Jak powstaje innowacja w hotelarstwie (usługach)

advertisement
Badania i analizy
16-37
Zbigniew Bugaj
Autor jest analitykiem polskiego rynku hotelarskiego
Jak powstaje
innowacja w hotelarstwie
(usługach)
We wczesnych teoriach innowacje były uważne za źródło kreacji
nowej wartości, w której nowatorska kombinacja zasobów
tworzyła nowy produkt, metodę produkcji, nowy rynek, nowych
dostawców. Innowacje są wynikiem procesu będącego połączeniem
rozmaitych rodzajów działalności prowadzące do powstania
nowych produktów, usług, metod, które można łatwo zaoferować
konsumentom
Choć innowacje są niezwykle ważne, to, jak
wskazują badania prowadzone w Stanach
Zjednoczonych, gdzie innowacyjność w usługach jest
najpowszechniejsza, jedynie 4 na 10 nowatorskich
rozwiązań są wdrażane z powodzeniem.
Jednakże niemal każdy ambitny przedsiębiorca
dąży, często przez całe swoje życie zawodowe, aby
osiągnąć na tym polu sukces. Tylko dzięki niezwykłym, nowatorskim rozwiązaniom można zbudować
fortunę, wielką markę, a nierzadko zasłużyć pamięć
u potomnych. Na stosowaniu innowacji zbudowano
wiele hotelowych marek: Hilton, Four Season, Ritz
czy Club Med.
30
Dlaczego tak trudno o sukces w hotelarstwie?
Danych dotyczących innowacji w hotelarstwie i gastronomii nie ma zbyt wiele, jednak, jak pokazują
nieustanne próby ich wprowadzania, w postaci otwierania nowych restauracji i sieci hotelowych, liczba rozwiązań nieudanych jest wyższa niż trafionych.
Jak podkreślają zajmujący się tą dziedziną amerykańscy specjaliści, wysoki poziom niepowodzeń wynika
z ograniczonej wiedzy inwestorów na temat warunków koniecznych do tego, aby odnieść sukces na rynku
hotelowym. Zamiast na solidnej wiedzy w większości
wypadków hotelarze polegają na własnych odczuciach,
spekulacjach i ograniczonym doświadczeniu.
===
HOSPITA LIT Y K WA RTA L NIK MENED˚ERÓW HOT EL A R ST WA
FOT. DESIGN HOTELS
l
Od uśmiechu personelu wszystko się zaczyna. Mistrzami świata w tej dziedzinie są hotelarze w Azji Południowo-Wschodniej. Na zdjęciu barmanka w hotelu w Laosie
4/2009 (16)
31
Badania i analizy
16-37
rzecz w skrócie, jest to biegłość w zarządzaniu i rozwijaniu szczególnego procesu rynkowego, a także umiejętność skoncentrowania się na uzyskaniu harmonii między wymaganiami, jaki stawia przed firmą wdrożenie
nowej usługi, a zasobami firmy (pieniądze, reputacja).
FOT. DESIGN HOTELS
Siła osobowości innowatora-lidera
Czy w twoim hotelu dzieci się nudzą? W hotelu Brown’s w Londynie czeka na nie mała biblioteka z książkami
===
Źródła porażek mogą być wielorakie. Należą do nich
na przykład przywiązanie do pewnej idei, której nie
poparto badaniami rynku, lub nietrafione pozycjonowanie oferty na rynku czy niewłaściwe kierowanie
oferty do potencjalnych gości. Jak wskazują specjaliści, dość powszechnym błędem jest dysponowanie
bardzo nowatorskim pomysłem, niedostosowanym
do zamożności danego rynku, jego wielkości, lub też
koszty wdrożenia nowości, które będą skutkowały
długim okresem spłaty.
