1-planowanie-zatrudnienia

advertisement
Planowanie zatrudnienia jest stałym procesem
obejmującym:
-
określenie potrzeb personalnych w wymiarze
ilościowym i jakościowym,
-
analizowanie istniejącego stanu i struktury
personelu,
-
tworzenie planów minimalizujących lukę między
podażą a popytem na zewnętrznym rynku pracy,
-
monitorowanie procesu wdrażania planów
zatrudnienia w życie.
Planowanie zatrudnienia wymaga wcześniejszego
przewidywania w następujących kwestiach:
-
Ilu i jakich pracowników będziemy potrzebować,
-
Jaką cześć zatrudnienia powinni stanowić pracownicy,
a jaką podmioty zewnętrzne,
-
Jakie formy zatrudnienia będą
najbardziej adekwatne do potrzeb
firmy,
-
W jaki sposób można zwiększyć
bądź zmniejszy stan zatrudniania,
-
Jak najlepiej jest inwestować w rozwój
kapitału ludzkiego,
-
jak można minimalizować koszty i
maksymalizować produktywność pracy,
-
Jak można skutecznie oddziaływać na
zachowania poszczególnych osób i grup
świadczących pracę dla danej firmy,
-
Czy i w jakim okresie będzie
potrzebne przeprowadzenie
restrukturyzacji zatrudnienia.
Planowanie zatrudnienie jest
integralną część funkcji
personalnej przedsiębiorstwa
można ujmować szeroko i
wąsko.
 Planowanie
potrzeb personalnych,
 Planowanie
wyposażenia
personalnego,
 Planowanie
obsad
personalnych.

Metoda planowania potrzeb personalnych
w wymiarze jakościowym obejmują:
-
ustalenie programu działania firmy w
przyszłości,
-
koniecznych zadań do realizacji programu,
-
określenie wymogów odnoszących się do
wiedzy, umiejętności, zdolności oraz
zachowań zatrudnionych osób.

Metoda planowania potrzeb
personalnych w wymiarze ilościowym
obejmuje:
-
ustalenie liczby pracowników w
wyodrębnionych kategoriach stanowisk
pracy,
-
zakresu prac w określonych
punkcie przyszłości
niezbędnych do wykonania
założonego działania firmy.

Celem jakościowego planowania
wyposażenia personalnego jest:
-
ustalenie i klasyfikacja struktury zatrudnienia
na początek okresu planowania,
-
prognoza zmian w przyjętym okresie,
-
ustalenie pożądanego stanu i struktury w
danym punkcie przyszłości.

Ilościowe planowanie wyposażenia
personalnego ma na celu:
-
ustalenie liczby pracowników w
poszczególnych kategoriach personelu
na początku okresu planowania,
-
sformułowanie prognozy
na koniec planowania.
Przydatność pracownika określa się przez
porównanie profilu wymagań stanowiska
pracy z profilem kwalifikacyjnym
pracownika. Do optymalizacji obsad
personalnych mogą by wykorzystywane
metody liściowe i hierarchiczne.
Celem planowania obsady
personalnej jest rozdysponowanie
zadań do wykonania między
pracowników i innych
zatrudnionych w danej organizacji.

Ilościowa metoda planowania obsad
personalnych wymaga bardzo ściśle
przestrzegania warunków organizacyjnych.

Heurystyczne metody planowania obsad
personalnych zmierzają do optymalizacji
przyporządkowania pracowników i
stanowisk pracy na podstawie stopnia
przydatności pracowników do zatrudnienia
na określonych stanowiskach pracy.
-
czynności wykonywane na poszczególnym stanowisku
występujące warunki pracy
sposób wykonywania pracy
powiązania z innymi stanowiskami pracy
-
wymagania kwalifikacyjne na danym stanowisku
-
• OKREŚLENIE WYMAGANYCH PROFILI KOMPETENCYJNYCH
• PROFILI CECH OSOBOWYCH
• USTALENIE KRYTERIÓW OCENY PRACOWNIKÓW
• WYZNACZENIE ZADAŃ W PROCESIE ZARZĄDZANIA
• PLANOWANIE SZKOLEŃ

PROCES PRACY ( zadania do wykonania, wielkości
wejściowe i wyjściowe, wyposażenie, przebieg
czynności)

DOKUMENTACJA STANOWISKA PRACY (instrukcje
techniczne, instrukcje obsługi, zakresy czynności)

