Zasady i Warunki Uczestnictwa

advertisement
Warunki uczestnictwa
Organizator
Organizatorem kursów językowych i stroną
umowy zawartej z Uczestnikiem jest spółka
EF Education First Ltd. z siedzibą w Lucernie
(dalej: „EF”), pod adresem Haldenstrasse
4, CH-6006 Lucerne, Szwajcaria, której
wyłącznym przedstawicielem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, upoważnionym do
wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją
umów zawartych z Uczestnikami, jest
spółka EF Education Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, pod adresem ul. Marszałkowska
72, lok. 15, 00-545 Warszawa, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000197522, NIP 5262250700,
kapitał zakładowy 50.000,00 złotych.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w
realizację świadczeń składających się na kurs
językowy mogą być także zaangażowane –
w zależności od miejsca przeprowadzenia
kursu – podmioty powiązane z EF, między
innymi: EF International Language Schools
Ltd. z siedzibą w Lucernie pod adresem
Haldenstrasse 4, 6006 Luzern, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców kantonu
Lucerna pod numerem CH-100.3.793.481-5,
jak również krajowi przedstawiciele EF
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest organizacja
przez EF na rzecz Uczestnika kursu
językowego na terenie państwa obcego.
Uczestnicy
Uczestnikiem kursu może być osoba, która
w momencie jego rozpoczęcia, ukończyła
12, 16 lub 17 lat (w zależności od szkoły w
której ma być realizowany kurs). Za osobę
niepełnoletnią umowę z EF zawiera przedstawiciel ustawowy lub opiekun Uczestnika.
Zapisy
Osoby zainteresowane mogą zarezerwować kurs językowy za pomocą formularza
online, telefonicznie, poprzez email, listownie,
osobiście w biurze EF lub za pośrednictwem
przedstawiciela EF. Do skutecznego zawarcia
umowy o organizację kursu językowego
dochodzi poprzez złożenie przez uczestnika
rezerwacji kursu poprzedzonej akceptacją
niniejszych Warunków Uczestnictwa, wyrażonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem
środków bezpośredniego komunikowania
się na odległość oraz uiszczenie opłaty
rezerwacyjnej w ciągu 2 dni od otrzymania
faktury. Brak uiszczenia opłaty rezerwacyjnej
powoduje, że nie dochodzi do zawarcia
umowy o organizację kursu językowego.
Opłata rezerwacyjna nie podlega zaliczeniu
na poczet ceny kursu. Zaliczka w kwocie
2.000,00 złotych, w przypadku kursów
trwających krócej niż semestr, lub w kwocie
5.000,00 złotych, w przypadku kursów
semestralnych i rocznych musi być uiszczona
najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od
otrzymania przez uczestnika potwierdzenia
rezerwacji. Brak uiszczenia zaliczki w terminie,
zwalnia EF z jakichkolwiek obowiązków
wynikających z umowy zawartej z Uczestnikiem i powoduje wygaśnięcie Umowy.
Wygaśnięcie umowy nie uprawnia Uczestnika
do żądania zwrotu opłaty rezerwacyjnej.
Co obejmuje cena kursu?
Cena kursu językowego obejmuje:
• Wybrany kurs (całkowita długość
kursu zależy od programu),
• Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
u rodziny goszczącej wraz z wyżywieniem,
obejmującym śniadanie i obiad w dni kursu
oraz 3 posiłki w soboty i niedziele. (Uczestnik
przy dokonywaniu rezerwacji ma możliwość
wyboru innego rodzaju zakwaterowania,
co powodować będzie odpowiednie
podwyższenie ceny kursu językowego
oraz powodować może zmianę planu
wyżywania w zależności od miejscowości)
• Wi-Fi na terenie szkoły,
• Lekcyjne materiały dydaktyczne oraz
materiały cyfrowe wspomagające naukę,
• Testy kwalifikacyjne i kontrolne
• Certyfikat EF oraz EFSET
Graduation Report
• Dostęp do My EF od dnia zawarcia
Umowy, razem z kursem przygotowawczym online (język angielski)
• Naukę online w iLab przed kursem i do
6 miesięcy od powrotu (w zależności od
intensywności zarezerwowanego kursu i
tylko dla kursów języka angielskiego).
