawowymi zasadami funkcjonowania ESBC są zasada federalizmu oraz
subsydiarności (pomocniczości)
5
. Zasady organizacyjne funkcjonowania ESBC oparto
na konstrukcji podobnej do systemu bankowości państw federalnych, tj. rozwiązań
amerykańskich i niemieckich. Znajduje to szczególnie wyraz w strukturze organów ESBC.
Wynika to z dążenia UE do znalezienia takiego rozwiązania, które będzie sprzyjać uzyskaniu
1
J. Bilski, Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006, s. 181.
S. Bukowski, Kryzys fiskalny w strefie euro a rynki finansowe [w:] Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian
w teoriach, red. M. Guzek, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2012, s. 290, 291.
3
J. Bilski, M. Janicka, Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XCVII, 2015, Łódzkie
Towarzystwo Naukowe, s.201.
4
A. Górska, Europejski System Banków Centralnych, Drukarnia NBP, Warszawa 2006, s. 4.
5
W. Przybylska-Kapuścińska, Rynek papierów wartościowych strefy euro, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 9.
2
5
przez bank centralny UGiW skutecznego działania i realizacji postawionych przed nim celów6.
Zasada subsydiarności oznacza, że zakres kompetencji szczebla centralnego zostaje
ograniczony na rzecz banków państw członkowskich. Zasada pomocniczości oznacza, że przed
podjęciem danego „działania na poziomie Wspólnoty należy bezspornie wykazać konieczność
jego centralizacji”7. Na poziomie ponadnarodowym podejmowane są tylko najważniejsze
decyzje dotyczące głównie wspólnej polityki pieniężnej. Do zadań wszystkich narodowych
banków centralnych należy przede wszystkim realizacja operacji polityki pieniężnej określonej
przez Radę Zarządzającą EBC (takie jak zasilanie instytucji kredytowych w pieniądz) oraz
gromadzenie danych statystycznych dotyczących sytuacji makroekonomicznej w danym kraju
i przekazywanie ich do EBC8.
Do zadań ESBC należy9:
1) definiowanie i wdrażanie polityki pieniężnej w ramach Unii,
2) przeprowadzanie operacji dewizowych,
3) utrzymywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi państw członkowskich,
4) wspieranie sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych.
Traktat z Maastrcht wskazał ESBC jako główną instytucję prowadzącą politykę pieniężną w Unii.
Operacje walutowe na podstawie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
obejmują: interwencje walutowe oraz inne operacje, w tym sprzedaż przychodów
odsetkowych od walutowych aktywów rezerwowych i tzw. transakcje komercyjne10. ESBC jest
zobowiązany do nadzoru systemu kursu walutowego Unii i dlatego może on przeprowadzać
niezbędne korekty w jego funkcjonowaniu.
Narodowe banki emisyjne zostały zobowiązane przez EBC do utrzymywania na swoim
rachunku określonych rezerw minimalnych. Dodatkowo krajowe banki centralne przekazały
oprócz kapitału założycielskiego do EBC rezerwy dewizowe o łącznej wartości około 50 mld
ECU11. Uzyskały w zamian oprocentowane należności denominowane w euro.
Promowanie prawidłowego systemu rozliczeń i płatności System spełnia poprzez
nadzór nad funkcjonowaniem wspólnotowych instytucji kredytowych. EBC mający możliwość
oddziaływania na krajowe systemy bankowe, ma wpływ na rozliczenie i płatności wewnątrz
Unii.
6
L. Oręziak, Euro. Nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 63.
H. K. Scheller, Europejski Bank Centralny – Historia, rola i funkcje, Europejski Bank Centralny 2006,
<https://www.nbp.pl/publikacje/publikacje_ecb/ecb_4.0_pl.pdf>, s. 52.
8
Europejski Bank Centralny, Eurosystem, Europejski System Banków Centralnych, Europejski Bank Centralny 2008,
<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_pl.pdf?429bca990573a9492ccc7d02f33636db>, s. 16.
9
W. Przybylska-Kapuścińska, Rynek papierów …, op. cit., s. 59, 60.
10
Operacje walutowe, 2016 < https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/forex/html/index.pl.html>.
11
J. Bilski, Międzynarodowy system …, op. cit., s. 183.
7
6
Organami decyzyjnymi EBC są12:
1) Rada Zarządzająca (Governing Council),
2) Zarząd EBC (Executive Board),
3) Rada Generalna (General Council).
Rada Zarządzająca jest naczelnym organem decyzyjnym EBC. W jej skład wchodzą
członkowie Zarządu EBC (6 osób) oraz prezesi banków centralnych państw strefy euro (19).
Posiedzenia zwyczajne Rady odbywają się co dwa tygodnie. Głównymi zadaniami Rady są
ustalenia w celu realizacji przez ESBC zadań z zakresu polityki pieniężnej strefy euro. Chodzi tu
o wyznaczanie poziomu stóp procentowych i wielkości rezerwy minimalnej, tj. instrumentów
mających kluczowe znaczenie dla sytuacji monetarnej Unii. Jest to centralizacja decyzji
związanych z polityką pieniężną. Rada posiada także prawo kierowania niezbędnych instrukcji
do narodowych banków centralnych13. Istotą niezależności funkcjonowania Rady Zarządzającej
jest autonomia banków centralnych państw wchodzących w jej skład. Należy zaznaczyć tu, że
nawet najlepsze regulacje na szczeblu wspólnotowym mogą dać niemiarodajne efekty, jeżeli
wyraźny jest wpływ rządów na politykę banku centralnego.
Zarząd EBC tworzą Prezes, Wiceprezes oraz 4 członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest
nieodnawialna i trwa 8 lat. Zarząd spełnia funkcję wykonawczą i zwołuje się co najmniej raz
w tygodniu. Podstawowymi zadaniami Zarządu jest realizacja ustalonych przez Radę
Zarządzającą wytycznych i postanowień polityki pieniężnej oraz prowadzenie bieżących spraw
EBC. W zakresie realizacji polityki pieniężnej organ ten jest uprawniony do nakładania
niezbędnych zaleceń i instrukcji narodowym bankom centralnym14.
Rada Generalna składa się z Prezesa i Wiceprezesa EBC oraz Prezesów wszystkich
Narodowych Banków Centralnych wchodzących w skład ESBC. Zajmuje się ona głównie
zadaniami wynikającymi z faktu, że nie wszystkie państwa członkowskie UE są w strefie euro.
Do kompetencji Rady Ogólnej należy pełnienie funkcji doradczych, wspomagających
i administracyjnych. Rada współdziała przy wydawaniu opinii w zakresie aktów prawnych,
dotyczących ESBC, wspomaga działalność sprawozdawczą oraz prowadzi konsultacje na temat
stabilizowania wahań kursów walut do euro15.
12
D. Brózda, Procedura podejmowania decyzji w Europejskim Banku Centralnym i Systemie Rezerwy Federalnej,
[w:] Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki finansowej, red. J. L. Bednarczyk, W. PrzybylskaKapuścińska, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2011, s. 86.
13
Europejski System Banków Centralnych, 2004 <https://www.nbp.pl/publikacje/esbc/esbc.pdf>, s. 10.
14
W. Baka, Bankowość Europejska, PWN, Warszawa 2005, s. 70.
15
P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski, Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP, Warszawa 2014, s. 85.
7
1.2. Stabilność cen – celem Europejskiego Banku Centralnego
„Polityka pieniężna to całokształt rozwiązań i działań, które są podejmowane w gospodarce
narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarujących w pieniądze i kredyt, a także
w celu regulowania wielkości pieniądza.”16 Polityka pieniężna prowadzona jest przez bank
centralny w imieniu państwa lub wspólnoty. Instytucja odpowiedzialna za politykę pieniężną
wyznacza określone cele makroekonomiczne i realizuje je przy użyciu instrumentów
ekonomicznych, regulując popyt i podaż na pieniądz w gospodarce.
Podstawowym celem działania EBC jest stabilizacja poziomu cen na obszarze Unii
Gospodarczej i Walutowej. Traktat nie podaje precyzyjnie definicji stabilności cen. Uczyniła to
Rada Prezesów EBC określając i doprecyzowując w 2003 r., „stabilność cen" jako utrzymanie
inflacji w strefie euro, mierzonej za pomocą Zharmonizowanego Indeksu Cen Konsumpcyjnych
(HICP), na poziomie „poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie”.
Do podstawowych zadań EBC należy17:
1) określenie i realizacja polityki pieniężnej strefy euro,
2) prowadzenie operacji dewizowych,
3) utrzymywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami walutowymi,
4) popieranie należytego funkcjonowania systemów płatniczych.
Pozostałe zadania to:
1) emisja banknotów euro,
2) zbieranie informacji oraz prowadzenie statystyk,
3) współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi18.
EBC ma za zadanie tak wpływać na sytuację na rynku pieniężnym, a głównie na poziom
stóp procentowych, aby w jak najwyższym stopniu zapewnić stabilność cen w średnim okresie.
Za pomocą sterowania poziomem stopy procentowej, może on oddziaływać na wzrost
gospodarczy 19 . Przyjęta strategia polityki pieniężnej musi umożliwić Radzie Prezesów
podejmowanie optymalnych decyzji dzięki dostarczeniu niezbędnych informacji i analiz.
Polityka pieniężna winna mieć, w szerokim zakresie, charakter antycypacyjny. Nie powinna
ona reagować na pojedyncze szoki gospodarcze.
EBC przyjęło, że strategia polityki pieniężnej będzie się opierała na dwóch rodzajach
analiz, zwanych filarami. Analizy te będą służyły ocenie ryzyka, na jakie narażona jest realizacja
16
M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, A. Szelągowska, Z. Zawadzka, Bankowość. Instytucje, operacje,
zarządzanie, Poltext, Warszawa 2013, s. 67.
17
Zadania, 2016 < https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.pl.html>.
18
M. Grzesiak, Europejski Bank Centralny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 46-53.
19
D. Brózda, Jednolita polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego a heterogeniczność strefy euro, [w:]
Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 94.
8
celu głównego. EBC uwzględnił w swej strategii zarówno strategię celu inflacyjnego (pierwszy
filar) jak i wzrostu ilości pieniądza (drugi filar). Obydwa filary strategii wspólnie tworzą ramy
dla analizy tendencji i szoków ekonomicznych oraz analizy tendencji pieniężnych przydatnych
do opracowania polityki pieniężnej. Pierwszy filar to analizy szerokiego wachlarza czynników
inflacjogennych, z zakresu zmiennych ekonomicznych realnych (np. sprzężenia pomiędzy
popytem i podażą na rynkach dóbr i pracy). Jest to analiza ekonomiczna. Drugi filar może być
traktowany jako podejście, które przypisuje czynnikom pieniężnym znaczną rolę w wyjaśnianiu
przyszłych zmian poziomu cen. Jest to analiza pieniężna. Tak przyjęta strategia oznacza
w praktyce, iż w pierwszym filarze kładzie się nacisk przede wszystkim na czynniki
koniunkturalne, głównie niepieniężne, skupiając się na aktywności realnej i kondycji
finansowej gospodarki, a w drugim na czynniki pieniężne20.
1.3. Instrumenty polityki pieniężnej
EBC poprzez sterowanie stopami procentowymi rynku pieniężnego, sygnalizuje kierunek
prowadzonej przez siebie polityki pieniężnej i jednocześnie reguluje płynność rynku. To on
posiada monopol kreacji pieniądza centralnego, niezbędnego bankom komercyjnym
do normalnego funkcjonowania. W swym działaniu EBC realizuje również zadanie czuwania
nad sprawnym funkcjonowaniem rynku pieniężnego i ułatwiania bankom, w sposób
zorganizowany, zaopatrywanie się w niezbędne środki płynne. Decyzje kształtujące politykę
pieniężną mają charakter scentralizowany, natomiast jej realizacja ma charakter
zdecentralizowany. Jest ona wykonywana przez narodowe banki centralne.
Polityka
pieniężna
EBC
jest
realizowana
za
pomocą
wykorzystania
trzech
instrumentów21:
1) operacji otwartego rynku,
2) tzw. standing facilities (sterowanie płynnością, operacje banku centralnego na koniec
dnia), służącego regulacji poziomu płynności rynku przez odpowiednią politykę
kredytowo-depozytową,
3) rezerw obowiązkowych instytucji kredytowych.
Operacje otwartego rynku, a więc sterowanie poziomem stóp procentowych są
najważniejszym instrumentem polityki pieniężnej EBC. Są wykorzystywane do regulowania
płynności banków, a także do informowania o kierunkach polityki pieniężnej prowadzonej
przez EBC. Operacje otwartego rynku jest to zespół transakcji prowadzonych z inicjatywy EBC,
20
Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, Gdańsk – Katowice – Warszawa 2010
<https://www.wib.org.pl/container/Bankowoscdlapraktykow_Tom_I_i_II.pdf>, s. 81-91.
21
L. Oręziak, Euro. Nowy …, op. cit., s. 68, 69.
9
polegających na oferowaniu do sprzedaży i zakupu papierów wartościowych22.
Z punktu widzenia celów, regularności i procedur ogół operacji otwartego rynku można
podzielić na cztery grupy: podstawowe operacje refinansujące, dłuższe operacje refinansujące,
operacje dostrajające oraz operacje strukturalne.
Najważniejsze znaczenie odgrywają podstawowe operacje refinansujące (main
refinancing operations, MRO). To one z reguły zasilają rynek płynnymi środkami.
Przeprowadzane są w każdym tygodniu z zasady z jednotygodniowym terminem zapadalności,
w drodze przetargów standardowych. Przy tego typu transakcjach stosowana jest stopa repo –
referencyjna stopa procentowa EBC, którą ustala Rada Zarządzająca. W okresie przed
kryzysem
najważniejszymi
operacjami
dostarczającymi
bieżącą
płynność
bankom
komercyjnym (w postaci nabywania od nich przez banki narodowe papierów wartościowych)
obok MRO były dłuższe operacje refinansujące (longer-term refinancing operations, LTRO).
