1-planowanie-zatrudnienia

advertisement
Przedmiot: Zarządzanie personelem.
Tytuł pracy: Planowanie zatrudnienia (cel i zakres, określanie potrzeb personalnych, planowanie
obsad personalnych, analiza pracy, profile cech osobowych )w Hotelarstwie.
II rok SUM, kierunek Turystyka i Rekreacja, spec. Turystyka motywacyjna i biznesowa, system
zaoczny.
Spis treści
PLANOWANIE ZATRUDNIENIA
1.
2.
3.
4.
Cel i zakres planowania zatrudnienia w Hotelarstwie.
Określanie potrzeb personalnych w Hotelarstwie.
Prognozowanie zmian w stanie zatrudnienia w Hotelarstwie.
Planowanie obsad personalnych w Hotelarstwie.
a). ilościowe metody planowania obsad personalnych
b). heurystyczne metody planowania obsad personalnych
5. Analiza pracy w Hotelarstwie.
6. Profile cech osobowych pracowników Hotelarstwa:
a). dyrekcja i administracja
•
dyrektor hotelu
•
pracownik działu technicznego
•
specjalista ds. marketingu
b). recepcja i służby parterowe
•
kierownik recepcji
•
recepcjonista- dysponent, kierownik zmiany
•
portier
c). służba pięter
•
kierownik służby pięter
•
pokojowa
d). zakład gastronomiczny
•
kierownik zakładu gastronomicznego
•
kelner
7. Bibliografia.
PLANOWANIE ZATRUDNIENIA
1. Cel i zakres planowania zatrudnienia w Hotelarstwie.
Uruchamianie nowych obiektów hotelarskich, a także zmiana warunków działania obiektów
już istniejących powoduje konieczność budowy zespołu pracowników i efektywnego podziału
obowiązków pomiędzy poszczególne stanowiska pracy.
Jakość personelu oraz właściwe wykorzystanie jego kwalifikacji i umiejętności to jedno
z podstawowych zadań przedsiębiorstwa, które chce się utrzymać na rynku lub zwiększyć
swoją konkurencyjność. Konieczne jest więc modelowanie struktury personelu pod względem
ilościowym, zawodowym i kwalifikacyjnym.
Proces, w którym określa się jakich pracowników potrzebuje organizacja , aby móc osiągać
swoje strategiczne cele nazywa się właśnie planowaniem zatrudnienia.
Jest to stały proces określania wymagań w sferze zasobów ludzkich oraz tworzenia planów
zaspokajania tych wymagań, obejmuje określanie potrzeb personalnych, analizowanie
istniejącego stanu i struktury i kultury personelu, tworzenie planów minimalizujących lukę
między podażą a popytem na wewnętrznym rynku pracy oraz monitorowanie procesu
wdrażania planów zatrudnienia w życie. Planowanie zatrudnienia opiera się na założeniu, że
ludzie stanowią najważniejszy strategiczny zasób organizacji.
Generalnie ma ono na celu dopasowanie zasobów do potrzeb organizacji w dłuższym czasie,
ale czasami może też odpowiadać na krótkookresowe zapotrzebowanie.
Zaspokaja potrzeby w sferze zasobów ludzkich zarówno w sensie ilościowym,
jak i jakościowym , co wiąże się z odpowiedzią na dwa zasadnicze pytania: ile osób?
Oraz jakie osoby?.
Planowanie zatrudnienia obejmuje też szerszy zakres problemów, dotyczących sposobów
zatrudniania i rozwoju ludzi w celu zwiększenia efektywności organizacji. Może zatem
stanowić ważną część zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi integralną część planowania
biznesowego w przedsiębiorstwie .
Planowanie zatrudnienia wymaga wcześniejszego przewidywania w następujących kwestiach:
 ilu i jakich pracowników będziemy potrzebowali w przyszłości,
 jaką część zatrudnionych powinni stanowić pracownicy , a jaką podmioty zewnętrzne
(prace zlecone),
 jakie formy zatrudnienia będą najbardziej adekwatne do potrzeb firmy,
 w jaki sposób można zwiększyć lub zmniejszyć stan zatrudnienia,
 jak najlepiej jest inwestować w rozwój kapitału ludzkiego,
 jak można minimalizować koszty i maksymalizować produktywność pracy,
 jak można skutecznie oddziaływać na zachowania poszczególnych osób i grup
świadczących pracę dla danej firmy,
 czy i w jakim okresie będzie potrzebne przeprowadzenie restrukturyzacji zatrudnienia.
Odpowiedzi na te pytania dostarcza właśnie planowanie zatrudnienia.
Planowanie zatrudnienia jako integralną część funkcji personalnej przedsiębiorstwa można ujmować
szeroko i wąsko. W szerszym znaczeniu oznacza ono przewidywanie przyszłych działań
poszczególnych obszarach zadaniowych , przy uwzględnieniu występujących tu uwarunkowań i
współzależności z planowaniem w pozostałych obszarach funkcjonalnych organizacji m.in. sprzedaży,
produkcji, inwestycji, finansów.
Planowanie zatrudnienia powinno być zintegrowane z wymienionymi obszarami zarządzania oraz
praktykowane na poziomie operacyjnym i strategicznym.
Planowanie w węższym znaczeniu odpowiada pojęciu planowania zatrudnienia sensu stricte
i oznacza przewidywanie niezbędnej w określonym czasie oraz miejscu liczby pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach, zmian w stanie i strukturze zatrudnienia oraz wzajemnego
przyporządkowania zatrudnionych pracowników do poszczególnych komórek
organizacyjnych i stanowisk pracy. Może też być rozpatrywane ponadto jako planowanie
indywidualnych karier zawodowych określonych pracowników albo jako planowanie
odnoszące się do wszystkich zatrudnionych lub wybranych ich grup.
Jest ono więc punktem wyjścia w działaniach podejmowanych w ramach procesu
zatrudniania, przemieszczania i zwalniania pracowników. Swoim zakresem obejmuje :

