testy_Stelmach-Naprawiony - System Polityczny RP

advertisement
testy_Stelmach-Naprawiony.doc
(162 KB) Pobierz
1.Projekt Konstytucji RP został zatwierdzony przez: Zgromadzenie narodowe
2. Kto uchwala Konstytucję:
a)Zgromadzenie Narodowe
b) Sejm a potem Senat
c) Konstytuanta
3. Według Konstytucji wspólnotę samorządową stanowi: Ogół mieszkańców zamieszkujących jednostkę
zasadniczego podziału terytorialnego.(wszyscy mieszkańcy danego szczebla samorządowego)
4. Zmiana nazwy państwa ( z PRL na RP) na Rzeczpospolita Polska została dokonana w Konstytucji w roku:
1989
5.Nowe, demokratyczne zasady ustroju politycznego w Polsce (np.zasada demokratycznego państwa prawa)
wprowadzono do Konstytucji w roku: 1989
6. Konstytucję RP uchwalono w dniu:
a) 17.10.1997 /to jest data wejścia w życie Konstytucji
b) 25.05.1997 / to data referendum zatwierdzającego Konstytucję
c) 2.04.1997
d) 08.03.1997
7. Konstytucja RP została uchwalona przez Sejm w 1997r Fałsz
8. Projekt Konstytucji RP został uchwalony przez/zaznaczam, że chodzi tu o projekt, sądzę że będzie to właśnie Mała Konstytucja z
1992r.
a) Sejm a następnie przez Senat
b) Zgromadzenie Narodowe
c)Naród
d) Konstytuantę
9. Wstęp do Konstytucji RP jest: jej nieodłączną częścią
10. Niezgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych orzeka: Trybunał Konstytucyjny
11. Prezydent winien złożyć wniosek do trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia zgodności
ustawy z Konstytucją w terminie: 21 dni
12. Ustawa konstytucyjna o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji została uchwalona w roku:
1992 (23 kwietnia)
13. Ustawa konstytucyjna „O wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą a wykonawczą RP oraz
o samorządzie terytorialnym” została uchwalona: 17.10.1992
14. Konstytucja określa jako suwerena : Naród
15. Wg Konstytucji władza zwierzchnia w Polsce należy do ogółu obywateli Fałsz (należy do Narodu)
16. Do konstytucyjnych zasad wymiaru sprawiedliwości należy zasada jednolitości sądów. Prawda
17.Konstytucja jest aktem prawnym, w którego treści nie można dokonywać żadnych zmian. Fałsz
18. Treść Konstytucji podlega zmianie – projekt zmiany Konstytucji może przedłożyć 1/5 posłów, Senat lub
Prezydent. Prawda
19. Można dokonać zmiany Konstytucji Prawda
20. Konstytucja PRL nigdy nie była nowelizowana. Fałsz – były wprowadzane zmiany
21. Konstytucja PRL formalnie obowiązywała do 1997 roku. Fałsz – zniesiona przez „Małą Konstytucję” z
roku 1992
22. Konstytucja PRL opierała się na suwerenności Narodu. Fałsz
23. Konstytucja PRL wprowadziła zasadę jedności i jednolitości władzy państwowej jako zaprzeczenie
podziału (nadrzędności Sejmu nad RM, Radą Państwa) Prawda
24. Mała Konstytucja z roku 1992 zmieniała zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej. Prawda
(17.10)