Operacje LTRO służą zapewnieniu bankom płynności w dłuższym okresie. Są to również
transakcje warunkowe, które do czasu kryzysu miały wyłącznie trzymiesięczny termin
zapadalności i dokonywane były z miesięczną częstotliwością23. W sytuacjach wystąpienia
nagłych zaburzeń na rynkach finansowych EBC stosuje tzw. operacje regulujące (fine – tuning
operations), na które składają się operacje odwracalne, bezwarunkowe i swapy walutowe.
Standing facilities jest instrumentem, który umożliwia EBC wpływanie na wysokość
krótkoterminowej stopy procentowej na rynku międzybankowym. W przypadku, gdy bank
komercyjny ma nadwyżkę na koniec dnia, może ją zdeponować w banku centralnym (deposit
facility), gdy niedobór, w celu utrzymania płynności, może zaciągnąć kredyt (marginal lending
facility) pod zastaw papierów wartościowych. Stopy procentowe stosowane w tego typu
depozytach i kredytach tworzą swoisty korytarz wahań stóp procentowych na rynku
pieniężnym dla depozytów i kredytów 24 godzinnych. Oprocentowanie kredytu banku
centralnego na koniec dnia stanowi górną granicę tego korytarza, a oprocentowanie depozytu
w banku centralnym na koniec dnia wyznacza dolną granicę korytarza. W granicach korytarza
znajduje się średnia ważona rynkowa stopa oprocentowania jednodniowych pożyczek w euro
udzielanych na rynku międzybankowym – tzw. EONIA (euro overnight index average)24.
Podstawę tworzenia rezerw obowiązkowych stanowią: depozyty, wyemitowane
papiery dłużne i papiery rynku pieniężnego. System rezerw obowiązkowych umożliwia
„tworzenie lub pogłębianie się strukturalnego deficytu płynności banków, zmuszając instytucje
kredytowe do refinansowania się, co z kolei wpływa na skuteczność interwencji banków
22
J. Bilski, Międzynarodowy system …, op. cit., s. 187.
Red. P. Albiński, Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa 2014, s. 66.
24
Bankowość dla praktyków …, op. cit.,
<https://www.wib.org.pl/container/Bankowoscdlapraktykow_Tom_I_i_II.pdf>, s. 96, 97.
23
10
centralnych”25. Jego głównym zadaniem jest zatem ograniczenie płynności sektora. Zjawiska
polegające na tym, że banki zmniejszają poziom rezerw w dniach, gdy rośnie oprocentowanie
pożyczek na tym rynku a zwiększają rezerwy w dniach, gdy oprocentowanie pożyczek maleje,
wpływają łagodząco na wahania poziomu stóp procentowych na rynku pieniężnym.
W konsekwencji system ten ułatwia zarządzanie krótkoterminowymi stopami procentowymi
na rynkach pieniężnych Eurosystemu26. Przeważnie instytucje kredytowe w Eurosystemie
utrzymują na rachunkach w krajowych bankach centralnych tylko niewielkie nadwyżki
w relacji do kwot wymaganych. Świadczy to o dobrym zarządzaniu płynnością oraz o dobrym
dostosowaniu się tych instytucji do wymagań jednolitego rynku pieniężnego.
Powyższe instrumenty odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu założeń polityki
pieniężnej i mogą być zatem wykorzystane w walce z kryzysem płynności. W ramach
przeciwdziałania skutkom kryzysu płynności wskazuję się, że EBC ma największe możliwości
bezpośredniej reakcji. W sytuacji pojawienia się kryzysu zadłużenia EBC pełni jednak funkcję
doradczą dla ministerstw finansów państw członkowskich, którzy w tym przypadku
odpowiadają za jego rozwiązanie. EBC ma możliwość wspierać ich działania, stosując dostępną
mu
wiedzę
w
tym
zakresie
oraz
za
pomocą
stosownych
instrumentów
27
.
Polityka pieniężna EBC musi być dostosowana do oczekiwanych zmian gospodarczych
w przyszłości. Musi ona zatem uwzględniać zagrożenia, jakie niesie przyszłość dla utrzymania
stabilnych cen. Zagrożenia te są związane w dużej mierze z przebiegiem cyklu
koniunkturalnego.
Wybuch w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych kryzysu finansowego, który przeniósł się
do Europy, spowodował konieczność dostosowania polityki pieniężnej EBC do zmienionych
warunków ekonomicznych. Narastająca panika na rynkach finansowych stała się katalizatorem
nadzwyczajnych zmian w polityce EBC. Przeprowadził on interwencje na szeroką skalę a także
zmienił reguły odnośnie zabezpieczeń udzielanych kredytów28. Szczególnym tego wyrazem
było obniżenie, począwszy od 9 lipca 2008 r. stopy podstawowych operacji refinansujących.
Od tego czasu stopy procentowe, ustalane przez EBC, po przejściowej dwukrotnej podwyżce
w 2011 r., były obniżane i cechuje je niski poziom, na co wskazuje wykres nr 1. Należy
oczekiwać, iż wraz z poprawą koniunktury gospodarczej i towarzyszącą jej tendencją wzrostu
25
Ibidem, s. 97.
J. Zarzecki, Zarządzanie płynnością makroekonomiczną przez Europejski Bank Centralny w kryzysie finansowym,
Optimum. Studia Ekonomiczne 2015 Nr 2 (74), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 39.
27
J. Świderska, Współczesny system bankowy, Difin, Warszawa 2013, s.120-122.
28
M. Benedyk, Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego 1999-2013, [w:] Ekonomia – Wrocław
Economic Review 19/4 (2013), Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3586, <http://mises.pl/wpcontent/uploads/2014/10/Benedyk_Polityka-pieni%C4%99%C5%BCna-Europejskiego-Banku-Centralnego-19992013.pdf>, s. 15.
26
11
cen, stopy te będą podwyższane przez EBC29.
Wykres 1. Kształtowanie się stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego
Źródło: M. Żuławiński, EBC znów tnie stopy procentowe i zwiększa skalę QE, Bankier.pl, 10.03.2016,
<http://www.bankier.pl/wiadomosc/EBC-znow-tnie-stopy-procentowe-i-zwieksza-skale-QE-7336579.html>.
Zdaniem prezesa EBC M. Draghi z konferencji z dnia 10 marca 2016 r., obecnie nie ma
warunków, które motywowałyby EBC do dalszego cięcia stóp, ale nie jest wykluczone, że
w przyszłości może to ulec zmianie. Zastosowanie ujemnych stóp procentowe ma na celu
skłonienie banków komercyjnych do udzielania pożyczek przedsiębiorstwom i klientom
indywidualnym, doprowadzając w ten sposób do pobudzenia gospodarki.
Działania, jakie EBC podjął w reakcji na kryzys w 2008 r., które szerzej omówione
zostaną w rozdziale 3 niniejszej pracy, wskazują, że wyszedł on „poza tradycyjny mandat
utrzymania stabilności cen, zwiększając zakres swojej odpowiedzialności za stabilność
makroekonomiczną, w tym za stabilność systemu finansowego.”30 EBC uzasadnia utworzenie
nowych programów w czasie kryzysu, koniecznością usprawnienia procesów transmisji
impulsów polityki pieniężnej oraz tymczasowym charakterem ich trwania. Bez tych
instrumentów EBC, rentowności papierów skarbowych niektórych państw członkowskich
strefy euro, w szczególności Grecji prawdopodobnie osiągnęłyby poziom uniemożliwiający
ich rządom na obsługę powstałego zadłużenia.
29
Bankowość dla …, op. cit., <https://www.wib.org.pl/container/Bankowoscdlapraktykow_Tom_I_i_II.pdf>, s. 99,
100.
30
Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach, Narodowy Bank Polski Warszawa, 2015,
<https://www.nbp.pl/publikacje/bci/ewolucja-strategii-celu-inflacyjnego.pdf>, s. 59.
12
2. Kryzys zadłużeniowy w strefie euro w tym w Grecji
2.1. Istota i przyczyny kryzysu finansowego strefy euro
Od 2007 r. w gospodarce światowej rozwijał się kryzys finansowo-ekonomiczny. Wystąpił
on w wyniku załamania rynku kredytów hipotecznych subprime w Stanach Zjednoczonych
a ze względu na silne zintegrowanie rynków finansowych jego skutki zaczęły rozprzestrzeniać
się na strefę euro. Przejawiał się wewnętrzną nierównowagą makroekonomiczną, osłabieniem
gospodarki realnej i przyhamowaniem akcji kredytowej. Konsekwencją natomiast było
pojawienie się spowolnienia ekonomicznego wraz z recesją włącznie w 2009 r.31 Europejska
Unia Walutowa i Gospodarcza doświadczyła całokształtu zjawisk kryzysowych, które objęły
sferę realną, system bankowy i sektor finansów publicznych. Objawił się tu w głównej mierze
kryzys zadłużeniowy części członków Wspólnoty. Państwa, które tworzą peryferia strefy euro,
tj. Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia i Włochy, wykazywały znaczne zwiększenia udziału
deficytu budżetowego i długu publicznego do PKB, a towarzyszył temu wzrost rentowności
obligacji skarbowych32.
Kryzys finansowy przejawiający się narastającymi napięciami na rynkach w postaci
gwałtownych zmian wskaźników finansowych oraz ich spreadów składał się z kryzysu
bankowego, którego początki sięgają szerokiej ekspansji na rynku kredytów hipotecznych
w USA i kryzysu zadłużenia33. Zaistniały kryzys bankowy przejawił się zakłóceniami na rynkach
finansowych, co skutkowało znaczącym pogorszeniem płynności i nierzadko niewypłacalnością
instytucji finansowych. Jego konsekwencją było osłabienie akcji kredytowej, co skutkowało
uniemożliwieniem finansowania na niezmienionym poziomie działalności i rozwoju, a dalej
spadkiem popytu i wzrostem bezrobocia. Kryzys zadłużenia cechuję się szybkim narastaniem
długu publicznego. Wzajemne przeplatanie się owych kryzysów doprowadziło do kryzysu
w sferze realnej, czyli spowolnienia wzrostu gospodarczego.
Zapoczątkowany upadkiem w Stanach Zjednoczonych banku Lehman Brothers, jednego
z czterech globalnych banków inwestycyjnych, we wrześniu 2008 r., kryzys „poddał poważnej
próbie całą unię walutową w Europie, uwypuklił słabość jej konstrukcji oraz ukazał wszelkie jej
błędy”34. Warto zatem prześledzić jak doszło do kryzysu by w dalszej kolejności zrelacjonować
postawę antykryzysową EBC.
31
P. Albiński, Z. Polański, Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii
Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 25.
32
W. Grabowski, E. Stawasz, Determinanty rentowności obligacji skarbowych peryferyjnych krajów strefy euro
w warunkach stabilności i kryzysu, Bank i Kredyt 47(2), 2016, s. 120.
33
P. Albiński, Z. Polański, Dylematy polityki …, op. cit., s. 25.
34
H. Tendera-Właszczuk, Kryzys Unii czy kryzys w Unii, Difin, Warszawa 2014, s. 45.
13
Kryzys, który dotknął w 2011 r., Europę, wynikał z łagodnej polityki monetarnej,
„przegrzania gospodarki USA” oraz nieudolnych metod jej pobudzania poprzez stymulowanie
nadmiernego boomu kredytowego35. Potwierdził to były przewodniczący Systemu Rezerwy
Federalnej (Fed) A. Greenspan przyznając się w październiku 2008 r., że jest winien wybuchu
kryzysu. Dodatkowo stanowisko, że przyczyną wybuchu kryzysu jest zbyt luźna polityka
pieniężna prowadzona przez Fed, poparł profesor Uniwersytetu Stanforda J. Taylor36.
Głównym elementem kryzysu było nieprawidłowe funkcjonowanie większości banków
w USA a także w Europie Zachodniej, które osiągały znaczące zyski pochodzące z różnych form
spekulacji finansowych 37 . Kredyty udzielane były podmiotom z niską wiarygodnością
kredytową bez stawiania wygórowanych wymagań, co doprowadziło do utworzenia się bańki
spekulacyjnej na tamtejszym rynku nieruchomości. Z drugiej strony uwypuklić należy,
że „udział w tym procederze miały specjalne mechanizmy, takie jak SPV (Special Purpose
Vehicles) pozwalające na pozabilansowy zapis posiadanych aktywów czy MBS (Mortgage
Based Securities) – instrumenty pożyczkowe zabezpieczane obietnicą przyszłych zysków”38.
Dzięki takim działaniom instytucje finansowe ukrywały niebezpieczne pozycje w swoich
portfelach tzw. pozycje pozabilansowe i powodowało to zmniejszenie wymagań związanych
z zabezpieczeniami kapitałowymi. Powstała olbrzymia nierównowaga, o czym świadczyła
relacja kapitału do aktywów wynosząca 3% w skali mikroekonomicznej oraz fakt, że krajowe
zobowiązania wielokrotnie przekraczały jego PKB w ujęciu makroekonomicznym. Nastąpiło
„rozjechanie się” realnej gospodarki z systemem finansowym39.
Silne powiązania rynków finansowych przeniosły kryzys amerykański do Europy,
wywołując recesję. W sytuacji pojawienia się euro będącej walutą międzynarodową oraz
globalnej mobilności kapitału, nastąpiło wzmożenie integracji rynków finansowych oraz
poszerzenie osiągalności źródeł finansowania. W konsekwencji nastąpiło obniżenie poziomu
stóp procentowych i zwiększenie dostępności pieniądza. W ślad z tym nie poszły odpowiednie
regulacje
ostrożnościowe
i
pojawiło
się
osłabienie
dyscypliny
rynkowej
wobec
40
pożyczkobiorców . Szczególne zaniepokojenie na tych rynkach wywołał wzrost zadłużenia
publicznego, który służył ratowaniu gospodarki. Punktem zapalnym kryzysu w strefie euro
35
M. Rosińska-Bukowska, Kryzys w strefie euro – wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne [w:] Globalne
aspekty kryzysu strefy euro, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 273/2012, s. 345.
