Transplantacja serca Małgorzata Sobieszczańska

advertisement
Transplantacja serca
Małgorzata Sobieszczańska-Małek
Wstęp
Przeszczep serca (OHT) jest uznaną metodą leczenia pacjentów ze
skrajną niewydolnością serca. Pierwszy zabieg wykonał Christiaan
Nethling Barnard 3.12.1967r. W Polsce pierwszy zabieg transplantacji
serca został wykonany w Łodzi 4.01.1969 przez zespół prof. Jana Molla.
Jednakże początkowe efekty przeszczepów były złe, co było wynikiem
złej kwalifikacji chorych do tego zabiegu ( nie oceniano nadciśnienia
płucnego oraz nie wykluczano chorych z aktywną infekcją) oraz
niedostatecznością leczenia immunosupresyjnego, która oparta była
głównie na glikokortykosteroidach oraz azatioprynie. Przełom nastąpił w
latach 80, kiedy do użytku klinicznego wprowadzono cyklosporynę A, co
w połączeniu z udoskonaleniem techniki operacyjnej i dopracowaniu
zasad kwalifikacji przyczyniło się do poprawy wyników przeszczepów
serca i pełnej akceptacji tej metody leczenia. Obecnie do transplantacji
kwalifikujemy chorych z zaawansowaną niewydolnością serca w
przypadku wyczerpania możliwości leczenia farmakologicznego i
inwazyjnego. Szczegółowe wskazania przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wskazania do transplantacji serca
1. Wstrząs kardiogenny wymagający wspomagania krążenia
farmakologicznego (podawania amin katecholowych) i/lub
zastosowanie mechanicznego wspomagania serca (kontrapulsacja
wewnątrzaortalna, wspomaganie jedno- lub obukomorowe).
2. Przetrwała niewydolność serca w IV klasie zaawansowania wg
skali Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA), z
nawracającymi zaostrzeniami (z frakcją wyrzutową lewej komory
< 20%, maksymalnym pochłanianiem tlenu (VO2max) <12
ml/kg/min)
3. Niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości rewaskularyzacji z
nawracającymi bólami wieńcowymi
4. Nawracające, ciężkie komorowe zaburzenia rytmu oporne na
standardowe leczenie, w tym prowadzące do częstych wyładowań
kardiowertera/defibrylatora („burze elektryczne”)
Przeciwwskazania do transplantacji serca wyszczególniono w tabeli 2.
Tabela 2. Przeciwwskazania do transplantacji serca
Nieodwracalne nadciśnienie płucne (ciśnienie skurczowe w t. płucnej >
60mmHg, gradient przepłucny > 15mmHg, opór płucny > 6j. Wooda)
1
Współistniejące inne zaawansowane choroby istotnie wpływające na
długość życia
Wiek >70 lat (Świat), >65 lat (Polska)
Zaawansowane choroby płuc przebiegające z zaburzeniami wentylacji:
FEV <50%, FEV1 < 1l/min
Nieodwracalna niewydolność nerek: eGFR <40 ml/kg/min
Nieodwracalna niewydolność wątroby: wskaźnik protrombiny <60%
Aktywna choroba wrzodowa żołądka (do czasu wyleczenia)
Uchyłkowatość jelit z towarzyszącym stanem zapalnym (do czasu
wyleczenia)
Cukrzyca insulinozależna z powikłaniami narządowymi
Aktywna infekcja (czasowe p/wskazania)
Choroba nowotworowa aktywna lub w okresie remisji o długości w
zależności od typu nowotworu
Ciężka otyłość BMI >30
Zaawansowana osteoporoza
Zaburzenia psychiczne, brak współpracy medycznej, nadużywanie
substancji toksycznych, alkoholu
Fizjologia serca przeszczepionego
Funkcja hemodynamiczna przeszczepionego serca związana jest z
techniką operacyjną. Obecnie zabieg transplantacji serca polega na
połączeniu serca dawcy z sercem biorcy na wysokości wielkich naczyń przeszczep bikawalny lub na wysokości przedsionków z pozostawieniem
różnej ich fragmentów - przeszczep biatrialny. W związku z tym
dochodzi do zmiany warunków napełniania komór, co często prowadzi
do powstania niedomykalności zastawek przedsionkowo-komorowych w
szczególności zastawki trójdzielnej. U większości biorców serca
obserwuje się w różnym okresie od transplantacji powstanie zaburzeń
przewodzenia w obrębie prawej odnogi pęczka Hisa. Przeszczep
wykonywany metodą bikawalną jest obecnie najczęściej wykonywany,
gdyż pozwala na odtworzenie stosunków anatomicznych, rzadziej
występuje niedomykalność zastawki trójdzielnej i zaburzenia
przewodzenia.
Odtworzonej ciągłości naczyń nie towarzyszy odtworzenie ciągłości
nerwów. Ze względu na brak hamującego działania nerwu błędnego
szybsza jest czynność serca w spoczynku ( średnia czynność serca
wynosi ok. 80-100/min). Z kolei ze względu na brak stymulacji
współczulnej wolniej przyrasta czynność serca w trakcie wysiłku. Brak
jest również efektu chronotropowego w przypadku obniżenia wartości
ciśnienia tętniczego czy po zastosowaniu niektórych leków np z grupy
antycholinergicznych, wazodilatacyjnych, naparstnicy, nitratów. Pacjenci
pozbawieni są bólów wieńcowych.
2
Leczenie immunosupresyjne
Zastosowanie leczenia immunosupresyjnego u biorców przeszczepu serca
jest oparte na tych samych zasadach co u biorców innych narządów
unaczynionych. Podstawową zasadą jest stosowanie najmniejszych
skutecznych dawek leków immunosupresyjnych, co pozwala na
wykorzystanie różnych mechanizmów działania oraz zmniejszenie
wystąpienia efektów ubocznych. Ryzyko odrzucania narządu maleje w
czasie. Największe jest w pierwszych 6 do 12 miesiącach i wtedy staramy
się osiągać najwyższe stężenia leków. Różnorodność schematów
leczenia immunosupresyjnego wynika z konieczności jego
indywidualizacji oraz z faktu, że w przypadków biorców serca w chwili
przeszczepu nie jest prowadzone typowanie tkankowe. W okresach
późniejszych należy unikać wysokich dawek leków gdyż z intensywnym
leczeniem immunosupresyjnym związane jest zwiększone ryzyko infekcji
oraz rozwoju niewydolności nerek, nowotworów.
Indukcja immunosupresji
Celem indukcji jest intensyfikacja leczenia immunosupresyjnego w
okresie w którym ryzyko ostrego odrzucania jest największe. Z
klinicznego punktu widzenia zastosowanie indukcji pozwala na
opóźnienie włączenia inhibitorów kalcineuryny. W pierwszym okresie po
transplantacji funkcja nerek może być obniżona w przebiegu zespołu
małego rzutu w wyniku długotrwałej niewydolności serca, zabiegu w
krążeniu pozaustrojowym i stosowania amin katecholowych.
