Protokół nr 21 z dnia 25.05.2016 r.

advertisement
ORG.0012.1.8.2016
Protokół nr 21/KR/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 maja 2016 roku
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 08:30 w Starostwie Powiatowym
w Piasecznie. Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko przywitał wszystkich i stwierdził, że
obecnych jest 5 członków Komisji, co stanowi quorum. Lista obecności stanowi załącznik do
protokołu1.
Porządek posiedzenia:
1) Przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Przyjęcie protokołów:
a) Nr 17/KR/2016 z dnia 08.04.2016 r.,
b) Nr 18/KR/2016 z dnia 13.04.2016 r.,
c) Nr 19/KR/2016 z dnia 28.04.2016 r.
3) Likwidacja i przekształcenie Spółki infrastrukturalnej w Wydział Inwestycji Remontów
i Drogownictwa – kontynuacja.
4) Wykonanie budżetu za 2015 rok – kontynuacja.
5) Wolne wnioski i sprawy różne.
Ad. 1
Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia.
Ad. 2 a)
Komisja zapoznała się z protokołami z poprzednich posiedzeń.
Radna Maria Bernacka – Rheims wprowadziła jedną poprawkę do protokołu.
Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko głosowanie nad protokołem Nr 17/KR/2016
z dnia 08.04.2016 r. przełożył na kolejne posiedzenie Komisji.
Ad. 2 b)
Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko poddał pod głosowanie protokół Nr 18/KR/2016
z dnia 13.04.2016 r.,
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujący się – 0 przyjęła protokół Nr 18/KR/2016
z dnia 13.04.2016 r.
1
Załącznik nr 1 do protokołu.
Ad. 2 c)
Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko poddał pod głosowanie protokół Nr 19/KR/2016
z dnia 28.04.2016 r.,
Komisja głosami: za – 5, wstrzymujących – 0, przeciw – 0 przyjęła protokół Nr 19/KR/2016 z dnia
28.04.2016 r.
Ad. 3
Udział w dyskusji wzięli: Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko, Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski, likwidator Spółki Antoni Kobus, Radna Maria Bernacka – Rheims.
Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko przeczytał pismo, które Komisja wystosowała do
Starosty dnia 20.05.2016 r. Wskazał także, że brakuje informacji na temat kosztów. Przewodniczący
poprosił, aby Komisja otrzymała odpowiedź dotyczącą kosztów likwidacji na piśmie. Następnie
poprosił o zabranie głosu Starostę Piaseczyńskiego Wojciecha Ołdakowskiego w tej sprawie.
Starosta Piaseczyński Wojciech Ołdakowski zapewnił, że Komisja otrzyma odpowiedź na piśmie.
Starosta upoważnił do wypowiedzi likwidatora Spółki Antoniego Kobusa.
Pan Antoni Kobus zauważył, że nie ma takich kosztów związanych z likwidacją, które ponosi
Starostwo. Spółka jest jednostką organizacyjną działalności gospodarczej, która rozlicza się
z własnego budżetu i ma własną osobowość prawną. To spółka ponosi koszty a nie Starostwo.
A jeżeli już ma ponosić koszty to powiat piaseczyński, dlatego że właścicielem jest powiat. Dodał
również, że Zarząd Powiatu jest zgromadzeniem wspólników i sprawuje nadzór nad działalnością
tej spółki. Jeżeli chodzi o obsługę prawną spółki, czy obsługę zgromadzenia wspólników Starostwo
nie poniosło żadnych kosztów. Pan Antoni Kobus wskazał, że jest osobą zatrudnioną przez spółkę i
ponosi nakłady finansowe i wszelkie konsekwencje w zakresie swoich obowiązków. W dalszej
kolejności wskazał koszty poniesione przez spółkę od dnia otwarcia likwidacji tj. 10 września 2015
r. do zakończenia roku obrachunkowego tj. 31.12.2015 r. w wysokości 70.325,07 zł. Koszty
funkcjonowania: w rachunku zysków i strat pojawiła się suma 80.437,61 zł. Pan Antoni Kobus
wyjaśnił, że jest to rezerwa, która została utworzona na wydatki, które nie zostały poniesione
w 2015 r. a przeszły na 2016 r. Podsumowując, faktyczny koszt to 70.325,07 zł, zaś w rachunku
zysków i strat wykazano stratę 80.437,61 zł.
Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko zadał pytanie z czego to wynika?
