Wniosek o refundacje 150 f

advertisement
……………………., dnia ………………………..
………………………………
Pieczęć pracodawcy/przedsiębiorcy
Starosta Braniewski
za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie
WNIOSEK
o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia
społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia
zgodnie z art. 150 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)
A. Informacje dotyczące organizatora:
1. Nazwa Pracodawcy/Przedsiębiorcy........................................................................................
2. Adres siedziby ………………………………………………………………………………
3. Miejsce prowadzenia działalności …………………………………………………………..
4. Regon ……………………………….NIP ……………………………..PKD ……………
5. Telefon …………………………..fax …………………….., e-mail ……………………...
6. Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………...
7. Forma organizacyjno- prawna prowadzonej działalności: ...........................................................
8. Wielkość przedsiębiorstwa ……………………………………………………………………
(mikroprzedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo małe, średnie, duże)
9. Data rozpoczęcia działalności …………………………………………………………………
10. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe: …………………………
11. Forma opodatkowania …………………… stawka podatkowa ……………………………….
12. Imiona i nazwiska oraz stanowisko służbowe osób upoważnionych do podpisania umowy:
a/ …………………………………………………………………………………………………….
b/ …………………………………………………………………………………………………….
B. Dane dotyczące zatrudnienia w ramach refundacji części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku życia:
1. Wnioskuje o refundację dla ………….. osoby bezrobotnej do 30 roku życia, zgodnie z art.
150 f ustawy, przez okres 12 miesięcy.
(Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis)
2. Planowany okres zatrudnienia od ……………do …………w pełnym wymiarze czasu pracy.
(Wymagany jest co najmniej 24 miesięczny okres zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia)
1
Druk PUP Braniewo 01/2016
3. Miejsce pracy skierowanej osoby bezrobotnej ………………………………………………
4. Stanowisko/zgodnie z klasyfikacją zawodów/ ……………………………………………
5. Rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych bezrobotnych
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
6. Rodzaj umowy …………………………. System i rozkład czasu pracy …………………..
7. System wynagrodzenia ……………………………………………………………………...
8. Poziom wykształcenia ………………………………………………………………………
9.
Niezbędne lub pożądane kwalifikacje, wymagane umiejętności, uprawnienia i doświadczenie
zawodowe niezbędne do wykonywania pracy, znajomość języków obcych:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10. Proponowana stawka miesięcznego wynagrodzenia: ……………………………………..
11. Wnioskowana wysokość refundowanych kosztów poniesionych na wynagrodzenia z tytułu
zatrudnienia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ………………………w tym
ZUS………… .
……………………………………………….
(pieczątka i podpis pracodawcy/przedsiębiorcy)
C. Oświadczenie pracodawcy
Oświadczam, że w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie zmniejszyłem
zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
……………………………………………….
( pieczątka i podpis pracodawcy)
Art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określa definicję przyczyn dotyczących
zakładu pracy – oznacza to:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o
szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662), w przypadku rozwiązania
stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub
likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy
przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego
pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.
2
Druk PUP Braniewo 01/2016
D. Oświadczam, że
1. dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;
2. prowadzę działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, i działalność ta w
okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie była zawieszona;
3. spełniam warunki o dopuszczalności udzielania pomocy de minimis, o których mowa w art. 150 f
ust 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015 poz. 149 ze
zmianami);
4. nie zalegam z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
oraz innych danin publicznych;
5. nie zostałem(am) / zostałem(am)* w okresie 365 dni przed złożeniem wniosku ukarany lub
skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo nie jestem /
jestem* objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
……………………………………………….
(pieczątka i podpis pracodawcy/przedsiębiorcy)
E. Zobowiązanie pracodawcy, przedsiębiorcy
Zobowiązuję się, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze
czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja - 12
miesięcy, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.
……………………………………………….
(pieczątka i podpis pracodawcy/przedsiębiorcy)
Do wniosku należy dołączyć załączniki, stanowiące integralną część wniosku:
1. Wydruk z CEiDG lub KRS, dodatkowo w przypadku spółek prawa cywilnego kserokopia umowy
spółki
2. Oświadczenia pracodawcy (załącznik nr 1);
3. Do wniosku podmiot będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404; ze
zmianami) dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie, o którym mowa w art.