W/g
ostatnich
danych
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Przeszczepiania Serca i Płuc (ISHLT 2013) leczenie indukcyjne jest
stosowane w połowie kardiologicznych ośrodków transplantacyjnych.
Najczęściej stosowane są leki z grupy inhibitorów interleukiny:
basiliximab (Simulect), daclizumab (Zenapax – wycofany w krajach Unii
Europejskiej) lub przeciwciała poliklonalne (globulina antytymocytarna
np. ATGAM lub Thymoglobulin). Na świecie
w wybranych
przypadkach stosowany jest alemtuzab (Campath) – w Polsce nie
zarejestrowany dla biorców serca oraz już coraz rzadziej stosowane ze
względu na objawy uboczne p/ciało monoklonalne OKT3.
Decyzja o zastosowaniu indukcji oraz wybór jej rodzaju zależy od
praktyki ośrodka transplantacyjnego i przyjętych własnych schematów.
Zazwyczaj stosowana jest u pacjentów uczulonych (PRA >10%),
graniczną wydolnością nerek, pacjentów ze stosowanym mechanicznym
wspomaganiem krążenia u których występuje potencjalnie ryzyko
wysokiego PRA ze względu na częste przetoczenia krwi oraz kontakt
krwi z urządzeniem.
3
Główne schematy leczenia imunosupresyjnego
W przypadku pacjentów nie uczulonych, prawidłową funkcją
przeszczepu, prawidłową wydolnością nerek i wątroby w okresie
okołooperacyjnym stosuje się schemat trójlekowy oparty na inhibitorze
kalcineuryny (cyklosporyna, takrolimus), inhibitorze proliferacji
limfocytów (mykofenolan mofetilu, azatiopryna), glikokortykosteroidzie.
Inhibitory kalcineuryny
Inhibitory kalcineuryny cyklosporyna lub takrolimus są podstawą
immunosupresji co najmniej w pierwszym roku po transplantacji. Nie
wykazano przewagi żadnego z tych leków w zakresie poprawy przeżycia
pacjentów. Natomiast w grupie która otrzymała takrolimus w pierwszym
roku po transplantacji notuje się mniej epizodów ostrego odrzucania
komórkowego. Wybór leku zależy od sytuacji klinicznej. W przypadku
włączenia cyklosporyny należy liczyć się z większą tendencja do rozwoju
nadciśnienia, większych zaburzeń lipidowych, natomiast przy stosowaniu
takrolimusu obserwuje się większą tendencję do rozwoju cukrzycy. Oba
leki mają potencjalne działanie nefrotoksyczne, choć istnieją doniesienia
o mniejszym działaniu nefrotoksycznym takrolimusu u biorców serca
Cyklosporyna
W zależności od zastosowaniu indukcji immunosupresji terapia
rozpoczynana jest 1-2 lub 4 dobie. Rozpoczynamy dawkowanie przez
podanie 4-10mg/kg/dobę, tak by osiągnąć stężenie leku we krwi 200350ng/ml. Wśród biorców serca opieramy się na oznaczeniach stężenia
minimalnego (C0). Powyżej 1 roku po przeszczepieniu docelowe stężenia
są niższe 100-200ng/ml. Przy wyborze dawki leku trzeba brać pod uwagę
oprócz okresu po przeszczepieniu ryzyko odrzucania przeszczepu u
danego pacjenta, funkcję nerek, ryzyko zakażeń.
Cyklosporyna jest w postaci kapsułek, syropu oraz dożylnej. Dożylna
dawka powinna stanowić 1/3 dobowej dawki doustnej.
Takrolimus
Rozpoczęcie terapii powinno odbyć się w 1-2 lub 4 dobie w zależności
od stosowania indukcji. Dawka początkowa powinna wynosić 0,15 –
0,30mg/kg/dobę. Dobierając dawkę opieramy się na oznaczeniach stężeń
minimalnych (C0), które w pierwszym roku po przeszczepie powinny być
w zakresie 10-20ng/ml, natomiast powyżej 1 roku 5-10ng/ml. Takrolimus
jest w postaci kapsułek i iniekcji. W przypadku konieczności podawania
dożylnego dawka powinna stanowić 1/3 dawki dobowej i być podawana
w 24-godzinnym wlewie. Od niedawna coraz szerzej jest wprowadzana
postać takrolimusu do stosowania raz na dobę. Wykazano
bezpieczeństwo konwersji z dawki stosowanej dwukrotnie na postać
podawaną 1 raz na dobę przy zachowaniu tej samej dawki dobowej.
Wydaje się, że największą korzyść z tej formy podania leku odniosą
4
pacjenci mający problem z kilkakrotnym przyjmowaniem leków w ciągu
doby.
Najczęstszym wskazaniem do zamiany cyklosporyny na takrolimus są
nawracające epizody odrzucania komórkowego oraz działania
niepożądane po cyklosporynie: nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia,
hirsutyzm, przerost dziąseł.
Inhibitory proliferacji limfocytów
Azatiopryna – w przeszłości powszechnie stosowana obecnie zastąpiona
u biorców serca przez mykofenolan mofetilu głównie ze względu na
zależną od dawki supresję szpiku, szczególnie leukopenię (zwłaszcza po
dołączeniu allopurinolu). Poza tym często obserwowano uszkodzenie
wątroby i zapalenie trzustki. Lek był stosowany w dawce 50-100mg/dobę
Mykofenolan mofetilu
Zastąpił azatioprynę ze względu na mniejsze objawy toksyczne oraz
wyższą skutecznść. W badaniach Hosenpuda z 2001r wykazano, że
zastosowanie mykofenolanu mofetilu (w porównaniu do azatiopryny)
wraz z cyklosporyną i glikokortykosteroidami powoduje zwiększenie
odsetka osób żyjących w pierwszym roku po transplantacji serca oraz
zmniejszenie ilości epizodów ostrego odrzucania. Dostępny na rynku
mykofenolan sodu pełni podobną funkcję ale nie został jak dotąd
zarejestrowany do stosowania u pacjentów po transplantacji serca.
Zalecane dawkowanie u pacjentów po przeszczepie serca wynosi 20003000mg/dobę. Rutynowe oznaczanie stężenia kwasu mykofenolowego
celem ustalenia dawki leku nie jest zalecane, ale w sytuacjach gdy
zastosowanie rutynowej dawki nie przynosi spodziewanego efektu
klinicznego należy przyjąć, stężenie poniżej 1,5 μg/ml jako
subterapeutyczne. Działania niepożądane to głównie podrażnienie błony
śluzowej jelit objawiające się biegunką. Innym objawem ubocznym jest
supresja szpiku głównie dotycząca układu białokrwinkowego.
Glikokortykosteroidy
Jedna z najlepiej znanych grup leków o działaniu nieswoistym
przeciwzapalnym stosowano zarówno w leczeniu jak i zapobieganiu
epizodom ostrego odrzucania komórkowego.