17 PAŹDZIERNIKA!!
25. Mała Konstytucja została uchwalona w wyniku referendum ogólnonarodowego Fałsz
26. Mała Konstytucja była uchwalona w latach 1919, 1947,1992 Prawda
27. Ile projektów otrzymała komisja konstytucyjna ZN przy tworzeniu konstytucji?
a) 7
b) 8
28. Konstytucja gwarantuje prowadzenie działalności gospodarczej bez względu na jej formę własności
Prawda
29.Źródłem prawa konstytucyjnego jest prawo naturalne. Fałsz
30. Konstytucję charakteryzuje:
a) szczególny tryb uchwalania
b) najwyższa treść
31. Normy prawne zawarte w Konstytucji są najwyższym aktem prawnym państwa. Fałsz
32. . Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji występuje do Trybunału Konstytucyjnego o zakazie
działalności partii w przypadku: dążenia partii do zmiany przemocą konstytucyjnego ustroju RP
33. MSWiA składa wniosek do trybunału Konstytucyjnego o wyrejestrowanie partii, jeśli ta:
a) osiąga dochody ze źródeł innych niż składki członkowskie
b) przeprowadza wiece
c) prowadzi działalność niezgodną z Konstytucją
34. Prawo wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego przysługuje
a)Każdemu
b) wyłącznie osobom zamieszkałym na terytorium PL
c) wyłącznie cudzoziemcom
d) wyłącznie obywatelom polskim zamieszkałym na terenie PL
35. Ilu sędziów zasiada w Trybunale Konstytucyjnym? 15
36. Kto wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego? Sejm za zgodą Senatu
37. W skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzą: prezes, wiceprezes i 13 sędziów. Prawda
38. W skład trybunału Konstytucyjnego wchodzą: 15 sędziów w tym Prezes i Wiceprezes, wybierani na 9 lat,
powoływani przez Prezydenta RP z kandydatów zgłoszonych przez zgromadzenie Ogólne Sędziów TK
39. Który z wymienionych organów nie jest naczelnym organem kontroli państwowej i ochrony prawa?
a) NIK
b)Trybunał Konstytucyjny
c) KRRiT
d) RPO
40. Do instytucji kontrolujących zgodność zachowań organów państwowych z obowiązującymi przepisami
należą:
a) Prezydent
b) Senat
c) Sądy Powszechne
d) Trybunał Konstytucyjny
41. Trybunał Konstytucyjny został wpisany do Konstytucji w roku 1982
42. Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego składać mogą Prezydent/ marszałek Sejmu i Senatu / Premier/
Posłowie (min.50)/ Senatorowie (min.30)/ Pierwszy prezes sądu najwyższego/ Prezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego/ Prokurator Generalny/ Prezes NIK/ Rzecznik Praw Obywatelskich.
43. Kadencja Trybunału Konstytucyjnego trwa 4 lata. Fałsz – 9 lat
44. Trybunał Konstytucyjny dokonuje oficjalnej wykładni ustaw. FAŁSZ – bada konstytucyjność prawa, rozpatruje skargi
konstytucyjne, stwierdza naruszenie konstytucji przez partie polityczne, rozstrzyga spory konstytucyjne, stwierdza przeszkody w sprawowaniu władzy
przez prezydenta
45. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest źródłem prawa konstytucyjnego Fałsz
