Fotosynteza i procesy oddechowe roslin 0.5em

advertisement
FOTOSYNTEZA I PROCESY ODDECHOWE ROŚLIN
Fizjologia i Regulacja Metabolizmu
Jarosław Szczepanik
Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Plan prezentacji
1
Wstęp
Rośliny jako fotoautotrofy
2
Fotosynteza
Chloroplasty
Faza jasna
Faza ciemna
Fotoooddychanie
Ekofizjologiczne typy fotosyntezy
3
Oddychanie
Wymiana gazowa i oddychanie komórkowe
Mitochondria
4
Podsumowanie
Fotosynteza i oddychanie – porównanie
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Fotosynteza i wymiana gazowa
fotosynteza definiowana jako
produkcja związków
organicznych z dwutlenku
węgla i wody przy udziale
światła
definicja sumarycznie
poprawna ale źle rozumiana
wymiana gazowa u roślin –
wypadkowa fotosyntezy
i procesów oddechowych
rośliny jako paradoks –
największe organizmy lądowe
nie mają układu do wymiany
gazowej
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Trofia
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fotosynteza wśród eukariontów
autotrofy, miksotrofy oraz grupy zawierające zarówno auto- jak
i heterotrofy, wtórne heterotrofy, heterotrofy
Zhao i in., 2012
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Organizm roślinny – system niejednorodny troficznie
Łodyga bywa nierzadko dodatkowym organem zdolnym do fotosyntezy. U niektórych
roślin (np. katusy) potrafi całkowicie przejąć funkcje liści!
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Cudzożywne rośliny, samożywne zwierzęta
heterotroficzne rośliny nie
mają barwników
fotosyntetycznych, często
również liści
są albo pasożytami albo
mykohetrotrofami
rośliny drapieżne NIE są
heterotrofami
samożywne zwierzęta są
niezwykle rzadkie
horyzontalny transfer genów
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Biogeneza chloroplastów
chloroplasty jako efekt
endosymbiozy
przodkiem chloroplastów
(dół) był organizm podobny
do sinic (góra, środek)
transfer genów do jądra
wymagania świetlne
chloroplastów dyktują
rozmieszczenie roślin
światło reguluje wiele
procesów fizjologicznych
rośliny
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Endosymbioza pierwotna i wtórna
endosymbioza pierwotna z sinicą
przynajmniej dwukrotnie (przodkowie
roślin oraz pierwotniak Paulinella)
inne organizmy fotosyntetyczne (np.
brunatnice) zyskały chloroplasty w
wyniku endosymbiozy wtórnej
(wielokrotnie, niezależnie)
chloroplasty z endosymbiozy pierwotnej
mają tylko dwie błony, z wtórnej – więcej
kolory komórek: turkusowy –
sinica/chloroplast z endosymbiozy
pierwotnej, zielony – rośliny i ich krewni,
fioletowy – eugleny i ich krewni, żółty –
protisty z kladu Rhizaria, niebieski –
brunatnice + krewni oraz okrzemki +
krewni, czerwony – chloroplasty
krasnorostów
Keeling, 2004
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Budowa chloroplastu
rozmiary chloroplastów: zwykle 2–10 µm
Grouneva i in., 2013
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Faza jasna fotosyntezy
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Faza jasna fotosyntezy
Faza jasna fotosyntezy wymaga obecności światła i wody (dwutlenek węgla zbędny);
jej produktami są NADPH (siła redukcyjna), ATP i tlen jako produkt uboczny
(pochodzi on z fotolizy wody)
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Barwniki asymilacyjne (fotosyntetyczne)
światło jest pochłaniane przez barwniki
asymilacyjne
najważniejsze to chlorofile (zielone) i
karotenoidy (żółte)
mają podobne szlaki biosyntezy
poszczególne barwniki różnią się tzw.
