prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego (format

advertisement
Konferencja PGE i SEP
„Energetyka atomowa w Polsce”
Energetyka atomowa
w pracach
Komisji i Parlamentu Europejskiego
Prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Członek Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca ds. Europejskiego Strategicznego Planu
w Dziedzinie Technologii Energetycznych (SET PLAN)
Warszawa, 26 maja 2008 roku
Strategia rozwojowa
Unii Europejskiej:
Wyzwania:
• Działania polityczne (traktat)
• Konkurencyjność (wobec globalizacji)
Zagrożenia:
•Problemy demograficzne i migracje ludności
•Energia i ocieplenie klimatu
Czwarty raport Międzyrządowego
Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC)
Kontynuacja emisji gazów cieplarnianych na
tym samym bądź wyższym poziomie może
spowodować dalsze ocieplenie i zmiany
klimatu w XXI wieku, które mogą być
jeszcze większe niż te obserwowane
w ubiegłym stuleciu
Przewidywane Globalne Ocieplenie
• Globalna Temperatura
• Globalne Emisje CO2
• Czarna linia – zaobserwowane zmiany temperatury,
• Kolorowe linie – pokazują obszar zawarty w 90% w ostatnich symulacjach modeli
• Czerwona linia – symulacje zawierające czynniki naturalne i antropogeniczne
• Niebieska linia – symulacje dotyczące wyłącznie czynników naturalnych
• Przerywana szara linia – lata i obszary, dla których przeprowadzono mniej obserwacji
Energia – priorytet polityczny UE
Rada Europejska, marzec 2007
CELE NA ROK 2020
20% redukcja emisji
gazów cieplarnianych
20% ograniczenie
zużycia energii
20% udział
odnawialnych
Wizja bezpieczeństwa energetycznego
Europy
Pierwotne źródła:





Odnawialne
Węgiel
Ropa
} przyczyna kryzysu
Gaz
Nuklearna
Przeciwdziałanie kryzysom:


Nowe źródła dostaw lub
Zastąpienie ropy i gazu
Wizja bezpieczeństwa energetycznego
Europy
Ochrona środowiska
(walka z ociepleniem)
Bezpieczeństwo dostaw
koszty,
konkurencyjność
Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy
Mieszanka energetyczna dla Europy

Jak wiele odnawialnych i za jaką cenę?

Co z odpadami promieniotwórczymi
i z uranem?

Jak ograniczyć efekt cieplarniany stosując
węgiel?
Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy
Dlaczego odnawialne?
Sektor wyróżniający się pod względem



Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i
zanieczyszczeń
Wykorzystania lokalnych i zdecentralizowanych źródeł
energii
Stymulowania stojącego na światowym poziomie
przemysłu zaawansowanej technologii
Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy
Przyszłość – kooperacja:
Jest taki kraj - Dania
Scentralizowana produkcja
w połowie lat 80
Zdecentralizowana produkcja
dzisiaj
Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy
Dlaczego węgiel?




rosnące w skali świata zapotrzebowanie na energie elektryczną,
- wzrost szacowany jest na 2-3 % rocznie;
światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną z nowych
elektrowni wg Międzynarodowej Agencji Energii przekroczy
4500 GW w 2030 r.
węgiel jest obecnie w skali światowej jedynym surowcem
energetycznym pozwalającym na w miarę stabilne zaspokojenie
potrzeb w perspektywie czasowej 200 lat. (rozproszona
lokalizacja zasobów poza regionami konfliktów i stabilne, w
miarę wolno rosnące ceny);
odmienna sytuacja – dla gazu ziemnego i ropy naftowej, których
zasoby ulegną wyczerpaniu odpowiednio za 60 i 45 lat.
Wizja bezpieczeństwa energetycznego Europy
Dzięki węglowi:
1. Polska – najbardziej niezależny
i bezpieczny energetycznie członek Unii
Europejskiej
2. Zagrożenie: efekt cieplarniany i inne
niepożądane skutki ekologiczne
3. Efekt: niebezpieczeństwo wysokich
kosztów produkcji energii elektrycznej
z węgla
Energetyka atomowa na świecie
13
Energetyka atomowa w pracach
Parlamentu Europejskiego
Rezolucja PE z 24 października 2007r. w sprawie konwencjonalnych
źródeł energii i technologii wytwarzania energii
 Implikacje wysokiego poziom zależności UE od importu energii
 Wykorzystywanie paliw kopalnych a przeciwdziałanie zmianom
klimatycznym
 Ambitne cele UE w zakresie zmniejszania emisji gazów
cieplarnianych możliwe do osiągnięcia poprzez zastosowanie
technologii niskowęglowych:
Energia jądrowa
Czysty węgiel
Źródła odnawialne
Struktura wytwarzania energii elektrycznej
w UE
30 %
18 %
32 %
14 %
6%
E. atomowa
Węgiel
Gaz
E. odnawialna
Ropa
Źródło: Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie konwencjonalnych źródeł
energii i technologii wytwarzania energii
Energetyka atomowa
jako element bezpieczeństwa
energetycznego i ochrony klimatu
 Zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania
 Racjonalne koszty wytwarzania energii elektrycznej
w długiej perspektywie czasowej
 Spełnienie zobowiązań wynikających z tzw. Pakietu
energetyczno-klimatycznego UE ze stycznia 2008 r.
 Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł
zaopatrzenia kraju w energię
 Zwiększenie wystarczalności i niezawodności KSE
 Zmniejszenie presji na import gazu ziemnego
Zużycie energii elektrycznej
w Polsce na tle UE
18000
16000
kWh per capita
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
 Polska - 3,7 tys. kWh/rok per capita
 Kraje byłej „piętnastki” UE - 8,5 tys. kWh/rok per capita (średnio)
Źródło: UNDP „Human Development Report 2005”
Rumunia
Lotwa
Litwa
POLSKA
Wegry
Bulgaria
Portugalia
Malta
Grecja
Slowacja
Cypr
Estonia
Wlochy
Hiszpania
Czechy
Irlandia
W. Brytania
Slowenia
Dania
Holandia
Niemcy
Austria
Francja
Belgia
Luxemburg
Finlandia
Szwecja
0
Akceptacja społeczna