36
J. Świderska, Wsółczesny system …, op .cit, s. 272.
37
J. Kraciuk, Kryzys finansowy strefy euro, Optimum. Studia Ekonomiczne nr 4 (64) 2013,
<http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/979/1/12_Jakub%20KRACIUK.pdf>, s. 129.
38
H. Tendera-Właszczuk, Kryzys Unii …, op. cit., s. 54.
39
M. Gotz, Kryzys i przyszłość strefy euro, Difin, Warszawa 2012, s. 14-15.
40
G. Tchorek, Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne w strefie euro a nowe rozwiązania instytucjonalne,
„Management and Business Administration. Central Europe”, vol. 21, No. 2 (121), 2013, Copyright by Akademia
Leona Koźmińskiego, s. 190.
14
było ujawnienie przez nowy rząd grecki w październiku 2009 r. realnego długu publicznego
i deficytu budżetowego, które w okresach wcześniejszych były zaniżane w porównaniu
z oficjalnie wykazywanymi w statystykach. Rzeczywistą wysokość deficytu budżetowego
skrywano za pomocą transakcji finansowych przeprowadzonych m.in. z bankami Goldman
Sachs, który zaoferował Grecji transakcje swap, czy JPMorgan Chase. Dostała ona w ten
sposób środki umożliwiające obniżenie deficytu za pomocą przyszłych przychodów
wygenerowanych z opłat lotniskowych 41 . Rynki automatycznie zareagowały, zmieniło się
podejście do samej Grecji oraz innych nadmiernie zadłużonych krajów ze strefy euro.
Wyżej wskazany wpływ kryzysu amerykańskiego na rynku nieruchomości na realia
w Europie można uznać, że ma charakter zewnętrzny. Na kryzys unii walutowej oddziałują
w dużej mierze także czynniki wewnętrzne, które wynikają z aspektów natury funkcjonowania
samej unii jako całości jak i bezpośrednio z unii walutowej. Kryzys uwypuklił wady
konstrukcyjne UGiW. Unia umożliwia poprzez brak dyscypliny fiskalnej kreację deficytów
budżetowych oraz przyjmowanie zobowiązań, które pokrywane będą dzięki pomocy EBC, tj.
podmiotu stanowiącego źródło zakupu ich obligacji w późniejszym terminie. Tę sytuację
podaje się jako przyczynę pierwotną kryzysu finansów publicznych tj. nieodpowiedzialność
fiskalną pewnych krajów członkowskich. Następowało zwiększenie premii za ryzyko
oczekiwanej przez inwestorów, którą dodatkowo potęgowały informacje o problemach
z płynnością i uruchamianiu w niektórych krajach rządowych pakietów pomocowych dla
banków. W krajach postrzeganych przez rynki jako najbardziej ryzykowne następował wzrost
wymaganych stóp zwrotu od papierów skarbowych, co było dla nich nie do uniesienia bez
pomocy zewnętrznej. Grecja jest najwierniejszym przykładem, stanowiącym wymieniony
pogląd na genezę kryzysu finansów publicznych42.
Drugą przyczynę systemowo-instytucjonalną stanowi brak adekwatnych mechanizmów
dostosowawczych w obszarze europejskiej unii walutowej. Wynika to z głębokich różnic
strukturalnych między krajami wspólnotowymi. Konsekwencją czego były intensyfikujące się
od momentu utworzenia strefy euro rozbieżności w nominalnych i realnych obszarach
gospodarek unijnych 43 . Wejście do unii monetarnej wiąże się z przyjęciem wspólnej
podstawowej stopy procentowej. Dla krajów południa, do których należy Grecja, oznaczało to
znaczny spadek stóp rynkowych, konsekwentnie wzrost popytu na kredyt, z którego kapitał
skierowany został na konsumpcję i inwestycje mieszkaniowe zamiast w poprawę efektywności
41
T. Sporek, Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji, Studia Europejskie, 3/2013, s. 57.
K. Marczewski, Refleksje teoretyczne nad polityką stabilizacyjną [w:] Dylematy polityki makroekonomicznej
w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, red. P. Albiński, Z. Polański, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2015, s. 95-97.
43
G. Tchorek, Nierównowagi fiskalne …, op. cit.., s. 187.
42
15
produkcji. Oszczędności krajowe zostały wypychane przez napływające oszczędności
zagraniczne i powstała nierównowaga zewnętrzna. Objawiała się ona równolegle
występującymi nadwyżkami obrotów bieżących w krajach północy strefy, inaczej „rdzenia”
i deficytów w krajach południa. W warunkach sztywności rynków pracy i braku dokonywania
transferów dostępnych w unii fiskalnej, narzędziem przywrócenia równowagi została zmiana
relacji cenowo–kosztowych między tymi krajami. Kraje nadwyżkowe nie podjęły ekspansywnej
polityki fiskalnej i dochodowej dlatego działania dyscyplinujące zostały narzucone w formie
wewnętrznej dewaluacji tj. spadku dochodów i cen w krajach południa. Przykładem jest
sytuacja w Portugalii44.
Kryzys wyraźnie uwypuklił także istniejące niedociągnięcie w strefie euro polegające
na istnieniu silnego powiązania banków i długu publicznego. W przypadku gdy banki,
na których bankructwo UGiW nie mogła sobie pozwolić, przeżywały trudności finansowe,
rządy krajowe udzielały im wsparcia. Miało to na celu zapewnienie stabilności sektora
finansowego, ale również działania te niekorzystnie oddziaływały na finanse publiczne.
Nie została osiągnięta długookresowa redukcja deficytu i zadłużenia publicznego do poziomu
wskazanego w traktacie z Maastricht. Narzucane w tej sytuacji reguły fiskalne mające służyć
zmniejszeniu tych wielkości były rzadko przestrzegane i wdrażane45. Grecja jest przykładem,
który unaocznił tę wadliwość funkcjonowania strefy euro.
2.2. Charakterystyka kryzysu zadłużeniowego i stan gospodarki w Grecji
W 1981 r. Grecja dołącza do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i nie następuje
przyśpieszenie tempa wzrostu gospodarczego, ponieważ nie jest wystarczająco dostosowana
do warunków konkurencji charakteryzujących inne ówczesne państwa unii46. Od połowy lat 80.
w związku z zacieśnieniem polityki monetarnej i fiskalnej oraz koniecznością przeprowadzenia
reform, można wysnuć stwierdzenie, że rozpoczęły się problemy fiskalne greckiej gospodarki.
Odbiegała ona zdecydowanie od poziomu rozwoju od państw trzonu, ale unia w przyszłości to
nie tylko wspólna waluta i integracja gospodarcza ale również konstrukcja polityczna. UGiW
stanowi etap działań zmierzających do politycznego zjednoczenia Europy47. Grecja to jeden
z większych beneficjentów funduszy strukturalnych i funduszu spójności UE, a pomimo tak
znaczącego wsparcia tylko w ograniczonym stopniu ma to wpływ na poprawę jej sytuacji
44
K. Marczewski, Refleksje teoretyczne…, op. cit., s. 96.
J. C. Juncker, D. Tusk, J. Dijsselbloem, M. Draghi, Przygotowania do kolejnych działań w zakresie lepszego
zarządzania gospodarczego w strefie euro. Nota analityczna, Nieformalne posiedzenie Rady Europejskiej,
12 lutego 2015 <http://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/analytical_note_en.pdf>, s. 2, 3.
46
L. Oręziak, D. K. Rosati, Kryzys finansów publicznych, przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia, Oficyna Wydawnicza
Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2013, s. 180-183.
47
T. Gruszecki, Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 122.
45
16
gospodarczej. W 2001 r. przystępuje ona do strefy euro pomimo że nie była gotowa na to
uczestnictwo ze względu na niespełnianie przez nią kryterium fiskalnego. Powszechne jest
przekonanie, że wejście Grecji do strefy euro było możliwe dzięki łagodnej ocenie wielkości
zadłużenia publicznego oraz zafałszowaniu informacji o rzeczywistej sytuacji finansów
publicznych, w tym skali deficytu. Po wejściu do strefy euro Grecja przekraczała wartości
referencyjne dotyczące deficytu budżetowego i długu publicznego. Kryteria stabilizacji
fiskalnej łamała wielokrotnie, a koordynacja polityki fiskalnej tutaj bezsprzecznie zawiodła.
Grecja szczególnie mocno doświadczyła kłopotów finansowych w czasie kryzysu dzięki
generowanym przez lata nadto wysokim wydatkom budżetowym 48 . Światowy kryzys
spowodował w tym obszarze pęknięcie bańki kredytowej oraz załamał boom konsumpcyjny.
Był on finansowany poprzez zwiększające się zadłużanie w sektorze prywatnym,
za pośrednictwem lokalnych banków, zasilanych napływającym kapitałem z innych krajów
strefy euro. Słabości strukturalne Grecji przyczyniły się do pogorszenia konkurencyjności
międzynarodowej oraz pogłębienia się wewnętrznej i zewnętrznej nierównowagi jej
gospodarki49. Rząd dążąc do utrzymania popytu globalnego na dotychczasowym poziomie
spowodował problemy fiskalne i znaczny wzrost zadłużenia sektora publicznego.
Do głównych czynników, które spowodowały zwiększenie się greckich wydatków
budżetowych a z drugiej strony zmniejszenie wpływów do budżetu zalicza się 50:
1) niską sprawność administracji i niską efektywność systemu emerytalnego,
2) wysoki poziom regulacji rynku pracy w tym regulacji odnoszących się do wynagrodzeń
w sektorze publicznym oraz wynikający z silnej pozycji związków zawodowych oraz
wysokich kosztów zwolnień pracowników,
3) wysoki stopień regulacji prawnych na rynku towarów i usług tj. trudności w prowadzeniu
działalności gospodarczej, rozbudowana biurokracja, wysokie bariery dla konkurencji,
bardzo niski poziom liberalizacji sektorów,
4) preferencyjne traktowanie przedsiębiorstw państwowych w przeciwieństwie do sektora
prywatnego.
W przypadku, gdy wydatki państwa nie miały pokrycia w dochodach, narastał deficyt. Rząd
grecki aby zachęcić zagranicznych inwestorów do finansowania greckich wydatków musiał
oferować wyższe stopy procentowe. Skutkowało to w późniejszych okresach wzrostem
kosztów obsługi długu, a napływ kapitału z zagranicy i mniejsza konkurencyjność dóbr
48
M. Zając-Frąs, Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro [w:] Kryzys Unii czy kryzys w Unii, red. H. TenderaWłaszczuk, Difin, Warszawa 2014, s. 100.
49
B. Szajowska, Kryzys grecki i drogi jego rozwiązania, „Ekonomia międzynarodowa – zeszyty naukowe SKN TIAL”,
nr 3 (2012), s. 60.
50
B. Baran, Geneza i skutki kryzysu finansów publicznych w Grecji, „Gospodarka Narodowa”, nr 5-6, 2011, s. 56, 57.
17
objawiała się słabszymi wynikami na rachunku obrotów bieżących51. Do tych problemów
gospodarczych dołączają się rosnące bezrobocie, trudności ze spłatą zadłużenia, osłabienie
waluty, a także ograniczenie tempa wzrostu produktywności gospodarki. W kontekście
globalizacji i konkurencyjności rynku greckiego zjawiska te wpływają na jego osłabienie
i dochodzi do ograniczonej szansy wyjścia z recesji 52 . Tym sposobem powstał kryzys
zadłużeniowy.
Grecja po wejściu do strefy euro wykorzystywała wiarygodność na rynkach
finansowych (tzw. „import wiarygodności”) i za pośrednictwem euro stosowała niższą stopę
oprocentowania papierów skarbowych. Narastanie kryzysu finansów publicznych po 2002 r.
potęgował fakt, że pomimo pogarszającej się sytuacji finansów publicznych prowadziła ona
ekspansywną politykę fiskalną53. W okresie poprzedzającym kryzys, tj. 2000-2007 PKB Grecji
rósł w tempie średnio 4,1%, a od 2008 r. odnotowywano już ujemny przyrost PKB i wynosił
odpowiednio -0,3%, w 2009 r. -4,3%, w 2010 r. -5,5%.