Pan Antoni Kobus wymienił z czego wynikają powyższe koszty. Wskazał na: koszty działalności
operacyjnej – 70.325,07 zł, amortyzacja – 1.017,68 zł, zużycie materiałów – 0 zł, dlatego że spółka
w okresie likwidacji nie może prowadzić działalności operacyjnej, usługi obce – 10.746,50 zł,
w tym obsługa biura rachunkowego i realizacja zleceń niezakończonych, następnie podatki, opłaty
– 1.431,76 zł, wynagrodzenia – 46.002,96 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –
8.432,20 zł, pozostałe koszty rodzajowe – 2.693,97 zł. Pan Antoni Kobus zaznaczył, że spółka nie
korzystała z usług prawnych i nie zatrudniała dodatkowych pracowników, oprócz jego samego.
Następnie wymienił koszty wchodzące w skład wynagrodzenia i są to: pensja likwidatora – 7.000 zł
oraz pensja rady nadzorczej – 3.000 zł (3 pracowników po 1.000 zł każdy) i pozostałe koszty
operacyjne, które wyniosły 10.114,31 zł. Suma ta jest to rezerwa, która została przeniesiona z 2015
r.
Radna Maria Bernacka – Rheims zapytała, kto ponosił koszty sporządzenia aktu notarialnego
oraz kto sporządzał dokumenty do KRS? Następnie zauważyła, że w materiałach, którą otrzymała
widnieje pozycja, że powiat zapłacił 100.000 zł podatku. Radna zapytała za co zapłacono ten
podatek?
Pan Antoni Kobus odpowiedział, że spółka ponosiła koszty sporządzenia aktu notarialnego,
natomiast dokumenty do KRS przygotował on sam. Wskazał również, że nie widzi punktu
dotyczącego podatku. Poprosił, aby Radna wskazała taką pozycję.
Radna Maria Bernacka – Rheims odpowiedziała, że nie ma przy sobie tych materiałów.
Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko jeszcze raz poprosił Starostę aby odpowiedź
dotycząca kosztów likwidacji spółki została przekazana Komisji w formie papierowej.
Pan Antoni Kobus dodał, że on sam przygotowywał wniosek do KRS bez pomocy prawników oraz
nie jest prawdą, iż wniosek do KRS został zwrócony do ponownego rozpatrzenia. Wyjaśnił, że do
wniosku dołącza się dodatkowe załączniki. W październiku otrzymał wiadomość, że tych
załączników brakuje pomimo, że zostały przekazane. Po skontaktowaniu się z KRS Pan Antoni
Kobus złożył odwołanie wraz z tymi załącznikami. Dokumenty w sprawie likwidacji spółki złożone
zostały 18 września 2015 r., czyli w terminie, zaś 23 września 2015 r. ukazał się komunikat
w Monitorze Polski i od tego dnia nie można zamknąć działalności spółki przez 6 miesięcy. Tak jest
zapisane w KRS. Dopiero dnia 31 maja 2016 r. będą znane koszty całościowe, ponieważ do tego
dnia trzeba sporządzić bilans zamknięcia, następnie powinien go zbadać audytor w terminie do
dwóch tygodni. Później trzeba złożyć go do zgromadzenia wspólników, a następnie złożyć wniosek
do KRS o wykreślenie.
W wyniku dyskusji Komisja złożyła wniosek do Rady Powiatu o przedłużenie o miesiąc
terminu kontroli: „Likwidacja i przekształcenie Spółki infrastrukturalnej w Wydział Inwestycji
Remontów i Drogownictwa”2.
Zmiana quorum – obecnych 6 radnych.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko przekazał Radnym projekt wniosku Komisji
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego za 2015 r.
Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko zarządził 10 min. przerwy.
Komisja zapoznała się z projektem wniosku. Nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko zaproponował wniosek do Starosty
o rozważenie możliwości rewaloryzacji wycen nieruchomości wchodzących w skład mienia
powiatu na dzień 31.12.2015 r. 3 Następnie poddał pod głosowanie powyższy wniosek.
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrzymując się – 0 przyjęła zaproponowany wniosek.
Następnie Przewodniczący Komisji Sebastian Januszko poddał pod głosowanie wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego za 2015 r4.
Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujący się – 1 przyjęła powyższy wniosek.
Załącznik nr 2 do protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu.
4
Załącznik nr 4 do protokołu.
2
3
Ad. 5
Radna Maria Bernacka – Rheims poprosiła Przewodniczącego o interwencję w sprawie
zaleceń pokontrolnych z kontroli rejestru pieczątek w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
za lata 2014 – 2015.
W wyniku dyskusji Komisja wystosowała wniosek do Starosty o przygotowanie informacji na
temat realizacji zaleceń pokontrolnych z powyższej kontroli na najbliższe posiedzenie 5.
Komisja ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się 10 czerwca 2016 r. o godz. 08:30.
Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 10:00.
Protokół sporządziła:
Rozalia Wielgórska
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Sebastian Januszko
5
Załącznik nr 5 do protokołu.
Download