Deklaracja polityczna zamiaru wdrożenia energetyki
atomowej z czytelnym i racjonalnym uzasadnieniem
Debata publiczna poprzedzona rzetelną informacją nt
najczęstszych wątpliwości i
zastrzeżeń wobec
energetyki atomowej dotyczących:


bezpieczeństwa elektrowni atomowych w czasie
normalnej eksploatacji i sytuacji awaryjnych

gospodarki wypalonym paliwem

ekonomiki elektrowni atomowych
Edukacja najmłodszego pokolenia
Korzyści dla społeczeństwa (1)

Zapewnienie
bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej

Konkurencyjne ceny
energii elektrycznej

Dywersyfikacja bazy
paliwowej elektroenergetyki

Czystsze środowisko
Korzyści dla społeczeństwa (2)

Rozwój w Polsce
nowoczesnej i bezpiecznej
technologii

Nowe miejsca pracy

Nowe kierunki studiów

Rozwój polskich
przedsiębiorstw

Rozwój regionów
Koszty wytwarzania energii elektrycznej
wg OECD/NEA 2007
€
NIEMCY
cent/kWh
Wegiel
brunatny
Wegiel
kamienny
Ropa
Gaz
Energia
atomowa
Woda
Wiatr
Słonce
3,3
3,0
3,1
3,6
2,1
7,0
7,0
60
€ cent
FINLANDIA
2006/kWh
Węgiel
Gaz
Energia
atomowa
Torf
Drewno
Wiatr
5,2
5,2
2,6
5,5
5,1
4,5
21
Źródło: OECD/NEA 2007 „Risks and Benefits of Nuclear Energy”
Koszty wytwarzania energii w Wielkiej
Brytanii (centralne założenia w ramach
UE – ETS)
Offshore Wind (100MW)
Onshore Wind (80MW)
Nuclear
CCGT with CCS
ROC
buyout
price
Market
Cena
price
rynkowa
2006
IGCC with CCS
PF with FGD with CCS
Retrofit PF with FGD with CCS
CCGT
Cena
rynkowa
02/2008
IGCC
PF with FGD
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
£/MWh
Technologia wychwytywania i składowania = 12.5-25% wzrost coe
UK DTI Energy Review 2006
Rosnący budżet Programów Ramowych
Badań i Technologii UE
80
70
60
54
50
40
30
13,12
20
10
0
3,27
19841987
5,36
19871991
14,96
19,11
6,6
19911994
19941998
19982002
20022006
20072013
7 Program Ramowy UE – 52 721 mln EUR
(54.6 mld EUR w cenach bieżących)
Cooperation – 32 365 mln EUR
health
food
Agri
bio
ICT
nano
materi
als
produc
t.
energy
enviro
n
transp
ort
6 050
1 935
9 110
3 500
2 300
1 900
4 180
Budget
mln
EUR
socioecono
m
human.
610
Capacities – 4 217 mln EUR
Ideas
People
ERC
Marie
Curie
Researc
h
Infrastr.
SMEs
7 460
4 728
1 850
1 336
Regions
of
knowled
ge
126
Resear
ch
potentia
l
370
Science
in
society
securit
y
and
space
1 350
1 430
JRC
Researc
h
policies
280
Euroatom – 2 751 mln EUR
70
Internat.
Researc
h
185
JRC
1 751
Program Euratom €2 751 mln
(2007-11 - 5 lat z możliwością przedłużenia)
• Badania nad rozszczepieniem jądrowym €1 947 mln
• Rozszczepienie nuklearne i ochrona przed
promieniowaniem €287 mln
• JRC Badania Nuklearne €517 mln
Europejskie Platformy Technologiczne