Tab.1. Realne tempo zmiany PKB w krajach strefy euro i Unii Europejskiej w latach (%)
Kraj\Rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EU-28
3,1
0,5
-4,4
2,1
1,8
-0,5
0,2
1,4
1,9
SE-19
3,1
0,5
-4,5
2,1
1,6
-0,9
-0,3
0,9
1,6
Austria
3,6
1,5
-3,8
1,9
2,8
0,8
0,3
0,4
0,9
Belgia
3,4
0,7
-2,3
2,7
1,8
0,2
0
1,3
1,4
Cypr
4,9
3,7
-2
1,4
0,4
-2,4
-5,9 -2,5p
1,6p
Estonia
7,7
-5,4 -14,7
2,5
7,6
5,2
1,6
2,9
1,1
Finlandia
5,2
0,7
-8,3
3
2,6
-1,4
-0,8
-0,7
0,5
Francja
2,4
0,2
-2,9
2
2,1
0,2
0,7
0,2
1,2
p
p
p
p
Grecja
3,3
-0,3
-4,3
-5,5 -9,1
-7,3
-3,2
0,7
-0,2p
Hiszpania
3,8
1,1
-3,6
0
-1 -2,6p -1,7p
1,4p
3,2p
Holandia
3,7
1,7
-3,8
1,4
1,7
-1,1 -0,5p
1p
2p
Irlandia
5,5
-2,2
-5,6
0,4
2,6
0,2
1,4
5,2
7,8
Litwa
11,1
2,6 -14,8
1,6
6
3,8
3,5
3
1,6
Luksemburg
8,4
-0,8
-5,4
5,7
2,6
-0,8
4,3
4,1
4,8
Łotwa
10
-3,6 -14,3
-3,8
6,2
4
3
2,4
2,7
Malta
4
3,3
-2,5
3,5
1,9
2,8
4,1
3,7
6,3
Niemcy
3,3
1,1
-5,6
4,1
3,7
0,4
0,3
1,6
1,7
Portugalia
2,5
0,2
-3
1,9
-1,8
-4
-1,1
0,9e
1,5e
Słowacja
10,8
5,7
-5,5
5,1
2,8
1,5
1,4
2,5
3,6
Słowenia
6,9
3,3
-7,8
1,2
0,6
-2,7
-1,1
3
2,9
Włochy
1,5
-1,1
-5,5
1,7
0,6
-2,8
-1,7
-0,3
0,8
Źródło: Eurostat, Real GDP growth rate - volume - Percentage change on previous year, Code: tec00115,
last update:13.05.2016, p=provisional e=estimated,
<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115>
51
M. Gotz, Kryzys i przyszłość strefy euro, op. cit., s.73, 74.
Ł. Goczek, Wyrosnąć z długów – polityka podażowa i regulacje w Unii Europejskiej, [w:] Ekonomia i polityka
w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. M. Guzek, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN,
Warszawa 2012, s. 315-317.
53
Red. P. Albiński, Kryzys a…, op. cit., s. 105.
52
18
Z wielkości ukazanych w tabeli 1, widać, że w 2007 r. wszystkie kraje strefy euro odnotowały
dodatnie tempo wzrostu gospodarczego, co było wynikiem popytu generowanego na szeroką
skalę przez niskie stopy procentowe. Grecja w 2008 r. była na piątym miejscu biorąc pod
uwagę największy spadek wzrostu gospodarczego w stosunku do roku poprzedniego (-0,3).
Należy ona do państw o najsłabszej sile ekonomicznej, której konkurencyjność nadal spada.
Grecja doświadczyła najbardziej negatywnych efektów kryzysu w postaci spadku PKB oraz
wyeksponowania strukturalnych słabości gospodarki i instytucjonalnych barier wzrostu.
2009 rok jest szczególny ze względu, iż po raz pierwszy wystąpił we wszystkich krajach strefy
euro spadek wielkości PKB w stosunku do roku poprzedniego. W latach 2010-2012 Grecja
odnotowała największe spadki omawianego wskaźnika, dopiero w 2014 r. na moment
uzyskuje dodatnie tempo wzrostu gospodarczego. W czasie kryzysu utrata zaufania do sektora
bankowego wpłynęła na przyhamowanie akcji kredytowej, co skutkowało zmniejszeniem skali
inwestycji i spadkiem konsumpcji54.
Tab.2. Wielkość PKB krajów strefy euro w tym Grecji i Niemczech oraz Unii Europejskiej
w cenach bieżących w wybranych latach (w mln euro)
Kraj/Rok 2007
2008
2009
2011
2014
2015
EU-28
12 914 631,3 12 994 979,5 12 254 796,7 13 179 497,6 13 957 764,4 14 625 372,9
SE-19
9 400 544,8 9 633 149,1 9 287 847,5 9 799 024,9 10 106 420,0 10 400 160,4
Niemcy
2 513 230,0 2 561 740,0 2 460 280,0 2 703 120,0 2 915 650,0 3 025 900,0
Grecja
232 694,6
241 990,4
237 534,2
207 028,9p
177 559,4p
176 022,7p
Źródło: Eurostat, Gross domestic product at market prices,
At current prices, Code: tec00001,
last update:13.05.2016, p=provisional
<http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en>
Zgodnie z danymi wskazanymi w tabeli 2, Grecja odnotowała największy spadek wielkości PKB
w 2015 r. w stosunku do 2009 r. w obrębie państw strefy euro (61 511,5 euro). Natomiast
Niemcy osiągnęły największy wzrost PKB w 2015 r. w odniesieniu do 2009 r. (565 620,00 euro).
W 2009 r., na skutek oddziaływania globalnego kryzysu finansowego, kiedy to brak
reform doprowadził gospodarkę do załamania się, Grecja miała najtrudniejszą sytuację
w porównaniu do pozostałych członków unii biorąc pod uwagę przekroczenie długu
publicznego, do poziomu 126,7% PKB i wyniósł on ponad 300 mld euro55 oraz deficytu sektora
finansów publicznych, który wyniósł 15,2% PKB.
Kryzys Unii Europejskiej ma głównie charakter kryzysu zadłużeniowego, wywołanego
nieprawidłowym zarządzaniem finansami publicznymi. Biorąc pod uwagę dane poziomu
deficytu budżetowego do PKB większość krajów członkowskich w okresie od jego wstąpienia
54
M. Gasz, Mechanizmy przeciwdziałania kryzysowi zadłużenia w strefie euro, Nierówności Społeczne a Wzrost
Gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. nr 30, Rzeszów 2013, s. 64.
55
B. Szajowska, Kryzys grecki …, op. cit., s. 63.
19
do Wspólnoty, ma problem z utrzymaniem tego wskaźnika na poziomie referencyjnym. Grecja
jest jedynym krajem, który nigdy nie spełnił tego kryterium. Natomiast analizując poziom
długu publicznego do PKB, to kraje członkowskie lepiej radzą sobie z utrzymaniem tego
kryterium fiskalnego niż poprzednie i najpoważniej sytuacja przedstawia się w Grecji.
W przypadku większości krajów unii w tym Grecji w analizowanym okresie spada deficyt
budżetowy i jednocześnie rośnie dług publiczny56.
Wykres 2. Dług publiczny Grecji w latach 2007-2015 (w % PKB)
Źródło: Grecja - Dług Publiczny do PKB, <http://pl.tradingeconomics.com/greece/government-debt-to-gdp>,
(17.05.2016)
Wykres 3. Deficyt budżetowy Grecji w latach 2007-2015 (w % PKB)
Źródło: Grecja - Budżet Państwa do PKB, <http://pl.tradingeconomics.com/greece/government-budget>,
(17.05.2016)
56
H. Tendera Właszczuk, Kryzys unii…, op. cit., s. 68-84.
20
Sytuacja fiskalna w Grecji, wskazana w danych przedstawionych powyżej (w tym z wykresów
2 i 3) przedstawia się jako wyjątkowo trudna, a szanse na przyśpieszenie rozwoju
gospodarczego i sprawne wyjście z recesji są mocno ograniczone 57. W celu przywrócenia
równowagi w sferze finansów publicznych, a także konieczności ograniczenia tempa
wzrastających deficytów budżetowych od momentu wybuchu kryzysu, wymagane jest
podjęcie skutecznych działań nastawionych na redukcję budżetu i poszukiwanie źródeł
oszczędności. Istotnym problemem, szczególnie dla Grecji, jest zatem znalezienie istotnych
źródeł finansowania zadłużenia.”58
W październiku 2009 r. przeprowadzono kolejną korektę danych statystycznych, która
potwierdziła znaczącą skalę problemów strukturalnych greckich finansów publicznych.
Nastąpiło załamanie zaufania inwestorów oraz automatycznie odpływ kapitału 59 . Została
podważona zdolność greckiego rządu do obsługi zadłużenia, w następstwie czego
odnotowano gwałtowny wzrost rentowności greckich bonów i obligacji skarbowych, jako
rekompensata za ryzyko wynikające z ich posiadania. Koszty obsługi długu wzrosły i pojawiło
się zagrożenie powstania spirali zadłużenia60.
Zareagowały natychmiast agencje ratingowe, obniżając ocenę Grecji. Pierwszą z nich
byłą agencja Fitch, która 8 grudnia 2009 r. zmieniła ocenę ratingu na poziom BBB+ (prawie
najniższą z kategorii ratingów na poziomie inwestycyjnym). Oceny kolejnych agencji Moody’s
oraz Standard & Poor’s ukształtowały się na poziomie Ba1 (obligacje obarczone wysokim
ryzykiem) oraz BB+ (kategoria spekulacyjna). W ślad za tymi decyzjami, nastąpiło zmniejszenie
się popytu na greckie obligacje skarbowe dokonywane przez instytucje finansowe. Grecja
trudniej było pozyskać nowy kapitał, nawet przy oferowaniu wysokiej stopy zwrotu. Obniżenie
Grecji oceny wiarygodności finansowej, przyczyniło się do nasilenia kryzysu w strefie euro61.
W 2010 r. oprocentowanie greckich obligacji pięcioletnich przekroczyło poziom 14% w skali
roku. Nastąpiło także pogłębienie się dysproporcji w oprocentowaniu obligacji w całej strefie
euro62. W 2011 r. pojawiły się też pierwsze domysły o upadku Grecji i porównania jej
do upadłego Lehman Brothers.
57
M. Gasz, Źródła niestabilności gospodarczej państw strefy euro w warunkach kryzysu, Studia Ekonomiczne/
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014 nr 166: Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu
s. 83.
58
M. Gasz, Mechanizmy przeciwdziałania …, op. cit., s. 64, 65.
59
H. Tendera Właszczuk, Kryzys unii…, op. cit., s. 106.
60
B. Szajowska, Kryzys grecki …, op. cit., s. 63.
61
D. Dziawgo, Credit rating Grecji w kontekście kryzysu finansowego, A N N A L E S UNIVERSITATIS MARIAE CURIESKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA, VOL. XLVI, 4 SECTIO H 2012, s. 105.
62
Ministerstwo Finansów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Kryzys
grecki – geneza i konsekwencje, Warszawa 2010, s. 14.
21
Wykres 4. Rentowność greckich obligacji 10-letnich
Źródło: Grecja - Obligacje Rządowe 10-letnie, <http://pl.tradingeconomics.com/greece/government-bond-yield>,
(17.05.2016)
Dane z wykresu 4 jednoznacznie wskazują, że to inwestorzy jako pierwsi zakwestionowali
postrzeganie państwa greckiego jako wiarygodnego dłużnika. Przyczyna tego stanu rzeczy
tkwiła w strukturze aktywów różnych instytucji finansowych, w tym banków, w których
znajdowało się zbyt wiele rządowych papierów skarbowych emitowanych przez zagrożone
bankructwem kraje. Według danych Bank for International Settlements (BIS), w marcu 2010 r.
banki były w posiadaniu papierów dłużnych rządu greckiego na kwotę 130,3 mld dolarów,
w tym banki francuskie 27 mld, niemieckie 23,1 mld, amerykańskie 5,4 mld, brytyjskie 3,6 mld,
włoskie 3,3 mld, i innych krajów 22,9 mld dol. Największym wierzycielem rządu były banki
greckie – 45 mld euro, a drugim co do wielkości to greckie fundusze inwestycyjne i emerytalne
– 29 mld euro. Pozostała część długu należała do EBC, który przyjmował obligacje jako zastaw
pożyczek udzielanych bankom, do banku centralnego Grecji i funduszy w innych państwach63.
W związku z ryzykiem jeszcze większego wzrostu kosztów pożyczek, jakie zaciągał rząd
oraz inne podmioty i z możliwością destabilizacji sektora bankowego, Grecji grozi
niewypłacalność Pogłębiający się kryzys zadłużeniowy ze względu na silne powiązania
wszystkich państw Unii Europejskiej, zagrażał stabilności finansowej całej unii walutowej 64.
63
W.
Gadomski,
Bez
reform
Grecja
nie
spłaci
długu,
<http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/bez-reform-grecja-nie-splaci-dlugu/>
64
B. Szajowska, Kryzys grecki …, op. cit., s. 64, 65.
06.05.2015,
22
Krajom strefy euro powinno zatem zależeć na ratowaniu upadającego państwa, ze względu na
troskę o swoje podmioty gospodarcze, w szczególności banki, które musiałyby zrównoważyć
straty wynikające z inwestowania w gospodarkę grecką.
W dniu 23 kwietnia 2010 r. Grecja, która nie mogła refinansować swojego
narastającego zadłużenia na rynku finansowym, zwróciła się z prośbą o pomoc w stosunku
do pozostałych członków strefy euro oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego65.
Unia Europejska stanęła przed dylematem czy pozwolić Grecji na bankructwo
czy powziąć wszelkie działania na jej ratowanie. Dodatkowo brak furtki w regulacjach
prawnych dotyczących wyjścia Grecji ze strefy euro, bez jednoczesnego pozbawienia jej
członkostwa w Unii Europejskiej, skłonił unię do udzielenia pomocy finansowej 66.
2.3. Pomoc udzielona greckiej gospodarce przez EBC i inne niż EBC instytucje
Siła i rozległa skala kryzysu wywołały konieczność wprowadzenia rozwiązań zmierzających
do zniwelowania jego konsekwencji. Podjęte działania w perspektywie krótkoterminowej
miały na celu uniknięcie paniki na rynkach finansowych i wyeliminowanie ucieczki kapitału
z zagrożonych gospodarek. Natomiast w dłuższym horyzoncie czasowym należało sporządzić
nowy porządek instytucjonalny, który sprawi szanse utrzymania długoterminowej stabilności
w strefie. UE oraz EBC podjęły wiele inicjatyw finansowych i gospodarczych, których celem
jest ograniczenie ryzyka rozpadu strefy euro. Taka sytuacja z pewnością wywołałby wiele
niepożądanych następstw istoty gospodarczej jak wahania kursowe, nowe bariery w handlu,
emigracja kapitału oraz politycznej67.
