Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S

advertisement
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
w Krakowie
Taryfa
dla ciepła
Kraków 2009
I.
Objaśnienia pojęć używanych w taryfie.
ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 z późn. zm.),
rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
MPEC S.A. w Krakowie - przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to
przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła
wytworzonego w tych źródłach i zakupionego od innego przedsiębiorstwa
energetycznego,
odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie zawartej umowy
z przedsiębiorstwem ciepłowniczym,
taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo ciepłownicze i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim
odbiorców w trybie określonym ustawą,
grupa taryfowa – grupa odbiorców korzystająca z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz
warunków ich stosowania,
ciepło - energia cieplna w wodzie gorącej lub parze,
źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania
ciepła,
sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania
i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego
węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem
cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi
w obiektach,
węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub
parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła
dostarczanego do instalacji odbiorczych,
grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do
transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do
odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy
węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym
w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
2
układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie
z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów
nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu
dostarczania ciepła,
zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się
o podłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie
wystąpi w warunków obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych
przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego
obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a/ pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany
powietrza w pomieszczeniach,
b/ utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c/ prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z całkowitym
albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez
ingerencje w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez
układ pomiarowo-rozliczeniowy,
EC KRAKÓW S.A. – Elektrociepłownia „Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie przy
ul. Ciepłowniczej 1, wytwórca, od którego zakupywane jest ciepło do sieci nr 1,
E SKAWINA S.A. – Elektrownia Skawina S.A. z siedzibą w Skawinie przy
ul. Piłsudskiego 10, wytwórca, od którego zakupywane jest ciepło do sieci nr 1,
ARCELORMITTAL POLAND S.A. - ArcelorMittal Poland S.A. Odział w Krakowie.
z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 1, wytwórca, od którego zakupywane jest ciepło do
sieci nr 1.
II.
Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.
MPEC S.A. w Krakowie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,
przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepła zakupionego. Działalność prowadzona jest
na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
5 października 1998 r. z późniejszymi zmianami:
na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/185/215/U/OT-3/98/JP,
na obrót ciepłem Nr OCC/61/215/U/OT-3/98/JP,
na wytwarzanie ciepła Nr WCC/170/215/U/OT-3/98/JP.
Zakres prowadzonej działalności.
Przedsiębiorstwo ciepłownicze prowadzi działalność gospodarczą, która w zakresie
zaopatrzenia w ciepło obejmuje:
1) wytwarzanie ciepła we własnych kotłowniach,
2) przesyłanie i dystrybucję ciepła za pośrednictwem sieci,
3) obrót ciepłem kupowanym w EC Kraków S.A., E Skawina S.A., ArcelorMittal Poland
S.A.
3
III.
Podział odbiorców na grupy taryfowe.
Podziału odbiorców dokonano zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego,
wyodrębniono dwanaście grup taryfowych:
Tabela 1
L.p.
Oznaczenie
Grupa taryfowa
1
S1-WIP
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 węzeł cieplny indywidualny MPEC S.A.
2
S1-WGP
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 węzeł cieplny grupowy z zewnętrzną instalacją odbiorczą MPEC S.A.
3
S1-WGP-I
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 węzeł cieplny grupowy MPEC S.A. z zewnętrzną instalacją odbiorcy
4
S1-WO
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 węzeł cieplny odbiorcy
5
S3-WIP
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni przy ul. Kluczborskiej w Krakowie,
w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł cieplny indywidualny
MPEC S.A.
6
S3-WO
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni przy ul. Kluczborskiej w Krakowie,
w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł cieplny odbiorcy
7
KG-w
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z kotłowni gazowych
8
S4
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 4 kotłownia gazowa w Skawinie, ul. Piłsudskiego 41
9
S2
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 2 kotłownia gazowa w Wieliczce
10
KGa
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z kotłowni gazowej
w Krakowie ul. Wielicka 265, KWT
11
KG-p
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci pary z kotłowni gazowych
12
KO-w
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z kotłowni olejowych
4
IV
Ceny i stawki opłat.
Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji.
W niniejszej taryfie przedstawiono ceny i stawki opłat netto i brutto. Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług VAT
w wysokości 22 %.
1. Ceny za zamówioną moc cieplną.
L.p.
1.
2.
3.
Grupa taryfowa
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni przy
ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci gorącej
S3-WIP
wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł cieplny
indywidualny MPEC S.A.
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni przy
ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci gorącej
S3-WO
wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł cieplny
odbiorcy
KGa
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z kotłowni gazowej w Krakowie
ul. Wielicka 265, KWT
Cena za zamówioną moc cieplną
netto
brutto
zł/MW/rok zł/MW/m-c zł/MW/rok zł/MW/m-c
102 480,72
8 540,06
125 026,44
10 418,87
102 480,72
8 540,06
125 026,44
10 418,87
65 183,40
5 431,95
79 523,76
6 626,98
5
2. Ceny ciepła.
L.p.
1.
2.
3.
Grupa taryfowa
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni przy
ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci gorącej
S3-WIP
wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł cieplny
indywidualny MPEC S.A.