WIEDZA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE
PRACY (pracownik, kierownik, współpracownicy).
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZADANIA,
UPRAWNIENIA
ZACHOWANIE RÓWNOWAGI !!!
Co robi pracownik?
W jaki sposób wykonuje swoją pracę?
Dlaczego wykonuje takie właśnie czynności?
Jakich kwalifikacji wymaga wykonywanie tej pracy?
identyfikacja (określenie)
stanowiska pracy
- ogólna charakterystyka
wykonywanej pracy ( cel
wykonywanej pracy)
- zależności służbowe
- zakres zadań, uprawnień i
odpowiedzialności
- wymagania
kwalifikacyjne
- warunki pracy
- relacja do innych
stanowiska pracy
- uwagi dodatkowe
-
Opis stanowiska pracy
Opis roli
Jest przykładem schematu tworzenia
profili.
Jest gotową listą cech
potrzebnych do
stworzenia takich profili
Obejmuje następujące cechy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cechy fizyczne
Wiedza
Ogólna inteligencja
Specjalne uzdolnienia
Zainteresowania
Cechy osobowości
Czynniki zewnętrzne
Aby ustalony raz profil traktować elastycznie i
umieć go dostosować do zmiany warunków
pracy.
ogół trwałych właściwości człowieka,
tworzących związek przyczynowoskutkowy z osiąganymi przez niego
wysokimi lub/i ponad przeciętnymi
efektami pracy, które mają swój
mierzalny wymiar

Motywy

Cechy

Postawy i wartości

Wiedza i umiejętności
POSTAWY I
WARTOŚCI
MOTYWY I CECHY
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI
1.
Podstawowe
2.
Wyróżniające
1.
Kompetencje związane z procesem
myślenia (rozumowania)
2.
Kompetencje związane z procesem
odczuwania
3.
Kompetencje związane z procesem
działania
KOMPETENCJE PODSTAWOWE
KOMPETENCJE WYRÓŻNIAJĄCE
Wiedza fachowa
Przywództwo
Rozwiązywanie problemów
Empatia
Komunikowanie się
Gotowość uczenia się
Kształtowanie relacji
Tolerancja dla niejednoznaczności
Korzystanie z usług doradców
Nastawienie na klienta
Kreatywność
Orientacja na przyszłość
świadomość wartości
Dyrektor hotelu
ds.Gastronomii
 ds.Hotelowych
 ds.Marketingu
 ds.Handlowych
 ds.Technicznych
 ds.Osobowych i
rozwoju zawodowego

Streszczenie
• prowadzi planowane i przemyślane działania, mające na celu wytworzenie i podtrzymanie
wzajemnego zrozumienia między organizacją, a jej klientami.
Obowiązki i zakres odpowiedzialności
budowanie zaufania do firmy jako elementu strategii rynkowej
dbałość o reputację firmy
stworzenie jednolitego wizerunku firmy (druki firmowe, foldery, wizytówki, pocztówki itp.)
dbałość o wygląd zewnętrzny hotelu i dobre wrażenie gości hotelowych
rozpowszechnianie informacji o firmie, organizowanie konferencji prasowych
badanie opinii klientów hotelu pod względem jakości obsługi i postrzegania wizerunków
hotelu
dobre kontakty z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi
organizowanie imprez hotelowych (dni kuchni, dni otwarte, imprezy branżowe)
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie
• specjalista: wyższe i 4 lata pracy w zawodzie lub średnie zawodowe i 8 lat pracy w zawodzie
• wskazane wykształcenie wyższe z zakresu marketingu. Potrzeba znajomości podstaw wiedzy o
kulturze, historii, filozofii i psychologii społecznej, znajomość 2 języków obcych.
Predyspozycje
otwartość
umiejętność komunikowania się z otoczeniem
zdolność identyfikowania się z firmą i zawodem, zdolności organizacyjne
Relacje z innymi stanowiskami
podległy bezpośrednio dyrektorowi hotelu
Warunki pracy
- praca zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz hotelu
Kierownik recepcji
 Recepcjoniści
 Telefonistka
 Concierge