37 ust. 1 i 2 tej ustawy. Oświadczenie o pomocy publicznej (załącznik nr 2) oraz wypełniony
Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Wszystkie kserokopie dokumentów proszę potwierdzić za zgodność z oryginałem.
1. Sprawdzono pod względem formalnym wniosek i załączniki ……………………………………………………..…
(data i podpis pracownika PUP )
2. Sprawdzono pod względem merytorycznym wniosek i załączniki …………………………………………….…
(data i podpis pracownika PUP)
Adnotacje PUP………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
(data i podpis pracownika PUP)
3
Druk PUP Braniewo 01/2016
Załącznik nr 1
Oświadczenie
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Pełna nazwa pracodawcy, przedsiębiorcy NIP, REGON)
Nie jestem / jestem* beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu art. 2 ust 16 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.)
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………
(miejscowość, data)
(podpis pracodawcy, przedsiębiorcy)
„beneficjent pomocy” – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w
tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.
„działalność gospodarcza” – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają
zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VI rozdziału 1 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską
Uwaga: Podmiot będący beneficjentem pomocy publicznej dodatkowo wypełnia Załącznik nr 2
*niepotrzebne skreślić
4
Druk PUP Braniewo 01/2016
Załącznik nr 2
Oświadczenie o pomocy publicznej
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(Pełna nazwa oraz dane pracodawcy, NIP, REGON)
Oświadczam, że:
1. w roku podatkowym, w którym ubiegam się o udzielenie pomocy, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających lat podatkowych otrzymałem(am) / nie otrzymałem(am) * pomoc de
minimis (jeśli otrzymałem(am), to podać wysokość ……………………………… złotych, co stanowi
……………… euro).
2. otrzymałem(am) / nie otrzymałem(am) * pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis (jeśli otrzymałem(am), to podać wysokość ………………….złotych, co stanowi
……………………euro).
3. w roku podatkowym, w którym ubiegam się o udzielenie pomocy, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających lat podatkowych otrzymałem(am) / nie otrzymałem(am) * pomoc de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeśli otrzymałem(am), to podać wysokość
……………………………… złotych, co stanowi ……………… euro).
4. otrzymałem(am) / nie otrzymałem(am) * pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona
pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (jeśli otrzymałem(am), to podać
wysokość ………………….złotych, co stanowi ……………………euro).
W przypadku otrzymania ww. pomocy ubiegający się o pomoc de minimis lub pomocy de minimis w
rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich zaświadczeń
potwierdzających uzyskanie ww. pomocy.
Spełniam/nie spełniam* warunki odnoszące się do dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej
oraz niezwłocznie powiadomię o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy.
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania pisemnie o uzyskaniu pomocy, jeżeli w okresie od
dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy, otrzymam pomoc de minimis lub pomoce de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
.……………………….
..................................................................................
(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do
(miejscowość i data)
reprezentacji i składania oświadczeń)
,
* niewłaściwe skreślić
5
Druk PUP Braniewo 01/2016
Informacja dotycząca refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki
na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z poźn. zm.);
Art. 150f. [Umowa dotycząca refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody
oraz składki na ubezpieczenia społeczne] 1. Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której
refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30
roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako
iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i
składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
2. Starosta nie może zawrzeć umowy, o której mowa w ust. 1, z pracodawcą, u którego w okresie
ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn
dotyczących zakładu pracy.
3. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w
zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który
dokonywana jest refundacja, o której mowa w ust. 1, oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej
refundacji.
4. Niewywiązanie się z warunków, o których mowa w ust. 3, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej
pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej
osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim
umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub
wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo
przed upływem okresu 12 miesięcy, o którym mowa w ust. 3, starosta kieruje na zwolnione
stanowisko pracy innego bezrobotnego.
6. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy,
pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w
którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od
dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W
przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko
pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio
skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
7. Refundacja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy
de minimis.
Przedsiębiorca musi prowadzić działalność, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku, i działalność ta w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie może być
zawieszona.(Wytyczne MRPIPS z 19.01.2016)
Zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami
…………………………………
(pieczątka i podpis pracodawcy/przedsiębiorcy)
6
Druk PUP Braniewo 01/2016
Download