Stosowane są w okresie okołooperacyjnym, zwykle 1000mg bursztynianu
metylprednisolonu, a następnie 3x125mg w okresie pierwszych 24 godzin
po zabiegu. W czasie gdy pacjent może przyjmować leki doustne ich
podawanie jest kontynuowane, w przeliczeniu na prednison 1mg/kg/dobę,
stopniowo zmniejszając dawkę do 15-25mg w pierwszym miesiącu po
transplantacji. U pacjentów u których ryzyko odrzucania jest niewielkie a
przeważają korzyści z ich odstawienia ( normalizacja ciśnienia
tętniczego, gospodarki lipidowej, utrzymanie masy kostnej, redukcja
wagi ciała, zmniejszenie odsetka powikłań infekcyjnych) można
5
zmniejszyć stosowaną dawkę. U większości pacjentów po 12 miesiącach
od transplantacji można odstawić glikokortykosteroidy.
Inhibitory sygnału proliferacji (inhibitory białka mTOR)
Ewerolimus i syrolimus są lekami będącymi alternatywą dla leków
hamujących proliferację limfocytów lub inhibitorów kalcineuryny ( w
późniejszym okresie po transplantacji). Wskazaniem do konwersji jest
przede wszystkim niewydolność nerek (z obniżoną dawką inhibitora
kalcineuryny), nowotwory, waskulopatia naczyń wieńcowych,
nawracające
epizody
odrzucania
komórkowego,
choroba
cytomegalowirusowa (konwersja z inhibitora proliferacji limfocytów).
Tylko ewerolimus jest zarejestrowany u biorców serca do łącznego
stosowania z cyklosporyną A. Leki te dawkuje się w zależności od
stężenia minimalnego we krwi. Stężenie docelowe dla ewerolimusu
wynosi 3 – 8ng/ml, syrolimusu 4 – 12ng/ml.
Powikłania po wykonanym przeszczepie
Ostre odrzucanie komórkowe
Ostre odrzucanie komórkowego jest jednym z najczęstszych powikłań
wczesnego okresu po transplantacji serca. Czynnikami predysponującymi
do jego wystąpienia jest młody wiek biorcy, płeć żeńska (i biorcy i
dawcy), biorca rasy czarnej, wieloniezgodność w układzie HLA między
dawcą i biorcą do badania której dochodzi retrospektywnie.
Do objawów, które mogą sugerować wystąpienie odrzucania są:
zmniejszona tolerancja wysiłku, duszność w trakcie wysiłku i w
spoczynku, duszność nocna, kołatania serca, zasłabnięcia, bóle w
nadbrzuszu. W badaniu przedmiotowym możemy nie stwierdzić
odchyleń od stanu prawidłowego, ale mogą występować objawy
obukomorowej niewydolności serca (objawy późne), zaburzenia rytmu.
Ponieważ u części pacjentów epizody odrzucania mogą rozwijać się w
sposób bezobjawowy, jako „złoty standard” diagnostyczny uznaje się
wykonywanie protokolarnych biopsji endomiokardialnych. W różnych
ośrodkach transplantacyjnych przyjmuje się różne schematy, jednak
najczęściej zalecanym i stosowanym jest schemat wykonywania badań:
co tydzień w pierwszym miesiącu po przeszczepie, co 2 tygodnie w
okresie następnych 6 tygodni, 1 raz w miesiącu do 6 miesiąca, co 3
miesiące do czasu zakończenia 1 roku. W drugim roku 1-2 razy w roku, a
następnie 1 raz w roku. Schemat ten jest modyfikowany w zależności od
przebiegu potransplantacyjnego pacjenta, zastosowanej indukcji,
stosowanych glikokortykosteroidów oraz praktyki ośrodka. Biopsje są
oceniane na podstawie skali opracowanej przez ISHLT (International
Society for Heart nad Lung Transplantation) w 1990r modyfikowanej w
2004r, w której oceniana jest obecność skupisk limfocytów, z
naciekaniem i niszczeniem kardiomiocytów w próbce. Klasyfikację
6
ISHLT przedstawiono w tabeli
przedstawiono na rycinach 1, 2, 3.
Tabela 3. Klasyfikacja
(modyfikacja 2004)
odrzucania
Stopień
Stopień 0
Stopień 1: zmiany łagodne
Stopień 2: średniozaawansowane
Stopień 3: ciężkie
3.
Zmiany
histopatologiczne
komórkowego
ISHLT
1990
Opis zmian
Brak zmian
Śródmiąższowy
lub
okołonaczyniowy
naciek
limfocytów
2 lub więcej ogniska naciekania z
uszkodzeniem kardiomiocytów
Rozsiany
naciek
z
wieloogniskowym uszkodzeniem
kardiomiocytów z/bez obrzękiem,
ogniskamimkrwotocznymi i stanem
zapalnym naczyń
Rycina 1. Prawidłowy obraz biopsji mięśnia sercowego
7
Rycina 2. Ostre odrzucanie komórkowe w stopniu 1 (ACR 1)
Rycina 3. Ostre odrzucanie komórkowe w stopniu 2 (ACR 2)
8
Obecnie coraz częściej, zwłaszcza w późniejszym okresie po
transplantacji rezygnuje się z wykonywania protokolarnych biopsji, a
decyzja o jej wykonaniu najczęściej jest podejmowana w następujących
sytuacjach klinicznych:
1. Obniżenie frakcji wyrzutowej w badaniu echokardiograficznym
z/bez cechami niewydolności serca – celem różnicowania z
waskulopatią tętnic wieńcowych
2. Wystąpienie zaburzeń rytmu i przewodzenia
3. Przy indywidualizacji (minimalizacja) immunosupresji w
przebiegu leczenia niewydolności nerek, zakażeń
4. W przypadku podejrzenia złej współpracy z pacjentem,
niesystematyczne przyjmowanie leków
Wykonywanie biopsji wiąże się w/g różnych autorów z 0,5 – 5%
powikłań do których należą: perforacja prawej komory, tamponada serca,
zaburzenia rytmu serca, uszkodzenie zastawki trójdzielnej, zakażenia,
przetoki prawej komory, krwiaki, przetoki tętniczo-żylne w miejscu
wkłucia.
Leczenie odrzucania przeszczepu
Leczenie rozpoczynamy u pacjentów bezobjawowych lub o niewielkim
nasileniu objawów przy rozpoznaniu stopnia 2 lub przy stopniach
niższych gdy występują objawy niewydolności lewokomorowej lub
niestabilności hemodynamicznej (rzut serca <4 l/min lub indeks sercowy
< 2l/min/m2,, spadek saturacji w tętnicy płucnej < 50%, wzrost ciśnienia
w t. płucnej lub ciśnienia rozkurczowego w lewej komorze). Leczenie
polega na podanie pulsów metylprednisolonu przez 3 dni w dawce 5001000mg/dobę w jednej dawce. Możliwe również jest zwiększenie dawki
doustnego glikokortykosteroidu do 1mg/kg masy ciała. W przypadku
braku poprawy klinicznej i utrzymujących się cechach odrzucania w
kontrolnej biopsji wykonanej po 7 dniach, w zależności od sytuacji
klinicznej można powtórzyć kolejny kurs leczenia metylprednisolonem
lub wprowadzić leczenie drugiego rzutu jakim jest zastosowanie
globuliny antytymocytarnej. Powinno rozważyć się również konwersję
leczenia immunosupresyjnego (np z cyklosporyny na takrolimus, lub z
mykofenolanu na ewerolimus czy syrolimus). W sytuacjach ciężkiego,
nawracającego odrzucania stosuje się plazmaferezę.