Advanced Engineering Materials
and Technologies - EuMaT
Advisory Council for Aeronautics
Research in Europe - ACARE
Embedded Computing Systems ARTEMIS
European Construction
Technology Platform - ECTP
European Nanoelectronics
Initiative Advisory Council - ENIAC
European Rail Research Advisory
Council - ERRAC
European Road Transport
Research Advisory Council ERTRAC
European Space Technology
Platform - ESTP
European Steel Technology
Platform - ESTEP
Food for Life - Food
Forest based sector Technology
Platform - Forestry
Future Manufacturing
Technologies - MANUFUTURE
Future Textiles and Clothing - FTC
Global Animal Health - GAH
















Hydrogen and Fuel Cell Platform HFP
Industrial Safety ETP IndustrialSafety
Innovative Medicines for Europe IME
Integral Satcom Initiative - ISI
Mobile and Wireless
Communications - eMobility
Nanotechnologies for Medical
Applications - NanoMedicine
Networked and Electronic Media NEM
Networked European Software and
Services Initiative - NESSI
Photonics21 - Photonics
Photovoltaics - Photovoltaics
Plants for the Future - Plants
Robotics - EUROP
Sustainable Chemistry - SusChem
Water Supply and Sanitation
Technology Platform - WSSTP
Waterborne ETP - Waterborne
Zero Emission Fossil Fuel Power
Plants - ZEP
Europejska Platforma Technologiczna
Sustainable Nuclear Energy (SNE-TP)
Elektrownie
jądrowe.
Ulepszanie
dojrzałej,
skomercjalizowanej
technologii
Reaktor dla zastosowań
w przemyśle.
Badania,
demonstrator ~2020
komercjalizacja po ~2030
Zamknięcie cyklu
paliwowego.
Badania,
demonstrator ~2020
komercjalizacja po 2030
Ludwik Pieńkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
dla Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, lidera projektu „Synergia węglowo – jądrowa”
Europejska sieć:
High Temperature Reactor Technology Network










AMEC
Ansaldo Nucleare
Areva NP
Areva NC
Belgonucléaire
Commissariat à l’Energie
Atomique (CEA)
Delft University of Technology
(TU Delft)
Electricité de France (EdF)
Empresarios Agrupados
Forschungszentrum Jülich (FZJ)









GrafTech
Joint Research Centre of the
European Commission (JRC)
NEXIA Solutions
Nuclear Research & consultancy
Group (NRG)
Paul Scherrer Institut (PSI)
Suez-Tractebel
Universität Stuttgart
University of Applied Sciences
Zittau/Görlitz
VTT Technical Research Centre
of Finland
Ludwik Pieńkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
dla Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, lidera projektu „Synergia węglowo – jądrowa”
High Temperature Reactor Technology Network
Ludwik Pieńkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
dla Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, lidera projektu „Synergia węglowo – jądrowa”
Wysokotemperaturowy reaktor jądrowy dla
synergii węglowo - jądrowej
CO2
Elektrownia
węglowa
CO2 + 3H2 →
CH3OH +H2O
2H2O → 2H2 +O2
O2
H2
900oC
Węgiel
Wysokotemperaturowy
reaktor jądrowy
Ludwik Pieńkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
dla Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, lidera projektu „Synergia węglowo – jądrowa”
Potrzeby polskiej gospodarki i proponowane działania
Ludwik Pieńkowski, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersytet Warszawski
dla Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, lidera projektu „Synergia węglowo – jądrowa”
PODSUMOWANIE

Energetyka atomowa stanowi ważny element
bezpieczeństwa energetycznego wymagający
akceptacji społecznej

Polska elektroenergetyka potrzebuje inwestycji
w obszarze technologii atomowych, czystego węgla
i odnawialnych źródeł energii
WSZYSTKIE TRZY SĄ NIEZBĘDNE
2008: 0% + 95% + 5%;
2023: 15% + 70% + 15%

Energetyka atomowa jest szansą rozwoju polskiej
gospodarki i nauki
Renesans Energetyki Nuklearnej
Zalety i wady:
•
•
•
•
tania
bezpieczna
bezemisyjna
łatwy dostęp do surowców
•
•
•
słaba akceptacja społeczna(!)
zagrożenie odpadami (?)
Katastrofy (???)
Konferencja PGE i SEP
„Energetyka atomowa w Polsce”
Energetyka atomowa w pracach
Komisji i Parlamentu Europejskiego
Dziękuję
za uwagę
Prof. Jerzy Buzek
Poseł do Parlamentu Europejskiego,
Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Członek Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego
i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca ds. Europejskiego Strategicznego Planu
w Dziedzinie Technologii Energetycznych (SET PLAN)
Warszawa, 26 maja 2008 roku
Download