Więcej informacji na temat usług wliczonych
w cenę kursu, można znaleźć na stronach
prezentujących poszczególne miasta, w których realizowany jest kurs językowy. Miejsce
zakwaterowania i wyżywienie wchodzące w
skład ceny kursu może się różnić w zależności od lokalizacji. Szczegółowe informacje
dotyczące zakwaterowania i wyżywienia
dostępne są na stronach internetowych EF.
Czego nie obejmuje cena kursu?
Cena kursu językowego nie obejmuje:
• Opłaty rezerwacyjnej – 390 PLN lub
800 PLN (kursy semestralne i roczne)
(opłata ta, mająca charakter obowiązkowy,
może zostać objęta jedną fakturą wraz
z ceną kursu. Opłata rezerwacyjna służy
pokryciu kosztów niezbędnych do poniesienia przez EF niezwłocznie po dokonaniu
rezerwacji, a związanych z zagwarantowaniem możliwości realizacji kursu)
• Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
– 270 PLN lub 800 PLN (kursy semestralne
i roczne),
• Ubezpieczenia turystycznego i
medycznego (ERIKA),
• Podręczników,
• Transportu z Polski do kraju gdzie odbywa
się kurs oraz transportu powrotnego,
• Transferów z i na lotnisko,
• Internetu/Wi-Fi u rodziny goszczącej (może nie być dostępny),
• Opłaty za egzaminy językowe (tj.
TOEFL, Cam- bridge ESOL, itp.),
• Zajęć dodatkowych i wycieczek,
• Opłat za płatność kartą kredytową.
Metody Płatności
Opłata za kurs może być uiszczona w następujący sposób:
1.Przy pomocy karty kredytowej/debetowej
2.Przelewem bankowym na rachunek bankowy EF Education Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie.
EF upoważnia spółkę EF Education Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie do przyjmowania
od Uczestników wszelkich płatności związanych z zawartą z Uczestnikiem umową.
Terminy i wysokość płatności
Uczestnik po dokonaniu rezerwacji zobowiązany jest do uiszczenia bezzwrotnej opłaty
rezerwacyjnej w terminie 2 dni roboczych.
Po potwierdzeniu rezerwacji przez szkołę EF,
uczestnicy otrzymają fakturę zaliczkową opiewającą na kwotę wskazaną w sekcji „Zapisy”.
Płatność zaliczki musi zostać zrealizowana w
terminie do 7 dni od dnia otrzymania faktury.
Całość ceny kursu językowego musi zostać
uiszczona najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem kursu. Do tego terminu Uczestnik
może dokonywać częściowych płatność
według swojego uznania. W przypadku kiedy
rezerwacja następuje w terminie krótszym niż
30 dni do dnia rozpoczęcia kursu, Uczestnik
zobowiązany jest do uiszczenia całości
ceny kursu w terminie 7 dni od otrzymania
faktury. W takim przypadku nie pobiera się
od Uczestnika zaliczki, a zawarcie Umowy
następuje po dokonaniu rezerwacji, z chwilą
akceptacji Warunków Uczestnictwa.
W przypadku braku terminowej płatności całej
opłaty za kurs, EF rezerwuje sobie prawo do
anulowania rezerwacji i nieprzyjęcia studenta
do szkoły EF. W takim przypadku uiszczona
zaliczka nie podlega zwrotowi, a EF uprawnione jest do dochodzenia od Uczestnika
poniesionych przez EF kosztów administracyjnych przewyższających wysokość zaliczki.
Ubezpieczenie Turystyczne
i Medyczne – ERIKA
Ilekroć jest to wymagane przez przepisy
państwa, do którego udaje się Uczestnik,
ma on obowiązek posiadać ubezpieczenie
zdrowotne i wypadkowe. EF w zakresie
grupowych ubezpieczeń wynegocjował
korzystne warunki dla swoich Uczestników
z międzynarodowym dostawcą ubezpieczeń - Erika Insurance Ltd. Uczestnicy
niekorzystający z tej opcji są zobligowani do
przedstawienia anglojęzycznej kopii alternatywnego ubezpieczenia, którym są objęci.
