Centrum Informacji o Euro NBP

advertisement
Jakub Wrąbel
Centrum Informacji o Euro NBP
Opole / 14 listopada 2015
Centrum Informacji o Euro NBP
Zadania Narodowego Banku Polskiego
Narodowy Bank Polski jest bankiem
centralnym Rzeczypospolitej Polskiej.
Wypełnia zadania określone w:
■ Konstytucji RP,
■ ustawie o Narodowym Banku Polskim,
■ ustawie Prawo bankowe.
Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP
2
Centrum Informacji o Euro NBP
Konstytucyjne zadania NBP
Narodowy Bank Polski jest bankiem
centralnym Rzeczypospolitej Polskiej:
■ odpowiada za wartość polskiego pieniądza
■ przysługuje mu wyłączne prawo emisji
pieniądza
■ przysługuje mu wyłączne prawo do
ustalania i realizacji polityki pieniężnej
Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność polskiego pieniądza.
4
Centrum Informacji o Euro NBP
Działania NBP dotyczące Euro
NBP jako bank centralny państwa należącego do Unii Europejskiej
i członek Europejskiego Systemu Banków Centralnych prowadzi również
działania dotyczące wspólnej europejskiej waluty, m. in.:
■ prowadzi działalność analityczną i badawczą,
■ zajmuje się systemem płatniczym,
■ współpracuje z organizacjami międzynarodowymi,
■ współpracuje z Ministerstwem Finansów
■ prowadzi działalność
informacyjną i edukacyjną
5
Centrum Informacji o Euro NBP
Działalność analityczna i badawcza
W Narodowym Banku Polskim prowadzone są prace analityczne
i badawcze, służące ocenie potencjalnych skutków przyjęcia
wspólnej waluty.
Najważniejsze publikacje:
Data
Tytuł
Listopad 2014
Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro
Luty 2009
Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie
Unii Gospodarczej i Walutowej
Luty 2004
Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro
6
Centrum Informacji o Euro NBP
7
System płatniczy
 TARGET 2
 służy do przetwarzania wszystkich transakcji w euro
zawieranych w krajach i pomiędzy krajami strefy euro,
a także w kilku innych krajach UE
 SORBNET-EURO
 system obsługujący rachunki banków w euro
prowadzonych w Narodowym Banku Polskim
System płatniczy
Centrum Informacji o Euro NBP
Współpraca międzynarodowa
■ Współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym
w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych
■ Współpraca z Międzynarodowym Funduszem
Walutowym
■ Współpraca z Bankiem Światowym i Europejskim
Bankiem Odbudowy i Rozwoju
■ Współpraca z Bankiem Rozrachunków
Międzynarodowych
8
Centrum Informacji o Euro NBP
Współpraca z Ministerstwem Finansów
NBP i MF tworzą międzyrządową strukturę dotyczącą wprowadzenia euro,
której celem jest:
 utworzenie ram organizacyjno-prawnych procesu przygotowań
do przyjęcia euro
 zapewnienie skutecznego i płynnego procesu wprowadzenia euro
 zapewnienie efektywnego procesu koordynacji przygotowań
9
Centrum Informacji o Euro NBP
10
Międzyrządowa struktura dotycząca wprowadzenia euro
Rada Koordynacyjna
Przewodniczący:
Pełnomocnik Rządu
Współprzewodniczący:
Pełnomocnik Zarządu NBP
Przewodniczący:
Pełnomocnik Rządu
Współprzewodniczący:
Pełnomocnik Zarządu NBP
Administracji Publicznej
Sektora finansów
Wprowadzenia banknotów i
monet euro
Przedsiębiorstw
Niefinansowych
Ochrony Konsumentów
Biuro Pełnomocnika
Rządu ds. Wprowadzenia
Euro
Strategii Komunikacyjnej
Grupy Zadaniowe ds.
Narodowy Komitet
Stabilności
Finansowej
Dostosowań prawnych
Zespoły Robocze ds.
Pełnomocnik
Rządu ds.
Wprowadzenia
Euro przez
Rzeczpospolitą
Polską
Makroekonomicznych
Dostosowani
a systemów
informatyczn
ych w
Administracji
Publicznej
Centrum Informacji o Euro NBP
Polityka informacyjna
Narodowy Bank Polski realizuje zadania związane z propagowaniem
wiedzy na temat europejskiej integracji gospodarczej oraz waluty euro
poprzez Centrum Informacji o Euro NBP.
Misją Centrum Informacji o Euro NBP jest dostarczanie
przystępnych, rzetelnych i aktualnych informacji
na temat funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej.
12
Centrum Informacji o Euro NBP
Cele Centrum Informacji o Euro NBP
 inicjowanie i wspieranie debaty o szansach
i zagrożeniach związanych z przystąpieniem
Polski do strefy euro
 dostarczanie wiedzy dot. funkcjonowania UGW
 dostarczanie danych i informacji dla
przedsiębiorców (MŚP) i mediów
 tworzenie rzetelnych i atrakcyjnych materiałów
informacyjnych
 wspieranie działań informacyjnych realizowanych
przez KE i EBC
13
Centrum Informacji o Euro NBP
Działania Centrum kierujemy do:
■ organizacji pozarządowych
■ pracowników administracji publicznej
i samorządowej
■ pracowników sądów i prokuratur
■ przedsiębiorców
■ uczelni wyższych, szkół średnich
i gimnazjalnych.
14
Centrum Informacji o Euro NBP
Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej
www.euro.nbp.pl
Na której dowiesz między innymi się o :
■ najważniejszych wydarzeniach w Unii
Europejskiej w ostatnim czasie,
■ koniunkturze międzynarodowej,
■ ciekawostkach dotyczących banknotów
i monet euro,
■ kluczowych publikacjach NBP odnośnie
UGW,
■ aktualnych działaniach podejmowanych
przez Centrum Informacji o Euro NBP.
15
Centrum Informacji o Euro NBP
Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę
pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
i Ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi
rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, ani nie udziela kredytów.
Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów
publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku
banków, tworząc warunki dla działania systemu bankowego. Jest również wiodącym
ośrodkiem naukowo-analitycznym w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.
Więcej o NBP: www.nbp.pl
Narodowy Bank Polski
16
Jakub Wrąbel
Starszy specjalista
+48 22 184 29 78
[email protected]
www.nbp.pl
Download