Od czego zależy sukces innowacji w usługach
Choć podstawą większości gospodarek na świecie są
usługi, to jednak innowacyjność w tej sferze jest tematem słabo zbadanym, jako że na ogół analizy koncentrują się na innowacyjności produktowej. O ile
najważniejszą cechą innowacyjnego produktu jest
jego przewaga nad innymi (np. technologiczna, polegająca na mniejszym zużyciu prądu), o tyle sukces innowacji w dziedzinie usług tylko w części zależy od
samej usługi. Jej istota nie jest przy tym elementem
32
kluczowym. Ważniejsza jest subiektywnie postrzegana przez gości jakość interakcji personelu oferującego nową usługę z gościem. Znajomość wszelkich
aspektów usługi i entuzjazm personelu jest najczęściej podnoszonym przez gości argumentem za zakupem przez nich danej innowacyjnej usługi. Kolejne
ważne dla klientów cechy to namacalna wyższa jakość i funkcjonalność. Innowacyjność technologiczna ma zdecydowanie mniejsze znaczenie. Wynika
z tego wniosek, że innowacyjność produktowa nie
jest wystarczającym elementem przyszłego sukcesu
nowej usługi.
Kolejnym elementem budującym sukces innowacji jest
stworzenie procesu, w którym znajdzie się usługa.
Składają się na nią:
= zorientowanie usługi na rynek,
= procedury służące dalszemu rozwojowi usługi,
= współudział pracowników,
= przygotowanie do wdrożenia,
= efektywna komunikacja usługi,
= oraz zarządzanie całością.
HOSPITA LIT Y K WA RTA L NIK MENED˚ERÓW HOT EL A R ST WA
Istotny, jeśli nie decydujący w niektórych wypadkach,
wpływ na sukces innowacji mają „silne jednostki”, czyli tzw. mistrzowie dobrych praktyk. Nie są to, jak mogłoby się wydawać, prezesi lub tym bardziej właściciele
przedsiębiorstw hotelowych, ale pracownicy, którzy
cechują się skłonnościami przywódczymi, potrafią
rozwiązywać konflikty, są w stanie wspierać projekt innowacyjny swoją pracowitością i inteligencją. Pracownicy to właśnie jeden z kluczy do trafionych innowacji
w hotelarstwie. Wynika to z faktu, że większość hoteli
posiada mniej więcej ten sam „hardware”, czyli wyposażenie; tym, co wyróżnia dany obiekt, są jego pracownicy oferujący wysokiej jakości usługę. Wpływają oni
bezpośrednio na poziom satysfakcji gości. Nastawienie
i zachowanie pracowników rzutuje w sposób istotny na
percepcję oferowanych przez hotel usług.
Właściciele i management hotelu muszą więc znaleźć
lub wykształcić metody, dzięki którym będą mogli
zarządzać zachowaniami, postawami pracowników
W momencie gdy pracownicy uważają nową usługę
za „swoją”, rozumieją ją i uważają jej innowacyjność
za coś oczywistego, wtedy świadczą ją naprawdę dobrze
Wdrożenie sprawnej komunikacji pomiędzy działami,
zapewnienie sprawnego zarządzania oraz określenie
celu wszystkich tych działań jest niezbędne, aby innowacja odniosła sukces.
Włączenie do procesu pracowników jest podwójnie
ważne ze względu na ich zdolność do podniesienia
jakości serwisu oraz znajomość potrzeb gości. Ostatecznie najlepsi (czyli najskuteczniejsi) innowatorzy to
ci, którzy najlepiej potrafią zakomunikować to światu,
gościom i swoim pracownikom.
Ostatnim elementem sukcesu innowacji jest organizacja procesu, czyli synergia pomiędzy nową usługą
a działalnością marketingu, managementu i księgowości oraz zasobami finansowymi i reputacją. Ujmując
4/2009 (16)
hotelu i wpływać na nie, tak aby goście stale otrzymywali wysokiej jakości usługę. Elementami takiego
wpływu są między innymi: ostrożna polityka zatrudnienia, spójne i przejrzyste zasady zarządzania
zasobami ludzkimi, szkolenie personelu, przekazywanie pewnych elementów władzy pracownikom,
ewaluacja oparta na zachowaniach pracowników.
A czym dla was jest sukces innowacji?
Sukces innowacji trudno zdefiniować jedną przesłanką.