Ważne: Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego nie jest ubezpieczaniem
turystycznym i nie może być traktowana jako
zastępstwo. Kursanci zapisujący się do EF
Sydney lub EF Brisbane, zgodnie z wymaganiami rządu australijskiego, są zobligowani
do zakupu ubezpieczenia medycznego w
firmie australijskiej. EF może w tym zakresie
zaproponować firmę Medibank Private
Insurance. Skontaktuj się z biurem w celu
uzyskania dodatkowych informacji.
Rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego
kursanta zobowiązani są dostarczyć
podpisany formularz medyczny.
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Uczestnik ma możliwość wykupienia, za
dodatkową jednorazową opłatą, usługi
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji „EF
Cancellation Protection”. Opłata dokonywana
jest wraz z zapłatą zaliczki i nie podlega zwrotowi. Uczestnik, który wykupił ubezpieczenie
od kosztów rezygnacji, ma prawo zrezygnowania w każdym czasie z kursu językowego
z powodu choroby Uczestnika lub członka
najbliższej rodziny Uczestnika, uniemożliwiającej uczestnictwo w kursie w wybranym
terminie. W przypadku rezygnacji, EF będzie
zobowiązane do zwrotu Uczestnikowi
uiszczonej opłaty, co nastąpi w ciągu 30 dni
od dnia otrzymania przez EF oświadczenia
o rezygnacji,. Zwrotowi podlega opłata za
kurs językowy oraz ewentualne dodatkowe
opłaty, z wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej
oraz opłaty za wykupienie niniejszego
ubezpieczenia. Podstawą stwierdzenia
choroby Uczestnika lub członka jego najbliższej rodziny jest zaświadczenie lekarskie,
doręczone EF w terminie do 10 dni od dnia
złożenia oświadczenia o rezygnacji z kursu.
Zmiana rezerwacji
W terminie do 10 dni od dnia złożenia
rezerwacji, Uczestnik ma prawo dokonania zmian w rezerwacji, bez konieczności
ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych. W takim przypadku cena kursu
ulega zmianie stosownie do dokonanych
zmian w rezerwacji. Jakiekolwiek zmiany w
rezerwacji dokonane po tym terminie (m.in.
zmiana miejsca odbycia kursu, przedłużenie
długości kursu, zmiana zakwaterowania oraz
zwiększenie intensywności kursu) mogą
wiązać się z koniecznością poniesienia
przez Uczestnika dodatkowych kosztów
wynikających z dokonanej zmiany. Dokonana
przez Uczestnika, po upływie 10 dni od dnia
złożenia rezerwacji, zmiana polegająca na
skróceniu długości kursu albo zmniejszeniu jego intensywności, podlegają opłacie
administracyjnej w wysokości 500,00 złotych,
płatnej w terminie 7 dni od dnia dokonania
zmiany. EF ma prawo odmówić zmiany rezerwacji, gdy będzie to uzasadnione brakiem
miejsc na kursach językowych w terminach
i miejscach wybranych przez Uczestnika.
Zakwaterowanie
Zakwaterowanie EF obowiązuje od niedzieli
przed datą rozpoczęcia kursu do soboty po
zakończeniu kursu. W sezonie wakacyjnym,
EF zastrzega sobie prawo do zapewnienia
w wybranych szkołach zakwaterowania od
niedzieli przed kursem do niedzieli po zakończeniu kursu. Kursanci są proszeni o przyjazd
/ wyjazd dokładnie w tych dniach. Zarówno
wcześniejszy przyjazd, jak i późniejszy
wyjazd może wymagać dodatkowych opłat.
Wyjątek stanowi Londyn – zakwaterowanie
od niedzieli przed datą rozpoczęcia kursu
do niedzieli po zakończeniu kursu przez
cały rok. EF stara się zapewnić zakwaterowanie jak najbliżej szkoły. Czas dojazdu
do szkoły może wynieść do 60 minut. Jeśli
połączenie ze szkołą jest dogodne, rodziny
goszczące mogą być zlokalizowane w innym
mieście bądź na przedmieściach miast.
Przydział do grup. Plany zajęć
Zajęcia we wszystkich szkołach EF są
prowadzone w formie zajęć grupowych,
odbywających się w dni powszednie między
godziną 08:00 a 20:00. W niektórych szkołach zajęcia mogą odbywać się również w
weekendy. Lekcje EF trwają 40 minut. Zajęcia
prowadzone są w formie zajęć grupowych.