Poszukiwane są alternatywne do biopsji metody nieinwazyjnego
rozpoznawania ostrego odrzucania komórkowego. Wiele biomarkerów
(NTproBNP, troponina, CPK) koreluje z histologicznym rozpoznaniem
odrzucania, ale ze względu na swoją niska specyficznośc nie weszły do
rutynowego klinicznego użycia. Pomocne w rozpoznaniu może być
badanie echokardiograficzne zwłaszcza oceniające funkcję skurczową i
rozkurczową prawej i lewej komory, ruch pierścienia mitralnego i
9
trójdzielnego. Wykonywane są elektrokardiogramy wewnątrzsercowe
dzięki elektrodom wszczepionym w trakcie przeszczepu (ośrodki
niemieckie). Jednakże największe nadzieje wzbudza badanie ekspresji
genów, w którym oceniana jest ekspresja 20 genów, pozwalająca
stwierdzić ryzyko ostrego odrzucania komórkowego w stopniu ≥ 2.
Negatywna wartość predykcyjna tego badania wynosi 99,6%. Test ten ma
swoje ograniczenia: nie jest skuteczny u osób poniżej 15 r. życia, we
wczesnym okresie poniżej 55 dnia po przeszczepie lub przy stosowaniu
dużych dawek glikokortykosteroidów.
Odrzucanie humoralne
Od wielu lat zwłaszcza od modyfikacji oceny biopsji w skali ISHLT
endomiokardialnej zwraca się uwagę na histologiczne i immunologiczne
cechy odrzucania humoralnego. Znaczenie obecności tego zjawiska i jego
leczenie nie jest do końca poznane.
Rozpoznanie mikroskopowe odrzucania humoralnego przeszczepionego
serca wymaga uwzględnienia zarówno zmian obserwowanych w
rutynowym barwieniu preparatów biopsji serca hematoksyliną i eozyną
(HE), jak i zmian, które widoczne są po zastosowaniu barwień
immunohistochemicznych (IHC). Według wytycznych ISHLTBłąd! Nie
zdefiniowano zakładki., do cech sugerujących AMR w rutynowym
barwieniu HE należą: obrzęk komórek śródbłonka naczyń kapilarnych,
pojawieniem się makrofagów i granulocytów w miejscach uszkodzonego
śródbłonka oraz obrzęk tkanki śródmiąższowej. W skrajnych
przypadkach może dochodzić do częściowej lub całkowitej destrukcji
ścian naczyń kapilarnych. W równocześnie wykonanym badaniu IHC
stwierdza się wykładniki aktywacji układu dopełniacza, czego wyrazem
jest obecność C3, C3d i C4d w śródbłonku naczyń kapilarnych oraz
pojawienie się wewnątrznaczyniowych CD68+ makrofagów. Rycina 4.
Na początku roku 2013, sekcja histopatologiczna ISHLT, opublikowała
propozycję nowej klasyfikacji AMR wyróżniając 5 kategorii pAMR
(pathologic antibody –mediated rejection). Na ocenę biopsji składa się
opis obecności lub braku zmian histologicznych sugerujących AMR w
rutynowym barwieniu HE (histolopathologic AMR, H+) oraz barwieniu
IHC (C4d i/lub CD68) i w zależności od efektu rozpoznanie pAMR
(immunopathologic AMR, I+). Do rozpoznania nie jest obecnie
konieczne wykazanie obecności przeciwciał przeciwko dawcy (DSA).
Klasyfikację odrzucania humoralnego w/g klasyfikacji ISHLT 2013
przedstawiono w tabeli 4.
10
Rycina 4. Odrzucanie humoralne obecność C4d (pAMR 1 I+)
Obrazy biopsji endomiokardialnych dzięki uprzejmości dr hab. med. M. Pronickiego.
Zakład Patologii Instytut “Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
Tabela 4. Klasyfikacja odrzucania humoralnego
Stopień
pAMR 0
pAMR 1 (H+)
pAMR 1(I+)
pAMR 2
pAMR 3
Opis zmian
brak cech histologicznych i immunopatologicznych
sugerujących odrzucanie humoralne (H-, I-)
obecne cechy histologiczne sugerujące odrzucanie
humoralne, badanie IHC negatywne
brak cech histologicznych sugerujących odrzucanie
humoralne, badanie IHC w kierunku C4d i/lub CD68
pozytywne
obecne cechy histologiczne sugerujące odrzucanie
humoralne, badanie IHC w kierunku C4d i/lub CD68
pozytywne
ciężkie odrzucanie humoralne: śródmiąższowe wylewy
krwi, częściowa lub całkowita destrukcja ścian naczyń
kapilarnych, nacieki zapalne, bardzo nasilony obrzęk
śródmiąższowy, badanie IHC w kierunku C4d i/lub
CD68 pozytywne.
11
Waskulopatia allograftu
Waskulopatia allograftu zwana również chorobą naczyniową
przeszczepionego serca często utożsamiana jest z przewlekłym procesem
odrzucania przeszczepionego serca. Charakterystyczną cechą choroby
naczyń graftu odróżniającą ją od zmian miażdżycowych w chorobie
wieńcowej jest proliferacja błony wewnętrznej naczyń wieńcowych,
mająca charakter koncentryczny, obejmująca całą długość naczyń
zarówno tętniczych jak i żylnych. W typowym obrazie waskulopatii nie
stwierdza się obecności zwapnień i blaszek miażdżycowych.
