Stomatologia dziecięca jest nauką o układzie stomatognatycznym w

advertisement
131
1. Nazwa przedmiotu: Stomatologia dziecięca
2. Przedmiot obowiązkowy
3. Kierunek, na którym przedmiot jest realizowany: Lekarsko-dentystyczny
4. Rok studiów, na którym przedmiot jest realizowany: III rok
5. Wymiar godzinowy przedmiotu (na 1- go studenta):
Wykłady: 6
Seminaria: 15
Ćwiczenia: 40
6. Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Klinika Stomatologii Dziecięcej Katedry
Stomatologii Dziecięcej
Adres jednostki: 60-812 Poznań, ul. Bukowska 70
Numer telefonu: 061 854 70 53 (sekretariat)
Numer faxu: 061 854 70 59
Adres e-mail: [email protected]
7. Kierownik jednostki: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka
8. Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka,
dr n. med. Maria Kruszyńska-Rosada
Kontakt:
Numer telefonu: 061 854 70 53 (sekretariat)
Adres e-mail: [email protected]
9. Organizacja zajęć (regulamin zajęć):
a) warunkiem rozpoczęcia każdego cyklu zajęć ze stomatologii dziecięcej jest
zaliczenie poprzedniego cyklu zajęć z przedmiotu,
b) obecność na seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowa: każda nieobecność
musi być odrobiona, trzy spóźnienia są traktowane jak jedna nieobecność,
trzykrotna lub więcej nieobecność na ćwiczeniach klinicznych powoduje
konieczność odrobienia całego cyklu,
c) na seminariach i ćwiczeniach obowiązuje aktywna postawa studentów oceniana
przez asystentów w ciągu całego cyklu. Brak teoretycznego przygotowania do
zajęć zobowiązuje do indywidualnego zaliczenia tematu u asystenta
d) podczas cyklu ćwiczeń klinicznych należy wykonać 15 różnych zabiegów z
zakresu objętego tematyką wykładów, seminariów i ćwiczeń,
e) zakończeniem cyklu ćwiczeń klinicznych jest ustne sprawdzenie wiadomości
nabytych na wykładach, seminariach i ćwiczeniach,
f) zwraca się uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy
stosowaniu leków, materiałów i sprzętu ze względu na ochronę małego pacjenta
g) przypomina się o obowiązujących w stomatologii zasadach bezpieczeństwa i
higieny pracy m. in. zalecane jest posiadanie przez studenta fartucha, maski i
rękawiczek ochronnych.
132
10. Cele kształcenia:
Po zakończeniu cyklu nauczania przedmiotu student powinien:
a) Znać zasady działania profilaktycznego prowadzące do zapewnienia
optymalnych warunków prawidłowego rozwoju układu stomatognatycznego.
b) Umieć zaplanować i przeprowadzić zabiegi dotyczące profilaktyki próchnicy zębów
i chorób przyzębia z uwzględnieniem indywidualnego zagrożenia tymi chorobami
c) Posiadać wiedzę o specyfice najczęściej występujących chorób układu
stomatognatycznego w wieku rozwojowym.
11. Opis przedmiotu:
Stomatologia dziecięca jest nauką o układzie stomatognatycznym w okresie wieku
rozwojowego. Zajmuje się ona oceną tego układu z uwzględnieniem norm
anatomicznych i fizjologicznych, opracowaniem zasad profilaktyki najczęściej
występujących chorób jamy ustnej oraz metodami leczenia stomatologicznego w
zakresie podstawowych specjalności stomatologicznych.
W nauczaniu stomatologii dziecięcej szczególną uwagę zwraca się na zapobieganie,
diagnozowanie i leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych, a także na
zapobieganie chorobom przyzębia. Przekazuje się wiadomości i umiejętności
pozwalające na właściwą opiekę stomatologiczną nad pacjentem w wieku
rozwojowym. Zaleca stosowanie technik psychologicznych w procesie adaptacji
dziecka do leczenie stomatologicznego oraz metod skutecznego zwalczania bólu i
lęku stomatologicznego. Wskazuje się na powiązania między pediatrią a
stomatologią dziecięcą, szczególnie w odniesieniu do symptomatologii chorób wieku
dziecięcego.
12. Tematy wykładów, seminariów i ćwiczeń:
I. Wykłady:
a) Stomatologiczna kontrola stanu jamy ustnej i zębów u dzieci i młodzieży.