Przydział do grup odbywa się na podstawie
uprzednio ustalonego poziomu zaawansowania Uczestnika oraz dostępności grup
w szkole do której Uczestnik się udaje. EF
zastrzega, że ostateczny przydział do grup
następuje po przybyciu Uczestnika do Szkoły,
zaś warunkiem otworzenia się grupy na
danym poziomie zaawansowania jest udział
w zajęciach co najmniej 5 uczestników. W
przypadku braku wystarczającej liczby osób
Uczestnik zostaje przydzielony do grupy na
niższym bądź wyższym poziomie zaawansowania względem wcześniej ustalonego.
W przypadku braku zgody Uczestnika na
przydział do grupy na niższym bądź wyższym
poziomie zaawansowania względem wcześniej ustalonego, Uczestnik ma prawo do
rezygnacji z kursu, a EF będzie w takim przypadku zobowiązane do zwrotu całości ceny
kursu albo – w przypadku rezygnacji w trakcie
trwania kursu po przydzieleniu do grupy na
niższym bądź wyższym poziomie zaawansowania – do zwrotu części ceny kursu proporcjonalnej do niezrealizowanej części kursu.
Przerwy w szkole i święta narodowe
W przypadku świąt narodowych w kraju
goszczącym, szkoła EF w tym państwie
będzie zamknięta. Lekcje opuszczone
w okresie świąt narodowych nie będą
odrabiane w terminie późniejszym.
Zakwaterowanie jest dostępne dla
studentów podczas przerw szkolnych i
świąt. Liczba przerw szkolnych może się
różnić w poszczególnych szkołach EF.
Transfer z lotniska
Uczestnik ma możliwość wykupienia, za
dodatkową jednorazową opłatą, dodatkowej
usługi transferu z lotniska do miejsca zakwaterowania i z miejsca zakwaterowania na lotnisko. Wysokość opłaty transferowej zależna
jest od miejsca lądowania i zakwaterowania
oraz prezentowana jest na stronach internetowych EF opisujących poszczególne miasta.
Opłata transferowa pokrywa koszty administracyjne, opłatę komunikacyjną, powitanie i
transport. Opcja transferu jest możliwa przez
24h (preferowane godziny 07:00 - 21:00
czasu lokalnego). Jeśli Uczestnik przyjedzie
w terminie innym niż termin zadeklarowany w
momencie wykupywania usługi transferowej, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty
dodatkowej w wysokości 250 PLN. Jeżeli
usługa transferu została zakupiona przez
mniej niż 3 (trzy) osoby w odniesieniu do tego
samego miejsca i czasu, EF zachowuje prawo
odwołania usługi transferowej, pod warunkiem poinformowania o tym Uczestnika na
co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu.
W takim przypadku EF jest zobowiązane do
zwrotu opłaty za wykupioną usługę transferową. Uczestnik, który nie wykupił usługi
transferowej zobowiązany jest samodzielnie
www.ef.com/centers
73
Warunki uczestnictwa
dotrzeć do miejsca zakwaterowania i powrócić na lotnisko z miejsca zakwaterowania.
Podręczniki EF
Podręczniki są niezbędnym elementem
kursów EF. Zostały opracowane na podstawie
EF Efekta™ Learning System we współpracy
z Uniwersytetem w Cambridge. Uczestnik,
w celu prawidłowej i efektywnej realizacji
programu kursu językowego, zobowiązany
jest posiadać rekomendowany podręcznik.
Rezygnacja z kursu
Uczestnik, będący konsumentem w rozumieniu prawa polskiego i dokonujący rezerwacji
kursu poza biurem EF bądź za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na charakter
świadczeń EF i w zgodzie z art. 38 ust. 12
ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach
konsumentów, nie przysługuje Uczestnikowi
przewidziane w tej ustawie prawo odstąpienia
od Umowy. Niemniej jednak, EF udziela
Uczestnikowi prawo do jednostronnego
rozwiązania umowy z EF poprzez rezygnację
z kursu, z zastrzeżeniem konsekwencji opisanych w akapitach poniższych, przy czym
rozwiązanie to dla swej ważności wymaga
zachowania formy pisemnej i złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy w siedzibie EF
lub też nadesłania go listem poleconym lub
przesyłką kurierską na adres: ul. Marszałkowska 72, lok. 15, 00-545 Warszawa. Za
datę złożenia oświadczenia o rozwiązaniu
umowy uznaje się datę jego wpływu do EF.