46. O niezgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych orzeka:
a) Sąd Najwyższy
b) Trybunał Stanu
c)Trybunał Konstytucyjny
d) Sąd powszechny
47. Konflikt Prezydent- Premier rozstrzyga:
a) Trybunał Konstytucyjny
b) Trybunał Stanu
c) Zgromadzenie Narodowe
d) ZOSSN
48. Umowy międzynarodowe ratyfikuje
a) Parlament
b) Senat
c) Prezydent
d) Rada Ministrów
49. Termin podpisania ustawy przez Prezydenta, której projekt został uznany za pilny, wynosi 7 dni
50. Prezydent na podpisanie ustawy zwykłej ma
a) 2 tygodnie
b) miesiąc
c) 21 dni
d) 6 tygodni
51. Po otrzymaniu ustawy przez Prezydenta może on ??
a) odrzucić ustawę
b) wnieść do ustawy poprawki i podpisać
c) podpisać ustawę w ciągu 30 dni
d) Skierować ustawę do trybunału Konstytucyjnego
e) Zastosować Prawo Weta
52. Prezydent po złożeniu poprawek do ustawy:
a) nie może jej już zawetować
b) ustawę przekazuje pod rozpatrzenie odpowiednim komisjom
c) poddaje się pod głosowanie sejmu
d) skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego
53. Prezydent może zaskarżyć ustawę do trybunału Konstytucyjnego Prawda
54. Prezydent winien złożyć wniosek do trybunału Konstytucyjnego w sprawie sprawdzenia zgodności
ustawy z Konstytucją w terminie:
a)14 dni
b) 20 dni
c) 30 dni
d) 21 dni
55. Który z wymienionych aktów prawnych nie jest wydawany przez Prezydenta RP (prezydent wydaje:
ROZPORZĄDZENIA, ZARZĄDZENIA!)
a) rozporządzenie z mocą ustawy
/
b) Uchwała
/ a) ustawa } ??
c) rozporządzenie
/b) uchwała} ??
d) zarządzenie
/
56. Prezydent wydaje rozporządzenia
a) z mocą ustawy
b) z mocą zarządzenia
57. Prezydent wydaje:
a) rozporządzenia
b)dekrety
58.Prezydent podpisuje rozporządzenia z mocą ustawy (na wniosek RM i to jeszcze wtedy gdy się Sejm nie
może zebrać!! Rady Ministrów. (chyba nie – tak było w Małej konstytucji)
59. Prezydent w szczególnych przypadkach może wydać rozporządzenie z mocą ustawy. Prawda
60. Jeśli Sejm nie uchwali ustawy budżetowej w terminie Prezydent :
a)może zarządzić skrócenie kadencji sejmu
b) musi skrócić jego kadencję
c) odwołuje Radę Ministrów
61. W określonych sytuacjach Prezydent RP może skrócić kadencję Sejmu. Prawda
62. Wybór Prezydenta RP odbywa się w oparciu o ordynację wyborczą z roku 2011
63. Wybory prezydenta oparte były w roku 1995 na ordynacji wyborczej z 1990r Prawda
64. Ustawa o Prezydencie pochodzi z 1990r. Prawda
65. Obecnie nowelizacja ordynacji wyborczej w 2000 r. na Prezydenta zakazuje poparcia finansowego
kandydata. Prawda
66. W którym roku odbyły się pierwsze powszechne wybory prezydenckie:
a) 1990
b) 1991
c) 1989
67. Prezydent RP wybierany jest na 7 lat Fałsz – trwa 5
68. Prezydent jest wybierany w wyborach:
a) większościowych
b) pośrednich
/ a) powszechnych
/ b) bezpośrednich
/ c) jednomandatowych
/ d) tajnych
69. Prawo wybierania Prezydenta RP przysługuje obywatelowi polskiemu, jeśli najpóźniej w dniu wyborów
ukończył 18 lat
70. Wybory prezydenckie zarządza w drodze postanowienia:
a) Wojewoda
b) Marszałek sejmu
c) Premier
71. Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządza Prezydent RP
72. Państwowa Komisja Wyborcza powoływana jest przez Prezydenta
73. Sejm może być rozwiązany decyzją Prezydenta
74. Najwyższym organem władzy wykonawczej jest
a)Prezydent...
Plik z chomika:
maddine
Inne pliki z tego folderu:
 Materiały-lit-spRP.rar (11742 KB)
System polityczny RP - cwiczenia.pdf (1854 KB)
 Pytania Adamczyk 2015.pdf (887 KB)
 stelmach testy.pdf (5562 KB)
 System polityczny RP - wyklady.pdf (1175 KB)

Inne foldery tego chomika:
Integracja Europejska - Jańczak, Czachór
Marketing polityczny - Pawełczyk, Jakubowski
 Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Puślecki, Skrzypczyńska
 Prawo i postępowanie administracyjne - Antkowiak, Domańska
 Samorząd i polityka lokalna - Pokładecki


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download