Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy, robót budowlanych

advertisement
……….………………………………………….
(miejscowość, data)
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, adres kierownika)
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA BUDOWY O ZAKOŃCZENIU BUDOWY/ROBÓT
BUDOWLANYCH*
Oświadczam, że budowa/roboty budowlane* ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
(rodzaj zrealizowanego obiektu budowlanego oraz jego adres)
została/y zrealizowana/y zgodnie z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na
budowę/zgłoszenia* nr ……………………………………..……………………….………………………………………….
z dnia ………………………………………………………………………………………. wydanego/przyjętego* przez
……………………………………………..…….……………………………………………………………………………..…… oraz
obowiązującymi przepisami, a także że teren budowy został doprowadzony do należytego
stanu i porządku (w razie korzystania również teren drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości,
budynku lub lokalu).
Jednocześnie informuję, iż po dokonanych pomiarach w sposób zgodny z przepisami
rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt. 1 (Dz. U z 2010r. nr 243, poz. 1623 z
póź. zm.):
1. powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi: …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..….……………………………………………….
2. powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali mieszkalnych wynosi……………..……………………
……………………………………………………………………………………..….……………………………………………….
Oświadczam, że wbudowane wyroby budowlane posiadały odpowiednie oznakowanie i
załączoną informację o wyrobie, instrukcję jeżeli była wymagana. Wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r. posiadały potwierdzenie
zgodności wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia. Pozostałe wyroby były
wprowadzone do obrotu zgodnie z aktualnymi przepisami.
Oświadczam, że
dokonano nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu
budowlanego/zgłoszenia* lub innych warunków pozwolenia na budowę/zgłoszenia*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………….
(wymienić nieistotne zmiany)
………..………………………………..…..
………..………..…………………………..
………..…..………………………………..
(czytelny podpis i pieczątka projektanta)*
(czytelny podpis i pieczątka inspektora)*
(czytelny podpis i pieczątka kierownika)
* - odpowiednie skreślić
Download