W przypadku wykupienia ubezpieczenia
od kosztów rezygnacji i po spełnieniu
warunków tego ubezpieczenia, Uczestnikowi zostaje zwrócona całość poniesionych kosztów za wyjątkiem opłaty
rezerwacyjnej i ceny ww. ubezpieczenia.
W przypadku braku wykupienia przez Uczestnika ubezpieczenia od kosztów rezygnacji,
zastosowanie mają następujące zasady:
1)w przypadku rezygnacji dokonanej przez
Uczestnika wcześniej niż przed 45. dniem
przed rozpoczęciem kursu, EF zachowuje
prawo zatrzymania zaliczki otrzymanej
od Uczestnika po złożeniu rezerwacji,
2)w przypadku rezygnacji dokonanej
przez Uczestnika w 45. lub późniejszym
dniu przed rozpoczęciem kursu („Późna
rezygnacja”), EF zachowuje prawo do
50 % ceny kursu zarezerwowanego
przez uczestnika. Jeżeli Uczestnik przed
rezygnacją dokonał już zapłaty za kurs, EF
zwraca Uczestnikowi nadpłatę w terminie
14 dni od daty rozwiązania umowy. Jeżeli
zaś kwota już uiszczona przez Uczestnika
nie wystarcza na pokrycie roszczeń EF,
Uczestnik będzie zobowiązany do dopłaty w
terminie 14 dni od daty rezygnacji z kursu.
Rezygnacja z kursu po rozpoczęciu
Rezygnacja z kursu po jego rozpoczęciu
stanowi rezygnację z kursu w rozumieniu
akapitu poprzedniego. W takim przypadku
rezygnacja wymaga powiadomienia dyrektora
szkoły EF, w którym kurs jest realizowany i
podpisania formularza rezygnacji z kursu. W
przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu,
Uczestnik zobowiązany jest pokryć cenę
kursu proporcjonalną do długości zrealizowanego kursu, nie niższą jednak niż obliczona na
zasadach dotyczących „Późnej Rezygnacji”.
Rozliczenia z tytułu rezygnacji realizowane
są z EF. EF nie jest zobowiązany do zwrotu
jakichkolwiek kwot na rzecz uczestnika,
jeśli Uczestnik został usunięty ze szkoły za
złamanie przepisów wewnętrznych szkoły
bądź prawa na terenie danego państwa.
Uczniowski regulamin zachowania
Uczestnik, z chwilą zapisania się na kurs
EF, zgadza się przestrzegać regulaminu
zachowania obowiązującego w szkole EF
oraz innych przepisów państwa do którego
wyjeżdża. Niewłaściwe zachowanie obejmuje
nielegalne czyny lub postępowanie, które w
rozmyślny sposób zakłócają warunki nauki,
74
Skontaktuj się z nami +48 22 825 01 31
niszczą własność EF lub własność innych
kursantów. Uczestnicy mogą zostać usunięci
z kursu w przypadku naruszenia regulaminów
jak i innych przepisów prawa, za wyjątkiem
sytuacji w których naruszenie nastąpiło z
powodu okoliczności, za które Uczestnik nie
odpowiada. Koszty związane z usunięciem z
kursu i powrotem do miejsca zamieszkania
oraz ewentualne szkody pokrywa Uczestnik.
Jeżeli szkody te, bądź koszy, zostaną
pokryte przez EF, uczestnik obowiązany
jest do ich niezwłocznego zwrotu.
Ważność cen katalogowych
Ceny opublikowane w niniejszych warunkach
uczestnictwa oparte są o kursy walutowe
obowiązujące podczas opracowywania niniejszych warunków (28.10.2016).
