Nadleśnictwo Syców

advertisement
Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców
ogłasza nabór na stanowisko podleśniczego w Arboretum Leśnym im. Prof.
Stefana Białoboka przy Nadleśnictwie Syców.
1. Wymagania podstawowe:
a) Wykształcenie leśne - minimum średnie.
b) Spełnianie warunków określonych w art. 45 ust. 2 pkt. 1 – 5,7 i 8 ustawy o
lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015.2100).
2. Wymagania dodatkowe – preferowane:
a) Wykształcenie wyższe.
b) Dodatkowe kwalifikacje tematyczne (np. studia podyplomowe, kurs do
nadzoru przy zbiorach nasion inne kursy związane z gospodarką leśną),
c) Ukończony z wynikiem pozytywnym staż zawodowy.
d) Podstawowa znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
e) Znajomość obsługi komputera i podstawowych pakietów biurowych.
f) Znajomość obsługi Rejestratora Leśniczego (w tym aplikacji: Leśnik,
Brakarz, Notatnik).
g) Ogólna znajomość botaniki, w szczególności dendrologii gatunków
rodzimych (nazwy polskie i łacińskie roślin) wraz z praktyczną umiejętnością
ich rozpoznawania.
h) Znajomość gatunków drzew, krzewów oraz roślin zielnych o statucie roślin
chronionych i zagrożonych w Polsce.
i) Znajomość zagadnień selekcji i nasiennictwa obowiązujących w
Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
j) Wiedza w zakresie szkółkarstwa dotycząca generatywnych i wegetatywnych
sposobów rozmnażania roślin.
k) Znajomość ustawy o ochronie przyrody (w zakresie dotyczącym roślin).
l) Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
m) Zdany egzamin do Służby Leśnej.
n) Prawo jazdy kat. B.
3. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
Wykonywanie wszystkich czynności techniczno-produkcyjnych, administracyjnych
i ochronnych, mających na celu realizację zadań ustalonych dla arboretum.
Prowadzenie ochrony zasobów leśnych i innego majątku według poleceń,
wskazówek i instruktażu leśniczego oraz z inicjatywy własnej.
Powierzone zadania podleśniczy wykonuje samodzielnie lub przy pomocy
przydzielonych mu pracowników .
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców
tel. 62 785-21-27, fax. 62 786-90-32 e-mail:[email protected]
sycow.lasypanstwowe.poznan.pl
4. Wymagane dokumenty :
a) List motywacyjny.
b) Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowychzałącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na stanowisko podleśniczego.
b) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe. Świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu
ukończenia studiów wyższych z uwidocznionymi ocenami końcowymi.
c) Podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na stanowisko podleśniczego.
5.Informacje dodatkowe :
Sprawy nieujęte w ogłoszeniu reguluje zarządzenie nr 5/2017 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Syców z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
naboru pracowników w Nadleśnictwie Syców opublikowane na stronie
http://www.sycow.poznan.lasy.gov.pl/.
6.Termin i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Syców lub
za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 2017.04.25r.
na adres: Nadleśnictwo Syców, 56-500 Syców, ul. Kolejowa 14 w zaklejonych
kopertach z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko podleśniczego”.
Oferty złożone przed datą ogłoszenia o naborze na stanowisko podleśniczego
oraz po terminie wskazanym wyżej, a także przesłane drogą elektroniczną nie
będą rozpatrywane.
Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną poinformowani o tym
fakcie pisemnie (e-mail) lub telefonicznie. Rozmowy kwalifikacyjne wraz z
egzaminem zostaną przeprowadzone do dnia 2017.04.28r.
……………………………..
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców
tel. 62 785-21-27, fax. 62 786-90-32 e-mail:[email protected]
sycow.lasypanstwowe.poznan.pl
Download