Nie tylko EBC przyczynił się do uspokojenia sytuacji na rynkach finansowych strefy euro
ze szczególną koncentracją na obszarze Grecji, dlatego wcześniej pokrótce zostaną te pewne
działania wymienione.
W obliczu sytuacji przedstawionej wyżej, dotyczącej greckiej gospodarki Komisja
Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy podjęły decyzję powzięcia kroków w celu
uniknięcia zjawiska „zarażenia” pozostałych państw członkowskich68. Należało zaspokoić
potrzeby finansowania w sektorze bankowym, który był wierzycielem znaczącej części długu
publicznego Grecji. Trudną sytuację finansową kraju uznano jako „skutek nadzwyczajnych
65
P. Panfil, Polityka Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2012, s. 3.
<https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/Verejnafinancnicinnost/PanfilPrzemyslaw.pdf>
66
Ministerstwo Finansów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Kryzys
grecki … op. cit., s. 21, 22.
67
M. Gasz, Źródła niestabilności …, op. cit., s. 84.
68
P. Kupisz, Kryzys w Grecji - geneza, przebieg i konsekwencje [w:] Kryzys i perspektywy strefy euro, J. Rymarczyk,
M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014, s.133.
23
okoliczności pozostających poza jej kontrolą”, dzięki czemu stało się możliwe uchwalenie
funduszu stabilizacyjnego. W Grecji zastosowano międzynarodowe pakiety pomocowe
dla ustabilizowania ich sytuacji finansowej w związku z silną przeceną wyemitowanych przez
nie papierów wartościowych69. W dniu 2 maja 2010 r. kraje strefy euro oraz MFW podjęły
decyzję o udzieleniu Grecji łączonych pożyczek dwustronnych w wysokości 110 mld euro
(pierwszy bailout) 70 , z których wykorzystano 73 mld, rozłożone na lata 2010 i 2011.
W konsekwencji tego wsparcia finansowego Komisja Europejska, EBC i MFW tzw. trojka
przygotowały program dostosowania gospodarczego The economic Adjusment Programme for
Greece. EBC został pośrednikiem w rozliczeniu
71
. Grecja w zamian emitowała
wysokoprocentowe bony i obligacje skarbowe oraz zobowiązała się do przeprowadzenia
reform. Następnie w dniu 9 maja 2010 r. kraje strefy euro zdecydowały o utworzeniu
Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (ESM) dysponującego środkami w wysokości
750 mld 72 . Na mocy rozporządzenia Rady UE pomoc ze środków funduszu mogła być
kierowana do nadmiernie zadłużonych państw członkowskich73.
Nie nastąpiła poprawa sytuacji gospodarczej Grecji, czyli poziom deficytu oraz długu
publicznego nadal wzrastał. W dniu zawarte zostało porozumienie rządu greckiego z trojką
sfinalizowane przyjęciem drugiego programu pomocowego The Second Economic Adjustment
Programme for Greece, March 2012. Przewidywał on przeznaczenie na ten cel kwoty 130 mld
oraz kwoty 37 mld niewykorzystanych z puli pierwszego programu. Zdecydowano również
o restrukturyzacji zadłużenia wobec prywatnego sektora tj. banków i innych instytucji
finansowych na kwotę 106 mld74.
W dniu 22 czerwca 2015 r. Europejski Bank Centralny podniósł ponownie - po raz trzeci
od 24 czerwca 2015 r. - poziom finansowania awaryjnego dla banków greckich. Prezes EBC
M. Draghi zapowiedział, że „EBC będzie udzielać awaryjnej pomocy finansowej (tzw. ELA emergency liquidity assistance) tak długo, jak długo greckie banki będą wypłacalne
i zachowają rezerwy finansowe". Uważa się, że EBC „nie odłączy tej finansowej kroplówki póki
Grecja nie stanie się definitywnie niewypłacalna. Jeśli jednak nie zostanie zawarte
porozumienie gwarantujące, że Ateny otrzymają szybko pomoc finansową, EBC znajdzie się
pod wielką presją i będzie nakłaniany to zawieszenia pomocy, by nie pompować pieniędzy
69
P. Albiński, Z. Polański, Dylematy polityki …, op. cit. s.47.
M. Rosińska-Bukowska, Kryzys w strefie …, op. cit., s. 348.
71
P. Kupisz, Kryzys w Grecji …, op. cit., s.134.
72
H. Tendera Właszczuk, Kryzys unii…, op. cit., s.. 109.
73
B. Szajowska, Kryzys grecki …, op. cit., s. 64.
74
H. Tendera Właszczuk, Kryzys unii…, op. cit., s.. 111.
70
24
w system bankowy, który może się zawalić.” 75 KE poinformował w komunikacie z dnia
14.08.2015 r., że nowa transza kredytów w wysokości 86 mld euro będzie udostępniona Grecji
w okresie trzech najbliższych lat.
Strefa euro, jak i cała UE nie są jednolitą strukturą pod względem politycznym,
jak i ekonomicznym, a fakt, że posiadają wspólną walutę nie likwiduje problemów
finansowania zadłużenia w poszczególnych państwach członkowskich. Wsparcie udzielone
słabiej rozwiniętej gospodarce greckiej nie zatarło znacznych różnic rozwojowych. Poprawa
kondycji fiskalnej Grecji wymaga determinacji jej rządu w przeprowadzaniu reform
strukturalnych w tym fiskalnych na rzecz odzyskania konkurencyjności76. Rozwiązanie, jakie
podejmuje unia by nie dopuścić do rozpadu strefy w obecnym kształcie, wobec Grecji
znajdującej się w dramatycznej kondycji fiskalnej, to udzielanie wsparcia finansowego
w warunkach spłacania przez nią zadłużenia i reformowania gospodarki.
75
EBC znów zwiększył finansowanie awaryjne dla greckich banków,
22.06.2015,<http://biznes.onet.pl/waluty/wiadomosci/ebc-znow-zwiekszyl-finansowanie-awaryjne-dla-greckichbankow/gj0hwj>.
76
M. Gasz, Mechanizmy przeciwdziałania ..., op. cit., s. 68, 69.
25
3. Działania antykryzysowe Europejskiego Banku Centralnego
3.1. Zmiana polityki stóp procentowych w obliczu kryzysu w 2008 r.
Europejski Bank Centralny, w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy podjął walkę. Wobec
niestabilności współczesnego sektora bankowego, jego rola sprowadziła się do stymulowania
warunków funkcjonowania tego sektora, zapewnienia płynności oraz przeciwdziałania
rozprzestrzenianiu się skutków kryzysu. Działanie EBC nakierowane na sterowanie płynnością
zostały postawione przed nowymi wyzwaniami. W tym kontekście EBC zastosował szereg
środków zaradczych, w tym poza polityką stóp procentowych, także instrumenty
niestandardowe polityki monetarnej77. Celem rozdziału jest opis działań EBC będących walką
wobec zjawisk kryzysowych w strefie euro.
Na skutek finansowego trzęsienia ziemi w 2008 r. oraz zagrożenia recesją EBC stanął
przed koniecznością wyraźnego złagodzenia stosowanej polityki pieniężnej i w pierwszej
kolejności obniżył bazowe stopy procentowe78. W porównaniu do innych banków centralnych
świata, EBC długo zwlekał z decyzją o obniżeniu swoich stóp procentowych. EBC podczas
pierwszych oznak kryzysu swoje działania koncentrował bowiem na podstawowym celu, jakim
jest walka z inflacją. Takie postępowanie było zgodne z jego mandatem i świadczyło, że nie
przewidywał on nadciągającego poważnego załamania gospodarczego. W tym okresie EBC
prowadził politykę pieniężną dwutorowo, poprzez uniezależnienie rozmiarów operacji
otwartego rynku od wdrażanej polityki stopy procentowej. Miało to na celu zmniejszenie
niepewności na rynku międzybankowym w zakresie dochodzenia do skutku istniejących
transakcji przy pomocy operacji otwartego rynku, a stosowane narzędzia otwartego rynku
miały służyć kontroli inflacji79.
Polityka obniżek stóp procentowych została rozpoczęta jesienią 2008 r. z poziomu
4,25% z września 2008 r. do poziomu 1% w maju 2009 r. Skala łagodzenia polityki pieniężnej
jest uważana za bezprecedensową, osiągając w krótkim okresie historyczne minimum 80.
W kwietniu i lipcu 2011 r. EBC mając na uwadze antyinflacyjną politykę w związku
ze wzrostem cen produktów energetycznych, na chwilę podnosi stopę procentową do 1,5%.
Następnie ją obniża ponownie do bardziej zdecydowanego poziomu 0,5% w maju 2013 r.,
w czerwcu 2014 r. zostaje zredukowana do 0,05%. Działania te były zbieżne zmianom stopy
77
A. Nocoń, Wyzwania Europejskiego Banku Centralnego wobec Quantitative Easing [w:] Strategie gospodarcze
i społeczne unii europejskiej red K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2015, <http://www.wne.uw.edu.pl/files/4514/4403/2362/Strategie_UE_WNE_UW_2015.pdf>, s. 57.
78
M. Pronobis, Czy Europejski Bank Centralny uratuje strefę euro?, „Analiza Natolińska”, 2013, nr 9 (68) s. 3.
79
J. Kozłowska, Polityka Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe
Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu: Firma i Rynek 2015/1 (48), s. 25.
80
M. Pronobis, Czy Europejski …, op. cit., s. 4.
26
kredytu i depozytowej. Odchylenie tych stóp od głównej stopy procentowej, wynoszące przed
kryzysem 1 p.p., uległo zmniejszeniu. W czerwcu 2014 r. stopa depozytowa po raz pierwszy
odnotowała ujemną wartość. Decyzja ta została podjęta w warunkach słabnącej koniunktury
w strefie euro i rosnącej presji deflacyjnej. We wrześniu 2014 r. stopy EBC wynosiły -0,2%
stopa depozytowa, 0,05 stopa refinansowa i 0,3 stopa kredytu. Od 16 marca 2016 r. nastąpiły
kolejne historyczne obniżki i stopy osiągnęły poziom odpowiednio -0,40%, 0% i 0,25%. Główną
przyczyną takiego działania EBC był bowiem kryzys zaufania, a także problemy
z oszacowaniem ryzyka kredytowego, które znacznie wzrosło na skutek strat kapitałowych
banków. Za pomocą tego instrumentu nie mogło jednak dojść do przywrócenia tego zaufania,
a jedynie można przypisać mu wspomagający charakter81.
3.2. Niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej EBC zastosowane w reakcji
na kryzys
EBC działając za pomocą kanału stóp procentowych nie osiągnął oczekiwanych efektów,
tj. pobudzenia i poprawy płynności na rynku międzybankowym. To znaczne obniżenie stóp
procentowych, przy jednocześnie niskim poziomie inflacji, uniemożliwiło aktywne
wykorzystanie tego narzędzia82.
Skala kryzysu okazała się tak duża, że EBC musiał wprowadzić niestandardowe
instrumenty polityki pieniężnej w celu stabilizacji sytuacji na rynku finansowym. Na początku
kryzysu EBC koncentrował uwagę na stabilizowaniu rynku międzybankowego, borykającego
się z utratą obrotów i poważnym zanikiem zaufania. Pozwolenie na ograniczenie dopływu
finansowania akcji kredytowych, mogłoby doprowadzić do niebezpiecznych wypaczeń
na rynku międzybankowym w tym w ostateczności do bankructw83. Banki przestałyby lokować
nadwyżki środków z obawy na wysokie ryzyko kredytowe, jak również w celu zabezpieczenia
swojej płynności. Zasadnicze działanie EBC sprowadziło się do umożliwienia dostępu
sektorowi bankowemu w szerokim zakresie, do środków w celu przywrócenia płynności oraz
udrożnieniu mechanizmów obiegu pieniądza 84 . Udostępnił on bankom nielimitowaną
płynność w zakresie podstawowych operacji refinansujących MRO, tj. pierwszoplanowego
narzędzia operacji otwartego rynku. Unowocześnienie sprowadziło się do wdrożenia zasady
stałej stopy, wcześniej przetargi o zmiennej stopie procentowej i pełnego przydziału (fixed
81
P. Panfil, Polityka Europejskiego …, op. cit,, s. 6.
J. Bukowska, Polityka pieniężna europejskiego banku centralnego w reakcji na kryzys finansowy, Studia PrawnoEkonomiczne, 2015, nr 95, s. 176.
83
R. Kata, M. Cyrek, M. Wosiek, T. Potocki, W. Jastrzębska, Strefa euro: między sceptycyzmem a realizmem,
CeDeWu, Warszawa 2015, s. 170, 171.
84
J. Rymarczyk, Europejski Bank Centralny wobec kryzysu w strefie euro [w:] Kryzys i perspektywy strefy euro,
J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014, s.187, 188.
82
27
rate-full allotment, FRFA). W nowych okolicznościach MRO oferowane były przez EBC bez
określenia puli, w celu zaspokojenia wszystkich zgłaszanych potrzeb płynnościowych banków
europejskich. Od maja 2009 r. stopa procentowa tych operacji była stała i wynosiła 1%.
Warunkiem udostępnienia płynności było dysponowanie odpowiednim zabezpieczeniem
(collateral). Dla zwiększenia ich zakresu kilkakrotnie zostały zmniejszone wymagania odnośnie
jakości instrumentów finansowych służących jako zabezpieczenie. Jednocześnie procedurę
FRFA przystosowano także do standardowych długoterminowych operacji refinansujących EBC
(LTRO). Innowacja tych operacji polegała na wydłużeniu horyzontu w marcu 2009 r.
do 6 miesięcy i w maju 2009 r. 12 miesięcy z pierwotnego okresu 3 miesięcy.
Zmiany zastosowane przy tych dwóch typach operacji miały na celu złagodzenie
warunków finansowania na rynku (credit easing) i dodatkowo powodowały uzależnienie
płynności w sektorze bankowym od popytu zgłaszanego przez te instytucje.
