MINISTER Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

advertisement
s o ft w a r e
Y
B
to
k
lic
MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki
Warszawa, dnia
g\'V'Ofl.A2--
2017 r.
Społecznej
DSR.I.073.14.2017.MK
Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
Odpowiadając
w sprawie listy
na pismo z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: ZSR.422.3.2017.MK,
ośrodków
adopcyjnych
pm'istw lub z licencjonowanymi przez
adopcyjnymi, uprzejmie
upoważnionych
rządy
innych
do
współpracy
państw
z organami innych
organizacjami lub
ośrodkami
informuję:
Polska jest sygnatariuszem Konwencji z dnia 29 maJa 1993 r. o ochronie dzieci
współpracy
w dziedzinie przysposobienia
międzynarodowego,
tzw. konwencji haskiej
(Dz. U. 2000, Nr 39, poz. 448), natomiast Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej,
wykonuje zadania organu centralnego, wyznaczonego zgodnie z art. 6 wymienionej
Konwencji. Zadania
są
związane
z
organizacją
adopcji, w tym adopcji
zadaniem zleconym z zakresu administracji
władze
rządowej
w
pełni
Pani Premier Beaty
Szydło podjął decyzję dotyczącą
możliwości
znalezienia w Polsce
właściwego,
stabilnego
rodzinnego dla wielu dzieci zakwalifikowanych do adopcji.
rodziny adopcyjne w Polsce lub rodzinne
prorodzinna, wsparcie rodzin
z
na rzecz rodzin
działaniami
wychowujących
z dziećmi,
środowisko
dzieci z
ogramczama adopcji
głębokiego
przekonania
zastępczego
środowiska
z przemieszczeniem dzieci poza granice Polski. Decyzja ta wynika z
usług
monitorowanym przez
centralne.
Rząd
o
międzynarodowej
Szansą
zastępcze.
dla takich dzieci
są
Aktywna polityka
niepełnosprawnością,
wzrost
podaży
poprawa sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin wraz
na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy
zastępczej,
Ministerstwo Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
e-mail: info0lmrpips.gov.pl, tel. 222-500-108
promocji rodzicielstwa
er-
o
.c
m
C
ck
o
er-
t
U
Y
U
B
to
k
lic
C
tra
ck
di
!
hange E
O
W
PD
XC
N
!
F-
N
O
W
t
m
PD
di
or
hange E
tra
XC
or
F-
s o ft w a r e
.c
s o ft w a r e
Y
B
to
k
lic
zastępczego
zastępczej
wdrażania
i
to dodatkowe argumenty za
całkowitej
oznacza
rezygnacji z
o ochronie dzieci i
sporządzona
przyjęciem
rozwiązań,
współpracy
granice Polski, ale
ciągu
jakie daje ratyfikowana przez
będą
Polskę
Konwencja
międzynarodowego,
adopcji
procedury adopcji z przemieszczeniem poza
one do przypadków szczególnych,
wewnątrzrodzinnych
mieszkających
poza granicami kraju. Oznacza to,
Beatę Szydło
rodzi
obowiązek
zwłaszcza dotyczących
czy adopcji przez obywateli polskich
że podjęcie
dostosowania obecnie
obejmowała
dzieci do adopcji zagranicznej, tak aby
decyzji przez
obowiązujących
ona
powyżej
Panią
Już
Premier
zasad kwalifikacji
wskazane przypadki oraz
z szeroko rozumianego dobra dziecka - co pozostaje w zgodzie z
przyświeca
ideą
jaka
wspomnianej Konwencji.
z jej
każde państwo
preambuły
jasno wynika,
że
podstawowym celem do którego
- sygnatariusz Konwencji, jest takie
możliwie najpełniejszym
zakresie
będą stały
jego naturalnej rodziny. Ponadto, bez miary
straży
na
bacząc
że
jesteśmy zobowiązani podjąć środki,
zagrażające
dobru dziecka.
