Regulamin egzaminu z farmakologii dla III roku Wydziału Lekarsko

advertisement
Regulamin egzaminu z farmakologii dla III roku Wydziału
Lekarsko-Dentystycznego w roku akademickim 2008/2009.
Na egzamin (recepturę i teorię) należy zgłosić się z indeksem!!! Bez indeksu osoby nie
będą wpuszczane na egzamin.
Do egzaminu z farmakologii dopuszczone są osoby, które odrobiły wszystkie ćwiczenia
odbywające się w dwóch semestrach, zaliczyły trzy kolokwia (otrzymały co najmniej ocenę
dostateczną).
Egzamin z farmakologii składa się z dwóch części:
I część receptura – zapisanie 20 leków na recepcie. Podczas egzaminu można korzystać z
Pharmindexu 2008/02 otrzymanego od Zakładu w dniu egzaminu. Korzystanie podczas
egzaminu z innych pomocy lub rozmawianie oznacza opuszczenie egzaminu z oceną
niedostateczną.
Na egzamin obowiązuje lista leków podana na stronie internetowej Zakładu Farmakologii.
Czas trwania egzaminu z receptury -60 minut.
Każdy lek prawidłowo zapisany to 1 punkt. Źle zapisana recepta 0 punktów
Zdobycie punktów:
18,5-20
5 (bardzo dobry)
17,5-18
4+ (ponad dobry)
16,5-17
4 (dobry)
15-16
3+ (dość dobry)
13-14,5
3 (dostateczny)
Poniżej 13 punktów jest ocena 2 (niedostateczny)
Ocena niedostateczna z receptury oznacza ocenę niedostateczną z egzaminu z Farmakologii.
II część – teoretyczna. Egzamin obejmuje 60 pytań testowych, w których tylko jedna
odpowiedź jest prawidłowa. Czas trwania egzaminu 75 minut. Aby zostać dopuszczonym do
części teoretycznej egzaminu należy zaliczyć część recepturową na ocenę co najmniej
dostateczną.
Zdobycie punktów:
35 i poniżej
2 (niedostateczny)
36-40
3 (dostateczny)
41-45
3+ (dość dobry)
46-50
4 (dobry)
51-55
4+ (ponad dobry)
56-60
5 (bardzo dobry)
W dniu ogłoszenia wyników i w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników można mieć wgląd do
prac tylko w godzinach ustalonych przez Zakład Farmakologii. Prac nie można wynosić poza
Zakład, kserować oraz fotografować.
W przypadku choroby, która uniemożliwi obecność na egzaminie należy powiadomić
sekretariat Zakładu Farmakologii 3 dni przed egzaminem (jeśli zwolnienie lekarskiej jest
wystawione wcześniej przed egzaminem i obejmuje termin egzaminu), a zwolnienie lekarskie
dostarczyć w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia. Ważne jest tylko zwolnienie
zaznaczone w książeczce zdrowia.
W ewidentnie wyjątkowych sytuacjach można odwołać się od wyniku egzaminu w ciągu 3
dni od ogłoszenia wyników.
Download