Cena ustalona w niniejszych warunkach
uczestnictwa może być podwyższona, jeżeli
konieczność podwyższenia ceny wynika z
wzrostu kursu waluty kraju, w którym ma
zostać przeprowadzony kurs językowy. Jeżeli
kurs sprzedaży waluty kraju, w którym ma
zostać przeprowadzony kurs, ustalony przez
centralny skarbiec EF na podstawie danych
z Bloomberg (i dostępny w siedzibie EF
Education Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie),
wzrośnie w stosunku do kursu aktualnego na
dzień podpisania umowy, wówczas EF może
dokonać przeliczenia ceny kursu, co skutkować będzie podwyższeniem ceny kursu
językowego. Wzrost ceny będzie skuteczny
w stosunku do kursanta po doręczeniu
kursantowi zawiadomienia o wzroście ceny
co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia
kursu (zaktualizowana faktura). W takim przypadku kursant zobowiązany jest niezwłocznie
poinformować EF o tym, czy akceptuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje
od umowy za natychmiastowym zwrotem
przez EF wszystkich wniesionych świadczeń.
Operatorem wyjazdów edukacyjnych do
krajów Unii Europejskiej jest EF International
Language Schools Ltd. (Luzern – Szwajcaria);
do pozostałych państw – EF Education First
Ltd. (Luzern – Szwajcaria). EF Education Sp.
z o.o. jest oficjalnym reprezentantem wyżej
wymienionych organizacji na terytorium Polski.
na aktywności pozalekcyjne można
wykorzystać podczas kolejnego kursu w
trakcie 12 miesięcy od daty ukończenia
kursu, albo poprosić biuro sprzedaży o
zwrot kosztów w przeciągu trzech miesięcy
od daty zakończenia kursu (ich wartość
musi wynosić 15 USD lub więcej).
Konsument
Uczestnik, będący konsumentem w
rozumieniu prawa polskiego, przyjmuje do
wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
związanych z Umową, w tym przy pomocy
Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń przed
Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim
przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie
dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym
adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce
„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Reklamacje
Uczestnik może kontaktować się z EF w
sprawie kursów językowych, w tym składać
wszelkie reklamacje dotyczące kursów,
za pośrednictwem EF Education Sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, w formie:
1)pisemnej na adres: ul. Marszałkowska 72, lok. 15, 00-545 Warszawa,
2)za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: [email protected]
Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie
po wystąpieniu zdarzenia. Odpowiedź na
reklamację wysłana zostanie w terminie
do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na
adres wskazany przez Uczestnika.
Serwis internetowy My EF
Wszyscy kursanci otrzymują dostęp do
konta online w serwisie My EF. Wszelka
korespondencja, zdjęcia i inne materiały
użyte za pośrednictwem My EF będą uznane
za prywatne i EF nie będzie ponosić za nie
odpowiedzialności. Rodzice lub prawni
opiekunowie niepełnoletnich Uczestników
kursów EF wyrażają w imieniu Uczestników
zgodę na korzystanie z serwisu My EF.
Dane osobowe
Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r., poz. 926 z późn.
zm.) jest EF Education First Ltd. z siedzibą
w Lucernie, pod adresem Haldenstrasse 4,
CH-6006 Lucerne, Szwajcaria. Administrator
danych osobowych, powierza przetwarzanie danych osobowych, między innymi w
celu wykonywania czynności związanych z
wykonaniem umów zawartych z Uczestnikami, czynności zmierzających do zawarcia
umów z Uczestnikami oraz promocji usług
EF, na podstawie pisemnej umowy, swojemu
przedstawicielowi spółce EF Education Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem
ul. Marszałkowska 72, lok. 15, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000197522. Uczestnikowi
przysługuje prawo wglądu do dotyczących
go danych oraz ich poprawiania i usunięcia,
zgodnie z obowiązującymi przepisami. EF dba
o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników. Dane te są
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. EF stosuje odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych i sprawuje
stałą kontrolę nad procesem ich przetwarzania, udzielając upoważnień do ich przetwarzania tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do
prawidłowego wykonania Umowy. Podstawą
przetwarzania danych osobowych jest zgoda
Uczestnika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych
w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia Umowy
Kupony na aktywności pozalekcyjne (activity credits)
Wykupione i niewykorzystane kupony
Darmowy przelot do szkoły
Rezerwując kurs intensywny albo egzaminacyjny na min. 12 tygodni, EF oferuje Ci
Odpowiedzialność i siły wyższe
EF nie ponosi odpowiedzialności jeżeli kurs
nie może być zrealizowany z powodu siły
wyższej, rozumianej w szczególności, choć
nie wyłącznie, jako strajk, klęski żywiołowe,
niepokoje społeczne, lub inne zdarzenia
będące poza kontrolą EF. EF nie ponosi
również odpowiedzialności za jakiekolwiek
straty, szkody, uszkodzenia cielesne lub straty
majątkowe spowodowane w jakikolwiek
sposób przez osoby niedziałające w imieniu
EF i na jego rzecz, w szczególności za
szkody wywołane wypadkami, chorobami, czynami przestępczymi, zamachami
terrorystycznymi lub innymi działaniami,
na które EF nie miał wpływu, za wyjątkiem
przypadków, gdy odpowiedzialność ta
wynika z obowiązujących przepisów prawa.