Poza takimi oczywistymi, jak zwiększenie sprzedaży,
zwiększenie udziału w rynku i zysków, są też inne, jak:
poprawa rozpoznawalności marki, poprawa reputacji, wzrost lojalności gości, zwiększenie przyjazdów
33
===
Badania i analizy
nowych gości etc. Sukces na jednym polu nie oznacza
jednocześnie osiągnięcia powodzenia na drugim. Ostatecznym wyznacznikiem sukcesu jest efekt finansowy,
czyli najczęściej zwiększenie sprzedaży. Jednak to od
świadomej decyzji managementu zależy, jakie postawi
przed nowym rodzajem usług zadania i jakie cele chce
osiągnąć. Czy chce przyciągnąć nowy segment gości,
zwiększyć lojalność czy zwiększyć sprzedaż w danym
dziale hotelu? Badania przeprowadzone w Niemczech
na reprezentatywnej grupie hoteli, które w ostatnich
trzech latach poprzedzających badanie wprowadziły
lub rozwinęły nowe usługi, wskazuje, że wskaźniki
finansowe, takie jak sprzedaż i zyski, obok satysfakcji
gości i zaangażowania personelu, były podstawowymi
elementami sukcesu. Badanie objęło 12 elementów,
które podzielono na trzy grupy.
Efekty rynkowe
Efekty finansowe
Poprawa relacji
z pracownikami
i goÊçmi
Przyciàgni´cie nowych goÊci
Otwarcie nowych rynków
Zwi´kszenie udziału w rynku
ZyskownoÊç
Zwi´kszona zyskownoÊç pewnych działów hotelu
WydajnoÊç kosztowa
Łàczna sprzeda˝
Pozytywny odzew pracowników
Kompetencje pracowników
Poprawa image’u hotelu
Wzrost lojalnoÊci goÊci
Jak widać, cztery elementy zostały najwyżej ocenione jako określające sukces innowacyjności:
1.zyskowność,
2.przyciągnięcie nowych gości,
3.pozytywny odzew pracowników,
4.otwarcie nowych rynków.
Efekty rynkowe
Polegają na przyciągnięciu nowych gości, otwarciu
nowych rynków i zwiększeniu udziału hotelu w rynku. Największy wpływ na efekt rynkowy wprowadzenia nowych usług miały: reakcja rynku, efektywna komunikacja marketingowa, wzrost znajomości
usługi, namacalna jakość. Innowacje organizacyjne
nie miały większego znaczenia w sukcesie rynkowym nowatorskiej usługi. Za to strategie i praktyki
marketingowe – jak najbardziej.
= Reakcja rynku – rozwój nowych rynków, zwiększanie w nim udziału, przyciąganie nowych gości
wymaga od hotelarzy zrozumienia ich potrzeb,
34
a także szybkich reakcji na zmiany rynkowe. Chcąc
wygrać z konkurencją, muszą po prostu szybciej
na owe zmiany reagować. Reakcja rynku odnosi się
do dopasowania pomiędzy charakterem innowacji
a zapotrzebowaniem ze strony konsumentów. Takie
innowacje opierają swój sukces na badaniach i antycypowanego na ich podstawie zapotrzebowania na
nie ze strony gości. Reasumując, innowacja w hotelarstwie wymaga ścisłego kontaktu z gościem, badań
rynku, wszechstronnego zrozumienia występujących na nim zjawisk, tak aby odróżnić trend od kaprysu czy przelotnej mody.
= Efektywna komunikacja marketingowa – badania
dowodzą, że jest to klucz do sukcesu innowacji w hotelarstwie. Składa się na nią dobrze wycelowana reklama, public relations, kampanie promocyjne. Mar847
828
737
856
778
737
647
735
719
597
506
keting jest skuteczny jednak tylko wtedy, gdy trafia
do właściwego klienta. Dobra komunikacja powinna
wykreować brand – czyli markę. Nie wystarczy stworzyć innowację, trzeba ją jeszcze sprzedać.
= Wzrost znajomości usługi – prowadzi poprzez
efektywną strategię komunikacji. Powinna ona
przedstawiać korzyści płynące z usługi i przekonywać do jej wypróbowania. Właściwa komunikacja nie
tyle pokazuje przewagę nad konkurencją, ale przede
wszystkim pojawiające się korzyści dla gościa oraz
unikalne cechy usługi.