widmem czynnościowym (= zakres
promieniowania, jakie dany barwnik
może pochłonąć)
PAR – promieniowanie fotosyntetycznie
czynne: zakres w jakim działają barwniki
asymilacyjne (400–700 nm)
różne gatunki i typy roślinności inaczej
pochłaniają i odbijają światło – PAR
w teledetekcji
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Chlorofil w akcji
chlorofile zawierają pierścień
porfirynowy
chlorofil może pochłonąć niebieski lub
czerwony kwant światła, co powoduje
wzbudzenie elektronu (kwant niebieski
wybija elektron na wyższy stan
wzbudzenia niż czerwony)
wzbudzenie może zostać przekazane
kolejnej cząsteczce chlorofilu
jeśli ta znajduje się w centrum reakcji
fotosystemu, może dojść do wybicia
elektronu na kolejny przenośnik
(feofityna)
jeśli wzbudzenie nie może zostać
przekazane, elektron wraca do stanu
podstawowego, emitując czerwony kwant
światła (autofluorescencja)
pomiar autofluorescencji chlorofilu
pozwala ocenić stan fizjologiczny rośliny
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Siedlisko a chlorofile
widmo chlorofilu b bardziej przesunięte
ku czerwieni
zawartość chlorofilu b inna u roślin
cienio- i światłolubnych
stosunek chl a/chl b wskaźnikiem
siedliska
stosunek ten zmienia się też z wiekiem
rośliny
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fotosystemy: PS I i PS II
fotosystemy składają się
one z centrum reakcji
oraz białek antenowych
(LHC – Light Harvesting
Complex)
w zależności od potrzeb
białka antenowe i same
fotosystemy zmieniają
wielkośc i ułożenie w
błonach
oprócz chlorofilu a
anteny zawierają również
chlorofil b oraz
karotenoidy
anteny działają jak
studnie pochłaniające
światło i odbijające je do
centrum reakcji
Buchanan, 2000
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Budowa anten
Scheuring, 2004
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
PS I i PS II – różnice
PS I jest wydajniejszą
pułapką świetlną
PS II jest wrażliwszy na
uszkodzenia
PS I jest zlokalizowany
w miejscach bardziej
„eksponowanych” na
działanie światła
(tylakoidy stromy,
zewnętrzna część
tylakoidów gran)
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Nadmiar światła szkodzi
FOTOINHIBICJA
nadmiar energii uszkadza fotosystemy
(zwłaszcza PS II)
uszkodzenie fotosystemów przez nadmiar
światła prowadzi do zatrzymania
fotosysntezy i nosi nazwę fotoinhibicji
fotoinhibicja zachodzi nawet przy słabym
świetle (raz na 10–100 mln pochłonietych
fotonów)
fotoinhibicja jest procesem odwracalnym
przed fotoinhibicją chronią m. in.
rearanżacje rozmieszczenia PS II
w błonie, sterowane przez cykle
fosforylacji/defosforylacji (state
transitions)
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Nadmiar światła szkodzi
FOTOOKSYDACJA
nadmiar fotonów powoduje również, iż
łańcuch transportu elektronów „zapycha
się”
może wówczas dojść do powstania
reaktywnych form tlenu (ROS) –
fotooksydacji
roślina posiada szereg mechanizmów
ochronnych przed nadmiarem (niżej)
światła: cykl ksantofilowy, wielkość i
skład anten, fosforylacja fotosyntetyczna
cykliczna
J. Szczepanik
cykl ksantofilowy to przemiany karotenoidów
pozwalające na zneutralizowanie nadmiaru
światła
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fosforylacja cykliczna i niecykliczna
Fosforylacja niecykliczna – biorą udział PS I i PS II, fotoliza wody, powstają NADPH,
tlen, ATP
Fosforylacja cykliczna – bierze udział tylko PS I; spadek po bakteriach; powstaje
tylko ATP; tryb awaryjny gdy brak NADP+ lub gdy PS II nie może transportować
elektronów
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Cykl Calvina-Bensona
faza ciemna fotosyntezy zachodzi
w stromie chloroplastów
nie wymaga światła
wykorzystuje NADPH oraz ATP
wyprodukwane w fazie jasnej
dopiero tutaj zachodzi asymilacja CO2
(PCA – primary carbon assimilation)