EF nie ponosi również odpowiedzialności za
jakiekolwiek mienie uczestnika, które zostało
zniszczone, uszkodzone, skradzione bądź
w inny sposób utracone na skutek działania
lub zaniechania osób trzecich, na skutek
działania sił natury lub z innych przyczyn.
dopłatę do Twojego biletu w wysokości do
3000 PLN. Rezerwacja lotu musi odbyć
się za pośrednictwem EF. Promocja nie
łączy się z innymi zniżkami. W przypadku
zmiany rodzaju kursu na wakacyjny
lub klasyczny albo jego skrócenia, koszt biletu
zostanie dopisany do faktury uczestnika.
Opłaty lotniskowe i podatki nie są objęte
promocją. Promocja może zakończyć się
wcześniej. Informacje o wysokości dopłaty do
biletu w przypadku określonych kursów prezentowana jest na stronach internetowych EF.
Fotografie i materiały filmowe
Akceptując warunki uczestnictwa, kursant
wyraża zgodę na użytkowanie materiałów filmowych, fotografii oraz materiałów
dźwiękowych stworzonych przez EF lub
pracowników/współpracowników EF w
których uczestnik może się pojawić, w
szczególności uczestnik wyraża zgodę na
utrwalenie w tych materiałach wizerunku
Uczestnika. Uczestnik również wyraża zgodę
na użytkowanie materiałów udostępnionych
przez uczestnika za pośrednictwem mediów
społecznościowych oznakowanych #efmoment lub o innym oznaczeniu zaproponowanym przez EF w celach reklamowych.
Dat y rozpoczęc ia
k u rsów
Kursy intensywne, klasyczne
i egzaminacyjne w:
Londynie, Cambridge, Brighton,
Manchesterze, Eastbourne, Bostonie,
Chicago, Santa Barbara, Seattle, Honolulu,
Toronto, St. Julian’s, Monachium, Paryżu,
Barcelonie, Playa Tamarindo, Rzymie,
Auckland, Sydney, Singapurze:
2017: Styczeń 2, 16, 30; Luty 13, 27; Marzec
13, 27; Kwiecień 10, 24; Maj 8, 22; Czerwiec
5*, 19*, Lipiec 3*, 10*, 17*, 24*, 31*; Sierpień
7*, 21*, 28*; Wrzesień 11*, 25*; Październik
9, 23; Listopad 6, 20; Grudzień 4, 18
*daty rozpoczącia kursów wakacyjnych
we wszystkich wymienionych powyżej
szkołach poza Auckland i Sydney
Kursy intensywne, klasyczne, egzamiancyjne i wakacyjne w Sydney i Auckland:
2017: Styczeń 2, 9, 16, 23, 30; Luty
6, 13, 20, 27; Marzec 6, 13, 20, 27
W sprawie terminów grup na Malcie,
prosimy o kontakt z biurem.