= Namacalna jakość – dotykalność usługi (z natury
rzecz przecież niedotykalna) to pokazywanie namacalnych korzyści, jakie odniesie gość w wyniku zakupu konkretnej usługi. Jakość tę należy oddzielić od
jakości świadczonego podczas usługi serwisu. Opierając się obiektywnych atrybutach, przyjmuje się, że
dotykalność usługi to: stałość, solidność, wiarygodność. To także otoczenie, w którym świadczona jest
usługa, i wyposażenie użyte w całym procesie.
===
HOSPITA LIT Y K WA RTA L NIK MENED˚ERÓW HOT EL A R ST WA
FOT. DESIGN HOTELS
===
16-37
Jak podkreślić ekologiczność swojego hotelu? Prostota, naturalne drewno, design i zielone jabłuszka. Hotel Limes w Brisbane w Australi
4/2009 (16)
35
Badania i analizy
FOT. DESIGN HOTELS
gażowania pracownika w proces innowacji jest to, że
jest on w stanie bardziej skoncentrować się na potrzebach klientów, a nie tylko na samym procesie świadczenia usługi, do czego mają tendencje menedżerowie,
skupieni na efektywności i przebiegu procesu usługi.
= Działania poprzedzające wejście na rynek z nową
usługą – są to analizy finansowe, badania rynku,
studia wykonalności, a także szczegółowy rozwój
koncepcji świadczenia nowej usługi. Na każdym
etapie planowania usługi jest ona ewoluowana i dostosowywana, przez kompetentny zespół, do przewidywanych potrzeb klientów, których to oczekiwania
cały czas są monitorowane poprzez badania rynku
i inne analizy służące głębszemu zrozumieniu ich
potrzeb. Nie mniej ważna jest solidna analiza finansowa, która będzie podstawą innowacji. Co zadziwiające, rywalizacja cenowa z konkurencją nie jest
istotnym elementem sukcesu innowacyjnej usługi.
O wiele bardziej skuteczna jest strategia wyróżniania nowej usługi i niszowy marketing.
Coś dla Macho po pracy. Na wyposażeniu pokoju Condesa DF w Mexico City znajdują się worki i rękawice bokserskie
===
Efekty finansowe
Cztery czynniki korzystnie wpływają na sukces finansowy innowacji usługowej. Są to: atrakcyjność
rynku docelowego dla nowej usługi, zarządzanie zasobami ludzkimi, zaangażowanie personelu w usługę i działania poprzedzające wejście na rynek z nową
usługą.
= Atrakcyjność rynku – sukces finansowy nowego innowacyjnego przedsięwzięcia najczęściej ma
miejsce na szybko rosnącym, zamożnym lub oferującym wysokie marże rynku. Potencjał i atrakcyjność
rynku są kluczowymi parametrami sukcesu. Potencjał odnosi się do jego obecnej i przyszłej wielkości. Rynek musi być oczywiście wystarczająco duży,
aby można było liczyć na szybki zwrot z inwestycji.
Jednocześnie należy starannie określić jego potencjał na przyszłość i rozplanować działania na wiele
lat. Nie jest to jednak takie łatwe, jak działo się to
w przeszłości. Firmy hotelowe pod wpływem inwe-
36
HOSPITA LIT Y K WA RTA L NIK MENED˚ERÓW HOT EL A R ST WA
= Ewaluacja oparta na zachowaniu – ocenie podlega
zdolność do reagowania na skargi i rozwiązywania
problemów, zdolność do świadczenia odpowiedniego
serwisu, należyte oddanie działalności i misji hotelu
etc. Innymi słowy, menadżerowie powinni oceniać
raczej życzliwość okazywaną gościom i oddanie pracy niż konkretne wyniki, które można przełożyć na
liczby. Tego też oczekują goście, tym właśnie jest dla
nich jakość usługi.