oraz jego redukcja do cukrów (PCR –
primary carbon reduction)
dla większości roślin (∼90%) PCA i PCR
zachodzą w tym samym czasie i miejscu,
podczas cyklu Calvina-Bensona
tak zachodzącą fotosyntezę nazywamy
fotosyntezą C3 – pierwszy stabilny
produkt wiązania dwutlenku węgla
(aldehyd 3-fosfoglicerynowy) jest
związkiem trójwęglowym
J. Szczepanik
ostatecznym produktem cyklu
Calvina-Bensona są cukry (sacharoza)
z uwagi na ciągłe zapotrzebowanie na
ATP i NADPH, faza ciemna zachodzi
równolegle z jasną
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
RuBisCO – podstawa życia na Ziemi
RuBisCO (karboksylaza-oksygenaza
rybulozo-1,5-bisfosforanowa) to główny
enzym cyklu Calvina
wiąże on CO2 do RuBP
(rybulozo-1,5-bisfosforanu)
mała (kodowana przez genom jądrowy)
i duża (genom chloroplastowy)
podjednostka; cały enzym oktamerem
najliczniejsze białko na Ziemi
u większości roślin stanowi około 50%
białek
enzym niezwykle powolny
(kilka–kilkanaście obrotów na sekundę)
może również przyłączać do RuBP tlen,
co daje początek fotooddychaniu
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Fotoooddychanie
proces wydzielania dwutlenku węgla na świetle
wynika z utleniania RuBP przez RuBisCO
ma miejsce przy zmniejszonej dostawie CO2 do
liścia (np. pod wpływem zamykania aparatów
szparkowych w upalny dzień)
zaszłość ewolucyjna czy wentyl bezpieczeństwa?
fotooddychanie ma na celu zneutralizowanie
toksycznego produktu tej reakcji (fosfoglikolan)
angażuje kilka organelli (chloroplasty,
mitochondria, peroksysosmy)
prowadzi do utraty 25–40% CO2 związanego
w cyklu Calvina-Bensona, obniżając wydajność
fotosyntezy
proces niekorzystny z punktu widzenia
gospodarki
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Fotoooddychanie i wydajność fotosyntezy
chloroplasty absorbują około 37% padających
na nie fotonów (47% jest poza PAR, a 1/3
z pozostałych pada na inne części komórek)
z powyższych 37% jedna czwarta tracona jest
pod postacią autofluorescencji i ciepła
pozostało 28% pierwotnej ilości energii
padającej na liść, która jest zamieniana na
ATP i NADPH, z tego jednak tylko jedna
trzecia (9%) wykorzystywana jest w cyklu
Calvina-Bensona
30–40% energii traconej jest następnie
w fotooddychaniu – pozostaje 5–6%
wydajność baterii słonecznych: 6–20%
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fotoooddychanie i klimat
najbardziej narażone na
fotooddychanie są rośliny strefy
międzyzwrotnikowej i z siedlisk
otwartych (nieleśnych) –
dlaczego?
równowaga pomiędzy reakcją
karboksylacji i utleniania przez
RuBisCO zależy od stężenia CO2
i O2 w atmosferze
Berner, 1999; Berner i Kothavala, 2007; Saltzman i in., 2011
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fotoooddychanie i klimat
najbardziej narażone na
fotooddychanie są rośliny strefy
międzyzwrotnikowej i z siedlisk
otwartych (nieleśnych) –
dlaczego?
równowaga pomiędzy reakcją
karboksylacji i utleniania przez
RuBisCO zależy od stężenia CO2
i O2 w atmosferze
RuBisCO wyewoluowało
w warunkach wysokiego stężenia
CO2
Berner, 1999; Berner i Kothavala, 2007; Saltzman i in., 2011
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fotoooddychanie i klimat
najbardziej narażone na
fotooddychanie są rośliny strefy
międzyzwrotnikowej i z siedlisk
otwartych (nieleśnych) –
dlaczego?
równowaga pomiędzy reakcją
karboksylacji i utleniania przez
RuBisCO zależy od stężenia CO2
i O2 w atmosferze
RuBisCO wyewoluowało
w warunkach wysokiego stężenia
CO2
okresy o niekorzystnym stosunku
obydwu gazów oznaczały
nasilenie procesu fotooddychania
(zielone prostokąty)
Berner, 1999; Berner i Kothavala, 2007; Saltzman i in., 2011
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Sposób na fotooddychanie
około 10% roślin znalazło wydajny sposób na
wyeliminowanie fotoddychania – jaki?