Jednocześnie
pozostawania dziecka pod
obowiązkiem
w sytuacji
do innego kraju jak
umieszczone w rodzinie
zastępczej
opieką
ryzyka jej
wyeliminują
które do minimum
Konwencja o Prawach Dziecka
zobowiązuje traktować adopcję związaną
zastępczy środek
które
przestrzegania jej
wystąpienia
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez
1991 r., w art. 21
powinno
na poszanowanie interesu dziecka oraz
zasad. Oznacza to - zgodnie z art. 33 tej Konwencji nieprzestrzegania
dążyć
powzięcie dostępnych środków,
jego fundamentalnych praw, jako sygnatariusz stoimy przed
sytuacje
Decyzja ta jednak nie
w dziedzinie przysposobienia
prowadzone
ograniczą się
łączenia rodzeństw,
w
rozwiązań.
takich
wychowanków pieczy
w Hadze dnia 29 maja 1993 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 448).
W dalszym
wynikała
usamodzielnień
efektywnych programów
opieki nad dzieckiem,
lub adopcyjnej, lub nie
można
Polskę
przyjęta
7 czerwca
z przeniesieniem dziecka
jeżeli
mu
nie
może być
zapewnić
ono
w żaden inny
odpowiedni sposób opieki w kraju jego pochodzenia.
Z uwagi na poszanowanie
Polskim
zostało ogłoszone
powyższego,
w dniu 17 stycznia 2017 roku w Monitorze
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie listy
do
współpracy
innych
weszło
do
państw
w
organizacjami lub
życie
współpracy
ośrodki
z organami centralnymi innych
ośrodkami
ośrodków
państw
adopcyjnych
Społecznej
upoważnionych
lub z licencjonowanymi przez
rządy
adopcyjnymi (MP. poz. 35). Obwieszczenie
z dniem 17 stycznia 2017 roku. Na mocy wskazanego dokumentu
w dziedzinie adopcji
międzynarodowej zostały
adopcyjne:
Ministerstwo Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
e-mail: [email protected], tel. 222-500-108
wyznaczone
następujące
er-
o
.c
m
C
ck
o
er-
t
U
Y
U
B
to
k
lic
C
tra
ck
di
!
hange E
O
W
PD
XC
N
!
F-
N
O
W
t
m
PD
di
or
hange E
tra
XC
or
F-
s o ft w a r e
.c
s o ft w a r e
Y
B
to
k
lic
1) Diecezjalny
Ośrodek
2) Katolicki
amerykańska
styczność,
Ośrodek
organu centralnego
już
wyłącznie
Adopcyjny w Sosnowcu proceduje
Adoption
Consultants, Inc. Akredytacja tej organizacji
z dniem 20 grudnia 2016 roku, z mocą
w Sosnowcu został wskazany jako
został zobowiązany
sprawy
agencją pośredniczącą była
zawieszenie zgody), w których
agencja European
została unieważniona
2016 roku.
Adopcyjny z siedzibą w Sosnowcu;
Adopcyjny z siedzibą w Warszawie.
Ośrodek
Diecezjalny
w toku (osobista
Ośrodek
wsteczną
od dnia 16 grudnia
ośrodek niezależny,
który na potrzeby
do przygotowania opinii w sprawach
toczących się
procedur adopcyjnych.
Natomiast wszystkie
bieżące
sprawy adopcyjne, jak
międzynarodowej
dzieci zakwalifikowanych do adopcji
włącznie,
ośrodki
a
także bieżąca
Odnosząc się
dokumenty kandydatów
do dnia 17 stycznia 2017 roku
dokumentacja postadopcyjna, procedowane uprzednio przez trzy
adopcyjne uprawnione do
przekazane Katolickiemu
również
pośredniczenia
Ośrodkowi
międzynarodowych, zostały
Adopcyjnemu w Warszawie do dalszego procedowania.