planowanie potrzeb personalnych

planowanie wyposażenia personalnego

planowanie obsad personalnych.
2. Określanie potrzeb personalnych w Hotelarstwie.
Określenie potrzeb personalnych, czyli określanie popytu na wewnętrznym rynku pracy
danej organizacji jest pierwszym z trzech głównych obszarów planowania zatrudnienia.
Stanowi punkt wyjścia w procesie planowania zasobów ludzkich i jest ukierunkowane na
określenie pożądanej liczby pracowników o danych kwalifikacjach, niezbędnych do
realizacji zaplanowanego programu działania organizacji.
Planowanie potrzeb personalnych ma swój wymiar jakościowy i ilościowy.
Celem planowania potrzeb personalnych w wymiarze jakościowym jest ustalenie
kwalifikacji i wzorców zachowań, którymi powinien wykazywać się personel w
określonym punkcie w przyszłości, żeby móc wykonywać przewidywane czynności.
Metodyka planowania potrzeb personalnych w wymiarze jakościowym obejmuje ustalenie
programu działania firmy w przyszłości, ustalenie koniecznych zadań do realizacji
programu i na tej podstawie określenie wymogów pod adresem kwalifikacji i zachowań.
Instrumentem służącym do realizacji tych zadań jest analiza stanowiska pracy (analiza
pracy).
Sposób podejścia do określenia jakościowych potrzeb personalnych zależy od warunków
otoczenia organizacji, jej struktury wewnętrznej i horyzontu planowania. W zależności od
kształtowania się tych zmiennych, można tu wyróżnić trzy możliwe podejścia:
 przy relatywnie stałym otoczeniu i stałej strukturze firmy korzystne jest
krótkoterminowe planowanie poprzez uaktualnianie opisów stanowisk pracy
i związanych z nimi wymogów kwalifikacyjnych;
 przy stale zmieniającym się otoczeniu firmy i jej zmieniającej się strukturze,
a równocześnie niewystępowaniu załamań strukturalnych lub przy załamaniach
dających się łatwo prognozować , korzystne lub wręcz konieczne jest planowanie
średniookresowe, poprzez uaktualnianie kluczowych zadań na stanowiskach pracy
i związanych z nimi wymagań kwalifikacyjnych. Zadania te mogą być uaktualniane
dla poszczególnych stanowisk pracy, grup pracowniczych lub całych obszarów
funkcjonalnych przedsiębiorstwa;
 przy występujących przełomowych zmianach strukturalnych w otoczeniu firmy, i jej
wnętrzu, których wyrazem mogą być zmiany techniczne, koniunkturalne, prawne,
polityczne, konieczne jest długookresowe planowanie, łącznie z planowanie krótkoi średniookresowym. Obok ustalania opisów pracy tradycyjną metodą, konieczne stają
się również prognozy scenariuszowe (prognozowanie przyszłej konfiguracji otoczenia
firmy oraz wynikających stąd konsekwencji , uwzględniając : postęp techniczny,
zaopatrzenie w energię i surowce, popyt i podaż na rynkach zaopatrzeniowych i
rynkach zbytu, konkurencję, rynek kapitałowy, ingerencję państwa w rynek, zmiany
kulturowe, system wartości, rozwój demograficzny, system edukacji).
Planowanie jakościowych potrzeb personalnych przy wykorzystaniu prognoz
scenariuszowych obejmuje następujące etapy:
 ustalenie scenariuszy dla otoczenia firmy oraz celów i planów strategicznych,
 ustalenie scenariuszy dla poszczególnych obszarów działania firmy,
 określenie zadań, które muszą być wykonywane w przyszłości w poszczególnych
obszarach aktywności organizacji,
 ustalenie wymogów kwalifikacyjnych i wzorców zachowań na podstawie analizy
zakresów zadaniowych,
 wykreślenie profili wymagań dla poszczególnych stanowisk pracy lub grup stanowisk
pracy,
 oszacowanie potrzeb ilościowych dla poszczególnych rodzajów stanowisk pracy,
 kontrola założeń planowania.
Wymagania osobowe
Wymagania osobowe, określane również jako wymagania rekrutacji bądź wymagania wobec
personelu lub stanowiska pracy, określają, jakiego wykształcenia, szkoleń, kwalifikacji,
doświadczenia oraz kompetencji wymaga się od osoby zajmującej dane stanowisko.
Wymagania osobowe można podzielić na następujące dziedziny:
 Kompetencje – wszystko co dana osoba musi wiedzieć i umieć, aby wypełniać
założoną rolę, w tym wszelkie specjalne uzdolnienia lub umiejętności, jakie mogą być
konieczne, np. zdolności obliczeniowe,
 Kwalifikacje i szkolenia- wymagane kwalifikacje zawodowe, techniczne lub
akademickie bądź konieczne szkolenia ukończone przez kandydata,
 Doświadczenie- w szczególności kategorie pracy lub typy organizacji, w których
kandydat pracował, osiągnięcia oraz zdolności, pozwalające rokować sukcesy na
danym stanowisku,
 Specjalne wymagania- wszystko, czego przedsiębiorstwo będzie oczekiwać od osoby
wypełniającej daną rolę w poszczególnych dziedzinach, np. rozwijanie nowych
rynków lub produktów, zwiększanie sprzedaży, produktywność lub poziomu obsługi
klienta, wprowadzanie nowych systemów lub procesów,
 Dopasowanie organizacyjne- kultura korporacyjna (np. formalna i nieformalna) oraz
konieczność funkcjonowania kandydatów w jej ramach,
 Wymagania dodatkowe- podróże służbowe, praca w niedogodnych godzinach,
dyspozycyjność,
 Spełnianie oczekiwań kandydatów- zakres, w jakim organizacja może spełnić
wymagania kandydatów dotyczące szans kariery, szkoleń, poczucia bezpieczeństwa
itp.
Po ustaleniu wymagań należy poddać je właściwej analizie. Istnieje wiele sposób jej
przeprowadzania, warto skorzystać np. z jednego z przyjętych systemów klasyfikacji
wymagań osobowych , najbardziej znanymi są plan siedmiopunktowy Rodgera oraz
pięciostopniowy system analizy przydatności kandydata do pracy:
Plan siedmiopunktowy Rogera
1). Cechy fizyczne- zdrowie, budowa ciała, wygląd, sposób zachowania i mówienia,
2). Osiągnięcia- wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie,
3). Inteligencję ogólną- podstawowe zdolności intelektualne,
4). Specjalne uzdolnienia- obsługa maszyn, zręczność manualna, łatwość wypowiadania się i
operowania liczbami,
5). Zainteresowania- intelektualne, praktyczne, konstrukcyjne, aktywność fizyczna,
społeczna, artystyczne,
6). Cechy osobowe- tolerancyjność, wywieranie wpływu na innych, sumienność, rzetelność,
poleganie na sobie samym,
7). Okoliczności- warunki domowe, zajęcia wykonywane przez członków rodziny.
Pięciostopniowy system analizy przydatności kandydata do pracy:
1). Wrażenie wywierane na innych osobach- budowa fizyczna, wygląd, wymowa i sposób
zachowania,
2). Nabyte kwalifikacje- wykształcenie, praktyki, doświadczenie w pracy,
3). Wrodzone zdolności- naturalna szybkość rozumowania oraz uzdolnienia związane z
uczeniem się,
4). Motywacja- wyznaczane przed daną osobą cele, konsekwencja i determinacja w ich
realizowaniu, oraz powodzenie w ich osiąganiu,
5). Przystosowanie- stabilność emocjonalna, zdolność radzenia sobie ze stresem oraz
zdolność współżycia z innymi,
Po określeniu profili kwalifikacyjnych dla poszczególnych kategorii personelu należy
oszacować potrzeby ilościowe.
Celem planowania w wymiarze ilościowym jest ustalenie liczby pracowników w
wyodrębnionych kategoriach stanowisk pracy lub zakresu prac w określonym punkcie
przyszłości, niezbędnych do wykonania założonego programu działania firmy. Przedmiotem
planowania potrzeb ilościowych jest określenie konkretnej ilości pracy (czasu pracy)
niezbędnej do wykonania przyjętych zadań.
Do czynników wpływających na liczbę zatrudnionych pracowników należy zaliczyć:
 program działania (sprzedaży) firmy wg. ilości i rodzaju,
 oczekiwaną produktywność pracy,
 poziom organizacji (iloraz istniejących i optymalnych procesów),
 stopień mechanizacji i automatyzacji,
 przewidywany stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych,
 przepisy prawne.
Również w przypadku ilościowego określania potrzeb personalnych należy uwzględnić
warunki otoczenia firmy, jej strukturę wewnętrzną oraz horyzonty planowania:
 przy stabilnym otoczeniu i strukturze firmy ilościowe potrzeby personalne dają się
względnie dobrze określać poprzez uaktualnianie liczby pracowników w
poszczególnych kategoriach stanowisk pracy;
 przy stałych zmianach otoczenia firmy i jej struktury ilościowe potrzeby dają się