Istnieje wiele badań definiujących waskulopatię jako zwężenie 30-70%
tętnic wieńcowych stwierdzane w koronarografii. Jednakże ze względu
na rozsiany charakter zmian rozpoznanie i ocena stopnia zaawansowania
waskulopatii na podstawie tylko badania angiograficznego oceniającego
przepływ w odcinkach nasierdziowych jest trudniejsza niż ocena zmian
miażdżycowych w natywnych naczyniach. Wielu pacjentów rozwija
bezobjawowe uszkodzenie serca przy niewielkich zmianach w tętnicach
wieńcowych stwierdzanych w koronarografii. W związku z tym
rutynowo wykonywana koronarografia uzupełniana jest dodatkowymi
badaniami i pomiarami pozwalającymi określić obecność i stopień
zaawansowania zmian. Do najczęściej stosowanych należą: ocena
rezerwy przepływu wieńcowego (ang. coronary flow reserve),
ultradźwiękowa ocena tętnic wieńcowych (ang. intravascular ultrasound IVUS) z/bez komputerową analizą ( ang. quantitative coronary
angiography – QCA). Rekomendowane przez ISHLT podział zmian w
tętnicach wieńcowych przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Klasyfikacja zmian w tętnicach wieńcowych (CAV)
Stopień
ISHLT CAV o
ISHLT CAV 1
(łagodne)
Opis zmian
Bez zmian w koronarografii
LTW < 50% lub jedna z gałęzi głównych
tt.wieńcowych
<70%
lub
zwężenie
jakiejkolwiek gałęzi <70% bez dysfunkcji
graftu
ISHLT CAV 2
LTW ≥50%; w 1 gałęzi t.wieńcowej ≥70% lub
(średniozaawansowane) pojedynczej gałęzi zwężenie ≥ 70% w
naczyniach w zakresie 2 systemów bez
dysfunkcji graftu
ISHLT CAV 3 (ciężkie) LTW ≥50% lub zwężenie ≥ 70% w co najmniej
2gałęziach tt.wieńcowych lub zwężenie w 1
gałęzi ≥70% w zakresie 3 systemów lub CAV
1 lub CAV2 z dysfunkcja graftu
12
Legenda: LTW-pień lewej t. wieńcowej, gałęzi główne: proksymalne (33%) części
t. przedniej zstępującej, okalającej, prawej t. wieńcowej; dysfunkcja graftu: w badaniu
echokardiograficznym frakcja wyrzutowa ≤45% lub cechy restrykcji
Wg danych rejestru ISHLT czynnikami predysponującymi do rozwoju
waskulopatii są: starszy wiek dawcy, nadciśnienie tętnicze u dawcy,
młody wiek biorcy, wywiad choroby wieńcowej u biorcy, wydłużony
czas niedokrwienia narządu oraz niezgodność w obrębie HLA-DR u
dawcy i biorcy. Z okresu już po transplantacji do czynników ryzyka
należą nawracające epizody ostrego odrzucania komórkowego zwłaszcza
wymagające leczenia pulsami methylprednisolonu, zakażenie wirusem
cytomegalii.
Pierwotny proces powstawania zmian dotyczy komórek śródbłonka
naczyń wieńcowych. Niezależnie od specyficznych antygenów komórki
dendrytyczne biorcy łączą się z komórkami śródbłonka graftu, migrują do
wnętrza ściany naczynia, przyłączają antygeny a następnie prezentują je
limfocytom T biorcy. Zaktywowane komórki T przemieszczają się do
warstwy podśródbłonkowej i dodatkowo stymulują przewlekły proces
zapaleny powodując wtórną dysfunkcję śródbłonka. W początkowej
fazie tego procesu występuje skurcz naczyń mający charakter
czynnościowy, jednakże z biegiem czasu dochodzi do utrwalenia tego
procesu i wystąpienia zmian morfologicznych, których konsekwencją jest
przewlekłe niedokrwienie mięśnia sercowego. Oprócz czynników
immunologicznych istotne znaczenie mają czynniki nieimmunologiczne
takie jak klasyczne czynniki rozwoju miażdżycy tj.: nadwaga, palenie
tytoniu, zaburzenie gospodarki lipidowej. Do czasu wystąpienia
jakiegokolwiek epizodu niedokrwienia (zawał mięśnia sercowego, nagła
śmierć sercowa, zaburzenia rytmu, spadek frakcji wyrzutowej) choroba
naczyniowa graftu nie daje wyraźnych objawów klinicznych. Zatem
znalezienie odpowiedniej metody diagnostycznej odgrywa kluczowa rolę
w jej wczesnym rozpoznaniu i leczeniu. Niestety żadna z nieinwazyjnych
metod diagnostycznych nie wykazała na tyle wysokiej czułości i
specyficzności, która korelowałaby z występowaniem choroby
naczyniowej graftu. Wiele ośrodków transplantacyjnych u pacjentów
niskiego ryzyka oraz tych u których po 5 latach po transplantacji nie
stwierdza się zmian w koronarografii, jako badania screeningowe można
zastosować techniki nieinwazyjne, na podstawie których kwalifikuje się
pacjentów do wykonania koronarografii ewentualnie uzupełnionej o
ultradźwiękowe obrazowanie naczyń wieńcowych (IVUS). Do
najczęściej wykonywanych badań należą echokardiograficzna próba
dobutaminowa,
scyntygraficzna
próba
dipirydamolowa
lub
dobutaminowa. Pewne nadzieje pokładane są w tomografii komputerowej
wysokiej rozdzielczości i jest coraz więcej opracowań mówiących o jej
13
wysokiej skuteczności chociaż do jej wykonania konieczne jest jak do
koronarografii zastosowanie kontrastu co czyni tą metodę nieco mniej
atrakcyjną. Ryciny 5, 6.
Rycina 5. Porównanie obrazu prawej tętnicy wieńcowej w angiografii i tomografii
komputerowej
Rycina 6. Projekcje objętościowe
14
Jednakże żadna z tych metod nie jest rekomendowana przez ISHLT i
nadal złotym standardem rozpoznania pozostaje koronarografia tętnic
wieńcowych uzupełniona przez ich ultrasonograficzną ocenę. Nie należy
zapominać przed wykonaniem badań kontrastowych o potencjalnie
nefrotoksycznym działaniu kontrastu nawet niskojodowego. W związku z
tym konieczne jest nawodnienie chorego przed i po badaniu. Nie
wykazano przewagi innych działań nefroprotekcyjnych np zastosowania
N-acetylocysteiny, teofiliny, dopaminy w tej grupie pacjentów.
Waskulopatia przebiega w sposób skryty w odnerwionym sercu.
Niejednokrotnie objawami zwiastującymi jej występowanie są wysiłkowe
duszności, nadmierne pocenie się, bóle w nadbrzuszu, zasłabnięcia i
utraty przytomności. Często jej jedynym objawem może być nagły zgon
w przebiegu zawału, progresja niewydolności serca. W związku z
trudnościami diagnostycznymi waskulopatii i złym rokowaniem
związanym z jej wystąpieniem bezwzględnie konieczna jest profilaktyka.
Inhibitory reduktazy HMG-CoA – w badaniach wieloośrodkowych
udowodniono, że zastosowanie statyn w pierwszym roku po
transplantacji prowadzi do zmniejszenia liczby epizodów odrzucania
przeszczepu z klinicznymi objawami niewydolności serca. W związku z
czym ich stosowanie jest zalecane już w pierwszych tygodniach po
transplantacji bez względu na stężenie cholesterolu w surowicy. W
okresach późniejszych dawka powinna być modyfikowana w zależności
od stężenia cholesterolu. Przy wyborze preparatu u pacjentów
otrzymujących leczenie immunosupresyjne oparte na preparatach z grupy
inhibitorów kalcineuryny należy wziąć pod uwagę interakcje
międzylekowe powodujące wystąpienie mialgii i rabdomiolizy mogącej
prowadzić do ciężkiego uszkodzenia nerek. Cyklosporyna i takrolimus są
inhibitorami CYP3A4 który bierze udział w metaboliźmie większości
statyn. Niższe ryzyko objawów ubocznych występuje przy stosowaniu
statyn z grupy hydrofilnej (prawastatyna, fluwastatyna, rosuwastatyna),
wyższe z grupy lipofilnej (simwastatyna, lowastatyna, atorwastatyna) i
przy leczeniu skojarzonym (statyna + pochodna kwasu fibrynowego),
która z tego względu nie jest zalecana.
