PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAMPINOS

advertisement
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAMPINOS
ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH
Pomoc przy wypełnianiu ankiety: Ryszard Olczak, tel. 42 640 60 14
Ankietę prosimy odesłać na adres [email protected]
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
NAZWA FIRMY
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
ADRES
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI (proszę zaznaczyć właściwe)
☐
OSOBA KONTAKTOWA/TELEFON/E-MAIL
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
PRODUKCYJNA
☐
USŁUGOWA
BRANŻA
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
OBIEKTY USŁUGOWE I HANDLOWE (biurowce, budynki handlowe, socjalne, hotelowe, gastronomiczne i inne nie związane z produkcją)
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBIEKTÓW
USŁUGOWYCH I BIUROWYCH (łącznie)
TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU
LICZBA KONDYGNACJI (PIĘTER)
RODZAJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA OGRZEWANIA
BUDYNKÓW USŁUGOWYCH I BIUROWYCH
(proszę zaznaczyć właściwe)
☐
MUROWANA
☐
PREFABRYKOWANA (np. wielka płyta)
☐
DREWNIANA
☐
INNE (jakie?) Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
☐
KOCIOŁ WĘGLOWY Z RĘCZNYM
ZAŁADUNKIEM PALIWA
☐
KOCIOŁ WĘGLOWY Z AUTOMATYCZNYM
ZAŁADUNKIEM PALIWA
☐
KOCIOŁ GAZOWY
☐
KOCIOŁ OLEJOWY
☐
KOCIOŁ NA GAZ LPG
☐
KOCIOŁ NA DREWNO
☐
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
☐
POMPA CIEPŁA (GRUNTOWA, POWIETRZNA)
☐
CIEPŁO SIECIOWE MIEJSKIE
☐
INNE ŹRÓDŁO (proszę podać jakie) Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
ŁĄCZNA MOC ZAINSTALOWANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
CHARAKTER WYKORZYSTANIA CIEPŁA (proszę
☐
zaznaczyć właściwe)
m2
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
kW
☐
OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ
☐
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
CELE TECHNOLOGICZNE
CZY W BUDYNKACH USŁUGOWYCH/BIUROWYCH SĄ OKNA NOWE
(DO 10 LAT)? (proszę zaznaczyć właściwe)
☐ TAK
☐
NIE
………
% OKIEN
UWAGI:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
CZY W BUDYNKACH USŁUGOWYCH/BIUROWYCH SĄ OCIEPLONE
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE? (proszę zaznaczyć właściwe)
☐ TAK
☐
NIE
………
% ŚCIAN
UWAGI:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
☐ TAK
☐
NIE
………
% DACHU
UWAGI:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
CZY W BUDYNKACH USŁUGOWYCH/BIUROWYCH SĄ OCIEPLONE
DACHY/STROPODACHY/STROPY OSTATNIEJ KONDYGNACJI? (proszę
zaznaczyć właściwe)
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAMPINOS
BUDYNKI PRODUKCYJNE (TECHNOLOGICZNE) np. hale, warsztaty, garaże itp. – JEŚLI TAKIE SĄ
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW
PRODUKCYJNYCH (łącznie)
m2
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU
LICZBA KONDYGNACJI (PIĘTER)
☐
MUROWANA
☐
PREFABRYKOWANA (np. wielka płyta)
☐
DREWNIANA
☐
INNE (jakie?) Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
RODZAJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA OGRZEWANIA
BUDYNKÓW PRODUKCYJNYCH
(proszę zaznaczyć właściwe)
☐
KOCIOŁ WĘGLOWY Z RĘCZNYM
ZAŁADUNKIEM PALIWA
☐
KOCIOŁ WĘGLOWY Z AUTOMATYCZNYM
ZAŁADUNKIEM PALIWA
☐
KOCIOŁ GAZOWY
☐
KOCIOŁ OLEJOWY
☐
KOCIOŁ NA GAZ LPG
☐
KOCIOŁ NA DREWNO
☐
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE
☐
POMPA CIEPŁA (GRUNTOWA, POWIETRZNA)
☐
CIEPŁO SIECIOWE MIEJSKIE
☐
INNE ŹRÓDŁO (proszę podać jakie) Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
☐
TO SAMO ŹRÓDŁO CIEPŁA CO DLA BUDYNKÓW BIUROWYCH
ŁĄCZNA MOC ZAINSTALOWANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
(jeśli źródło inne niż w budynkach
usługowych/biurowych)
kW
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
CHARAKTER WYKORZYSTANIA CIEPŁA (proszę
☐
zaznaczyć właściwe)
☐
OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ
☐
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
CELE TECHNOLOGICZNE
CZY W BUDYNKACH PRODUKCYJNYCH SĄ OKNA/ŚWIETLIKI NOWE
(DO 10 LAT)? (proszę zaznaczyć właściwe)
☐ TAK
☐
NIE
………
% OKIEN
UWAGI:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
CZY W BUDYNKACH PRODUKCYJNYCH SĄ OCIEPLONE ŚCIANY
ZEWNĘTRZNE? (proszę zaznaczyć właściwe)
☐ TAK
☒
NIE
………
% ŚCIAN
UWAGI:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
CZY W BUDYNKACH PRODUKCYJNYCH SĄ OCIEPLONE
DACHY/STROPODACHY? (proszę zaznaczyć właściwe)
☐ TAK
☐
NIE
………
% DACHU
UWAGI:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
ROCZNE ZUŻYCIA PALIW I ENERGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE – dane za pełny rok 2013
ENERGIA ELEKTRYCZNA
GRUPA (GRUPY) TARYFOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
CIEPŁO SIECIOWE
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
GRUPA TARYFOWA CIEPŁA SIECIOWEGO
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
MOC ZAMÓWIONA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
kW
MOC ZAMÓWIONA CIEPŁA SIECIOWEGO
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
kW
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
MWh/rok
ROCZNE ZUŻYCIE CIEPŁA SIECIOWEGO
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
GJ/rok
GAZ ZIEMNY
GRUPA TARYFOW GAZU ZIEMNEGO
INNE PALIWA
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
ROCZNE ZUŻYCIE WEGLA
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
t/rok
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAMPINOS
MOC ZAMÓWIONA GAZU ZIEMNEGO (GODZINOWA)
Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.
m3/h
ROCZNE ZUŻYCIE OLEJU OPAŁOWEGO
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
m3/rok
ROCZNE ZUŻYCIE GAZU
Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.
m3/rok
ROCZNE ZUŻYCIE DREWNA (BIOMASY)
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
t/rok
ROCZNE ZUŻYCIE GAZU LPG
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
m3/rok
ROCZNE ZUŻYCIE INNEGO PALIWA
(proszę podać jakiego)
Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.
Kliknij tutaj, aby
wprowadzić tekst.
………………
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
CZY DO 2020 R. PLANOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE MAJĄCE
ZNACZĄCY WPŁYW NA ZMIANĘ ZUŻYCIA NOŚNIKÓW ENERGII, np. rozbudowa
budynków, zmiana technologii, termomodernizacja?
Jeśli tak, to jaka jest przewidywana zmiana % zużycia energii?
CZY W PROCESACH PRODUKCYJNYCH POWSTAJE CIEPŁO ODPADOWE? Jeśli
występuje, to czy jego wielkość jest znana, czy jest wykorzystywane i do jakich
celów?
CZY EKSPLOATUJĄ PAŃSTWO ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII? Jeśli tak, to jakie
i do jakich celów wykorzystywana jest energia wytwarzana w OZE?
CZY POSIADAJĄ PAŃSTWO AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA BĄDŹ
INNE OPRACOWANIA DOTYCZĄCE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?
CZY SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI USŁUGĄ AUDYTU ENERGETYCZNEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA?
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE NASZYCH DANYCH NA POTRZEBY
WDRAŻANIA I REALIZACJI PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA
GMINY KAMPINOS
☐
TAK
☐
NIE
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
…………………………
☐
TAK
☐
NIE
☐
TAK
☐
NIE
☐
TAK
☐
NIE
☐
TAK
☐
NIE
☐
TAK
%
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 42 640 60 14
☐
☐
NIE
TAK, lecz udostępnione przez nas informacje mogą być użyte tylko do wyznaczania
ogólnych bilansów i trendów, bez ujawniania szczegółów dotyczących naszego
przedsiębiorstwa
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAMPINOS
UWAGI:
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
D Z I Ę K U J E M Y
Z A
W Y P E Ł N I E N I E
A N K I E T Y
Download