Streszczenie
zajmuje się bezpośrednią obsługą gości w zakresie udzielania informacji turystycznej, udzielaniem informacji i
załatwianie spraw gości
Obowiązki i zakres odpowiedzialności
obsługa korespondencji i przesyłek gości
osobiście zajmuje się spełnianiem prośby gościa
zna i poleca gością korzystanie ze wszystkich usług oferowanych przez hotel
w razie potrzeby kontaktuje się z jego imieniu z innymi działami hotelu lub organizacjami poza hotelem
na życzenie gościa dokonuje rezerwacji hotelowej restauracji lub poza hotelem
prowadzi inf. Turystyczną, posiada aktualne materiały informacyjne na temat usług biznesowych, lekarzy domowych,
dyżurów aptek, wycieczek po mieście, usług przewodnickich, usług rekreacyjnych, inf. O imprezach w hotelu i
mieście
załątwia przy pomocy pracowników służby parterowej drobnych zleceń gości, jak wysyłka korespondencji, kupno
biletów
pełni dyżur zgonie z harmonogramem pracy w przepisowym umundurowaniu
Wymagania kwalifikacyjne
Wykształcenie i doświadczenie
->ższe lub średnie zawodowe hotelarskie
znajomość 2 języków obcych-preferowany j.angielski
staż pracy 2-6 lat w recepcji jako starszy recepcjonista
Predyspozycje, cechy osobowości
dobra prezencja
opanowanie
łatwość nawiązania kantaktów z ludźmi
zdolność i gotowość do niesienia pomocy innym ludziom w rozwiązywaniu ich problemów
znajomość zasad savoir-vivre’u
Relacje z innymi stanowiskami
podlega bezpośrednio kierownikowi recepcji
Warunki pracy
praca stojąca, wykorzystanie sprzętu komputerowego w pracy oraz wszelkich dostępnych materiałów
informacyjnych





Kierownik pięter
Inspektor pięter
Pokojowa
Kierownik pralni
Magazynier bielizny
Struktura biura podróży jest
podporządkowana celom jakie ma
osiągnąć jednostka organizacyjna.
Komórki organizacyjne –zespoły
pracownicze mają przydzielone
określone zadania.
Posiadają własne kierownictwo
 Jest to organ 1 osobowy
 Kieruje i nadzoruje pracę podwładnych

Regulamin organizacyjny- to zakres
obowiązków, podstawowe instrukcje,
ramowe procedury
Schemat organizacyjny- graficzny obraz
ukazujący poszczególne części
organizacji w sposób hierarchiczny i
układ między nimi
Ze względu na ilość szczebli zarządzania,
rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych:
1. Smukłe
2. Płaskie
Ze względu na stopień centralizacji
zarządzania
1. Scentralizowane
2. zdecentralizowane





Sprzedaż biletów lotniczych, promowych,
autokarowych, rezerwacja hoteli zagranicznych i
wynajem samochodów
Bieżące rozliczanie wpływów za sprzedane bilety za
pomocą każdorazowo sporządzonej specyfikacji
Terminowe sporządzanie sprawozdawczości do
poszczególnych kontrahentów i sprawdzenia ogólnego
do księgowości z uwzględnieniem wypisywania not i
faktur dla kontrahentów
Windykacja należności zgodnie z ogólnie
obowiązującymi przepisami
Zabezpieczenie po zakończonym dyżurze wszelkich
materiałów; biletów, druków ścisłej rejestracji, kluczy itp

Dokonywanie na bieżąco poprawek wg
wprowadzonych zmian w cennikach i przepisów
przewoźników

Przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych

Wykonywanie innych czynności zleconych przez
przełożonego

Przyjmowanie i wystawianie i podpisywanie
faktur

Podejmowanie działań zmierzających do
pozyskania nowych klientów

Dokładanie starań w celu realizacji zadań
planowych biura

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji,
terminowe sporządzanie sprawozdań i zgodnych
rozliczeń finansowych

Odpowiedzialność materialna za powierzone druki,
bilety, wpływy gotówkowe straty finansowe
powstałe w wyniku nieprawidłowych rozliczeń

Przestrzeganie obowiązujących zarządzeń instrukcji








Planowanie, organizowanie imprez wyjazdowych
Współpraca z zagranicznymi kontrahentami w zakresie
zamawiania realizacji i rozliczania świadczeń
Sporządzanie kalkulacji imprez wyjazdowych
Opracowywanie programów sporządzanie
komunikatów oraz wprowadzanie gotowego produktu
do sprzedaży w całej sieci
Odprawa i rozliczanie pilotów
Organizacja i sprzedaż wczasów i wycieczek krajowych
Sporządzanie terminowych rozliczeń finansowych
Przestrzeganie przepisów bhp
Wystawianie i podpisywanie faktur
 Przyjmowanie not i faktur
 Podejmowanie działań w celu pozyskania
nowych klientów
 Podejmowanie inicjatyw zwiększających
sprzedaż