również relatywnie dobrze planować. Jeżeli zaś występują zmiany trudno
przewidywalne, planowanie potrzeb personalnych musi uwzględniać związane z tym
ryzyko. W takiej sytuacji należy sięgać do podejścia charakterystycznego dla procesu
podejmowania decyzji, funkcji produkcji, nakładów czasu pracy;
 jeżeli otoczenie firmy charakteryzuje się głębokimi załamaniami strukturalnymi, które
prowadzą do zasadniczych zmian programu działania firmy i jej struktur wew.,
ilościowe określenie potrzeb personalnych jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe,
można w takiej sytuacji ewentualnie wykorzystać podejście nawiązujące do funkcji
produkcji, jeżeli znany jest rodzaj zmian strukturalnych.
Przy ustalaniu niezbędnej liczby pracowników można korzystać z szeregu metod,
ułatwiających precyzyjne szacowanie przyszłych potrzeb personalnych. Należą do nich
zarówno intuicyjne sposoby ustalania potrzeb personalnych, takie jak plan etatyzacji,
szacunki ekspertów, diagram funkcji, blokada etatów, jak również metody opierające się
na pomiarze nakładu pracy (czasu pracy) oraz metody matematyczno- statystyczne, m.in.
ekstrapolacja trendu, rachunek korelacji i regresji, modele decyzyjne; potrzeby personalne
mogą też być planowane metodą przez analogię, jak również metodą wskaźnikową.
Podstawą tworzenia różnych sposobów planowania potrzeb personalnych może też być
równanie wyjściowe.
3. Prognozowanie zmian w stanie zatrudnienia w Hotelarstwie.
Drugim obszarem planowania zasobów ludzkich w organizacji jest planowanie jej
wyposażenia personalnego, lub inaczej mówiąc, podaży na wewnętrznym rynku pracy.
Polega ono na przewidywaniu przyszłych zmian w stanie i strukturze istniejącego
zatrudnienia, które można określić również jako wyposażenie personalne firmy. Podobnie
w przypadku planowania potrzeb personalnych, także w odniesieniu do planowania
wyposażenia personalnego można mówić o jego wymiarze ilościowym i jakościowym.
Celem jakościowego planowania wyposażenia personalnego jest ustalenie i klasyfikacja
struktury zatrudnienia na początek okresu planowania, prognoza zmian w przyjętym
horyzoncie czasowym oraz ustalenie pożądanego stanu i struktury w danym punkcie
przyszłości. Przedmiotem planowania podaży pracy w wymiarze jakościowym są obecne
i przyszłe struktury zatrudnienia wg. wykształcenia, wieku, płci i innych cech potencjału
pracy oraz klasyfikacja personelu. Może się to odbywać poprzez wykreślenie profili
kompetencyjnych zatrudnionego personelu w początkowym okresie planowania, a
następnie dokonanie oceny, które z elementów istniejących profili ulegną w końcu okresu
planowania zmianom i w jakim stopniu.
Ilościowe planowanie wyposażenia personalnego ma na celu ustalenie liczby
pracowników w poszczególnych kategoriach personelu na początek okresu planowania
i sformułowanie prognozy na koniec okresu planowania.
Najprostszym sposobem określania zmian ilościowych w stanie i strukturze zatrudnienia
jest analiza posiadanego wyposażenia personalnego pod kątem przewidywanych zwolnień
z różnych przyczyn oraz przewidywanych przyjęć, uzupełniona o analizę absencji oraz
uwzględniająca współczynnik płynności, który można przyjąć na podstawie
dotychczasowych doświadczeń oraz oceny sytuacji na rynku pracy.
Skuteczną, ale bardziej skomplikowaną metodą symulacji i prognozy zmian
w wyposażeniu personalnym jest analiza Markova, opierająca się na wykorzystaniu
prawdopodobieństwa przyjęć, zwolnień, przemieszczeń pionowych i poziomych
w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy do
antycypowania zmian w stanie i strukturze zatrudnienia.
Prawdopodobieństwo poszczególnych rodzajów wew. i zew. ruchliwości pracowników
na określonych stanowiskach pracy oblicza się na podstawie danych statystycznych
z kilku poprzedzających lat.
Planowanie podaży pracy razem z planowaniem potrzeb personalnych stanowi
informacyjną do opracowania planu zatrudnienia, zawierającego informacje o nadwyżce
lub niedoborze określonych kategorii zatrudnionego personelu oraz o działaniach
służących optymalizacji obsad personalnych na poszczególnych stanowiskach pracy
w określonych komórkach org. i w ściśle określonym czasie.
Na podstawie danych liczbowych zawartych w planie zatrudnienia można opracować plan
działań mających na celu likwidację/ minimalizację różnic między zapotrzebowaniem
organizacji na określony rodzaj personelu a jej wyposażeniem personalnym.
4. Planowanie obsad personalnych w Hotelarstwie.
Planowanie obsad personalnych jest trzecim obszarem planowania zatrudnienia.
Wynika z różnicy między potrzebami personalnymi, będącymi wielkością normatywną,
wynikającą z wymaganej liczby i kwalifikacji personelu, a wyposażeniem personalnym,
będącym wielkością rzeczywistą określającą istniejący stan i strukturę zatrudnienia.
Oznacza to, że w praktyce występuje problem obsady konkretnego stanowiska pracy o ściśle
określonych wymogach osobami mającymi szersze kwalifikacje lub też powstaje problem
wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko pracy spośród kilku spełniających
wymogi formalne. Potrzeba planowania obsad personalnych wynika również bezpośrednio
z celów zarządzania zasobami ludzkimi, zakładających nie tylko zapewnienie organizacji
zatrudnienia w wymiarze ilościowym i jakościowym, lecz także jego produktywne
zastosowanie w procesie pracy.
Celem planowania obsad personalnych jest rozdysponowanie zadań do wykonania między
pracowników i innych zatrudnionych w danej organizacji. Polega ono na przyporządkowaniu
zatrudnionego personelu do istniejących komórek organizacyjnych, stanowisk pracy
i czynności.
Jako dodatkowe możliwości planowania wykorzystania zatrudnionego personelu mogą być
rozpatrywane udział pracownika w przedsięwzięciu szkoleniowym oraz wypożyczenie go do
innej firmy. W planowaniu obsad personalnych należy dążyć do ich optymalizacji, czyli
wzajemnego przyporządkowania stanowisk pracy i pracowników na podstawie ustalonego
wcześniej kryterium, którym jest najczęściej minimalizacja kosztów. Celem planowania
obsad personalnych jest oczywiście nie tylko minimalizacja kosztów pracy, ale także
maksymalizacja przydatności pracownika do wykonywania zadań na określonym stanowisku
pracy. Przydatność pracownika określa się przez porównanie profilu wymagań stanowiska
pracy z profilem kwalifikacyjnym pracownika. Zarówno ograniczanie kosztów pracy, jak
i precyzyjne przyporządkowanie wymaganych oraz istniejących profili potencjału pracy
przyczyniają się do produktywnego wykonywania nadrzędnych celów firmy.
Do optymalizacji obsad personalnych mogą być wykorzystane oprócz wspomnianej już
metody porównywania profili także metody ilościowe i heurystyczne.
a). ilościowe metody planowania obsad personalnych
Spośród tych metod najczęściej wykorzystuje się programowanie liniowe.
Istota tej metody sprowadza się do optymalizacji określonej funkcji celu, którą może być np.
maksymalizacja wskaźnika potencjału kwalifikacyjnego, będącego wyrazem użyteczności
pracownika. Stosowanie tej metody wymaga bardzo ścisłego przestrzegania warunków
ograniczających , takich jak:
 każdy pracownik może być zatrudniony na jednym stanowisku pracy, a każde
stanowisko prace może być obsadzone tylko raz,
 funkcja celu musi się dać ująć ilościowo, np. stopień przydatności pracownika
mierzony wymogami stanowiska pracy,
 kwalifikacje i efekty pracy pracownika muszą być mierzalne,
 w okresie obowiązywania danej obsady personalnej nie mogą następować zmiany
techniczne, organizacyjne ani przedsięwzięcia szkoleniowe.
Wymienione warunki konieczne dla stosowania matematycznych metod planowania obsad
personalnych w znacznym stopniu ograniczają możliwości ich praktycznego stosowania.
b). heurystyczne metody planowania obsad personalnych
Zmierzają do optymalizacji przyporządkowania pracowników i stanowisk pracy na podstawie
