Tworzenie nowej bazy danych

advertisement
TWORZENIE NOWEJ BAZY DANYCH (BEZ KORZYSTANIA Z KREATORA).
1.Przed przystapieniem do tworzenia baz danych należy określić w jakim celu jest tworzona baza danych i jakie informacje ma przechowywać.
2. Na tej podstawie ustalimy jakie tabele się tam znajdą oraz jakie informacje będą one zawierały.
3. Baza może skladać się z jednej lub wielu tabel.
4. Każda tabela powinna zawierać informacje dotyczące tylko jednego tematu.
5. W kilku tabelach informacje nie powinny się powtarzać.
Zadanie: tworzymy bazę danych o nazwie Uczniowie
 Otwórz pustą bazę danych
W
otwartym oknie kliknij przycisk :
Dokumenty) .Wciśnij przycisk Utwórz
Okno utworzonej nazy danych:Uczniowie
i wpisz nazwę bazy :Uczniowie(lokalizację można wybrać, domyślnie zapisywana jest w folderze Moje
Klikamy przycisk
Tworzymy pola
pojawi się okno z szablonami pól, które można wstawiać.
ID książki - Data wypożyczenia - ID osoby
Wstawiamy nazwę pierwszej kolumny - kliknij prawym przyciskiem myszy na
Nagłówku pierwszej kolumny (lub dwa razy kliknij ją lewym przyciskiem ) i wpisz
ID książki.
W podobny sposób utwórz nazwę drugiej kolumny i nazwij ją Data wypożyczenia,
a następnie zmień nazwę trzeciej kolumny i nazwij ją ID
Wybierz i przyciśnij
Widok projektu
tabeli Wypożyczenia
książek.
osoby.
pojawi się okno, w którym wpisz nazwę
sprawdzamy, czy pola mają nadane właściwe typy danych
W tym celu:
1.Z list rozwijalnych wybieramy dla wprowadzonych pól właściwy typ danych, np. dla pola
Data wypożyczenia
należy wybrać opcje Data/Godzina, dla ID
osoby - Liczba
2. W dolnej części okna określ format, czyli w przypadku daty wypożyczenia sposób zapisu wprowadzonej daty.
3. Wybierz Widok arkusza danych, program wyswietli pytanie czy zapisać tabelę. Po zatwierdzeniu tabela jest gotowa do wprowadzania danych.
W podobny sposób tworzymy następne tabele.
Relacje między tabelami
Relacje w bazie danych to zależności między tabelami umożliwiające ich logiczne powiązanie ze sobą.
Typy relacji:
Jeden –do-jednego: polega na tym, że jednemu wierszowi(rekordowi) tabeli zostaje przyporządkowany jeden wiersz innej tabeli.
Jeden-do-wielu: polega na tym, że jednemu wierszowi(rekordowi) tabeli przyporządkowujemy wiele wierszów(rekordów) innej tabeli.
Np. nazwisko wychowawcy klasy(znajdujące się w jednym wierszu tabeli)połączone z wieloma wierszami innej tabeli, gdzie umieszczono nazwiska uczniów,
których ten nauczyciel jest wychowawcą. Z drugiej strony oznacza to, że jednemu uczniowi można przypisać tylko jednego wychowawcę, ale jednemu
wychowawcy wielu uczniów.
Wiele-do-wielu: polega na tym,że jednemu wierszowi(rekordowi) z tabeli A jest przyporządkowanych wiele wierszy tabeli B, a jednemu wierszowi z tabeli B,jest
przyporządkowanych wiele wierszy z tabeli A.
Na przykład :
- jeden nauczyciel uczy wielu uczniów, a każdy uczeń może mieć wielu nauczycieli
- jedna osoba może wypozyczyć wiele książek, ale każda książka może być wypożyczona wiele razy.
Tworzenie relacji
1.Otwórz bazę Uczniowie wybierz z zakładki Narzędzia
2. W oknie Pokazywanie
bazy danych
polecenie Relacje
tabeli zaznacz pierwszą tabelę i kliknij Dodaj , podobnie postąp z drugą tabelą i zamknij okno.
3. Po dodaniu tabel okno powinno wyglądać jak na rysunku
Zamknij otwarte tabele.
Aby między tabelami Lista
książek) chwyć myszką
uczniów i Wypożyczenia książek utworzyć relacje jeden-do –wielu(oznacza to, że jeden uczeń może wypożyczyć wiele
pole ID osoby w jednej tabeli, przeciągnij do drugiej w miejsce ID osoby i upuść. Pojawi się okno Edytowanie relacji.
W oknie Edytowanie
relacji zaznacz Wymuszaj więzy integralności –umożliwi to powiązanie tabel. Jeżeli np. wiersz dotyczący danego ucznia w
jednej z tabel zostanie wprowadzony, zmieniony lub skasowany automatycznie zmiana znajdzie odzwierciedlenie w drugiej, powiązanej tabeli. Nie będzie również
możliwe wprowadzenie nowego wiersza do tabeli Wypożyczenia jeśli rekord ten będzie zawierał wartość ID
uczniów. Po kliknięciu OK zostanie
utworzony związek (relacja) typu jeden-do-wielu .
osoby, która nie istnieje w tabeli Lista
Download