Obok działań nakierowanych na zwiększenie płynności na międzybankowym rynku
pieniężnym, EBC podjął także walkę mając na celu stabilizację na rynku skarbowych papierów
wartościowych, tj. na rynku długu. W ramach tego w latach 2009-2010 udostępniony został
program skupu zabezpieczonych obligacji wyemitowanych pod zastaw kredytów hipotecznych
(Covered Bond Purchase Programme, CBPP). Na ten cel przeznaczono 60 mld euro.
Uruchomiony był on łącznie trzykrotnie, ponadto w latach 2011-2012 na kwotę 40 mld euro,
zrealizowano 16,4 i w 2014 r. z przeznaczeniem nabycia papierów o wartości około 30 mld
euro85. Ogółem skala skupu aktywów w ramach trzech rund programu była relatywnie nieduża.
Kolejnym działaniem prowadzącym do bezpośredniego nabywania na rynku wtórnym
instrumentów dłużnych był program rynków papierów wartościowych (Securities Markets
Programme, SMP). Został on uruchomiony przez EBC w maju 2010 r. w następstwie nasilenia
się kryzysu zadłużeniowego w Grecji. Jego celem był skup greckich obligacji, wspieranie rządu
w Atenach w procesach obsługi narastającego zadłużenia oraz minimalizacja ryzyka
bankructwa państwa ze wszelkimi tego skutkami dla całej strefy euro. Spowodował on tylko
krótkotrwałe efekty, a możliwość ogłoszenia niewypłacalności przez Grecję była nadal
prawdopodobna. Dzięki temu programowi EBC zabezpieczał się przed poniesieniem strat
w przypadku ewentualnego bankructwa kraju peryferyjnego. „Podyktowane to było faktem,
że ECB działał w imię publicznego interesu i jako podmiot nie podejmował ryzyka na zasadach
komercyjnych”86, tj. nie groziły mu straty wynikające z ewentualnej restrukturyzacji (haircutu)
zadłużenia.
85
P. Albiński, Z. Polański, Dylematy polityki …, op. cit., s. 66.
M. Pronobis, Rola polityki Europejskiego Banku Centralnego w zarządzaniu antykryzysowym w Europie,
Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2014, s. 46.
86
28
Program SMP zastosowano w celu ograniczenia intensyfikującej się działalności
spekulacyjnej i miał zwiększyć płynność w segmentach publicznego i prywatnego rynku
papierów dłużnych w sytuacji, gdy rynki te są dysfunkcjonalne87. Najważniejszym motywem
działania EBC co do zastosowania tego programu był jednak skup obligacji skarbowych pięciu
krajów południowoeuropejskich, których rentowność znacząco wzrosła w wyniku paniki
na rynkach finansowych oraz zapobiegnięcie dalszym spadkom cen obligacji. Służył on
ograniczeniu
wzrostu
i
zmienności
rentowności
niektórych
papierów
dłużnych,
a w konsekwencji złagodzeniu warunków finansowania deficytów państw peryferyjnych88.
W związku z zakazem bezpośredniego finansowania deficytów budżetowych,
interwencje w zakresie SMP dokonywano na rynku wtórnym poszczególnych krajowych
rynków długu greckiego, irlandzkiego, portugalskiego, hiszpańskiego i włoskiego, a nadmierne
efekty płynnościowe były sterylizowane przez EBC tj. absorbowały wzrost płynności instytucji
finansowych wynikający ze skupu tych obligacji. Nie wywoływały one zmian w bazie
monetarnej strefy euro i dlatego nie był to instrument QE. Skala operacji nie została z góry
określona i wywołało to zarzut ze strony rynku finansowego o brak transparentności działań
EBC. Szacuje się, że wyniosła ona 220 mld euro. Bank nie ogłaszał także informacji odnośnie
struktury oraz zapadalności nabywanych papierów ani harmonogramów i kryteriów
przeprowadzanych transakcji. Efekty działania EBC w formie niższych rentowności obligacji
rządowych okazały się wyraziste, ale i krótkotrwałe. Ponadto ich skuteczność była podważana
ze względu na ograniczony finansowo i czasowo charakter programu SMP. Interwencja
na rynku długu w ramach tego programu trwała do początku września 2012 r., gdy zastąpiono
go OMT.
Rozprzestrzenianie się kryzysu zadłużeniowego skłoniło EBC do aktywniejszego
działania, czego efektem było uruchomienie w grudniu 2011 r. kolejnego niestandardowego
instrumentu: 36-miesięcznej pożyczki dla banków w ramach LTRO. Zastosowanie wydłużenia
z zapadalności 3-miesięcznej do
36
miesięcy miało
służyć poprawie
zarządzania
średnioterminową płynnością europejskich banków oraz wsparcie rynku długu państw
peryferyjnych. EBC liczył także, że ta innowacja przyniesie efekt zwiększonej aktywności
zakupów krajowych papierów dłużnych przez banki i tym samym zaniżenie ich rentowności.
LTRO były wykorzystywane głównie przez hiszpańskie i włoskie banki. Wartość udzielonych
LTRO łącznie z dwóch rund z grudnia 2011 r. i lutego 2012 r. wyniosła ponad 1 bln euro
87
J. Janus, Zmiany struktury instytucjonalnej strefy euro a skuteczność polityki pieniężnej Europejskiego Banku
Centralnego [w:] Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, A. Wojtyna, PWN, Warszawa 2015, s. 126.
88
K. Kil, R. Ślusarczyk, Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego z perspektywy 2015 roku, [w:]
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, wybrane problemy VI, red. S. Owsiak, Krakowska Szkoła Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s..30.
29
co dowodzi, że żadne inne nowe działanie EBC nie było pod tym względem tak znaczące.
Operacje LTRO z jednej strony uspokoiły rynki finansowe, na co wskazywały spadki
rentowności obligacji skarbowych, a z drugiej strony tanie pożyczanie zwiększało ekspozycje
banków peryferyjnych krajów na ich papiery dłużne. Dochodziło w ten sposób do utrwalenia
niebezpiecznej zależności między finansową kondycją rządów i krajowych systemów
bankowych. W sytuacji niewypłacalności rządu pojawiało się zagrożenie związane
z
problemami
wypłacalności
banków.
EBC
poprzez
LTRO
udostępniał
bankom
niskooprocentowanych środków do celów skupu papierów dłużnych w czasie nasilenia kryzysu
co powodowało, że występował on jako pożyczkodawca ostatniej instancji w stosunku
do państwa. W momencie wprowadzenia SMP zarzucano działaniom EBC niezgodność
z przepisami traktatowymi, które zabraniały bezpośredniego interweniowania na rynkach
długu wybranych krajów strefy euro. Umożliwienie bankom nieograniczonego dostępu
do płynności w postaci LTRO zdjęło z EBC tę odpowiedzialność pomimo znacząco podobnego
celu wprowadzenia tych dwóch instrumentów, jakim jest wsparcie rynku papierów dłużnych89.
W dniu 5 czerwca 2014 r. EBC nie mogąc w dalszym ciągu dostatecznie wpłynąć
na politykę kredytową banków oraz wobec nawrotu tendencji stagnacyjnych, wprowadził
nowe narzędzie w walce z kryzysem w postaci TLTROs. Były to ukierunkowane operacje LTRO
mające na celu pobudzenie akcji kredytowej z przeznaczeniem dla podmiotów sfery realnej
gospodarki. Miało być ich osiem, przeprowadzanych kwartalnie, kończąc w czerwcu 2016 r.
Kolejnym działaniem EBC mającym zwiększyć płynność było ogłoszenie we wrześniu
2014 r. programu skupu (tzw. Asset Backed Securities, ABS) czyli dłużnych papierów
wartościowych, które zabezpieczone były aktywami powstałymi w trakcie sekurytyzacji.
Nie podano tu planowanej wartości zakupów. Skupowanie w ramach tego narzędzia jest
związane z rozwojowymi potrzebami gospodarki realnej.
Innym instrumentem niestandardowym wykorzystanym do walki z kryzysem było
obniżenie współczynnika stopy rezerw obowiązkowych z poziomu 2% do 1%, które nastąpiło
na początku 2012 r. Przed wystąpieniem zawirowań na rynku finansowym nie było ono
aktywnie stosowane dlatego działanie to uznawane jest jako niekonwencjonalne.
Wskazane działania interwencyjne nadal nie wyeliminowały niebezpieczeństwa
nadmiernego zadłużenia peryferyjnych krajów strefy euro. W odpowiedzi na rosnące
rentowności obligacji skarbowych Hiszpanii i Włoch, EBC we wrześniu 2012 r. zastąpił SMP
nowym bardziej ekspansywnym programem zwanym bezwarunkowymi transakcjami
monetarnymi (Outright Monetary Transactions, OMT). Zakładał on selektywny skup obligacji
skarbowych, których rentowności rosły w wyniku nasilania się napięć na rynku. Istotą
89
M. Pronobis, Czy Europejski …, op. cit., s. 7, 8.
30
ogłoszenia OMT było przywrócenie płynności procesom transmisji impulsów polityki
monetarnej oraz obrona wspólnej waluty, której funkcjonowanie zaczęto poddawać
w wątpliwość. Innowacją w ramach tego programu była deklaracja EBC o nieograniczonej
wielkości skupu skarbowych papierów, co potwierdzało determinację EBC i miało mieć
decydujący wpływ na skutek oczekiwań inwestorów. Nadawało to programowi dodatkowo
walor wiarygodności. Niezbędnym warunkiem interwencji EBC w skup papierów było
zobowiązanie się emitenta do przestrzegania rygorów dyscypliny finansowej narzuconych
przez Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (European Stabilization Mechanism, ESM). Efekty
płynności w ramach tych transakcji miały być sterylizowane.
W ostateczności OMT nie został do tej pory jeszcze uruchomiony przez EBC, ale samo
ogłoszenie programu złagodziło napięcia rynkowe przyczyniając się do istotnego zmniejszenia
rentowności papierów wartościowych poszczególnych krajów strefy euro.
EBC w lipcu 2013 r. poszerzył swoje instrumentarium, działaniem zwanym forward
guidance poprzez ogłoszenie, iż oczekuje „że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną
na obecnym lub niższym poziomie przez dłuższy okres czasu”90. Jest to forma zarządzania
oczekiwaniami za pomocą upubliczniania opinii odnośnie dalszych działań banku centralnego
dotyczących przyszłych poziomów stóp procentowych i polityki bilansowej. Postępowanie to
wpływa mobilizująco na inwestorów co do transakcji bardziej długookresowych i powinno
przekładać się także na obniżkę stopy długookresowej91. Służy ono zwiększeniu wiarygodności
banków centralnych i ustabilizowaniu oczekiwań co do poziomu inflacji. Wprowadzenie tego
narzędzia przez EBC motywowane było przekonaniem, że stopy procentowe były „zbyt
wrażliwe na wstrząsy niezwiązane z sytuacją gospodarczą w strefie euro, w szczególności
wynikające z rozwoju sytuacji na rynkach finansowych i związanej z nimi niepewności” 92.
Wyżej wymienione działania miały zwalczyć zaburzenia na rynku finansowym
i stymulować zjawiska przekładania się obniżek stóp procentowych EBC na poziom stóp
procentowych rynku pieniężnego i kredytów. W konsekwencji miało to wywołać poprawę
możliwości finansowania i ożywić napływ kredytów do przedsiębiorstw oraz gospodarstw
domowych. Sytuacja gospodarcza nie uległa poprawie, dlatego EBC w styczniu 2015 r. po raz
pierwszy zdecydował się zastosować niestandardowe rozwiązanie jakim jest luzowanie
ilościowe (quantitative easing, QE) w „klasycznej” jego formule. Jest ono wykorzystywane
90
M. Ryczkowski, Ewolucja poglądów Miltona Friedmana, a ocena polityki pieniężnej Fed i EBC w okresie kryzysu
finansowego, Institute of Economic Research Working Papers No. 168/2015,
<https://www.academia.edu/21504117/Ewolucja_pogl%C4%85d%C3%B3w_Miltona_Friedmana_a_ocena_polity
ki_pieni%C4%99%C5%BCnej_Fed_i_EBC_w_okresie_kryzysu_finansowego> s. 16.
91
Za P. Albiński, Z. Polański, Dylematy polityki …, op. cit. s. 68: O. Issing Forward Guidance: A New Challenge for
Central Banks, SAFE, ”White Paper Series” s. 16
92
K. Kil, R. Ślusarczyk, Dylematy polityki ..., op. cit., s. 40.
31
przez banki centralne w sytuacji, kiedy standardowe metody zawodzą i są nieefektywne.
Wcześniej od 2009 r. wdrażał instrumenty zbliżone charakterem i skutkiem do QE. Jednak
w przeciwieństwie do QE były to operacje sterylizowane, ponieważ nadwyżki gotówkowe
ściągane były z rynku przez EBC, nie powodując zwiększenia wskaźników inflacji, której
zwalczanie jest głównym celem tej instytucji93.
Operacje QE polegają na zwiększeniu podaży pieniądza przez wzrost bilansu banku
centralnego, za pomocą zakupu obligacji skarbowych lub innych papierów wartościowych
z rynku. „Ten zastrzyk płynności powinien sprawić, że łatwiej dostępne staną się kredyty,
a rządy będą mogły przeznaczyć fundusze na inwestycje. Docelowo QE ma nie tylko pobudzić
rozwój gospodarczy, ale też uchronić strefę euro przed deflacją”94. Program skupu obligacji
rządowych, oficjalnie zwany „rozszerzonym programem skupu aktywów” (Public Sector
Purchase Programme, PSPP) rozpoczął się 9 marca 2015 r. EBC zdecydował, że wielkość
programu będzie wynosić 60 mld euro w skali miesiąca i trwać co najmniej do września 2016 r.
z możliwością jego przedłużenia, co będzie zależeć m.in. od prognoz inflacji i oczekiwań
inflacyjnych95. Termin przedłużono do marca 2017 r. Bank centralny strefy euro w dniu
10 marca 2016 r. zdecydował o zwiększeniu wartości skupowanych aktywów w ramach
luzowania ilościowego do 80 mld euro miesięcznie od kwietnia. Poinformował również
o uruchomieniu od czerwca 2016 r. nowej serii czterech długoterminowych operacji
refinansowych TLTRO II, każda z czteroletnim terminem zapadalności. Największe zakupy
według danych na koniec stycznia br., dotyczyły papierów niemieckich i francuskich.