stopnia przydatności pracowników do zatrudnienia na określonych stanowiskach pracy.
W tym celu konieczne jest ustalenie współczynników przydatności personelu,
odzwierciedlających stopień zgodności między wymogami stanowisk pracy a kwalifikacjami
pracowników. Stopnie przydatności pracowników branych pod uwagę do obsady określonych
stanowisk pracy tworzą macierz oceny przydatności pracowników.
Zaletą tej metody jest jej prostota oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania
pracowników, w pierwszej kolejności wysoko wykwalifikowanych.
Wadą jest natomiast przede wszystkim przyporządkowanie pracowników o niższych
kwalifikacjach do stanowisk, na których współczynnik ich przydatności jest relatywnie niski.
Ponadto przedstawiony sposób obsady stanowisk pracy nie uwzględnia dostatecznie
specjalnych uzdolnień pracowników, preferuje się tych mających najwyższą wartość
współczynnika przydatności, który uwzględnia cały zestaw cech składających się na profil
pracownika. Można temu przeciwdziałać przez modyfikację sposobu przyporządkowywania
pracowników i stanowisk pracy w celu lepszego uwzględniania specjalnych kwalifikacji
pracownika. Wybór określonego sposobu przyporządkowywania pracowników i stanowisk
pracy zależy od konkretnych warunków w danej organizacji, od rodzaju obsadzanych
stanowisk pracy oraz od preferowanej polityki w sferze zasobów ludzkich.
5. Analiza pracy w Hotelarstwie.
Jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi , obejmuje swoim
zakresem badanie czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach pracy,
występujące tam warunki pracy, sposób wykonywania pracy, powiązania z innymi
stanowiskami pracy oraz wynikające stąd wymagania kwalifikacyjne osób przewidzianych do
zatrudnienia na tych stanowiskach pracy. Wyniki analizy pracy wykorzystuje się do
określania wymaganych profili kompetencyjnych lub profili cech osobowych niezbędnych do
skutecznego wykonywania pracy, które następnie stosuje się
w procesie doboru osób na stanowiska pracy. Ponadto informacje uzyskane z analizy pracy
stanowią podstawę wartościowania stanowisk pracy, ustalania kryteriów oceny pracowników,
wyznaczania zadań w procesie zarządzania przez cele i planowania szkoleń.
Analiza pracy dostarcza również informacji, które mogą być wykorzystane w doskonaleniu
organizacji i warunków pracy.
Można wyróżnić trzy podstawowe źródła informacji wykorzystywanych w analizie pracy,
a mianowicie:
 proces pracy (zadania do wykonania, wielkości wejściowe i wyjściowe, wyposażenie,
przebieg czynności),
 dokumentację stanowiska pracy (instrukcje techniczne, instrukcje obsługi, zakresy
czynności),
 wiedzę osób uczestniczących w procesie pracy (pracownik, kierownik,
współpracownicy).
Istotnym czynnikiem wpływającym na prawidłowe wykonanie analizy i następnie opisu
stanowiska pracy są kompetencje osoby przeprowadzającej badanie, do których należy
zaliczyć wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania, znajomość metodyki prowadzenia badań
organizatorskich, umiejętności formułowania problemu i oceny możliwych wariantów
decyzyjnych oraz umiejętności interpersonalne.
Przeprowadzając analizę stanowiska pracy, należy wyraźnie określić zadania, uprawnienia
i odpowiedzialność, pamiętając o potrzebie zachowania równowagi między nimi.
Warto również odpowiedzieć na pytanie, czy dana praca musi być wykonywana i czy jest
niezbędna w kontekście nadrzędnych celów organizacji. Czy można ją przydzielić komuś
innemu lub zlecić do wykonywania podmiotowi zewnętrznemu? Szczegółowy zakres analizy
pracy zależy od rodzaju stanowiska pracy oraz celu przeprowadzania badania.
Do najważniejszych informacji, które chcemy uzyskać w wyniku analizy pracy, należą
informacje o treści wykonywanej pracy, o stosowanych metodach, narzędziach bądź
obsługiwanych urządzeniach, o warunkach wykonywania pracy, o relacjach badanego
stanowiska pracy z innymi stanowiskami pracy oraz o wymaganiach wobec osób
wykonujących daną pracę. Można to ująć w formie uproszczonego schematu analizy pracy
sprowadzającego ją do odpowiedzi na cztery podstawowe pytania.
 Co pracownik robi?
 W jaki sposób wykonuje swoją pracę?
 Dlaczego wykonuje takie właśnie czynności?
 Jakich kwalifikacji wymaga wykonywanie tej pracy?
Najważniejsze elementy opisu stanowiska pracy:
 Identyfikacja (określenie) stanowiska pracy,
 Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy (cel wykonywanej pracy),
 Zależności służbowe,
 Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 Wymagania kwalifikacyjne,
 Warunki pracy,
 Relacje do innych stanowisk pracy,
 Uwagi dodatkowe.
Występują też mniej sformalizowane opisy stanowiska pracy, które nierzadko przybierają
formę opisu roli lub ról spełnianych na określonych stanowiskach pracy.
Dotyczy to głównie stanowisk kierowniczych oraz innych samodzielnych sposobów
świadczenia pracy, gdzie wystarczy precyzyjnie określić cele pracy w formie oczekiwanych
wyników i główne obszary odpowiedzialności, nie ingerując w inne kwestie szczegółowe
związane ze sposobem osiągania tych celów. Opisy roli staj się coraz częściej stosowanymi
wersjami opisu stanowiska pracy, co wiąże się generalnie z upowszechnianiem się
elastycznych form zatrudnienia oraz niepracowniczych stosunków pracy.
Im bardziej dana praca jest podporządkowana, a struktura organizacyjna firmy
zbiurokratyzowana, tym bardziej szczegółowe są opisy stanowisk pracy, i na odwrót.
Zaleta opisu stanowiska pracy w postaci opisu roli jest niewątpliwie większa elastyczność
i łatwość bieżącego modyfikowania sporządzonych opisów. Zwiększa się zakres oraz
autonomia działania pracownika, które to cechy pracy są cenione przez ludzi
przedsiębiorczych i ukierunkowanych na osiągnięcia.
6. Profile cech osobowych pracowników Hotelarstwa:
a). dyrekcja i administracja
DYREKTOR HOTELU
Kieruje całokształtem działalności hotelu, jest jego przedstawicielem na zewnątrz.
Obowiązki i zakres odpowiedzialności :
 ustala organizację wewnętrzną hotelu i określa zasady współpracy poszczególnych
działów
 koordynuję pracę hotelu
 określa kierunki polityki handlowej swojego hotelu
 wydaje wszelki zarządzenia i polecenia
 kieruje polityką kadrową hotelu
 monitoruję pracę poszczególnych działów
 sprawuje nadzór nad zabezpieczeniem mienia hotelu
 rozpatruje skargi pracowników
wymagania kwalifikacyjne :
 wykształcenie i doświadczenie
 praktyczna nauka zawodu hotelarza lub ekonomisty hotelarskiego
 dla stanowiska dyrektor hotelu wymagane jest wykształcenie wyższe lub wyższe
zawodowe i 6 lat pracy w hotelarstwie lub 4 lata na samodzielnym stanowisku
kierowniczym w hotelarstwie
 dla stanowiska kierownik hotelu wymagane jest wykształcenie wyższe, lata pracy w
zarządzie hotelu lub wykształcenie średnie zawodowe i 6 lat pracy w hotelu, oraz w
każdym przypadku znajomość co najmniej 2 języków obcych
 takie same wymagania dotyczą zastępcy kierownika i dyrektora
 wymagane doświadczenie w kierowaniu i koordynacji pracy zespołu pracowników
Umiejętności :
 kierowanie ludźmi
 •
podejmowanie decyzji
 •
przedsiębiorczość
 •
Innowacyjność
 •
nawiązywania kontaktów
 •
motywowania innych
 dokonywania oceny pracy, wynagradzania, premiowania
 handlowe
 •
znajomość języków obcych
 doświadczenie w kontaktach międzynarodowych
 umiejętność wywoływania poczucia u gości, że u niego w hotelu czują się jaku
siebie w domu
 •
umiejętność nawiązywania kontaktów i talent organizacyjny
 •
zarządzania strategicznego
Predyspozycje :
 predyspozycje naturalne np. zdolność do pewnych form postrzegania i
oceniania
 •
cechy osobowości np. orientacja na siebie, na pracę innych, na firmę
 •
Temperament
 właściwości emocjonalne, intelektualne, uzdolnienia oraz talenty
Kwalifikacje :
 Kwalifikacje formalne: wykształcenie wyższe, staż pracy, stan zdrowia,
określone uprawnienia, znajomość języków obcych , wiek, znajomość branży,
znajomość zagadnień ekonomicznych, znajomość organizacji pracy
Motywacja :