Pacjenci po OHT nie są wolni od powstawania typowych zmian
miażdżycowych w tętnicach wieńcowych. Stwierdzenie zwężenia
powyżej 70% w koronarografii kwalifikuje chorego do angioplastyki
(PTCA) tego naczynia. Preferowana jest angioplastyka z jednoczasowym
wszczepieniem stentu powlekanego. Rycina. 7. Wykonywana jest
również rewaskularyzacja chirurgiczna ale ze względu na charakter
zmian w tętnicach wieńcowych, ich rozsiany charakter i zazwyczaj mały
przepływ w dystalnych odcinkach tętnic, zabiegi te obarczone są
wyższym ryzykiem. W przypadkach gdy zmiany dotyczą głównie
drobnych naczyń śródmięśniowych i towarzyszy im dysfunkcja graftu
15
(CAV3) należy rozważyć u tych chorych retransplantację.
Rycina 7. Obrazowanie stentu u pacjenta po transplantacji serca – porównanie
angiografii i tomografii komputerowej
Obrazy angiograficzne i tomograficzne dzięki uprzejmości dr hab. med. C. Kępki
Klinika Choroby Wieńcowej i Ultraskturalnych Chorób Serca Instytut Kardiologii
Niewydolność serca
Niewydolność serca w zależności od okresu po przeszczepieniu ma różną
przyczynę i przebieg. Dotyczyć może zarówno funkcji skurczowej jak i
rozkurczowej obu komór. Najczęstszą przyczyną niewydolności jest
oprócz pierwotnej niewydolności graftu rozwijającej się w pierwszych
dniach i tygodniach po transplantacji, ostre odrzucanie przeszczepu
najczęściej występujące w pierwszym roku po transplantacji oraz
waskulopatia, która może wystąpić w każdym okresie po zabiegu.
Biopsja endomiokardialna, echokardiografia, koronarografia pomagają w
rozpoznaniu etiologii pogorszenia funkcji serca.
Wczesna niewydolność graftu – rozwija się we wczesnym okresie po
transplantacji i jest rozpoznawana w przypadku wystąpienia
niewydolności wymagającej podawania wlewu z co najmniej jednej amin
katecholowych i/lub zastosowania mechanicznego wspomagania serca (
kontrapulsacja wewnątrzaortalna, sztuczne komory, ciągłe pozaustrojowe
16
natlenianie krwi z użyciem oksygenatora membranowego - ECMO) w
okresie pierwszych 24godzin po OHT. Najczęściej spowodowana jest
nadostrym
odrzucaniem,
uszkodzeniem
poreperfuzyjnym
lub
nieoptymalnym doborem serca dawcy, niedoszacowaniem nadciśnienia
płucnego u biorcy.
Nadostre odrzucanie jest spowodowane obecnością w krążeniu biorcy
przeciwciał reagujących z antygenami znajdującymi się na komórkach
śródbłonka dawcy co może prowadzić do natychmiastowej reakcji
odrzucania przeszczepionego narządu. Najczęstszą przyczyną są
przeciwwciała przeciwko cząsteczkom MHC ( np powstałe u wieloródek
lub u osób po wielu transfuzjach krwi), antygenom grupowym układu
ABO (przeszczepy niezgodne grupowo). Obecnie ze względu na
możliwość stosowania testu cytotoksycznego między surowicą biorcy a
limfocytami dawcy, nadostre odrzucanie występuje bardzo rzadko.
Uszkodzenie poreperfuzyjne związane jest najczęściej z wydłużonym
czasem niedokrwienia sięgającym powyżej 4 godzin. Może występować
przejściowo w czasie 12-24godzin po zabiegu, w przypadku nasilonych
zmian dochodzi do nieodwracalnego niedokrwienia i martwicy
kardiomiocytów dający charakterystyczny obraz
w biopsji
endomiokardialnej.
Suboptymalne serce dawcy – ze względu na zmniejszającą się liczbę
transplantacji coraz częściej rozszerzane są kryteria akceptacji dawców
(np dawcy powyżej 55 r. ż. lub z łagodnym przerostem mięśnia lewej
komory). Inną przyczyną może być zbyt duża różnica wagowa między
pacjentami, przekraczająca 30%.
Późna niewydolność serca najczęściej spowodowana jest procesem
ostrego odrzucania przeszczepu lub niedokrwieniem mięśnia sercowego
w przebiegu waskulopatii tętnic wieńcowych lub sporadycznie bez
istotnej wywołującej ją przyczyny. Wiele epizodów ostrego odrzucania
komórkowego jest asymptomatycznych, wykrywanych jedynie podczas
protokolarnych biopsji. O ile we wczesnym okresie po transplantacji
epizody ostrego odrzucania komórkowego występują najczęściej jako
niedostosowania immunosupresji do danego okresu po przeszczepieniu,
zbyt wczesne minimalizowanie immunosupresji, interakcje lekowe
powodujące obniżenie stężenia leków immunosupresyjnych, to w
późniejszym okresie najczęstszą przyczyną ich wystąpienia jest
niesystematyczne przyjmowanie leków przez pacjenta. Przewlekłe
odrzucanie humoralne jest również przyczyną wystąpienia późnej
niewydolności serca. Czynnikami ryzyka predysponującymi do
wystąpienia odrzucania humoralnego jest występowanie p/ciał anty HLA
przed transplantacją, pozytywny cross-match, płeć żeńska, wieloródki i
retransplantacja.
17
Zastosowanie we wczesnym etapie rozwoju niewydolności serca leczenia
przyczynowego ( np. w przypadku ostrego odrzucania pulsów
metylprednizolonu, konwersja immunosupresji, zwiększenie dawki
prednizolonu czy wykonanie zabiegu na naczyniach wieńcowych w
przypadku zmian) oraz leczenia objawowego typowego dla
niewydolności serca najczęściej powoduje poprawę funkcji lewej
komory. Jednakże w przypadku braku możliwości leczenia
przyczynowego dochodzi do powstania nieodwracalnych zmian
związanych z procesami włóknienia i powstania rozkurczowej
niewydolności serca opornej na leczenie farmakologiczne. Wówczas w
przypadku braku przeciwwskazań należy rozważyć kwalifikację do
retransplantacji.
Powikłania związane ze stosowanym leczeniem immunosupresyjnym.