Prawidłowe prowadzenie dokumentacji
Dokonywanie terminowych i zgodnych
rozliczeń
Terminowe sporządzanie sprawozdań
Dokładanie starań w celu realizacji zadań
planowanych przez biura
Przestrzeganie obowiązujących zarządzeń i
instrukcji
GASTRONOMIA
Zadaniem każdej bazy gastronomicznej jest zapewnienie turystom
niezbędnych warunków egzystencji w miejscu pobytu czy na szlaku
turystycznym.
Rozróżnia się następujące zakłady gastronomiczne:
•Restauracje,
•Bary szybkiej obsługi
•Bary uniwersalne
•Baty mleczne
•Bistra
•Jadłodajnie
•Bary restauracyjne
•Karczmy
•Gospody
•Zajazdy
Cechy łączące wyżej wymienione obiekty oferują gorące w różnych porach
dnia dostępne dla szerokiego grona odbiorców.
Inne uzupełniające zakłady
gastronomiczne:
•Kawiarnie
•Cukiernie
•Winiarnie
•Piwiarnie
etc.
A także „mała
gastronomia”:
•Bufety
•Smażalnie
•Pijalnie
•Lodziarnie
etc.
Rodzaje zakładów gastronomicznych:
Podział ze względu na specyfikę świadczonych usług:
1.Placówki gastronomiczne w obiektach hotelarskich
2.Inne placówki żywieniowe usytuowane w miejscach odwiedzanych
przez turystów
3.Pozostałe placówki, obsługujące przeważnie stałych mieszkańców i
sporadycznie artystów.
Podział ze względu na dostępność:
1.Baza gastronomiczna otwarta – ogólnodostępna
2.Baza gastronomiczna zamknięta (np. pkt gastronomiczne w
szpitalach, sanatoriach)
Organizacja pracy w gastronomii
Każdy zakład gastronomiczny działa zgodnie z pewnym
planem produkcji.
Co uwzględnia plan produkcji?
•charakter pracy konsumentów
•ich wiek
•wartość odżywczą przygotowywanych potraw
•ich właściwości smakowe oraz zestawienia kolorystyczne i
urozmaicone techniki ich przygotowywania
W praktyce plan tego typu stanowią zazwyczaj rodzaje
posiłków, jadłospisy, receptury przygotowywania potraw oraz
średnia ilość obsługiwanych w zakładzie osób.
Uwzględnia on na podstawie obserwacji oraz praktyki średnią
liczbę porcji dla klientów indywidualnych oraz niezbędne do
ich przygotowania produkty spożywcze.
Tak stworzony plan ogólny dzielony jest na plany szczegółowe dla
poszczególnych działów produkcyjnych, na przykład obróbki mięs, kuchni
zimnej, deserowni itd. Są one podstawą do stworzenia listy niezbędnych
produktów do każdego z działów.
Tak przygotowany plan produkcji stanowi podstawę do stworzenia
szczegółowego harmonogramu pracy dla wszystkich pracowników danego
zakładu gastronomicznego.
Do poszczególnych czynności przypisuje się odpowiednich pracowników,
uwzględniając czas na ich odpoczynek oraz spożycie posiłku.
Organizacja pracy może odbywać się na dwóch zasadach:
•pionowej (częściej spotykana) – wykonywanie przez jednego pracownika
wszystkich czynności zmierzających do przygotowania danej potrawy,
•poziomej (rzadziej spotykana) – wykonywanie ściśle określonych czynności
przez poszczególnych pracowników.
Bardzo pomocny w planowaniu pracy oraz podziale obowiązków jest również
harmonogram pracy w kuchni. Zazwyczaj przedstawia się go w sposób
graficzny, co daje możliwość łatwiejszego uzmysłowienia sobie czasu
potrzebnego na przygotowanie danego posiłku, czy zakończenie konkretnego
etapu prac.
Pracownicy w zakładzie gastronomicznym
Osoby zatrudnione dzieli się je na trzy różne grupy działań:
działanie administracyjne – czynności administracyjne należą
do kierownika zakładu, magazyniera oraz technologa
żywienia.
działanie produkcyjne – wykonują kucharze (w grupie tej
wyróżniamy – starszych kucharzy, kucharzy, młodszych
kucharzy, oraz osoby odpowiedzialne za dany dział produkcji –
cukierników, piekarników, garmażerów).
działanie usługowe – wykonują je – kelnerzy (starszy kelner,
młodszy kelner, praktykant kelnerski), barman/bufetowy,
portier, szatniarz.
W zakładach gastronomicznych zatrudnionych jest wiele osób,
dbających o jakość i bezpieczeństwo produkcji żywieniowej.
Najważniejsze z nich to:
kierownik zakładu gastronomicznego
magazynier
technolog żywienia