do kwestii rezygnacji z
usług
Krajowego
Ośrodka
Adopcyjnego TPD
informuję że
z przyczyn
o których mowa na wstępie niniejszego pisma, Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
i Wojewódzkiego
podjął decyzję
adopcji
Ośrodka
w adopcjach
Adopcyjnego w Warszawie, uprzejmie
o zmniejszeniu liczby ośrodków upoważnionych do procedowania w sprawach
międzynarodowych
Adopcyjnego w Warszawie
z trzech do jednego. Za
przemawiał
samym jest odpowiedzialny za
fakt,
kwalifikację
Po ocenie merytorycznej pracy dwóch
Adopcyjnego TPD i Katolickiego
Ośrodek
Ośrodka
Adopcyjny w Warszawie.
że
rezygnacją
z Wojewódzkiego
Ośrodka
prowadzi on centralny bank danych i tym
dzieci do przysposobienia
pozostałych
ośrodków:
międzynarodowego.
Krajowego
Ośrodka
Adopcyjnego w Warszawie, wybrano Katolicki
Ośrodek
ten ma
długie
doświadczenie
zarówno
w adopcjach krajowych (od roku 1994), jak i zagranicznych (od roku 1998), a sposób jego
działania
nie
budził żadnych wątpliwości.
MI N IS TE.
/lhii!iosz
Ma. =k
PODSEKRETARZ STANU
Ministerstwo Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 113/5, 00-513 Warszawa
e-mail: [email protected] tel. 222-500-108
er-
o
.c
m
C
ck
o
er-
t
U
Y
U
B
to
k
lic
C
tra
ck
di
!
hange E
O
W
PD
XC
N
!
F-
N
O
W
t
m
PD
di
or
hange E
tra
XC
or
F-
s o ft w a r e
.c
s o ft w a r e
Y
B
to
k
lic
MINISTER
Rodziny, Pracy i Polityki
Warszawa, dnia
e~o 17 r.
Społecznej
DSR.I.073.14.2017 .MK
Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka
Odpowiadając
w sprawie listy
na pismo z dnia 31 stycznia 2017 r., znak: ZSR.422.3.2017 .MK,
ośrodków
adopcyjnych
pail.stw lub z licencjonowanymi przez
adopcyjnymi, uprzejmie
upoważnionych
rządy
innych
do
współpracy
państw
z organami innych
organizacjami lub
ośrodkami
informuję:
Polska jest sygnatariuszem Konwencji z dnia 29 maJa 1993 r. o ochronie dzieci
współpracy
w dziedzinie przysposobienia
międzynarodowego,
tzw. konwencji haskiej
(Dz. U. 2000, Nr 39, poz. 448), natomiast Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej,
wykonuje zadania organu centralnego, wyznaczonego zgodnie z art. 6 wymienionej
Konwencji. Zadania
są
związane
z
organizacją
adopcji, w tym adopcji
zadaniem zleconym z zakresu administracji
władze
rządowej
w
pełni
Pani Premier Beaty
Szydło podjął decyzję dotyczącą
możliwości
znalezienia w Polsce
właściwego,
stabilnego
rodzinnego dla wielu dzieci zakwalifikowanych do adopcji.
rodziny adopcyjne w Polsce lub rodzinne
prorodzinna, wsparcie rodzin
z
na rzecz rodzin z
działaniami
wychowujących
dziećmi,
środowisko
dzieci z
ogramczama adopcji
głębokiego
przekonania
zastępczego
środowiska
z przemieszczeniem dzieci poza granice Polski. Decyzja ta wynika z
usług
monitorowanym przez
centralne.
Rząd
o
międzynarodowej
Szansą
zastępcze.
dla takich dzieci
są
Aktywna polityka
niepełnosprawnością,
wzrost
podaży
poprawa sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin wraz
na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy
zastępczej,
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
e-mail: [email protected] tel. 222-500-108
promocji rodzicielstwa
er-
o
.c
m
C
ck
o
er-
t
U
Y
U
B
to
k
lic
C
tra
ck
di
!
hange E
O
W
PD
XC
N
!