kreowanie własnego rozwoju
ocena swoich możliwości
•
umiejętność czynienia użytku z pracy podwładnych, ich wykorzystania
•
stawianie pracownikom właściwych, kompleksowych i
odpowiedzialnych zadań
 •
nastawienie na sukces, pobudzanie ambicji i aspiracji ludzi
Relacje z innymi stanowiskami
 zarządzanie, kontrola działania wszystkich podległych komórek, działów
 •
w małych przedsiębiorstwach – nadzór bezpośredni
 w dużych przedsiębiorstwach kierowanie poprzez kierownictwo średniego
szczebla
Warunki pracy :
 dyspozycyjność
PRACOWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
Wykwalifikowani pracownicy działu technicznego dostarczają sprzęt i prowadzą obsługę
wszelkiego rodzaju imprez na terenie hotelu.
W zależności od wielkości obiektu możliwe zlecanie obsługi technicznej zakładom
zewnętrznym , i zredukowanie działu technicznego do niezbędnego minimum.
Obowiązki i zakres odpowiedzialności:
 ustalenie harmonogramów pracy i podział zadań
 •
utrzymywanie w należytym stanie wszelkich systemów technicznych (
klimatyzacje, oświetlenie i ogrzewanie, audiowizualny, łączności itp. )
 zapewnienie dostaw energii elektrycznej i sprawności instalacji
 •
utrzymywanie dopływu ciepłej wody do wszystkich pomieszczeń
 •
konserwacja i utrzymywanie mebli, dywanów, ścian, podłóg i drzwi,
powierzchni metalowych i powierzchni malowanych
 utrzymywanie sprzętu hotelowego w pełnej sprawności
 •
utrzymywanie wody w należytej czystości
 •
utrzymywanie parkingu, dróg dojazdowych
 •
dbałość o trawniki i ogrody
 przeciwdziałanie pojawianiu się insektów i gryzoni
 •
ścisłe przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
 •
opracowanie rocznych planów inwestycyjno – remontowych, planów
zakupów części zamiennych do maszyn i urządzeń
 •
nadzór nad właściwą eksploatacją i konserwacją maszyn i urządzeń
 •
nadzór nad wykonywanymi pracami remontowo – budowlanymi
 •
sporządzanie okresowych analiz dotyczących zużycia energii
elektrycznej, gazu i wody
Wymagania i kwalifikacje :
•
zawodowe specjalistyczne w zależności od
przydzielonego zakresu odpowiedzialności
•
referent techniczny – wykszt. średnie i ukończony
wstępny staż pracy
•
starszy referent : wyższe i ukończony wstępny
staż pracy lub średnie i 4 lata pracy
•
samodzielny referent ds. technicznych : wyższe i
2 lata pracy w danej specjalności lub średnie zawodowe i 6 lat pracy lub ogólne i 8 lat
pracy
•
kierownik działu: wyższe i 3 lata pracy na
stanowisku samodzielnym lub średnie i 7 lat pracy
•
wymagane doświadczenie specjalistyczne
Predyspozycje, cechy osobowości :
•
zakresu obowiązków
•
wyczuleniem na sprawy bhp
dokładność w wykonywaniu pracy wg. Podanego
wysoki poziom tzw. Kultury technicznej i
Relacje z innymi stanowiskami
*dział techniczny podległy bezpośrednio dyrektorowi i właścicielowi hotelu
Warunki pracy :
•
Praca na trzy zmiany
*Wymagania natury fizycznej
*Dobry stan zdrowia, brak przeciwskazań do pracy fizycznej
SPECJALISTA DS. MARKETINGU
Analiza i doradzanie sposobów zaspokojenie popytu przez dostarczenie produktów i usług w
miejscu i czasie, gdzie on występuje, kształtowanie poziomu efektywności gospodarowania
Obowiązki i zakres odpowiedzialności :
•
zbieranie informacji rynkowej oraz jej
weryfikowanie
•
analizowanie zmian podaży i popytu w czasie, z
uwzględnieniem zjawiska seznowości
•
analizowanie współzależności zjawisk
ekonomicznych przy szacowaniu popytu na usługi hotelarskie.
•
badanie czynników wpływających na popyt i
podaż
•
analizowanie otoczenia hotelu i zachodzących w
nich zmian, oraz ich wpływu na funkcjonowanie hotelu
•
śledzenie specjalistycznej prasy, oraz
uczestniczenie w branżowej wymianie doświadczeń, adaptacja nowych sposobów pracy i
obsługi do nowych warunków
•
organizowanie nowych akcji promocyjnych i
reklamowych
•
identyfikowanie segmentów, klientów, dla
których produkt lub usługa są przeznaczone
Wymagania kwalifikacyjne :
•
Specjalista : wykształcenie wyższe, 4 lata pracy w
danej specjalności lub średnie zawodowe i 8 lat pracy,
•
znajomość minimum 1 języka obcego
•
wyższe ekonomiczne , kierunek marketing
•
dobra znajomość branży hotelarskiej
Predyspozycje cechy osobowości :
•
•
•
•
umiejętność analizy zjawisk ekonomicznych
umiejętność myślenia perspektywicznego
umiejętność planowania
twórcze i pomysłowe podejście do zadań
Relacje z innymi stanowiskami :
•
Podlega bezpośrednio dyrektorowi hotelu
KIEROWNIK RECEPCJI
Reprezentuje kierownictwo hotelu, kieruję pracą podległych służb, recepcji i portierów,
współpracuje z innymi działami hotelu w kwestiach związanych z obsługą gości, rozlicza czas
pracy podległych mu pracowników, sprawuje ogólny nadzór nad całością działalności pionu
recepcyjnego w celu nadania pracy prawidłowego toku
Obowiązki i zakres odpowiedzialności :
•
czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem części hotelowej
•
ściśle współpracuje z kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych.
•
czuwa nad przestrzeganiem przepisów bhp, i p.poż.
•
stale i systematycznie szkoli pracowników
•
odpowiada za zabezpieczenie czystości i estetyki części hotelowej
•
przestrzega zasad pełnienia dyżuru w ubraniu firmowym
•
organizuje, koordynuje i kontroluje pracę podległych pracowników
•
sporządza harmonogram pracy
•
prowadzi prawidłowy dobór kadr pod względem kwalifikacji, podejmuję decyzję w
sprawie przyjęć i zwolnień, premiowania i karania pracowników.
•
przekazuje do wiadomości i wykonania podległym pracownikom zarządzenia,
instrukcje i inne przepisy
•
zleca przygotowanie raportów dziennych, referuje stan prac bezpośredniemu
przełożonemu
•
nadzoruje prowadzenie prawidłowo dokumentacji przez pracowników
•
organizuje i kontroluje realizację dodatkowych usług dla gości
•
załatwia reklamację i interwencję gości dotyczące pionu hotelowego
•
odpowiada za terminowe przygotowanie pokoi dla imprez i zjazdów
•
sprawuje kontrolę nad depozytem i sejfem
•
prowadzi współpracę z innymi działami, dot. pobytu gości w hotelu
•
odpowiada za kontrolę kosztów w działalności hotelowej
•
odpowiada materialnie za powierzone mienie
Wymagania kwalifikacyjne :
Wykształcenie i doświadczenie :
Wykształcenie wyższe lub średnie hotelarskie, praktyka na stanowisku kierowniczym i
znajomość specyfiki pracy
•
szkolenie w ramach struktury firmy
•
staż co najmniej 3-4 lata lub 8 przy niższym stopniu wykształcenia
•
znajomość 2 języków obcych
Predyspozycje, cechy osobowości
•
zdolność do kierowania pracą podległego zespołu
•
umiejętność pracy w zespole
•
umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
•
dobra prezencja
•
umiejętność pracy i podejmowania decyzji w stresie
Relacje z innymi stanowiskami
 Podlega bezpośrednio dyrektorowi hotelu
Warunki pracy
 Praca biurowa w razie konieczności obsługuję gości
RECEPCJONISTA
Reprezentuje kierownictwo hotelu, prowadzi bieżąca sprzedaż miejsc noclegowych, kieruję
pracą służby parterowej, współpracuje z innymi działami hotelowymi, wprowadza dane do
recepcyjnego systemu komputerowego
Obowiązki i zakres odpowiedzialności
 przyjmuje, melduje i obciąża gości za pobyt, ustala z gościem warunki
płatności, termin pobytu gościa w hotelu
 •
odpowiada za sprawną i uprzejmą obsługę, bieżąca sprzedaż miejsc
noclegowych
 •
odpowiada za znajomość przez personel recepcji usług dodatkowych
świadczonych przez hotel, godzin otwarcia pkt. Gastronomicznych oraz
handlowych na terenie hotelu
 prowadzi bieżąca ewidencję pokoi czystych i do sprzątania, przedłużeniach i
skróceniach pobytu gości, prowadzi rezerwację gości przez całą dobę.
 odpowiada za prawidłowe przekazanie dyżuru zmiennikowi i prowadzenie
książki przekazywania dyżurów
 •
nadzoruje i koordynuje pracę recepcji i służby parterowej
 zna i przestrzega wewnętrzne instrukcję dot. alarmowania, ostrzegania i
ewakuowania obiektu, wzywa służby techniczne w przypadku awarii
 •
powiadamia odpowiednie służby hotelowe o zaistniałych problemach
,wzywa policję lub straż pożarną
 dba o powierzony sprzęt, ponosi odpowiedzialność materialną za wszystkie
nieprawidłowości
 •
wykonuje czynności powierzone przez kierownika recepcji i dyrektora
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie i doświadczenie