= Szkolenia – powinny mieć charakter priorytetowy, szczególnie te, które mają na celu poprawienie relacji pracownik–gość, poprawę zdolności
interpersonalnych i umiejętności ogólnych. Wymaga to istotnych nakładów na podniesienie wiedzy, zdolności i zachowań społecznych. Biegłość
w tych umiejętnościach jest kluczowa w wypadku
pracowników kontaktujących się bezpośrednio
z gośćmi. To dzięki ich biegłości innowacyjne
zmiany w ofercie w dużym stopniu mają szansę
odnieść sukces.
Znajomość wszystkich aspektów usługi i entuzjazm
personelu jest najczęściej podnoszonym przez gości
argumentem za zakupem przez nich innowacyjnej usługi
Poprawa relacji z pracownikami i gośćmi
storów giełdowych, którzy oczekują bezzwłocznych
zysków, mają tendencje do podejmowania innowacji
przynoszących natychmiastowy zwrot z inwestycji.
= Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – innowacje, które mają tego rodzaju wsparcie, osiągają
większy zwrot z inwestycji. Przymiotnik „strategiczny” jest rozwinięciem tradycyjnego HR, w którym jest
on włączony w proces decyzyjny firmy. Innowacyjna
usługa, aby odnieść sukces, musi mieć zapewniony
znakomity poziom praktyk zarządzania ludźmi. Takie podejście opłaca się ze wszech miar. Doskonali
pracownicy to przewaga konkurencyjna, a nie koszt.
Niezwykle trudno jest taki atut skopiować.
= Zaangażowanie personelu – nie ma ostatecznie sukcesu innowacji bez zaangażowania pracowników, bez
włączenia ich w planowanie i projektowanie nowych
usług. Korzyści dla nowości są oczywiste: tylko pracownik frontowy jest w stanie zrozumieć i pomóc wyjaśnić potrzeby gości. Inną korzyścią płynącą z zaan-
16-37
Dobre relacje personelu z gośćmi nie przekładają się
bezpośrednio na pozycję rynkową hotelu i jego efekty finansowe, ale z pewnością będą ich wyznacznikiem w przyszłości. Pięć czynników warunkuje poprawę tychże relacji.
= Zaangażowanie pracowników – jak wiadomo, innowacje kwitną w zaangażowanym i zmotywowanym
otoczeniu. Szkolenie pracowników w zakresie nowej
usługi jest podstawą. Muszą oni nie tylko „umieć” ją
świadczyć, ale także zrozumieć i polubić. Marketing
wewnętrzny skierowany do personelu jest tu jak najbardziej na miejscu. W momencie gdy pracownicy uważają nową usługę za „swoją”, rozumieją ją i uważają jej
innowacyjność za coś oczywistego, wtedy świadczą ją
naprawdę dobrze. Pomaga to także przezwyciężać początkowe kłopoty i niepowodzenia oraz chroni przed
wzajemnym obwinianiem się w razie pojawienia się
problemów. W wypadku każdej innowacji najistotniejszą kwestią jest, że wymaga ona wyjścia poza rutynę.
4/2009 (16)
= Przekazywanie
władzy – innowacja polegająca na
przekazaniu władzy i autonomii nad kontrolowanym
przez pracownika odcinkiem pracy może sprzyjać
poprawie relacji pomiędzy nim a gościem. Tego rodzaju przesunięcie odpowiedzialności w hotelarstwie jest
w istocie czymś koniecznym. Pracownicy potrzebują
takiej właśnie elastyczności ze strony menedżerów, aby
dostosować swój temperament i zachowania do otoczenia, miejsca i oczekiwań gości. Przekazywanie władzy
i decyzyjności nie jest konieczne tam, gdzie dochodzi do
zwykłych transakcji, jednak gdy w grę wchodzą emocje,
różnego rodzaju relacje, pewna autonomia i możliwość
podejmowania decyzji jest niezbędna. Mało istotnymi
elementami sukcesu usług innowacyjnych w hotelarstwie są formalizowanie i standaryzacja usług. Choć
taka strategia jest wysoce wydajna i efektywna kosztowo, to środowisko hotelowe jest zbyt nieprzewidywalne i wymagające niestandardowych zachowań od
personelu, by miało to znaczenie. Goście przestali doceniać standaryzację i nie akceptują rutyny. =
37
Download