Skup obligacji skarbowych oznacza, że rentowność papierów wartościowych państw
zmagających się z kryzysem zadłużenia pozostaje na relatywnie niskich poziomach, blisko
rentowności uznawanych za bezpiecznych papierów niemieckich. Dzięki temu rządy tych
krajów mogą spodziewać się, że koszty finansowania ich znacznych długów nie wymkną się
spod kontroli jak miało to miejsce w 2011 r., co mogłoby wywołać poważniejsze kryzysy
budżetowe i wznowić obawy o integralność strefy euro.
Efekty QE zastosowanego w Europie na sferę realną, ze względu na stosunkowo krótki
okres ich wprowadzenia są słabo dostrzegalne. Jego zwolennicy jednak podkreślają pozytywne,
krótkoterminowe skutki jego zastosowania przez Fed, Bank Japonii i Bank Anglii, że miał on
znaczący wpływ na obniżenie długoterminowych stóp procentowych96. Z kolei negatywnymi
93
J. Zarzecki, Zarządzanie płynnością …, op. cit., s. 42.
Decyzje EBC. Eksperci: luzowanie ilościowe nie jest panaceum na problemy strefy euro, 22.01.2015,
<http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/decyzje-ebc-eksperci-luzowanieilosciowe,218,0,1698266.html>.
95
K. Kil, R. Ślusarczyk, Dylematy polityki …, op. cit., s. 32, 33.
96
P. Toporowski, Skup obligacji rządowych przez EBC – lepiej późno niż wcale, PISM Nr 26 (1263), 16.03.2015,
<https://www.pism.pl/files/?id_plik=19371>.
94
32
konsekwencjami jakie mogą wystąpić to zachwianie stabilności rynku finansowego,
prowokowanie baniek spekulacyjnych oraz zmniejszenie zjawiska konkurencji na rynkach
niektórych państw, na skutek inwestycji finansowanych tanim pieniądzem, a także pogłębienie
dysproporcji dochodów 97 . Może to doprowadzić do relatywnego wzbogacenia banków
i rządów oraz skutkować podtrzymaniem status quo, tj. wstrzymaniem reform gospodarczych
służących pobudzeniu wzrostu i zrównoważeniu budżetów. Nastąpi także spowolnienie
procesów oczyszczania bilansów banków komercyjnych z najbardziej nierentownych aktywów,
a także znalezienia środków na pożyczanie klientom98. EBC zarzuca się również zbyt późne
wprowadzenie QE i z tego powodu jego efekt będzie słabszy, niż byłby siedem lat wcześniej.
Europejski Bank Centralny i jego działania w omawianym okresie walki z kryzysem
zostały postawione w obliczu istotnej roli w przywracaniu i ochronie stabilności systemu
finansowego
współczesnej gospodarki rynkowej. Wyczerpanie efektów standardowych
instrumentów polityki pieniężnej oddziaływującej na płynność systemu finansowego wymusiło
na nim konieczność zastosowania nowych narzędzi określanych jako niestandardowych inaczej
niekonwencjonalnych jak forward guidance i QE. Stosowana przez EBC polityka pieniężna
na szczeblu ponadnarodowym zostawała w dużym oderwaniu od zdecentralizowanej polityki
fiskalnej państw strefy euro. Sytuacja ta określana jest jako jedna z najbardziej niestabilnej
części integracji i powodowała wiele trudności w osiągnięciu zamierzonych działań w okresie
napięć na rynkach finansowych. Jednocześnie EBC liczy, że zastosowanie najnowszego
programu zakupu aktywów spowoduje trwałą stabilizację średnio- i długookresowych
oczekiwań inflacyjnych i będzie stanowić istotne uzupełnienie forward giudance. Wszystkie
działania EBC powinny wpłynąć na wzmocnienie popytu, zwiększenie wykorzystania zdolności
produkcyjnych a także wspierać rozwój akcji kredytowej, przyczyniając się w ten sposób
do trwałego wykształcenia się poziomu inflacji zgodnie z celem wyznaczonym przez EBC99.
3.3. Kontrowersje wobec działań EBC w walce z kryzysem
Podsumowując działania podejmowane przez EBC w latach kryzysu należy zwrócić uwagę,
że spotykają się one z częstą krytyką ze strony ekonomistów. Pierwszym zarzutem jest
bierność i pasywne, w odniesieniu do innych banków centralnych, podejmowanie działań
antykryzysowych a nawet obarczenie go odpowiedzialnością za kryzys strefy euro. Ocenia się
z punktu widzenia krytyków, że działania EBC i stosowana przez niego polityka pieniężna były
97
K. Kil, R. Ślusarczyk, Dylematy polityki …, op. cit., s. 35.
M. Benedyk, Luzowanie ilościowe Europejskiego Banku Centralnego,
<http://mises.pl/blog/2015/02/03/benedyk-luzowanie-ilosciowe-europejskiego-banku-centralnego/>.
99
European Central Bank, 2015, Economic Bulletin, No 1,
<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201501.en.pdf>, s. 18.
98
33
bardziej ostrożne i wyważone w porównaniu np. z Fed. Na potwierdzenie tego podaje się
przykład programów skupu aktywów, które były rażąco mniejsze, a ich skutkiem nie był wzrost
podaży pieniądza. Wdrożenie programu SMP nie było utożsamiane przez EBC z dodatkowym
luzowaniem monetarnym, ale jako działanie wspomagające standardową politykę pieniężną
służącą udrożnieniu zablokowanych kanałów transmisji monetarnej. Za obroną EBC
przemawiają argumenty, że trudno jego postawę określić jako pasywną, a jego działaniom
zarzucić całkowity brak skuteczności, co potwierdza interwencja werbalna Prezesa EBC
M. Draghi z lipca 2012 r. o nieodwracalności wspólnej waluty oraz wprowadzenie programu
OMT. Był to dowód na znaczącą determinację EBC i zaangażowanie się w obronę strefy euro
przed konsekwencjami kryzysu. Działanie to było skuteczne i doprowadziło do uspokojenia
sytuacji na rynkach finansowych w postaci obniżonej rentowności obligacji rządowych
zagrożonych niewypłacalnością krajach peryferyjnych. Względnie zachowawcza polityka
pieniężna w czasach narastających napięć, w tym kontekście okazała się skuteczna, gdyż
panika na rynkach finansowych została opanowana100.
Drugim i jednocześnie odwrotnym do poprzedniego atakiem wobec EBC jest jego
nadmierne zaangażowanie w transakcje na rynku obligacji skarbowych, które traktowano jako
łamanie zapisów traktatowych oraz odstąpienie od pierwotnej roli banku centralnego na rzecz
krótkookresowych względów politycznych i pomoc zadłużonych państw strefy euro. Stojąc
w obronie EBC, należy podnieść argument wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności
kryzysowych, w przypadku których niepodjęcie jakichkolwiek z działań niekonwencjonalnych
skutkowałoby głęboką recesją, a dodatkowo deflacją oraz załamaniem sektora finansowego.
Ponadto mogłoby dojść do bankructwa niektórych krajów w szczególności Grecji i ich
systemów bankowych a w konsekwencji rozpadu strefy euro.
EBC stanął w obronie ładu politycznego i gospodarczego, nie mając należytej
legitymacji politycznej oraz równocześnie sankcjonował ten ład opierając się na asymetrii
władzy między poszczególnymi państwami strefy euro, na korzyść najsilniejszych. Podejmował
także decyzje w kwestii dystrybucji kosztów kryzysu z jednych krajów do drugich.
Upolitycznienie wynikało z uzależnienia niektórych niestandardowych działań EBC jak np.
OMT
od
warunków
politycznych
narzucanych
przez
instytucje
międzyrządowe.
W konsekwencji obniżało to wiarygodność EBC.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oddziela politykę pieniężną prowadzoną
przez EBC od fiskalnej realizowanej przez władze państw członkowskich. Wprowadza on
zdecydowany zakaz monetarnego finansowania polityki fiskalnej, w tym nabywania przez EBC
100
M. Pronobis, Czy Europejski …, op. cit., s. 10-12.
34
papierów dłużnych bezpośrednio od krajów czyli na rynku pierwotnym101. Zakazuje wykupu
zobowiązań państw członkowskich (no bail out). W tej sytuacji „EBC nie może ratować przed
bankructwem zagrożonych państw ani nie wolno mu pełnić w strefie euro funkcji tzw.
pożyczkodawcy ostatniej instancji.”102 EBC swoje działanie – skup obligacji zagrożonych państw
i inne niestandardowe instrumenty wykorzystywane do walki z kryzysem argumentuje,
że miały one na celu udrożnić kanały transmisji polityki pieniężnej do realnej gospodarki
w celu zwiększenia akcji kredytowej instytucji finansowych. Dokonuje się to poprzez zakup
obligacji państwowych na rynku wtórnym za pomocą programów SMP i OMT, jak i pośrednio
przez instrumenty zorientowane na sektor bankowy w formie CBPP i LTRO. Działania EBC dążą
do uwspólnotowienia długu, w konsekwencji prowadząc do przerzucenia odpowiedzialności
za finansowanie zadłużenia z podmiotów jednego państwa na podatników w innych. Takie
zjawisko utożsamiane jest z realizowaniem kompetencji o wymiarze federalnym.
Komentatorzy uważają, że EBC zachęca najbardziej zadłużone państwa do moralnego hazardu,
polegającego na zaciąganiu kolejnych długów na koszt całej strefy euro103. Wielu krytyków
uznało, zatem, że działania EBC łamią zakaz monetarnego finansowania polityki fiskalnej oraz
oznaczają wstąpienie w rolę pożyczkodawcy ostatniej instancji dla państw najbardziej
zagrożonych niewypłacalnością. Inni jeszcze uzupełniają, że stanowi to przekroczenie mandatu
powierzonego tej instytucji określonego w traktacie.
EBC ze względu na swoje kompetencje i rolę ma największy wpływ na opanowanie
rynków finansowych, stabilizację zawirowań w sektorze bankowym, także zniwelowanie
ryzyka wystąpienia bankructwa któregoś z krajów członkowskich, a nawet rozpadu strefy euro.
EBC poprzez swoją walkę z kryzysem spełnił swój główny cel, jakim było uspokojenie rynków
finansowych. Jego polityka okazała się w tym kontekście adekwatna i skuteczna. Odegrał on
znaczącą rolę w zażegnaniu kryzysu płynnościowego na poziomie niektórych krajów strefy
euro. Mimo sprzyjającej polityki EBC wspomagającej obsługę długu, doprowadzając do
niższych rentowności papierów skarbowych, słabość takiej gospodarki jak Grecja wynikająca
z nieumiejętnej i nieracjonalnej polityki fiskalnej, nadal czyni ją zagrożoną niewypłacalnością.
Wielkość zadłużenia poszczególnych krajów będzie przez długi czas przyczyną zakłóceń
na rynkach finansowych. Strefa euro stoi przed koniecznością przeprowadzenia reform
strukturalnych na poziomie krajowym i ponadnarodowym. W stosunku do tak poważnych
problemów konstrukcyjnych, EBC nie jest w stanie sam wyprowadzić gospodarki europejskiej
z kryzysu, a może jedynie stwarzać stabilne i korzystne otoczenie.
101
Art. 127 TFUE, Dziennik Urzędowy UE, C83, 30.III.2010, s. 99.
T. G. Grosse, O trzech kryteriach oceny legitymacji Europejskiego Banku Centralnego w okresie kryzysu, „Myśl
Ekonomiczna i Polityczna” nr 2 (41), 2013, s. 112.
103
M. Pronobis, Czy Europejski …, op. cit., s. 10-12.
102
35
Zakończenie
Globalny kryzys finansowy i gospodarczy, zapoczątkowany załamaniem na amerykańskim
rynku hipotecznym, może stać się impulsem do refleksji nad skutecznością prowadzonej
polityki gospodarczej w strefie euro. Kryzys w mniejszym lub większym stopniu objął
gospodarki unii, najbardziej negatywnych jego konsekwencji odczuły kraje peryferyjne w tym
Grecja. Rozważania przytoczone w pracy mogą świadczyć o złożoności genezy wystąpienia
kryzysu w poszczególnych krajach jak i całej strefy euro. Jako nadrzędne źródło problemów
można wskazać sposób prowadzenia przez Grecję polityki fiskalnej, nacechowanej
rozrzutnością rządów i życiem ponad stan. Do najważniejszych przyczyn fiskalnych jej
problemów zalicza się rozluźnioną politykę budżetową, utratę konkurencyjności kosztowej,
małą innowacyjność struktury eksportowej oraz nieduży poziom inwestycji w branży wysokich
technologii.
Kryzys finansowy odkrył słabe strony funkcjonowania wspólnej waluty euro, które
wynikały z niedoskonałości podstaw konstrukcyjnych i instytucjonalnych unii walutowej,
a także zawodności
rynku finansowego i systemu bankowego. Zaistniała sytuacja
przejawiająca się utrzymującą stagnacją, stała się wyzwaniem dla instytucji europejskiej jaką
jest EBC. Podejmując walkę z kryzysem bank zastosował standardowe narzędzia polityki
pieniężnej jak i środki przejściowe o szczególnym charakterze w tym poluzowanie ilościowe.
