Pytania dla szkół ponadgimnazjalnych ŻAK

advertisement
Pytania dla szkół ponadgimnazjalnych ŻAK
1. Akcja, której logo przedstawiono na obrazku dotyczyła puszczy:
a. Mariańskiej
b. Kampinoskiej
c. Białowieskiej
d. Noteckiej
2. Jednym z głównych wskaźników stopnia zanieczyszczenia wód jest tzw. BZT. Ten skrót
oznacza:
a. biochemiczne zapotrzebowanie na tlen
b. biologiczne zanieczyszczenie i brak tlenu
c. biochemiczne zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi
d. biochemiczne zanieczyszczenie tatrachlorkiem etanu
3. W bezpośrednim sąsiedztwie kominów hydrotermalnych żyją:
a. hydrofile
b. stenotropy
c. tlenowce
d. hipertermofile
4. Do neutralnych mechanizmów ewolucji NIE zaliczamy:
a. dryfu genetycznego
b. efektu założyciela
c. doboru krewniaczego
d. efektu wąskiego gardła
5. Źródłem energii odnawialnej wykorzystywanej do ogrzewania np. domów jest biomasa.
Drewno których gatunków drzew wykorzystuje się w tej technologii:
a. topoli i wierzby
b. brzozy i leszczyny
c. klonu i dębu
d. lipy i sosny
6. W logo Ligi Ochrony Przyrody zamieszczono rysunek:
a. stokrotki
b. żubra
c. koniczyny
d. rysia
7. Wybierz zestaw w którym nazwy taksonów są uszeregowane od najwyższych do
najniższych rangą:
a. gatunek, rodzaj, typ, gromada
b. rząd, rodzina, rodzaj, gatunek
c. rodzina, rząd, typ, królestwo
d. królestwo, typ, gatunek, rodzaj
8. Bioindykatory to:
a. urządzenia, montowane na szczytach wysokich budynków, pozwalające mierzyć
grubość powłoki ozonowej
b. urządzenia umożliwiające pomiar stężenia CO2 na terenach zalesionych
c. organizmy o wąskim zakresie tolerancji dla ograniczonej liczby czynników,
wykorzystywane do oznaczania stopnia zanieczyszczenia danego środowiska
d. organizmy zdolne do życia jedynie w środowisku bogatym w substancje odżywcze
9. Wybierz zestaw prawidłowo opisujący zależności między podanymi gatunkami:
a. bakteria brodawkowa i fasola – symbioza
b. grzyb i ślimak – drapieżnictwo
c. pies i kot – mutualizm
d. wilk i sarna – pasożytnictwo
10. Węgiel brunatny, wydobywany na terenach Polski powstał głównie z:
a. roślin nagonasiennych
b. ropy naftowej
c. widłaków
d. skrzypów
11. Największą rybą kostnoszkieletową jest:
a. samogłów
b. karp
c. rekin
d. węgorz
12. Szczyt Ziemi czyli Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju
odbył się w Rio de Janeiro z inicjatywy ONZ w:
a. 2002 r.
b. 1992 r.
c. 1989 r.
d. 1892 r.
13. Za prawidłowe krzepnięcie krwi odpowiada m. in. witamina
a. B12
b. D
c. A
d. K
14. Puszcza Bukowa znajduje się na terenach województwa:
a. warmińsko-mazurskiego
b. dolnośląskiego
c. łódzkiego
d. zachodnio-pomorskiego
15. Do organizmów tzw. edafonu zaliczamy:
a. dżdżownice
b. wszystkie odpowiedzi prawidłowe
c. bakterie
d. myszy
16. Ujemne oddziaływanie człowieka na środowisko to:
a. anabolizm
b. anabioza
c. antropopresja
d. aglomeracja
17. Największą pustynią świata jest:
a. Sahara
b. Gobi
c. Atacama
d. Negew
18. Za ojca botaniki uważany jest:
a. Linneusz
b. Darwin
c. Teofrast
d. Mandel
19. Żywym organizmem nie jest:
a. Salmonella
b. wirus HIV
c. pantofelek
d. skorek
20. Miodniki to:
a. narządy owadów zbierających pyłek z kwiatów umożliwiające przechowywanie pyłku
b. małe owady
c. otwory w kwiatach roślin okrytonasiennych produkujące słodki płyn
d. owoce z których produkuje się miód
21. W biocenozie:
a. energia i materia przepływają jednokierunkowo
b. energia i materia krążą
c. energia krąży a materia przepływa jednokierunkowo
d. energia przepływa jednokierunkowo a materia krąży
22. Zakwity jezior są wywoływane przede wszystkim przez aktywność:
a. sinic
b. roślinności przybrzeżnej
c. roślinności nawodnej
d. ryb
23. Pierwszy i najstarszy Park Narodowy na świecie to:
a. Park Narodowy Lake Clark w USA
b. Park Narodowy Yellowstone w USA
c. Wielki Rezerwat Gobijski w Mongolii
d. Park Narodowy Serengeti w Tanzanii
24. Spotkanie ogólnonarodowe w trakcie którego podjęto postanowienia dotyczące ochrony
środowisk wodno błotnych w 1971 roku to:
a. Zgromadzenie Ogólne
b. Protokół z Kioto
c. Konferencja w Jałcie
d. Konwencja Ramsarska
25. Wkraczanie roślinności na nieużytki poprzemysłowe to przykład:
a. sukcesji pierwotnej
b. antropopresji
c. sukcesji wtórnej
d. restytucji
26. Do chorób cywilizacyjnych czyli chorób spowodowanych rozwojem cywilizacji, w
Europie zaliczamy:
a. Heinego-Medina
b. cukrzycę
c. ospę wietrzną
d. grypę
27. Wybierz zestaw najlepiej opisujący odpady niebezpieczne:
a. toksyczne, pochodzenia organicznego
b. reaktywne i składowane pod ziemią
c. ekotoksyczne, reaktywne i palne substancje
d. biomasa nie ulegająca recyklingowi
28. Do roślin najbardziej wrażliwych na kwaśne deszcze zaliczamy:
a. ziemniaki
b. jodłę
c. dąb
d. sosnę
29. Który zestaw zawiera jedynie gatunki objęte ścisłą ochroną w Polsce:
a. bagnica torfowa, dzik, ropucha szara
b. długosz królewski, sosna limba, głuszec
c. mieczyk błotny, mak polny, sowa
d. turzyca żytowata, wrzosiec bagienny, zając szarak
30. Autotrofy to organizmy:
a. zdolne do samodzielnego wytwarzania związków organicznych
b. zdolne do pobierania jedynie związków organicznych
c. pasożytujące
d. organizmy niezdolne do prowadzenia fotosyntezy
Download