wyższe lub średnie zawodowe hotelarskie
•
doświadczenie w pracy na poszczególnych stanowiskach w recepcji min 3 lata
szkolenie stanowiskowe, szkolenie w ramach struktury firmy
•
znajomość 2 języków obcych
Predyspozycje , cechy osobowości
 zdolność do kierowania podległym zespołem
 •
umiejętność radzenia sobie w obliczu zaskakujących sytuacji
 zdolność do pokonywania przeszkód i trudności
 •
umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
Relacje z innymi stanowiskami :
 Podlega bezpośrednio kierownikowi recepcji
Warunki pracy :
 Praca stojąca, przy komputerze
PORTIER
Pracownik pełniący służbę przy wejściu do hotelu
Obowiązki i zakres odpowiedzialności
 wita i żegna gości w miarę możliwości w odpowiednim języku obcym, otwiera i
zamyka drzwi
 •
zajmuje się bagażem gości, pomaga w jego transporcie jeśli hotel nie zatrudnia
bagażowego
 •
wskazuje miejsce parkowania pojazdu
 jest poinformowany i udziela informacji nt. odbywających się w hotelu imprez
 •
pozostaje w wyłącznej dyspozycji recepcji każdorazowo zgłasza konieczność
opuszczenia stanowiska pracy
 dyskretnie kontroluje osoby wchodzące do hotelu zapobiegając wejście osób
niepowołanych, zakłócających porządek
 •
pełni służbę w przepisowym umundurowaniu
 wykonuje dodatkowe czynności zlecone przez przełożonego
 •
jeśli hotel nie zatrudnia bagażowego, pełni jego obowiązki
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie i doświadczenie :
 podstawowe , przyuczenie do zawodu
 zaleca się, aby krótkie zwroty grzecznościowe pracownik potrafił, powiedzieć
przynajmniej w 1 języku obcym
Predyspozycje i cechy osobowości :
 odpowiedzialność
 •
dbałość o porządek
 osobowość wzbudzająca zaufanie
 •
niekaralność
Relacje z innymi stanowiskami
 •
podlega kierownikowi recepcji
Warunki pracy
Praca w ruchu, wymagająca całkowitej dyspozycyjności, szczególnie w godzinach
największego natężenia ruchu gości
Wymagania natury fizycznej :
 dobry stan zdrowia
KIEROWNIK SŁUŻBY PIĘTER
Organizowanie i koordynowanie wszystkich czynności związanych z obsługą gości
w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach części mieszkalnej
kierownik pięter ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową organizację podległej mu
służby eksploatacyjnej, zgodną z przepisami i terminową realizacją powierzonych zadań i
obowiązków, a także za stan sanitarny, wszystkich pomieszczeń znajdujących się w części
mieszkalnej hotelu.
Obowiązki i zakres odpowiedzialności











