ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z FIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU

advertisement
PYTANIA DO EGZAMINU Z FIZYKI DLA STUDENTÓW I ROKU KIERUNKÓW OZEiGO i TRiL
1. wielkość fizyczna, wzorce
38. rozszerzalność cieplna
2. oddziaływania w przyrodzie
39. I-sza zasada termodynamiki
3. prędkość i przyspieszenie średnie i chwilowe
4. ruch jednostajny prostoliniowy
40. szczególne przypadki I-szej zasady
termodynamiki
5. ruch jednostajnie przyspieszony
41. mechanizmy przekazywania ciepła
6. pierwsza zasada dynamiki Newtona,
inercjalny układ odniesienia
42. II-ga zasada termodynamiki
7. druga zasada dynamiki Newtona
44. przewodniki i izolatory
8. siła grawitacji
45. prawo Coulomba
9. siła dośrodkowa
46. pole elektryczne
10. ciężar
47. prawo Gaussa
11. tarcie
48. potencjał elektryczny
12. lepkość
49. pojemność elektryczna, kondensator płaski
13. prawo Archimedesa
50. prąd elektryczny, siła elektromotoryczna
14. moment siły, moment bezwładności
51. prawo Ohma, opór omowy, opór właściwy
15. druga zasada dynamiki Newtona dla ruchu
obrotowego
52. I-sze prawo Kirchhoffa
16. energia kinetyczna
54. definicja wektora indukcji magnetycznej
17. praca
55. siła elektrodynamiczna, siła Lorenza
18. energia potencjalna
56. prawo Biota-Savarta
19. zasada zachowania energii
57. prawo Ampera
20. drgania - masa drgająca na sprężynie
58. prawo indukcji Faradaya
21. drgania - okres wahadła matematycznego
59. reguła Lenza
22. ruch harmoniczny
60. cewki i indukcyjność
23. ruch harmoniczny tłumiony
61. diamagnetyzm
24. ruch harmoniczny wymuszony i rezonans
62. paramagnetyzm
25. energia w ruchu harmonicznym
63. ferromagnetyzm
26. fale poprzeczne i podłużne
64. światło w ujęciu klasycznym
27. fala akustyczna
65. światło w ujęciu kwantowym
28. fala elektromagnetyczna
66. zjawisko fotoelektryczne
29. tęcza Maxwella
67. zjawisko Comptona
30. zasada Huygensa
68. doświadczenie Rutherforda
31. zasada superpozycji fal, interferencja fal
69. prawo rozpadu promieniotwórczego
32. interferencja fal, doświadczenie Younga
70. rozpad
33. fale stojące
71. rozpad
34. zjawisko Dopplera (na przykładzie dźwięku)
72. rozpad
35. temperatura i ciepło, Zerowa zasada
termodynamiki
1. rozpad
36. pochłanianie ciepła
37. bilans cieplny
43. ładunek elektryczny
53. II-gie prawo Kirchhoffa
73. reakcje jądrowe
74. dawki promieniowania
Download