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni przy
ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci gorącej
S3-WO
wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł cieplny
odbiorcy
KGa
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z kotłowni gazowej w Krakowie
ul. Wielicka 265, KWT
Cena ciepła (zł/GJ)
netto
brutto
40,80
49,78
40,80
49,78
42,37
51,69
3. Ceny nośnika ciepła.
L.p.
1.
2.
3.
Grupa taryfowa
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni przy
ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci gorącej
S3-WIP
wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł cieplny
indywidualny MPEC S.A.
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni przy
ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci gorącej
S3-WO
wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł cieplny
odbiorcy
KGa
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z kotłowni gazowej w Krakowie
ul. Wielicka 265, KWT
Cena nośnika ciepła (zł/m3)
netto
brutto
10,50
12,81
10,50
12,81
10,49
12,80
6
4. Stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną.
L.p.
Grupa taryfowa
Stawka opłaty miesięcznej za
zamówioną moc cieplną (zł/MW)
netto
brutto
KG-w
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z kotłowni gazowych
9 281,52
11 323,45
2.
S4
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 4 kotłownia gazowa w Skawinie,
ul. Piłsudskiego 41
12 118,48
14 784,55
3.
S2
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 2 kotłownia gazowa w Wieliczce
7 417,54
9 049,40
4.
KG-p
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci pary
z kotłowni gazowych
17 911,03
21 851,46
5.
KO-w
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z kotłowni olejowych
11 667,52
14 234,37
1.
7
5. Stawki opłaty za ciepło.
L.p.
Grupa taryfowa
Stawka opłaty za ciepło (zł/GJ)
netto
brutto
KG-w
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z kotłowni gazowych
51,30
62,59
2.
S4
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 4 kotłownia gazowa w Skawinie,
ul. Piłsudskiego 41
45,58
55,61
3.
S2
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 2 kotłownia gazowa w Wieliczce
42,37
51,69
4.
KG-p
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci pary
z kotłowni gazowych
44,76
54,61
5.
KO-w
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z kotłowni olejowych
53,42
65,17
1.
8
6.1. Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe.
Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe
L.p.
1.
2.
3.
4.
Grupa taryfowa
S1-WIP
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł
cieplny indywidualny MPEC S.A.
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł
S1-WGP
cieplny grupowy z zewnętrzną instalacją
odbiorczą MPEC S.A.
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł
S1-WGP-I
cieplny grupowy MPEC S.A. z zewnętrzną
instalacją odbiorcy
S1-WO
5.
S3-WIP
6.
S3-WO
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł
cieplny odbiorcy
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni
przy ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł
cieplny indywidualny MPEC S.A.
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni
przy ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł
cieplny odbiorcy
netto
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
brutto
zł/MW/rok
zł/MW/m-c
31 275,36
2 606,28
38 155,92
3 179,66
37 208,40
3 100,70
45 394,20
3 782,85
32 756,16
2 729,68
39 962,52
3 330,21
23 426,28
1 952,19
28 580,04
2 381,67
8 880,24
740,02
10 833,84
902,82
8 742,24
728,52
10 665,48
888,79
9
6.2. Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe.
L.p.
1.
2.
3.
4.
Grupa taryfowa
S1-WIP
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł
cieplny indywidualny MPEC S.A.
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł
S1-WGP
cieplny grupowy z zewnętrzną instalacją
odbiorczą MPEC S.A.
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł
S1-WGP-I
cieplny grupowy MPEC S.A. z zewnętrzną
instalacją odbiorcy
S1-WO
5.
S3-WIP
6.
S3-WO
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 1 - węzeł
cieplny odbiorcy
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni
przy ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł
cieplny indywidualny MPEC S.A.
Odbiorcy zaopatrywani w ciepło z kotłowni
przy ul. Kluczborskiej w Krakowie, w postaci
gorącej wody z sieci ciepłowniczej nr 3 - węzeł
cieplny odbiorcy
Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe
(zł/GJ)
netto
brutto
12,05
14,70
11,77
14,36
11,68
14,25
10,04
12,25
3,59
4,38
1,84
2,24
10
7. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.
Stawki opłat za przyłączenie do sieci, w zależności od średnicy i długości przyłącza wynoszą
odpowiednio:
L.p.
Średnica
rurociągu
1
2
3
4
5
6
DN 32
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN 200
Stawka
przyłączenia 1mb
sieci w zł /netto/
zł/mb
119,96
158,57
183,32
221,00
226,90
270,72
Stawka
przyłączenia 1mb
sieci w zł /brutto/
zł/mb
146,35
193,46
223,65
269,62
276,82
330,28
V. Zasady ustalania cen i stawek opłat.
Ceny i stawki opłat zamieszczone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z art. 7 i 45
ustawy Prawo energetyczne oraz rozdziałem 3 rozporządzenia taryfowego.
Sposób ustalania cen za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik dla grup taryfowych:
S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-I, S1-WO, gdzie nośnikiem ciepła jest woda.
L.p.
Wyszczególnienie
Cena
1.
CENA ZA ZAMÓWIONĄ MOC CIEPLNĄ,
nośnik ciepła - woda
CN = 0,7339 x CNK + 0,2289 x CNS + 0,0372 x CNI
2.