dbałość o czystość pokoi hotelowych, korytarzy, pomieszczeń służbowych
organizowanie, koordynowanie i stała kontrola pracy pokojowych
czuwanie nad powierzonym majątkiem, prowadzenie dokumentacji i ewidencji
dbałość o przestrzeganie przez personel obowiązujących przepisów sanitarnych
organizowanie szkoleń pracowników
realizacja dodatkowych usług na życzenie gości
prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykorzystywania środków trwałych, sprzętu,
zgłaszanie zapotrzebowania na materiały potrzebne do pracy i przedmioty będące
wyposażeniem pokoi hotelowych
prowadzenie podręcznego magazynu bielizny zapasowej i drobnego sprzętu
prowadzenie ewidencji rzeczy zostawionych przez gości
odpowiedzialność za całość bielizny pościelowej hotelu
odpowiedzialność za powierzone mienie
wykształcenie i doświadczenie
wymagane wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe hotelarskie, staż min 4 lata w
hotelarstwie
znajomość języka obcego
znajomość obsługi komputera w zakresie systemu stosowanego w przedsiębiorstwie
znajomość j. obcych
treningi specjalistyczne




Predyspozycje, cechy osobowości
umiejętność organizowania pracy podległemu zespołowi
dokładność w wykonywaniu pracy według podanego zakresu obowiązków
umiejętność nadzorowania i kontroli pracy zespołu ludzi
zamiłowanie do porządku





Relacje z innymi stanowiskami
 nadzoruje inspektora pięter, pokojową, starszą pokojową
 podlega kierownikowi recepcji lub zastępcy dyrektora ds. eksploatacji