Zakażenia
Dzięki doskonaleniu technik operacyjnych, stosowaniu różnych
protokołów leczenia immunosupresyjnego wydłuża się czas przeżycia po
transplantacji serca. Jednakże konsekwencją długiego leczenia
immunosupresyjnego jest rozwój zakażeń i nowotworów, które
występują w zwiększającej się częstotliwości w późnym okresie po
przeszczepieniu. Zakażenia są drugą pod względem częstości przyczyn
zgonów pacjentów po transplantacji serca. Czynnikami ryzyka rozwoju
zakażeń jest intensywność immunosupresji oraz ekspozycja na czynniki
zakaźne. W okresie bezpośrednio po transplantacji serca największa
część infekcji wynika z rozwoju przetrwałego, nie rozpoznanego
zakażenia u biorcy co zwłaszcza może wystąpić u osób kwalifikowanych
w trybie pilnym, długo przebywających w oddziałach intensywnej terapii
kardiologicznej, u których np prowadzone jest mechaniczne
wspomaganie serca. Inną przyczyną zakażeń wczesnego okresu po OHT
jest infekcja przeniesiona wraz z przeszczepionym narządem. W
późniejszym okresie, w pierwszym półroczu gdy pacjent jest intensywnie
leczony immunosupresyjnie może dojść do rozwoju infekcji
oportunistycznych wywołanych na przykład przez: Pneumocystis
jirovecii, Toxoplasma, Cryptococcus, wirusy grupy Herpes czy
wiusowego zapalenia wątroby. Biorców serca wyróżnia zakażenie
wirusem cytomegalii, które może wywierać efekt bezpośredni lub
pośredni. Wyróżniamy postać płucną objawiającą się zakażeniem
górnych dróg oddechowych, śródmiąższowym zapaleniem płuc, postać
brzuszną z biegunkami, zapaleniem wątroby i trzustki, postać mózgowa
(zapalenie mózgu, z. Guillain-Barre, zapalenie siatkówki). Zakażenie
bardzo często obejmuje narząd przeszczepiony, w związku z tym u
biorców serca zakażenie może objawiać się niewydolnością serca
przeszczepionego, wysiękiem w osierdziu, wzrostem ryzyka ostrego
18
odrzucania komórkowego a w efekcie pośrednim rozwojem zmian w
naczyniach wieńcowych. Zakażenie wirusem cytomegalii wpływa na
wzrost komórek mięśni gładkich naczyń poprzez zahamowanie białka
p53. Spadek aktywności białka p53 nasila proliferację mięśni gładkich co
powoduje wzrost grubości błony wewnętrznej i zmniejszenie światła
przepływu przez naczynia wieńcowe. Biorcy serca otrzymują
profilaktykę przeciwko zakażeniu wirusem CMV zgodnie z ogólnymi
zasadami stosowania u biorców przeszczepów unaczynionych.
Nadciśnienie tętnicze
U pacjentów po transplantacji serca nadciśnienie tętnicze wynika z
aktywacji przez inhibitory kalcineuryny (częstsze działanie
cyklosporyny) układu renina-angiotensyna, układu współczulnego.
Zwiększone jest wchłaniania cewkowego sodu co powoduje
przewodnienie. Wazokonstrykcja jest wynikiem skurczu mięśniówki
gładkiej naczyń i zaburzenia czynności komórek śródbłonka
(zmniejszenie uwalniania tlenku azotu, wytwarzania prostacykliny a
wzrost wydzielania endoteliny). Dlatego w pierwszym okresie leczenia
zaleca się podawanie leków z grupy blokerów kanału wapniowego oraz
inhibitorów enzymu konwertującego.
Cukrzyca
Wystąpienie cukrzycy związane jest z podawaniem dużych dawek
kortykosteroidów w pierwszym okresie po transplantacji ale również z
powstaniem pod wpływem inhibitorów kalcineuryny (przede wszystkim
takrolimusu) oporności komórek na insulinę. U biorców serca cukrzyca
jest jednym z czynników ryzyka powstania waskulopatii tętnic
wieńcowych toteż bardzo istotna jest jej dokładna kontrola. Często przy
prawidłowej glikemii porannej dochodzi do hiperglikemii w godzinach
popołudniowych, która może być łatwo przeoczona przez chorego.
C
h opartych na
takrolimusie w po
w zależności od autorór 8–36%. Diabetogenny
ł
takrolimusu
lnym
hamowaniem genu transkrypcyjnego dla insuliny, co w konsekwencji
zmniejsza tworzenie i wydzielanie insuliny. Kon
ł
Szc
serca.
Niewydolność nerek
W/g danych ISHLT niewydolność nerek opisywana jako stężenie
kreatyniny powyżej 221 μmol/l (2,5mg%) lub stosowanie dializ czy
transplantacja nerki, dotyczy w pierwszym roku po transplantacji serca
ok. 6,6% pacjentów, w 5 roku ok. 15% natomiast po 10 latach po
19
transplantacji 26,4% pacjentów. Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju
przewlekłej niewydolności nerek jest stosowanie inhibitorów
kalcineuryny. Blokowanie kalcineuryny, zależnej od wapnia fosfatazy
serynotreoninowej, jest odpowiedzialne zarówno za działanie
immunosupresyjne jak i nefrotoksyczne leków z tej grupy.
Nefrotoksyczność inhibitorów kalcineuryny ma dwojaki charakter:
czynnościowy
(wczesny)
spowodowany
skurczem
tętniczek
doprowadzających kłębuszka oraz strukturalny (późny) będący wynikiem
powtarzających się epizodów czynnościowych, kiedy dochodzi do
utrwalenia zmian, przebudowy naczyń czego wynikiem jest
niedokrwienie i uszkodzenie kłębuszków nerkowych. Poza tym
cyklosporyna ma również bezpośrednie toksyczne działanie na komórki
kanalików nerkowych. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na
progresję niewydolności nerek należą: stan wydolności nerek przed
zabiegiem transplantacji serca, przebieg okołotransplantacyjny (czas
trwania zabiegu, stosowanie amin katecholowych, hemodiafiltracja),
cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, uogólniona miażdżyca.
Zastosowanie modelu immunosupresji z minimalizacją dawek
inhibitorów kalcineuryny w oparciu o mykofenolan mofetilu lub
everolimus może poprawić funkcję wydzielniczą nerek z niewielkim
ryzykiem wystąpienia ostrego lub przewlekłego odrzucania allograftu.
Jednakże w pierwszym roku po transplantacji taki schemat nie jest
zalecany. W przypadku szybko postępującej niewydolności nerek
(obniżanie eGFR poniżej 4 ml/min/ 1,73m2 na rok), rozwoju
nieodwracalnego uszkodzenia (eGFR poniżej 30 ml/min/ 1,73m2 ,
proteinuria powyżej 500mg / dobę) w przypadku biorców serca wskazana
jest kwalifikacja do transplantacji nerki z pominięciem etapu dializ.
Nowotwory
Do rozwoju choroby nowotworowej może dojść w wyniku reaktywacji
choroby u osoby z chorobą nowotworową w wywiadzie, przeniesienia
nowotworu od dawcy oraz rozwojem choroby de novo (najczęstsze).
Kwalifikacja pacjenta z choroba nowotworową w wywiadzie jest zawsze
trudna i wymaga ścisłej współpracy kardiologa-transplantologa
z onkologiem. Dla poszczególnych typów nowotworów należy
przestrzegać różnego okresu karencji od okresu zaprzestania leczenia
onkologicznego. U biorców serca często dochodzi do nawrotu raka płuca,
skóry, trzustki, chłoniaków i nowotworów pęcherza i u tych pacjentów
okres karencji powinien wynosić 5 lat. Natomiast transplantacja u
pacjentów z przebytym szpiczakiem mnogim, rakiem sutka stadium III i
raka jelita grubego stadium D bez względu na czas zakończenia leczenia
nie jest rekomendowane.