Miał na celu przeciwdziałać skutkom napięcia rynku finansowego, kryzysu zadłużenia
poszczególnych
krajów
peryferyjnych
strefy
euro,
nieustępującego
spowolnienia
gospodarczego i procesów deflacji.
Na podstawie przedstawionej krótkiej charakterystyki wybranych instrumentów
polityki EBC, w pierwszej kolejności podjął on działania związane z zapewnianiem płynności
w stosunku do instytucji bankowych. Intensywność działań EBC uzależniona była
od aktualnych wydarzeń na rynkach. W miarę eskalacji napięć, EBC zdecydował się na znaczne
obniżenie stóp procentowych oraz dodatkowe środki płynnościowe. Wskazuje się, że EBC
wypełnił tu rolę adekwatnie i jego działania przyczyniły się do ograniczenia presji inflacyjnej
oraz złagodzenia wahań i niepewności na rynku finansowym. Fakt koncentrowania się
na braku płynności w pierwszej fazie kryzysu jest jednak przez wielu ekonomistów
krytykowane i uważane jako przyczynę wydłużenia czasu jego trwania. W 2010 r. r EBC stanął
przed koniecznością silniej interwencji na rynku długu w związku z narastającymi problemami
finansów publicznych Grecji. Niepodważalnie zaangażował się on w pomoc gospodarce
i instytucjom finansowym w tym państwie peryferyjnym. EBC w tym okresie zdecydował się
na zwiększenie skali, częstotliwości oraz terminów zapadalności operacji otwartego rynku,
a także interweniował na rynku obligacji, w tym również rządowych. W wyniku swoich działań,
36
EBC uspokoił rynki finansowe, na których pewne reakcje zagrażały wypłacalności niektórych
państw. Rolą EBC jest w dalszej mierze kontynuowanie zapewniania płynności rynku
i zaangażowanie w zakupy papierów dłużnych rządów zagrożonych niewypłacalnością w celu
zachowania zaufania do wspólnej waluty.
EBC od niecałej dekady zmaga się z wieloma wyzwaniami w sytuacji gospodarczej
niemającej precedensu. W obliczu załamania koniunktury, EBC zastosował wachlarz
niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej by przywrócić stabilność finansową, której
utracenie zagrażało przede wszystkim stabilności gospodarczej w strefie euro. Rola jego
działań oraz instrumenty zastosowane wobec walki z kryzysem będą mogły zostać
obiektywniej ocenione z perspektywy czasu. Stanie się to możliwe w sytuacji weryfikacji
z punktu widzenia trwałości ograniczenia konsekwencji nierównowagi gospodarczej
na poziomie krajów członkowskich strefy euro. Należy zwrócić tu uwagę, że problemy strefy
euro miały i mają nadal charakter strukturalny i ich rozwiązanie znajduje się poza
możliwościami wpływu polityki pieniężnej stosowanej przez EBC.
37
Bibliografia
Pozycje zwarte i artykuły naukowe
Red. Albiński P., 2014: Kryzys a polityka stabilizacyjna w Unii Europejskiej, SGH, Warszawa.
Albiński P., Polański Z., 2015: Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu
zadłużeniowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Baka W., 2005: Bankowość Europejska, PWN, Warszawa.
Baran B., 2011: Geneza i skutki kryzysu finansów publicznych w Grecji, „Gospodarka Narodowa”,
nr 5-6, SGH w Warszawie, Warszawa.
Bilski J., 2006: Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa.
Bilski J., Janicka M., 2015:, Kryzys strefy euro. Przypadek Grecji, Studia Prawno-Ekonomiczne,
t. XCVII, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Brózda D., 2011: Procedura podejmowania decyzji w Europejskim Banku Centralnym i Systemie
Rezerwy Federalnej, [w:] Od kryzysu do ożywienia. Dylematy współczesnej polityki
finansowej, red. J. L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu,
Warszawa.
Brózda D., 2014, Jednolita polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego a heterogeniczność
strefy euro, [w:] Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej, red. K. Opolski, J. Górski,
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Bukowska J., 2015: Polityka pieniężna europejskiego banku centralnego w reakcji na kryzys
finansowy, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 95.
Bukowski S., 2012: Kryzys fiskalny w strefie euro a rynki finansowe [w:] Ekonomia i polityka
w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. M. Guzek, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Studiów
Politycznych PAN, Warszawa.
Dziawgo D., 2012: Credit rating Grecji w kontekście kryzysu finansowego, A N N A L E S
UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SK�ODOWSKA LUBLIN – POLONIA, VOL. XLVI, 4 SECTIO H.
Gasz M., 2013: Mechanizmy przeciwdziałania kryzysowi zadłużenia w strefie euro, Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, z.
nr 30,
Rzeszów.
Gasz M., 2014: Źródła niestabilności gospodarczej państw strefy euro w warunkach kryzysu,
„Studia Ekonomiczne/ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach” nr 166: Polityka gospodarcza w
okresie transformacji i kryzysu, Katowice.
Goczek Ł., 2012: Wyrosnąć z długów – polityka podażowa i regulacje w Unii Europejskiej, [w:]
Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, red. M. Guzek, Uczelnia Łazarskiego,
Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
Gotz M., 2012: Kryzys i przyszłość strefy euro, Difin, Warszawa.
Górska A., 2006: Europejski System Banków Centralnych, Drukarnia NBP, Warszawa.
Grosse T. G., 2013: O trzech kryteriach oceny legitymacji Europejskiego Banku Centralnego
w okresie kryzysu, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” nr 2 (41), Warszawa.
Gruszecki T., 2012: Świat na długu, Wydawnictwo KUL, Lublin.
38
Grabowski W., Stawasz E., 2016: Determinanty rentowności obligacji skarbowych peryferyjnych
krajów strefy euro w warunkach stabilności i kryzysu, „Bank i Kredyt” 47(2), Narodowy Bank
Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
Grzesiak M., 2004: Europejski Bank Centralny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Szelągowska A., Zawadzka Z., 2013: Bankowość. Instytucje,
operacje, zarządzanie, Poltext, Warszawa.
Janus J., 2015: Zmiany struktury instytucjonalnej strefy euro a skuteczność polityki pieniężnej
Europejskiego Banku Centralnego [w:] Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, A. Wojtyna,
PWN, Warszawa.
Kata R, Cyrek M., Wosiek M., Potocki T., Jastrzębska W., 2015: Strefa euro: między sceptycyzmem
a realizmem, CeDeWu, Warszawa.
Kil K., Ślusarczyk R., 2015: Dylematy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego
z perspektywy 2015 roku, [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, wybrane problemy VI,
red. S. Owsiak, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Kowalewski P., Tchorek G., Górski J., 2014: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, NBP,
Warszawa
Kozłowska J., 2015: Polityka Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu finansowego,
Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu: „Firma i Rynek” 2015/1 (48), Szczecin.
Kraciuk J., 2013: Kryzys finansowy strefy euro, „Optimum. Studia Ekonomiczne” nr 4 (64), Bialystok
University Press, Białystok .
Kupisz K., 2014: Kryzys w Grecji - geneza, przebieg i konsekwencje [w:] Kryzys i perspektywy strefy
euro, J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester, Oficyna Wydawnicza Arboretum,
Wrocław.
Nocoń A., 2015: Wyzwania Europejskiego Banku Centralnego wobec Quantitative Easing [w:]
Strategie gospodarcze i społeczne unii europejskiej red K. Opolski, J. Górski, Wydział Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Marczewski K., 2015: Refleksje teoretyczne nad polityką stabilizacyjną [w:] Dylematy polityki
makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, red. P. Albiński,
Z. Polański, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Oręziak L.,2003: Euro. Nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Oręziak L., Rosati D.K., 2013: Kryzys finansów publicznych, przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia,
Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
Panfil P., 2012, Polityka Europejskiego Banku Centralnego w dobie kryzysu, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Pronobis, M., 2013: Czy Europejski Bank Centralny uratuje strefę euro?, „Analiza Natolińska”,
nr 9 (68), Warszawa.
Pronobis M., 2014: Rola polityki Europejskiego Banku Centralnego w zarządzaniu antykryzysowym
w Europie, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
red. Przybylska-Kapuścińska W., 2007: Rynek papierów wartościowych strefy euro, Wolters Kluwer
39
Polska, Kraków.
Rosińska-Bukowska M. 2012: Kryzys w strefie euro – wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne
[w:] Globalne aspekty kryzysu strefy euro, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica
nr 273/2012.
Ryczkowski M., 2015: Ewolucja poglądów Miltona Friedmana, a ocena polityki pieniężnej Fed i EBC
w okresie kryzysu finansowego, Institute of Economic Research Working Papers No. 168, Toruń.
Rymarczyk J., 2014: Europejski Bank Centralny wobec kryzysu w strefie euro [w:] Kryzys
i perspektywy strefy euro, J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester, Oficyna
Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
Sporek T., 2013: Globalne konsekwencje kryzysu finansowego w Grecji, „Studia Ekonomiczne/
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, 3/2013.
Szajowska B., 2012: Kryzys grecki i drogi jego rozwiązania, „Ekonomia międzynarodowa – zeszyty
naukowe SKN TIAL”, nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Świderska J., 2013: Współczesny system bankowy, Difin, Warszawa.
Tchorek G., 2013: Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne w strefie euro a nowe rozwiązania
instytucjonalne, „Management and Business Administration. Central Europe”, vol. 21,
No. 2(121), Copyright by Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Tendera-Właszczuk H., 2014: Kryzys Unii czy kryzys w Unii, Difin, Warszawa.
Toporowski P., 2015: Skup obligacji rządowych przez EBC – lepiej późno niż wcale, PISM
Nr 26 (1263), Warszawa.
Zając-Frąs M., 2014 Perspektywy wyjścia Grecji ze strefy euro [w:] Kryzys Unii czy kryzys w Unii,
red. H. Tendera-Właszczuk, Difin, Warszawa.
Zarzecki J., 2015: Zarządzanie płynnością makroekonomiczną przez Europejski Bank Centralny
w kryzysie finansowym, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015 Nr 2 (74), Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Materiały źródłowe
Art. 127 TFUE, Dziennik Urzędowy UE, C83, 30.III.2010.
Ministerstwo Finansów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą
Polską, 2010: Kryzys grecki – geneza i konsekwencje, Warszawa.
Źródła internetowe:
Bankowość dla praktyków Europejski Certyfikat Bankowca EFCB, Gdańsk – Katowice – Warszawa
2010: <https://www.wib.org.pl/container/Bankowoscdlapraktykow_Tom_I_i_II.pdf>.
Benedyk M. 2013: Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego 1999-2013, [w:] Ekonomia
– Wroclaw Economic Review 19/4 (2013), Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3586,
<http://mises.pl/wp-content/uploads/2014/10/Benedyk_Polityka-pieni%C4%99%C5%BCnaEuropejskiego-Banku-Centralnego-1999-2013.pdf>.
Benedyk M. 03.02.2015: Luzowanie ilościowe Europejskiego Banku Centralnego,
40
<http://mises.pl/blog/2015/02/03/benedyk-luzowanie-ilosciowe-europejskiego-bankucentralnego/>.
Decyzje EBC. Eksperci: luzowanie ilościowe nie jest panaceum na problemy strefy euro, 22.01.2015:
<http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/decyzje-ebc-eksperci-luzowanieilosciowe,218,0,1698266.html>.
EBC znów zwiększył finansowanie awaryjne dla greckich banków, 22.06.2015:
<http://biznes.onet.pl/waluty/wiadomosci/ebc-znow-zwiekszyl-finansowanie-awaryjne-dlagreckich-bankow/gj0hwj>.
Europejski Bank Centralny, Eurosystem, Europejski System Banków Centralnych, Europejski Bank
Centralny, 2008:
<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/escb_pl.pdf?429bca990573a9492ccc7d02f33636db>.
European Central Bank, 2015, Economic Bulletin, No 1:
<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ecbu/eb201501.en.pdf>.
Europejski System Banków Centralnych, 2004: <https://www.nbp.pl/publikacje/esbc/esbc.pdf>.
Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach, Narodowy Bank Polski Warszawa 2015:
<https://www.nbp.pl/publikacje/bci/ewolucja-strategii-celu-inflacyjnego.pdf>.
Gadomski, W., Bez reform Grecja nie spłaci długu, 06.05.2015:
<http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/bez-reform-grecja-nie-splaci-dlugu/>.
Juncker J. C., Tusk D., Dijsselbloem J., Draghi M., 2015: Przygotowania do kolejnych działań
w zakresie lepszego zarządzania gospodarczego w strefie euro. Nota analityczna, Nieformalne
posiedzenie Rady Europejskiej, 12 lutego 2015: <http://ec.europa.eu/priorities/sites/betapolitical/files/analytical_note_en.pdf>.
Operacje walutowe, 2016: < https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/forex/html/index.pl.html>.
Scheller H. K., 2006: Europejski Bank Centralny – Historia, rola i funkcje, Europejski Bank Centralny,
<https://www.nbp.pl/publikacje/publikacje_ecb/ecb_4.0_pl.pdf>.
Zadania, 2016: < https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/html/index.pl.html>.
Spis tabel
Tab.1. Realne tempo zmiany PKB w krajach strefy euro i Unii Europejskiej w latach (%)..........18
Tab.2. Wielkość PKB krajów strefy euro w tym Grecji i Niemczech oraz Unii Europejskiej
w cenach bieżących w wybranych latach (w mln euro).........................................................19
Spis wykresów
Wykres 1. Kształtowanie się stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego................12
Wykres 2. Dług publiczny Grecji w latach 2007-2015 (w % PKB)...............................................20
Wykres 3. Deficyt budżetowy Grecji w latach 2007-2015 (w % PKB .........................................20
Wykres 4. Rentowność greckich obligacji 10-letnich.................................................................22
41
Download