warunki pracy
praca biurowa, funkcja kontrolna
POKOJOWA
Właściwe przygotowanie jednostki mieszkalnej dla gości hotelowych
Obowiązki i zakres odpowiedzialności
pokojowa wykonuje wszystkie prace i czynności w sposób i kolejności ustalonej przez
kierownika pięter
utrzymuje wzorową czystość i porządek, pokoje zajęte sprząta nie zakłócając pobytu
gości swoją pracą
wykonuje swoją pracę w przepisowej odzieży, posiada identyfikator, zachowuję ciszę
przestrzega zasad wymiany bielizny pościelowej i ręczników, uzupełniania
kosmetyków , oszczędnie gospodaruje powierzonymi środkami
bieżąco kontroluję sprawność działania wszystkich urządzeń znajdujących się w
pokoju i korytarzach, łazience
informuję kierownika o wszelkich zaistniałych brakach lub uszkodzeniach
przekazuje kierownikowi recepcji/ pięter wszelakie uwagi i życzenia gości
odpowiada za mienie znajdujące się w korytarzach i pokojach
dostarcza do pokoju rzeczy zamówione przez gościa
czuwa nad bezpieczeństwem gości i ich rzeczy
przestrzega zasady nienaruszalności wniesionego do pokoju mienia gości
sprawdza stan wyposażenia pokoi bezpośrednio po wyjeździ gości
przygotowuję brudną bieliznę do prania
sporządza dzienne raporty sprzątania
wymagania kwalifikacje
wymagane wykształcenie średnie lub zawodowe, minimum podstawowe
doświadczenie min. 2 lata pracy
systematyczne szkolenia ogólne, treningi specjalistyczne na stanowiskach pracy
starsze pokojowe – wymagana znajomość jednego języka obcego w stopniu
umożliwiającym, porozumiewanie się
predyspozycje, cechy osobowości :
uczciwość
dyskrecja
dokładność
zamiłowanie do czystości
miła prezencja
relacje z innymi stanowiskami
 podlega kierownikowi pięter, inspektorowi pięter
Warunki pracy
Praca fizyczna, system 4 zmianowy
KIEROWNIK ZAKŁADU GASTRONOMICZNEGO
organizuje koordynuje i kontroluje pracę zespołu gastronomicznego, w rozbudowanej
strukturze organizacyjnej możliwy podział kompetencji\; kierownik ds. majątku, imprez
handlowych, marketingu i reklamy
Obowiązki i zakres odpowiedzialności
 dba dyscyplinę pracy, przygotowuje zakres czynności dla podległych mu stanowisk
 odpowiada za przestrzeganie przez podległych pracowników przepisóo bhp i p.poż,
kontroluję aktualizację badań lekarskich pracowników
 Odpowiada za plan szkoleń podległego personelu
 Planuje produkcję w uzgodnieniu z recepcją i działem rezerwacji
 Nadzoruje prawidłową produkcję i jakość w gastronomii, przygotowuje kalkulację
(imprezy)
 Szkolenie personelu
 Odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu produkcji, racjonalnie gospodaruje
surowcami
 Odpowiada za politykę handlową
 Opracowuje zapotrzebowanie za sprzęt, zastaw, bieliznę stołową
 Współpracuje z innymi działami hotelu – Recepcja, służba Pieter
 Ściśle współpracuje z kierownikiem produkcji kuchennej, cukierniczej
 Reprezentuje zakład hotelarski na zewnątrz
 Prowadzi badania rynku i konkurencji
 Rozpatruje skargi i reklamacje gości
 Odpowiada za realizację planu sprzedaży, zabezpieczenie towarów, surowców,
naczyń, surowców i prostego mienia hotelu, które zostało mu powierzone
 Dba w sposób szczególny o higienę i estetykę, czuwa nad prawidłowym działaniem
zakładu gastronomicznego
 Odpowiedzialność za kary i grzywny nałożone przez władze sanitarne i
administracyjne, jeśli zostały nałożone w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących
przepisów
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie i doświadczenie
 Wskazane przejście wszystkich szczebli kariery: stanowiska w dużym zakładzie
gastronomicznym, od ucznia do mistrza, kierownika Sali
 w. wyższe i 3 lata pracy w zakładzie gastronomicznym lub średnie gastronomiczne lub
hotelarsko-gastronomiczne i 4 lata pracy w zawodzie
 Znajomość min. 1 języka obcego obsługi komputera w zakresie systemu operacyjnego
działającego w zakładzie
Predyspozycje, cechy osobowości
 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
 Dokształcanie w różnych dziedzinach w całym wachlarzu wiedzy
Relacje z innymi stanowiskami
 Podlega dyrektorowi lub właścicielowi
 Wewnątrz hotelu współpraca ze wszystkimi działami , na zewnątrz – z usługodawcami
działającymi na rzecz zakładu gastronomicznego
Warunki pracy
Praca w systemie 8 godzinnym, lub dyspozycyjność w zależności od potrzeby
Wymagania natury fizycznej
 Miła aparycja
 Dobry stan zdrowia
KELNER
 Obsługuje gości przy stole
 Obsługuje gości w czasie cateringu – organizuje imprezy u zleceniodawcy np. w domu
lub w zakładzie pracy, zgodnie ze standardami macierzystego zakładu
gastronomicznego i wymogami gości
Obowiązki i zakres odpowiedzialności

Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi: pobranie odpowiedniej ilości bielizny stołowej,
naczyń sztućców, ścierek i In, pobranie rachunków, klucza do kasy, sprawdzenie ewentualna
zmiana ustawienia stołów, nakrycia stołów

Zapoznanie się z aktualną kartą menu

Bieżąca aktualizacja informacji o daniach i napojach będących aktualnie w sprzedaży

Przestrzeganie standardów obsługi i wyposażenia obowiązujących w zakładzie
gastronomicznym

Powitanie każdego gościa wchodzącego do sali

Przyjmowanie i rejestrowanie zamówień

Doradzanie gościowi w zakresie doboru potraw i napojów

Dokładne przekazanie zleceń gościa do kuchni i bufetu, sprawdzenie przy odbiorze zgodności
wydania z zamówieniem

Przyjmowanie ewentualnych reklamacji, usuwanie usterek sposób taktowny i uprzejmy,
informowanie o tym fakcie przełożonych

Podawanie rachunku i inkasowanie należności

Żegnanie gości zwyczajowo przyjętymi zwrotami

Obsługa sal konferencyjnych, wielofunkcyjnych, pokoi biznesowych, bufetów kanapkowych,
przerw kawowych

Utrzymanie sali w czasie konsumpcji w czystości, usuwanie wszelkich usterek

Po zakończonej pracy rozliczenie się z wydanych potraw i napojów, pobranego sprzętu i
bielizny
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie i doświadczenie

Młodszy kelner : posiadanie stopnia kwalifikacyjnego mł. Kelnera i wstępny staż pracy ( po
szkole zawodowej)

Kelner : posiadanie tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie kelnera i wstępny staż
pracy

st. kelner : posiadanie tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie kelnera i staż pracy
min. 5 lat

mistrz kelnerski : posiadanie tytułu mistrza w zawodzie kelnera

znajomość min. 1 języka obcego
predyspozycje cechy osobowości

bez uprzedzeń, uprzejmy pogodny

łatwo nawiązuje kontakt

opanowany, taktowny, wzbudzający zaufanie

uczynny, kulturalny, wyrozumiały
relacje z innymi stanowiskami

podlega kierownikowi sali, kierownikowi zakładu gastronomicznego
warunki pracy

brygadowy system obsługi gościa

indywidualny

system zmianowy
wymagania natury fizycznej

dobry stan zdrowia
7. Bibliografia.

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategie- procesy- metody, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wrocław- Warszawa- Kraków Zakład
Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo, Kraków 1996.

Kruczek Z., Obsługa Ruchu Turystycznego, Teoria i Praktyka, Proksenia, Kraków 2009.

Pląder D., Organizacja pracy w Hotelarstwie, Kraków 2006.
Download