Rozwój nowotworu de novo występuje 5 do 8 - krotnie częściej niż w
populacji ogólnej. Czynnikami ryzyka są przede wszystkim fakt
20
stosowania leczenia immunosupresyjnego oraz zakażenie wirusami
onkogennymi. Niektóre rodzaje nowotworów u chorych po transplantacji
serca występują znacznie częściej niż u biorców innych narządów są to:
nowotwory skóry (w tym czerniak) i chłoniaki (potransplantacyjna
choroba limfoproliferacyjna). Wg raportu ISHLT z 2014r w 1 roku po
transplantacji serca nowotwór jest rozpoznany u 2,6% pacjentów, 5 lat po
OHT u 14,2%, w 10 lat – u 27,7% pacjentów.
Śmiertelność pacjentów po transplantacji serca, u których stosowano
leczenie p/nowtworowe bez redukcji dawek leków immunosupresyjnych
wynosi ok. 70%. Dlatego postępowaniem z wyboru przy potwierdzonym
histologicznie
nowotworze
jest
modyfikacja
leczenia
immunosupresyjnego. Na przykład w przypadku rozpoznania chłoniaków
lepsze rokowanie może dać odstawienie glikokortykosteroidów oraz
zmniejszenie dawek cyklosporyny. W wielu doniesieniach podkreśla się
rolę inhibitorów mTOR i antyproliferacyjne działanie syrolimusu i
everolimusu.
Podsumowanie pozasercowych późnych powikłań u pacjentów po
transplantacji serca przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Późne pozasercowe powikłania u pacjentów po transplantacji
serca
Powikłanie
Nadciśnienie tętnicze
Przewlekła niewydolność nerek
Hiperlipidemia
Powikłania kostne
Osteoporoza
Jałowa martwica kości
Choroba nowotworowa
Choroba limfoproliferacyjna
Nowotwory płuc i skóry
Powikłania ze strony przewodu
pokarmowego
Choroby żołądka i dwunastnicy
Zap pęcherzyka żółciowego
Zap uchyłków jelita grubego
Zap trzustki
Biegunka
Czynniki sprzyjające
Cyklosporyna, steroidy
Inhibitory kalcineuryny
Steroidy, inhibitory kalcineuryny
Steroidy, cyklosporyna
Steroidy
Cyklosporyna
Leki immunosupresyjne, wirusy
onkogenne
Steroidy, zakażenie CMV
Cyklosporyna,
mykofenolan
mofetilu, zakażenie CMV
Steroidy, zakażenie CMV
Steroidy, mykofenolan mofetilu,
zakażenie CMV
Mykofenolan mofetilu, zakażenie
CMV
21
Zaburzenia
gospodarki
węglowodanowej
Hiperglikemia
Narząd wzroku
Zaćma
Jaskra
Bradykardia, zab przewodzenia
przedsionkowo-komorowego
Niedomykalność
zastawki
trójdzielnej
Steroidy, inhibitory kalcineuryny
zwłaszcza takrolimus
Steroidy
Typ operacji, ostre odrzucanie,
waskulopatia
Typ operacji, powtarzające się
biopsje endomiokardialne
Program transplantacji serca w Polsce
W 2014r w Polsce funkcjonuje 6 ośrodków transplantacyjnych: Katedra i
Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii ŚUM Śląskie
Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Klinika Kardiochirurgii i
Transplantologii Instytut Kardiologii w Aninie, Klinika Chirurgii Serca,
Naczyń i Transplantologi im. Jana Pawła II w Krakowie, Klinika
Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Klinika
Kardiochirurgii
Katedry
Kardiotorakochirurgii
Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika
Kardiochirurgii Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".
Na przełomie lat 1990 - 2000r wykonywano ok. 120 przeszczepów serca
rocznie. Od 2005r zmniejsza się liczba transplantacji serca w Polsce
mimo zwiększenia liczby Ośrodków. Od kilku lat wykonywane jest ok 80
przeszczepów rocznie. W 2013r przekroczono tą liczbę wykonując 87
zabiegów. Biorąc pod uwagę, że w połowie 2014r na aktywnej liście
oczekujących na transplantacje serca było 320 biorców, jest to liczba
bardzo mała.
Piśmiennictwo
Mancini D., Lietz K.: Selection of Cardiac Transplantation Candidates in 2010.
Circulation 2010; 122: 173-183
Grimm M., Rinaldi M., Yonan N.A. et al.: Superior prevention of acute
rejection by tacrolimus vs. Cyclosporine in heart transplant recipients – a
large European trial. Am J Transplant 2006; 6: 1387
Kobashigava J.A., Patel J., Furukawa H. et al.: Five-year results of a
randomized, single-center study of tacrolimus vs microemulsion
cyclosporine in heart transplant aptients. J Heart Lung Transplant 2006;
25: 434
Mehra MR., Crespo-Leiro MG, Dipchand A et al.: International Society
for Heart and Lung Transplantation working formulation of a standarized
22
nomenaclature for cardiac allograft vasculopathy – 2010. J Heart Lung
Transplant 2010; 29: 717
Mehra MR, Crespo-Leiro MG, Dipchand A et al.: International Society
for Heart and Lung Transplantation working formulation of a standarized
nomenclature for cardiac allograft vasculopathy – 2010. J Heart Lung
Transplant 2010; 29: 717-27
C. Kępka, M. Sobieszczańska-Małek, J. Pręgowski, et al.: Usefulness of
dual−source computed tomography for the evaluation of coronary arteries
in heart transplant recipients. Kardiologia Polska 2012; 70, 11: 1111–
1119
Constanzo MR, Dipchand A, Starling R et al.: International Society of
Heart and Lung Transplantation Guidelines. The International Society of
Heart and Lung Transplantation Guidelines for the care of heart
transplant recipients. J Heart Lung Transplant 2010; 29(8): 914-56
Mehra MR, Raval NY. Metaanalysis of statins and survival in de novo
cardiac transplantation. Transplant Proc 2004; 36(5): 1539-41]
Colombo P, Bruschi G, Sacco A et al.: Percutaneous coronary
interventions in cardiac allograftvVasculopathy: A single-center
experience. Transplantation Proceedings 2010; 42: 1286-1290
Bhama JK, Nguyen DQ, Scolieri S et al.: Surgical revascularization for
cardiac allograft vasculopathy: Is still an option? J Thoracic Cardiovasc
Surg 2009; 137: 1488-1492]
Wyzgał J., Santorski G. Cukrzyca po przeszczepieniu narządów. Czelej,
Lublin 2008: 8–10
Davidson J.A. Diabetes after transplantation revised guide- lines target
early treatment. Diabetes Voice 2005; 50 (1): 25–27
Journal of Heart and Lung Transplantation 2014 Oct; 33(10): 996-1008
Biuletyn POLTRANSPLANTU 2013
23
Download