eliminowana jest przyczyna tego procesu – niskie stężenie
CO2 oraz obecność O2 w pobliżu RuBisCO (pompa CO2 )
CO2 jest pompowany pod postacią czterowęglowych
kwasów organicznych
dochodzi do rozdziału PCA i PCR
może być to rozdział przestrzenny (PCA zachodzi w innej
tkance/kompartmencie komórkowym niż PCR – tylko tu
RuBisCO) – fotosynteza C4
lub czasowy (PCA zachodzi nocą, PCR w dzień) –
fotosynteza CAM
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fotosynteza C4
PCA – pierwotna asymilacja
węgla = związanie CO2 do
związku organicznego
(karboksylacja)
PCR – pierwotna redukcja węgla
= włączenie CO2 do cyklu
Calvina-Bensona
Fotosynteza C3 – PCA = PCR –
RuBisCO
U ROŚLIN C4 :
Fotosynteza C3 – pierwszy
stabilny produkt wiązania CO2 to
związek 3-węglowy (PGA)
2 kompartmenty (PCA i PCR, najczęściej
2 różne komórki)
Fotosynteza C4 – pierwszy
stabilny produkt wiązania CO2 to
związek 4-węglowy (OAA)
RuBisCO i PEPC (karboksylaza
fosfoenolopirogronianowa) nigdy razem
J. Szczepanik
intensywny przepływ metabolitów między
kompartmentami
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Fotosynteza C4 – anatomia Kranz
rośliny C3 – mezofil (M) luźno
ułożony, zielony; pochwy
okołowiązkowe (BS) najczęściej
bez chloroplastów, nie biorą
udziału w fotosyntezie
rośliny C4 – mezofil ściśle
przylega do wiązek – mezofil
typu Kranz (KMS); BS duże,
zawierają chloroplasty
u C4 PCA = KMS; PCR = BS;
chloroplasty BS często bez PS II
(nie wydzielają tlenu)
wyjąkowo rośliny z fotosyntezą
C4 zachodzącą w jednej komórce
podzielonej na 2 kompartmenty
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fotosynteza C4 – budowa i funkcja
Briza minor – C3
Digitaria sp. – C4
Pennisetum villosum –
lokalizacja RuBisCO
(żołty, tylko w BS)
U roślin C4 z anatomią typu Kranz RuBisCO występuje tylko
w dosyć nielicznych komórkach BS, stąd dla poprawienia wydajności
fotosyntezy konieczne jest gęstsze upakowanie wiązek w liściu
Ueno, 2006
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Ewolucja fotosyntezy C4
Fotosynteza C4 wyewoluwała niezależnie prawie 70 razy u około 20 rodzin roślin
okrytozalążkowych (i tylko w tej grupie). Większość roślin C4 to wiechlinowate (60%),
turzycowate (20%), oraz komosowate i krewni (za Sage, 2011).
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Rośliny C4 – zboża i gatunki ważne gospodarczo
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Rośliny C4 – gatunki „niechciane”
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fotosynteza C4 – konsekwencje
pompa CO2 pozwala na 20-krotne zwiększenie stężenia tego
gazu w pobliżu RuBisCO w stosunku do roślin C3
jedynie 3% roślin ma fotosyntezę C4 , ale wiążą 30% CO2
w ekosystemach lądowych
fotosynteza C4 wyewoluowała w strefie międzyzwrotnikowej,
stąd wiele roślin C4 nie najlepiej znosi chłód
dzięki pompie CO2 fotosynteza może zachodzić nawet przy
zamkniętych aparatach szparkowych – lepsze gospodarowanie
wodą (ale nie są odporne na suszę)
niska zawartość RuBisCO (tylko w niektórych komórkach)
sprawia, że rośliny C4 lepiej gospodarują azotem
bardzo często gatunki inwazyjne
wady – niska wydajność w siedliskach zacienionych oraz
większa odporność na chłód (ale są one wynikiem historii
ewolucyjnej przodków roślin C4 a nie samej fotosyntezy)
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Fotosynteza CAM
CAM = Crassulacean Acid
Metabolism; Crassulaceae =
gruboszowate
fotosynteza CAM pozwala oszczędzać
wodę i umożliwia wiązanie CO2 nawet
w warunkach skrajnej suszy, przy
zamkniętych aparatach szparkowych
unikanie fotooddychania jest ubocznym
procesem ochrony przed utratą wody
(podobnie jak przy ewolucji roślin C4 )
cykl C4 identyczny z tym u roślin C4 .
