Tekst jednolity aktu prawnego

advertisement
Projekt z dnia 12 maja 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Z D R O W I A 1)
z dnia
w sprawie metod zapobiegania zakażeniom spowodowanym wybranymi biologicznymi
czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności
Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)
metody zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym wywołanym przez czynniki
określone w § 2, zwane dalej „BCA”, oraz lekooporności BCA;
2)
rodzaje badań laboratoryjnych niezbędnych do rozpoznania oraz identyfikacji zakażeń lub
chorób zakaźnych wywołanych przez BCA.
§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1)
Enterobacteriaceae spp. – opornych na karbapenemy w mechanizmie wytwarzania
enzymów karbapenemaz lub opornych na wszystkie dostępne antybiotyki w tym
kolistynę;
2)
Clostridium difficile toksynotwórczych;
3)
Enterococcus spp. – opornych na wankomycynę VRE;
4)
Pseudomonas spp. – opornego na co najmniej dwie grupy antybiotyków, w tym
karbapenemy;
5)
Acinetobacter spp. – opornego na co najmniej dwie grupy antybiotyków, w tym
karbapenemy;
6)
innych gatunków bakteryjnych będących biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi
opornymi na antybiotyki kluczowe dla leczenia.
1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
–2–
§ 3. Wprowadza się metody zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym wywołanym
przez BCA, w szczególności obejmujące:
1)
wykonywanie badań przesiewowych polegających na badaniu diagnostycznym w celu
wykrycia BCA tak szybko jak jest to możliwe ze względu na aktualne metody
diagnostyczne, nie później jednak, niż do 48 godzin od pobrania materiału
diagnostycznego;
2)
przerywanie transmisji BCA poprzez izolację w salach jednoosobowych albo izolację
stanowiskową na salach wieloosobowych osób podejrzanych o zakażenie, zakażonych lub
nosicieli w warunkach uniemożliwiających przeniesienie BCA na inne osoby;
3)
przerywanie transmisji BCA poprzez kohortację polegającą na zastosowaniu izolacji
wobec grupy osób podejrzanych o zakażenie, zakażonych lub nosicieli we wspólnych
salach z tym samym BCA;
4)
rozpoznanie ogniska epidemicznego w przypadku gdy wykryto obecność szczepów BCA
tego samego gatunku i tego samego mechanizmu oporności z materiału istotnego
klinicznie takiego jak fizjologicznie jałowe płyny ustrojowe lub tkanki: krew, płyn
mózgowo-rdzeniowy, płyn stawowy, płyn opłucnowy, płyn otrzewnowy, wycinki tkanek,
aspirat tchawiczy, aspirat bronchoskopowy, materiał śródoperacyjny, mocz oraz kał, w
tym kał biegunkowy, materiał ze świeżo zakażonej rany lub błon śluzowych, u co
najmniej dwóch pacjentów w danym oddziale w odstępie do 1 miesiąca, z których co
najmniej jeden ma objawy zakażenia i został rozpoznany w badaniu wykonanym powyżej
48 godzin od przyjęcia;
5)
określenie zagrożenia ogniskiem epidemicznym w przypadku gdy wykryto obecność
szczepów BCA tego samego gatunku i tego samego mechanizmu oporności u co najmniej
dwóch pacjentów bez objawów zakażenia w danym oddziale w odstępie do 1 miesiąca, z
których co najmniej jeden został rozpoznany w badaniu wykonanym powyżej 48 godzin
od przyjęcia.
§ 4. Szczegółowe metody zapobiegania zakażeniom lub chorobom zakaźnym wywołanym
przez BCA oraz lekooporności BCA określa załącznik do rozporządzenia.
§ 5. 1. Do rozpoznania oraz identyfikacji BCA stosuje się następujące rodzaje badań
laboratoryjnych:
1)
mikrobiologiczne badania przesiewowe przy przyjęciu i podczas pobytu pacjenta w
szpitalu;
–3–
2) diagnostykę mikrobiologiczną wyizolowanego szczepu BCA;
3)
potwierdzenie identyfikacji szczepu BCA, jeżeli to niezbędne.
2. W przypadku konieczności potwierdzenia identyfikacji szczepu BCA dla celów
nadzoru epidemiologicznego, szczep poddaje się weryfikacji w jednostkach wykonujących
badania metodami akredytowanymi zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
MINISTER ZDROWIA
Download