F-
N
O
W
t
m
PD
di
or
hange E
tra
XC
or
F-
s o ft w a r e
.c
s o ft w a r e
Y
B
to
k
lic
zastępczego
zastępczej
oznacza
i
wdrażania
efektywnych programów
to dodatkowe argumenty za
całkowitej
rezygnacji z
o ochronie dzieci
sporządzona
przyjęciem
rozwiązań,
usamodzielnień
takich
rozwiązań.
wychowanków pieczy
Decyzja ta jednak nie
jakie daje ratyfikowana przez
Polskę
Konwencja
i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego,
w Hadze dnia 29 maja 1993 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 39, poz. 448).
W dalszym
ciągu
prowadzone
będą
procedury adopcji z przemieszczeniem poza
granice Polski, ale ograniczą się one do przypadków szczególnych, zwłaszcza dotyczących
łączenia rodzeństw,
adopcji wewnątrzrodzinnych czy adopcji przez obywateli polskich
mieszkających
poza granicami kraju. Oznacza to, że podjęcie decyzji przez Panią Premier
Beatę Szydło
rodzi
obowiązek
dostosowania obecnie
obowiązujących
zasad kwalifikacji
dzieci do adopcji zagranicznej, tak aby obejmowała ona powyżej wskazane przypadki oraz
wynikała
z szeroko rozumianego dobra dziecka - co pozostaje w zgodzie z ideą jaka
przyświeca
Już
wspomnianej Konwencji.
z jej preambuły jasno wynika, że podstawowym celem do którego dążyć powinno
każde państwo
- sygnatariusz Konwencji, jest takie powzięcie dostępnych środków, które
w możliwie najpełniejszym zakresie będą stały na straży pozostawania dziecka pod opieką
jego naturalnej rodziny. Ponadto, bez miary bacząc na poszanowanie interesu dziecka oraz
jego fundamentalnych praw, jako sygnatariusz stoimy przed obowiązkiem przestrzegania jej
zasad. Oznacza to - zgodnie z art. 33 tej Konwencji - że w sytuacji wystąpienia ryzyka jej
nieprzestrzegania jesteśmy zobowiązani podjąć środki, które do minimum wyeliminują
sytuacje zagrażające dobru dziecka. Jednocześnie Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 7 czerwca
1991 r., w art. 21 zobowiązuje traktować adopcję związaną z przeniesieniem dziecka
do innego kraju jak zastępczy środek opieki nad dzieckiem, jeżeli nie może być ono
umieszczone w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej, lub nie można mu zapewnić w żaden inny
odpowiedni sposób opieki w kraju jego pochodzenia.
Z uwagi na poszanowanie powyższego, w dniu 17 stycznia 2017 roku w Monitorze
Polskim zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie listy
do
współpracy
innych
weszło
pańsfłv
z organami centralnymi innych
organizacjami lub
ośrodkami
ośrodków
państw
adopcyjnych
upoważnionych
lub z licencjonowanymi przez
rządy
adopcyjnymi (MP. poz. 35). Obwieszczenie
w życie z dniem 17 stycznia 2017 roku. Na mocy wskazanego dokumentu
do współpracy w dziedzinie adopcji międzynarodowej zostały wyznaczone następujące
ośrodki
adopcyjne:
Ministerstwo Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
e-mail: [email protected], tel. 222-500-108
er-
o
.c
m
C
ck
o
er-
t
U
Y
U
B
to
k
lic
C
tra
ck
di
!
hange E
O
W
PD
XC
N
!
F-
N
O
W
t
m
PD
di
or
hange E
tra
XC
or
F-
s o ft w a r e
.c
s o ft w a r e
Y
B
to
k
lic
1) Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny z siedzibą w Sosnowcu;
Ośrodek
2) Katolicki
Adopcyjny z siedzibą w Warszawie.