U roślin CAM jednak PCA ma miejsce
w nocy, a PCR w dzień.
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Fotosynteza CAM
fotosynteza CAM zachodzi w pojedynczej
komórce (mezofil)
kluczową rolę odgrywa wakuola, będąca
magazynem jabłczanu (OAA) gromadzonego
w nocy
poziom enzymów cyklu C4 regulowany przez
zegar biologiczny
większość roślin CAM jest elastyczna –
w zależności od warunków otoczenia może
przełączać fotosyntezę pomiędzy C3 a CAM
pod koniec dnia, gdy w zamkniętym liściu
gromadzi się dużo tlenu z fazy jasnej,
intensywne fotooddychanie jako ochrona
przed ROS
tracony CO2 nie ucieka z liścia, podlega
refiksacji przez RuBisCO
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Ważne rośliny CAM
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fotosynteza CAM – konsekwencje
fotosynteza CAM częsta wśród sukulentów i epifitów (storczyki,
ananasowate)
fotosynteza CAM wyewoluowała w 35 rodzinach roślin, w tym
poza okrytozalążkowymi
najprawdopodobniej istniała już 300 Ma temu
gatunki CAM to 6% wszystkich roślin; lokalnie mają duże
znaczenie ekologiczne
fotosynteza CAM wiąże się z ogromną oszczędnością wody
(potrzeby rośliny CAM to 5–10% potrzeb rośliny C3 )
wadą fotosyntezy CAM jest wysoki koszt utrzymania (tkanka
magazynująca) oraz niski potencjał wzrostu (fotosyntezę
przeprowadzają przekształcone liście lub łodygi)
liście potrzebują silnego światła aby nadrobić niską wydajność
fotosyntezy
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Procesy oddechowe u roślin
wymiana gazowa = bilans pobierania tlenu i CO2 :
u roślin 2 grupy takich procesów – fotosynteza i procesy
oddechowe
tu oddychanie definiowane jako proces zużywający tlen
i wydzielający dwutlenek węgla
u roślin trzy takie procesy: oddychanie mitochondrialne,
chlorooddychanie, fotooddychanie
wymianę gazową u roślin mierzy się ustalając punkt
kompensacyjny CO2 – stężenie dwutlenku węgla, przy
jakim jego pobieranie w procesie fotosyntezy jest
równoważone przez jego wydzielanie w procesach
oddechowych
punkt kompensacyjny inny za dnia i nocą, inny u roślin
C3 , C4 (bliski 0), czy CAM
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Oddychanie mitochondrialne u roślin
zachodzi we wszystkich tkankach
za dnia, w dojrzałych liściach jest maskowane przez
kilkunastokrotnie bardziej intensywną fotosyntezę
w tkankach fotosyntetyzujących w ciągu dnia głównym
dostawcą ATP są chloroplasty
oddychanie mitochondrialne roślin przebiega tak samo
jak u zwierząt czy grzybów
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Uzyskiwanie energii u organizmów tlenowych
CZTERY ETAPY:
Glikoliza – cytoplazma, glukoza rozbijana na 2 cząsteczki
pirogronianu; zysk – 2 ATP + 2 NADH
Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu – matriks
mitochondrialna, powstaje acetylo-CoA; zysk – 2 NADH
Cykl Krebsa – matriks mitochondrialna, całkowite
utlenienie acetylo-CoA; zysk – 2 GTP + 6 NADH +
2 FADH2
Łańcuch oddechowy – błona wewnętrzna
mitochondrium; transport elektronów z NADH i FADH2 –
26–28 ATP
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Oddychanie tlenowe vs beztlenowe
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Mitochondria
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Roślinny łańcuch oddechowy
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Podsumowanie
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Alternatywne komponenty łańcucha oddechowego
cechą chatakterystyczną alternatywnych komponentów łańcucha oddechowego
jest udział w niefosforylacyjnym transporcie elektronów (nie powstaje ATP,