Problem dziecka maltretowanego.
b) Wady rozwojowe zębów i ich rola w planowaniu profilaktyki i leczenia próchnicy
c) Wykrywanie czynników ryzyka próchnicy zębów i planowanie postępowania
profilaktyczno-leczniczego
II. Seminaria:
a) Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży i niemowlętami. Badanie
podmiotowe i przedmiotowe pacjenta w wieku rozwojowym.
b) Zaburzenia w rozwoju uzębienia [objawy ogólne i miejscowe zaburzenia
ząbkowania, nieprawidłowości zębowe dotyczące czasu, miejsca, ilości i
budowy, zaburzenia rozwoju uzębienia w niektórych zespołach chorobowych,
witaminy
i hormony w rozwoju narządu żucia]
c) Główne kierunki zapobiegania próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci.
d) Stosowanie technik psychologicznych w procesie adaptacji dziecka do
leczenia stomatologicznego
e) Skuteczne zwalczanie bólu i lęku stomatologicznego
III. Ćwiczenia:
133
a) Dziecko w gabinecie stomatologicznym [gabinet stomatologiczny dla
pacjentów w wieku rozwojowym, postawy emocjonalne dziecka i rodziców,
wizyta adaptacyjna, edukacja prozdrowotna małego dziecka i jego rodziców]
b) Epidemiologia chorób jamy ustnej u dzieci – próchnica zębów, choroby
przyzębia, wady zgryzu, związek występowania z chorobami ogólnymi.
Dokumentowanie danych z wywiadu i badania klinicznego.
c) Badanie podmiotowe dziecka [zasady zbierania wywiadu z uwzględnieniem
wieku dziecka, środowisko życia dziecka, ocena stomatologicznych zachowań
prozdrowotnych matki i dziecka]
d) Badanie przedmiotowe dziecka [zasady badania klinicznego z
uwzględnieniem wieku dziecka – badanie niemowlęcia, praca na 4 ręce,
ocena rozwoju narządu żucia, ocena występowania zaburzeń rozwojowych i
zmian patologicznych w jamie ustnej]
e) Wybrane wskaźniki zmian patologicznych w jamie ustnej [frekwencja i
intensywność próchnicy, wskaźniki płytki i kamienia nazębnego, stopień
wydzielania śliny, wykrywanie osadów nazębnych i ocena przy pomocy
wskaźników]
f) Zasady profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia u dzieci w poszczególnych
okresach rozwoju osobniczego.
g) Ocena ryzyka próchnicy u dzieci w różnym wieku na podstawie danych
zebranych z wywiadu i wyników badania klinicznego. Cariogram.
h)
Przedstawienie
indywidualnego
programu
profilaktyki
próchnicy
uwzględniający zagrożenie próchnicą.
13. Zasady i forma zaliczenia przedmiotu:
a) zaliczenie cyklu seminariów odbywa się na podstawie obecności na wszystkich
zajęciach,
b) zaliczenie stomatologicznych ćwiczeń klinicznych odbywa się na podstawie:
obecności na wszystkich ćwiczeniach, pozytywnej oceny umiejętności
praktycznych
i postawy studenta, uzyskania pozytywnego wyniku ustnego sprawdzianu
końcowego z zakresu tematów wykładów, seminariów i ćwiczeń, wykonania
normy zabiegów z zakresu tematyki ćwiczeń,
c) zaliczenie cyklu ćwiczeń odbywa się u asystenta prowadzącego
d) zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie uzyskania zaliczeń z
wszystkich zajęć seminaryjnych i ćwiczeń klinicznych w semestrze.
14. Literatura obowiązująca i uzupełniająca:
1. Borysewicz-Lewicka M. [red.]: Uszczelniacze bruzd w profilaktyce próchnicy
zębów. Akademia Medyczna, Urząd M. Poznania, Poznań 1998. – 2. Cameron A.C.,
Widmer R.P., Kaczmarek U.– red. polskiego wydania. Wydawnictwo Medyczne,
Urban & Partner, Wrocław 2005. – 3. Jańczuk Z., Szymaniak E.: Próchnica zębów
Wyd. Lek. PZWL, Wa-wa 1994. – 4. Knychalska-Karwan Z. [red.] Stomatologia
zachowawcza wieku rozwojowego. Wydawnictwo UJ, Kraków 2002. – 5. Kruszyńska-Rosada M., Borysewicz-Lewicka M. Testy ślinowe jako metoda indywidualnej oceny
czynników ryzyka próchnicy zębów. Stomat. Współ. 1996, 2, 121. – 6. Kruszyńska-Rosada M: Wykorzystanie transiluminacji w diagnostyce stomatologicznej Przeg.
Stomat. Wieku Rozw. 1998, 2/3, 25. – 7. Kruszyńska-Rosada M., Borysewicz-Lewicka M.: Wykrywalność próchnicy powierzchni żujących za pomocą fluorescencji
134
laserowej. Mag. Stomat., 2000, 4, 50. – 8. Kruszyńska-Rosada M., Borysewicz-Lewicka M.: Intensywność próchnicy a występowanie streptoccocus mutans u matek
i dzieci: Mag. Stomat. 2002, 7-8, 8. – 9. Kruszyńska-Rosada M. Ocena poziomu
kwasu mlekowego w ślinie testem Clinpro Cario-L-Pop u dzieci szkolnych ze
zdrowym uzębieniem Dental Forum 2005, 2, 61. – 10. Szpringer-Nodzak M., WochnaSobańska M. [red.]: Stomatologia wieku rozwojowego Warszawa, PZWL, 2003.
15. Studenckie koło naukowe:
Opiekun Koła: dr n. med. Karolina Gerreth
Kontakt:
Numer telefonu: 061 854 70 53 (sekretariat Kliniki)
Adres e-mail: [email protected]
Download