Ośrodek
Diecezjalny
wyłącznie
Adopcyjny w Sosnowcu proceduje
sprawy
w toku (osobista styczność, zawieszenie zgody), w których agencją pośredniczącą była
amerykańska
agencja European
została unieważniona
2016 roku.
Ośrodek
organu centralnego
już
Adoption
Consultants, Inc. Akredytacja tej organizacji
z dniem 20 grudnia 2016 roku, z mocą
w Sosnowcu został wskazany jako
został zobowiązany
wsteczną
od dnia 16 grudnia
ośrodek niezależny,
który na potrzeby
do przygotowania opinii w sprawach
toczących się
procedur adopcyjnych.
Natomiast wszystkie
bieżące
sprawy adopcyjne, jak
międzynarodowej
dzieci zakwalifikowanych do adopcji
włącznie,
ośrodki
a
także bieżąca
Odnosząc się
i Wojewódzkiego
podjął decyzję
adopcji
pośredniczenia
Ośrodkowi
wstępie
w adopcjach
międzynarodowych, zostały
usług
Krajowego
Ośrodka
Adopcyjnego TPD
informuję że
z przyczyn
niniejszego pisma, Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
Adopcyjnego w Warszawie, uprzejmie
o zmniejszeniu liczby ośrodków upoważnionych do procedowania w sprawach
międzynarodowych
Adopcyjnego w Warszawie
z trzech do jednego. Za
przemawiał
samym jest odpowiedzialny za
fakt,
kwalifikację
Po ocenie merytorycznej pracy dwóch
Adopcyjnego TPD i Katolickiego
Ośrodek
do dnia 17 stycznia 2017 roku
Adopcyjnemu w Warszawie do dalszego procedowania.
do kwestii rezygnacji z
Ośrodka
o których mowa na
dokumenty kandydatów
dokumentacja postadopcyjna, procedowane uprzednio przez trzy
adopcyjne uprawnione do
przekazane Katolickiemu
również
Ośrodka
Adopcyjny w Warszawie.
że
rezygnacją
z Wojewódzkiego
Ośrodka
prowadzi on centralny bank danych i tym
dzieci do przysposobienia
pozostałych
ośrodków:
międzynarodowego.
Krajowego
Ośrodka
Adopcyjnego w Warszawie, wybrano Katolicki
Ośrodek
ten ma
długie
doświadczenie
zarówno
w adopcjach krajowych (od roku 1994), jak i zagranicznych (od roku 1998), a sposób jego
działania
nie
budził żadnych wątpliwości.
ISJJJA/
~toul:d{!/
MI N
PODSEKRETARZ STANU
Ministerstwo Rodziny. Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
e-mail: [email protected] tel. 222-500-108
er-
o
.c
m
C
ck
o
er-
t
U
Y
U
B
to
k
lic
C
tra
ck
di
!
hange E
O
W
PD
XC
N
!
F-
N
O
W
t
m
PD
di
or
hange E
tra
XC
or
F-
s o ft w a r e
.c
s o ft w a r e
Y
B
to
k
lic
Warszawa. 31 stycznia 20 J 7 roku
R I i: C / PUSPUL l T_;\ POL S K ..'.\
F::ic·1.·n1ik
PrJ\\
D/i.:cL1
:\fun.J; .1 iiclwlak
/.SR.-12~'.
t
t;
.."\.20 l 7 Jv!K
P;:rni
Elżbida
Hafolslrn
\liniskr Rodziny.
Prac~
i Polityki Spokrznc•j
'l
\/:--\
'\\j r1h,f'.tV\,oh:_;r)
f;
./
/godnie z obw1cszaeniein tvrinistra Rodziny. l'raty i i>olltyki Spok:cznej z l3 styczni n
2017 r. w sprawie listy
ośrodków
adopcyjnych LtflO\\'<t/nionyd1 do
współpracy
z organami
ccntrnli1y111i i1111yt.:h paóst\V lub z licencjorn.i\\·nnymi pu:c:1. r1:1dy innych pa!lstw organizm:jami
Diccaj~d11y
lub o:irodbmi cidopi.:yjnymi (ivl.P_ poi„ 35).