szef kuchni (kierownik produkcji kuchennej
kucharz
wykwalifikowana pomoc kuchenna
pomoc kuchenna
kierownik sali
kelner
Typowe pomieszczenia w obiekcie gastronomicznym
Zakład gastronomiczny składa się z dwóch obszarów funkcjonalnych:
•działu konsumenckiego
•zaplecza gastronomicznego(dział magazynowy (zawiera magazyny
żywieniowe – zarówno chłodzone i niechłodzone i nieżywieniowe),dział
produkcyjny (miejsca przygotowań posiłków i kuchnia),dział ekspedycyjny
(ekspedycja oraz zmywalnia naczyń stołowych),
dział administracyjno-socjalny (biura, sanitariaty, jadalnie dla personelu,
szatnie, miejsce do przebrania, szafki)
Dział produktu:
odpowiedzialny za:
•przelotów oraz usług w poszczególnych destynacjach
•zakup miejsc w hotelach,
Do zadań pracowników należy:
•nieustanny kontakt z zagranicznymi kontrahentami,
•negocjowanie cen produktów oraz korzystnych warunków umów
sprzedażowych
• odpowiedzialni są za wprowadzanie nowych produktów oraz
udoskonalanie i modyfikowanie istniejących,
•przewidywanie wad produktu i wypracowanie rozwiązań dla
problemów.
Dział rezerwacji i sprzedaży :
odpowiedzialny jest za:
•bieżące prowadzenie rezerwacji,
•sprzedaż produktów touroperatora(Sprzedaż obejmuje kontakty z
klientami bezpośrednimi, telefonicznymi oraz internetowymi)
• zajmuje się także wszelkimi zmianami w dokonanych wcześniej
rezerwacjach
•do obowiązków tego działu należy telefoniczna obsługa agentów.
Dział księgowości
odpowiada za:
• kontrolę przepływu gotówki, przebiegu transakcji
bezgotówkowych, oraz monitoring ogólnej sytuacji
finansowej
Dział marketingu
odpowiada za:
• promocję i rozwój produktu touroperatora. W tym celu organizuje
kampanie reklamowe oraz imprezy promocyjne, imprezy
integracyjne. Do imprez tworzonych przez ten dział zaliczają się także
study toury .
• Pracownicy działu marketingu zarówno opracowują katalogi
reklamujące całość oferty, jak i odpowiedzialni są za ich wysyłkę.
• Dział ten odpowiedzialny jest także za zatrudnianie
przedstawicieli handlowych, których praca polega na
odwiedzaniu agencji turystycznych i wpieraniu ich w
problemach pojawiających się przy sprzedaży.
Dział jakości:
• Tutaj są ustalane zasady panującej polityki jakości, która wpływa
na pozytywny odbiór działalności firmy przez klientów, pracowników
oraz otoczenie społeczne.
• Główne zadania tego działu to efektywne zarządzanie
organizacją, nieustanne dążenie do optymalizacji pracy, a także
dbałość o zapewnienie najwyższej jakości produktów oraz usług.
Dział operacyjny
zajmuje się:
• drukowaniem dokumentów podróży, przygotowywaniem ich do
wydania klientom, a także dostarczaniem owych dokumentów na
regionalne lotniska i wysyłaniem list pasażerów do linii lotniczych. W
zakresie obowiązków pracowników tego działu leży koordynacja
przebiegu odpraw na wszystkich portach lotniczych w Polsce. Tu
także zapadają decyzje co do działań podejmowanych w sytuacjach
nadzwyczajnych, problemowych.
Dział relacji z klientem
•
odnosi się do klientów, którzy już skorzystali z imprezy
oferowanej przez biuro, bądź właśnie w niej uczestniczą.
• Pracownicy tego działu zajmują się przyjmowaniem oraz
rozpatrywaniem reklamacji zgłaszanych przez klientów po powrocie
z wakacji, a także udzielaniem pomocy i informacji klientom, którzy
w trakcie pobytu napotkali problemy takie jak zagubienie bagażu lub
brak możliwości kontaktu z rezydentem.
Opis stanowiska pracy barmana w firmie
Lopez s.c. w restauracji Taco Mexicano:
•Wydawanie napojów zimnych, gorących, drinków i
koktajli na podstawie zamówień kelnerów
•Zaopatrywanie baru w potrzebne towary
•Przyjmowanie rezerwacji
•Inwentaryzowanie baru
•Prowadzenie rachunków klientów
•Operacje kasowe
•Raporty fiskalne
•Bezpośrednia obsługa klienta
•Wystawianie faktur VAT
•Konserwacja sprzętu browarniczego, ekspresu
ciśnieniowego, sprzętu komputerowego, lodówek
•Bezpośrednie rozliczanie codziennych zarobków
obsługi kelnerskiej
Download