wydziela się tylko ciepło)
białka rozprzęgające występują zarówno u roślin, jak i u zwierząt (np. UCP1 –
termogenina)
alternatywne dehydrogenazy oraz AOX są nie występuja u zwierząt, natomiast
są spotykane u innych eukariontów oraz u bakterii
obecność AOX można sprawdzić podając mitochondriom cyjanek (inhibitor
kompleksu IV – oksydazy cytochromowej) – zużywanie tlenu w obecności
cyjanku jest dowodem na działającą AOX
niektóre pasożytnicze pierwotniaki oddychają wyłącznie za pomocą AOX
alternatywne komponenty łańcucha oddechowego zmniejszają wydajność
oddychania, ale najprawdopodobniej wyewoluowały jako mechanizm obronny
przed ROS
u zwierząt zostały wyeliminowane ze względów ekonomicznych
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Stałocieplne rośliny
obrazkowate (Araceae) potrafią utrzymywać stałą, wysoką
temperaturę niektórych spośród swoich organów (nawet
o 30◦ C wyższą od temperatury otoczenia)
mechanizm ten służy rozprzestrzenianiu substancji zapachwych,
ochronie kwiatów przed mrozem, kiełkowaniu spod warstwy
śniegu
za mechanizm ten odpowiada zwiększona aktywność AOX oraz
UCP w mitochondriach
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Fotosynteza i oddychanie – porównanie
kompartmentacja chloroplastu i mitochondrium jest analoiczna
łańcuch oddechowy i chloroplastowy łańcuch transportu elektronów są
podobne (cytochromy, syntaza ATP, chinony)
zarówno chloroplasty jak i mitochondria są potencjalnymi miejscami
generowania ROS
mechanizmy obronne przed wolnymi rodnikami
McCarthy i Johnson, 2001
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Podsumowanie
fotosynteza składa się z dwóch faz: jasnej (produkuje tlen, siłę redukcyjną
i ATP) oraz ciemnej (wiązanie CO2 )
za pochłanianie energii fotonów odpowiedzialne są anteny fotosyntetyczne,
zawierające chlorofile i karotenoidy
anteny przekazują wzbudzenie na cząsteczkę chlorofilu a znajdującą się
w centrum fotoukładów (PS I lub PS II)
rozmieszczenie fotoukładów i wielkość anten zależy od wymagań rośliny oraz
aktualnych warunków świetlnych
nadmiar energii prowadzi do uszkodzenia fotoukładów (PS II) i fotoinhibicji
fotosynteza jest procesem o niskiej wydajności zamiany energii świetlnej na
chemiczną
rośliny wykształciły szereg mechanizmów chroniących przed „przeładowaniem”
łańcucha transportu elektronów w chloroplastach i, w rezultacie, fotoinhibicją
(cykl ksantofilowy, fosforylacja niecykliczna, fluorescencja chlorofilu,
fotooddychanie)
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Wstęp
Fotosynteza
Oddychanie
Podsumowanie
Podsumowanie
najważniejszym enzymem fazy ciemnej jest RuBisCO
w warunkach niskiego stężenia CO2 w liściu RuBisCO przeprowadza reakcję
utleniania, której wynikiem jest proces fotooddychania niekorzystny z punktu
widzenia wzrostu rośliny
fotooddychanie jest szczególnie uciążliwe w okresach geologicznych o niskim
stężeniu CO2 , w siedliskach otwartych, w strefie międzyzwrotnikowej
istnieją 3 typy fotosyntezy: C3 (PCA=PCR, fotooddychanie = 1), C4
(przestrzenny rozdział PCA i PCR, fotooddychanie bliskie 0, szybki przyrost
biomasy), CAM (czasowy rozdział PCA i PCR, fotooddychanie zmienne,
ochrona przed suszą)
rośliny C4 są niezwykle istotne ekologicznie i gospodarczo
oddychanie komórkowe u roślin przebiega podobnie jak u zwierząt
roślinne mitochondria zawierają alternatywne komponenty łańcucha
oddechowego nieobecne u zwierząt, takie jak AOX (chronią one mitochondria
przed ROS, adaptacja do ogrzewania ciała u obrazkowatych)
J. Szczepanik
BiBS, FiRM: Energia
Download