O:iroJck AdDpcyjno-Opickm1czy
Katp/.i~ki
C.:·mrum :-;/u/by Rt1d1.inic i Zyciu \\ Snsnlnvcu oraz
„,
\Var'17aw11..:
1.o~td!~
Ośrodek
AJnp;,:yjny
upu'>'•<linione do \\Spl')lpracy / orgarnurn c...·ntr;:J.\nymi innyeh
p.;:u1~l\\
luh
z lkrn·~.J1lnti 1.·.~mymi przez rz.ad~, innych pansrw organi1.acj,m1i lub ośrodkami a<lopc)jnymi.
Polihki
:: i 1 p<1;fdzicrnib
do
współpracy 1.
:~o J 3
r.
\\. sprav. . ic
!ist\·
orgnrmmi centralnymi innych
ośrodków
państw
luh /.
adupcyjnych
proccdLff)'' adopcji z;1grnnic:-·rn:j. obok
upoważnro11l·
KatollcJ..ieg(1
Ośrudka
byly luk/.l'.: t'vln,wwieckie Centrum Polityki
Adopcyjny w War,s.zmvic ora.1. Krajov.ry
\·lajw.: p.;i-.\;.:tSh' 11:1 uv.aJze.
Ośrodd-.
działając
(j.L
po;~.
pr7.ez
rządy
850), do proi,vadzen]a
i\doix:yjncgo \V \Varsz;nvic.
Spułcczm::j.
Wojewódzki
Ośrodek
AJopcyjn) l ow;:ir1.~stwa Przyjaciól Dzieci
na pudstawic
6 ::;t:.·..:·1:rna 2rn)!J r. " Rit:1..·/ntku Prn\\ Dziecka
upnwaznionych
Jic~n1.,,'jono\vanymi
innych pari::;n\ nrgari il'acjmni !ub osrodkarni adopc)jnymr ( \'L P.
Społecznej
Dz.
~J!'I.
l_i /
!Om!. J pkt ::i ust;r-.vy z dni.a
::'.Ol 5 r. poi'.. 2086),
proszę Panią
\1inisiCT u ru<.:ds1awicn11„· in!~.mnacji w zakresie puyt::1yn. dl:• K[1'1ryd1 i'vlazowicckie Cemrnm
Połi
i Spokc1nc_i. \'.«l_i~\\Ódz.ki Ośrn<ld.: Adopcy_in:i \\ \V;1rsn1wit on.i/. Krajov.)· O~rodek
Adopc\]n)
TP\\·arzvst v,:a
Puyjaciól
C:i
'\:_.:)
Ozicl'.i
w
Vv«usznwiL"
27 lat l-'..onwcucji
0 Praw;id1 l":l·1.i,.,d:.1
utrnci ly
uprm1,>Tt1cnrn
er-
o
.c
m
C
ck
o
er-
t
U
Y
U
B
to
k
lic
C
tra
ck
di
!
hange E
O
W
PD
XC
N
!
F-
N
O
W
t
m
PD
di
or
hange E
tra
XC
or
F-
s o ft w a r e
.c
s o ft w a r e
Y
B
to
k
lic
Słi1,'.hy l{11d/.in[c
1Hiruszt~nia
i /.yciLI w
dobra i
Sosno\Vl..:u.
intęre::u dzięci bi;dącycl1
\\ prnc.;:durzc ad11pcji. W przypadku odpuw1cdzi
2
er-
o
.c
m
C
ck
o
er-
t
U
Y
U
B
to
k
lic
C
tra
ck
di
!
hange E
O
W
PD
XC
N
!
F-
N
O
W
t
m
PD
di
or
hange E
tra
XC
or
F-
s o ft w a r e
.c
Download