CENA CIEPŁA, nośnik ciepła - woda
CQ = 0,7309 x CQK + 0,2317 x CQS + 0,0374 x CQI
3.
CENA NOŚNIKA CIEPŁA, nośnik ciepła - woda
CG = 0,7739 x CGK + 0,2261 x CGS
LEGENDA:
CN -cena za zamówioną moc cieplną dla grupy odbiorców energii cieplnej z sieci nr 1
(zł za MW), gdzie nośnikiem ciepła jest woda,
CNK -cena zakupu zamówionej mocy cieplnej z EC KRAKÓW S.A. (zł za MW), gdzie
nośnikiem ciepła jest woda,
CNS -cena zakupu zamówionej mocy cieplnej z E SKAWINA S.A. (zł za MW), gdzie
nośnikiem ciepła jest woda,
CNI*) -cena zakupu zamówionej mocy cieplnej z ARCELORMITTAL POLAND S.A. (zł za
MW), gdzie nośnikiem ciepła jest woda,
CQ - cena ciepła dla odbiorców ciepła z sieci nr 1, gdzie nośnikiem ciepła jest
woda (zł za GJ),
11
CQK -cena zakupu ciepła EC KRAKÓW S.A. (zł za GJ), gdzie nośnikiem energii jest woda,
CQS -cena zakupu ciepła z E SKAWINA S.A. (zł za GJ), gdzie nośnikiem energii jest woda,
CQI**) cena zakupu ciepła z ARCELORMITTAL POLAND S.A. (zł za GJ), gdzie nośnikiem
energii jest woda,
CG -cena nośnika ciepła (zł za m3) dla odbiorców ciepła z sieci nr 1, gdzie nośnikiem jest
woda,
CGK -cena zakupu nośnika ciepła (woda) z EC KRAKÓW S.A. (zł za m3),
CGS -cena zakupu nośnika ciepła (woda) z E SKAWINA S.A. (zł za m3),
0,7339 - udział zamówionej mocy cieplnej (MW) z EC KRAKÓW S.A. w sumie zamówionej
mocy cieplnej (MW) do sieci nr 1 dla grup S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-I,
S1-WO,
0,2289 - udział zamówionej mocy cieplnej (MW) z E SKAWINA S.A. w sumie zamówionej
mocy cieplnej (MW) do sieci nr 1 dla grup S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-I,
S1-WO,
0,0372 - udział zamówionej mocy cieplnej (MW) z ARCELORMITTAL POLAND S.A.
w sumie zamówionej mocy cieplnej (MW) do sieci nr 1 dla grup S1-WIP, S1-WGP,
S1-WGP-I, S1-WO,
0,7309 – udział ciepła (GJ) z EC KRAKÓW S.A. w sumie ciepła zakupionego (GJ) do
miejskiej sieci ciepłowniczej do sieci nr 1 dla grup S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-I,
S1-WO,
0,2317 - udział ciepła (GJ) z E SKAWINA S.A. w sumie ciepła zakupionego (GJ) do
miejskiej sieci ciepłowniczej do sieci nr 1 dla grup S1-WIP, S1-WGP, S1-WGP-I,
S1-WO,
0,0374 – udział ciepła (GJ) z ARCELORMITTAL POLAND S.A. w sumie ciepła
zakupionego (GJ) do miejskiej sieci ciepłowniczej do sieci nr 1 dla grup S1-WIP,
S1-WGP, S1-WGP-I, S1-WO,
0,7739 – udział zakupionego nośnika (m3) z EC KRAKÓW S.A. w sumie zakupionego
nośnika (m3) do miejskiej sieci ciepłowniczej do sieci nr 1 dla grup S1-WIP,
S1-WGP, S1-WGP-I, S1-WO,
0,2261 - udział zakupionego nośnika (m3) z E SKAWINA S.A. w sumie zakupionego nośnika
(m3) do miejskiej sieci ciepłowniczej do sieci nr 1 dla grup S1-WIP, S1-WGP,
S1-WGP-I, S1-WO.
12
*) Cena zakupu zamówionej mocy cieplnej z ARCELORMITTAL POLAND S.A (zł za MW)
obejmuje cenę za zamówioną moc cieplną i stawkę opłaty stałej za usługi przesyłowe.
**) Cena zakupu ciepła z ARCELORMITTAL POLAND S.A. (zł za GJ) obejmuje cenę
ciepła i stawkę opłaty zmiennej za usługi przesyłowe.
VI.
Warunki stosowania cen i stawek opłat.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są stosowane przy zachowaniu standardów
jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia
przyłączeniowego.
W przypadkach:
- niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo
- rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
- nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego
oraz obowiązujące przepisy o podatku od towarów i usług.
VII. Zasady wprowadzania zmiany cen i stawek opłat.
1. Przedsiębiorstwo ciepłownicze wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po
upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Zmiany powyższych cen i stawek opłat podaje się do wiadomości odbiorcom ciepła
poprzez pisemne zawiadomienie, zawierające nowe ceny i stawki opłat oraz podstawę
ich zmiany, co najmniej na 14 dni przed ich planowaną zmianą.
13
Download