Oxford, Bristol, Bournemouth, Dublin,
Nowy Jork, Miami Beach, San Diego,
San Francisco, Waszyngton, Vancouver,
Kapsztad, Brisbane Madryt Malaga,
Berlin, Nicea, Pekin, Tokio:
2017: Styczeń 9, 23; Luty 6, 20; Marzec
6, 20; Kwiecień 3, 17; Maj 1, 15, 29*;
Czerwiec 12*, 26*; Lipiec3*, 10*,
17*, 24*, 31*; Sierpień 7*, 14*, 21*;
Wrzesień 4*, 18*; Październik 2, 16, 30;
Listopad 13, 27; Grudzień 11, 25
*daty rozpoczącia kursów wakacyjnych
we wszystkich wymienionych powyżej
szkołach poza Kapsztadem i Brisbane
Kursy intensywne, klasyczne, egzamiancyjne
i wakacyjne w Kapsztadzie i Brisbane:
2017: Styczeń 2, 9, 16, 23, 30; Luty
6, 13, 20, 27; Marzec 6, 13, 20
Cambridge Clare College:
2017: Czerwiec 26, Lipiec 3, 10,
17, 24, 31; Sierpień 7, 14
Rok akademicki za granicą:
2017: Styczeń 9; Kwiecień 24; Czerwiec
19*; Wrzesień 18; Listopad 6*
2018: Styczeń 8, Kwiecień 9,
Wrzesień 17, Listopad 5*
*Start date for select schools. Contact
your local EF office for details.
Formularz zgłoszeniowy
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go do biura EF faksem, pocztą lub
skan na adres [email protected]
Formularz należy wypełnić wielkimi literami (czytelnie). Prosimy o sprawdzenie czy Państwa
paszport (lub paszport dziecka) jest ważny w okresie, w którym planują Państwo kurs.
Szko ł y i rodzaje
kursów
Wyślij formularz faksem lub pocztą na adres:
EF Education Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 72 lok. 15
00-545 Warszawa
Tel.: 22 825 01 31
Fax: 22 825 53 01
Jeśli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu mailowego [email protected]
lub telefonicznego.
Poleć nas swoim znajomym! Znasz kogoś zainteresowanego nauką języka za granicą?
Imię i nazwisko znajomego......................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................
Email: .....................................................................Tel. komórkowy:.......................................
Oxford
Brighton
Manchester
London
Bournemouth
Bristol
Cambridge Clare College
Cambridge
Eastbourne
Dublin
St. Julian’s
Sliema
Cape Town
New York
Chicago
Boston
Washington, D.C.
Miami Beach
San Diego
Santa Barbara
San Francisco
Seattle
Honolulu
Vancouver
Toronto
Sydney
Brisbane
Auckland
Singapore
Nice
Paris
Barcelona
Malaga
Madrid
Playa Tamarindo
Munich
Berlin
Rome
Beijing
Tokyo
Dane osobowe uczestnika kursu
Mężczyzna
Kobieta
Imię.........................................................................................................................................
Nazwisko.................................................................................................................................
Adres.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Kraj..........................................................................................................................................
Tel. kontaktowy 1..............................................Tel. kontaktowy 2....................................Email
........................................................................
Email do wysłania faktury.........................................................................................................
Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)...................Kraj urodzenia.................................................
Obywatelstwo..........................................................................................................................
Szkoła do której uczęszczasz..................................................................................................
Nazwisko nauczyciela języka...................................................................................................
Czy jesteś palaczem?......................................................................................... Tak
Nie
Czy masz jakieś uwarunkowania medyczne/alergie?.......................................... Tak
Nie
Jeśli tak, to jakie:....................................................................................................................
Skąd dowiedziałeś się o EF?...................................................................................................
..............................................................................................................................................
Informacje na temat wybranego kursu
Data rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok) . ................................ Liczba tygodni.............................
Czy planujesz zdawać egzamin? ........................................ Jeśli tak, to jaki?*.........................
*Prosimy o wskazanie jaki egzamin Cię interesuje TOEIC, IELTS, FCE, CAE, CPE, BULATS
Twój poziom znajomości języka
początkujący
średnio zaawansowany
zaawansowany
Dodatkowe usługi EF
Czy chcesz wykupić ubezpieczenie turystyczne Erika?
Tak
Jeśli nie, prosimy o załączenie angielskojęzycznej kopii równoważnego ubezpieczenia.
Czy chcesz aby EF zaproponowało Ci przelot?
Tak
Czy chcesz wykupić transfer z lotniska?
w dniu przyjazdu
powrotny
Twój podpis
Upoważniam EF do podjęcia wszelkich koniecznych działań w razie nagłego wypadku
i konieczności udzielenia pomocy medycznej. Zapoznałem się z Warunkami Umowy
i akceptuję je. W przypadku osób niepełnoletnich podpis rodziców czy opiekunów na
umowie oznacza również zgodę na uczestniczenie dzieci w zajęciach pozalekcyjnych
organizowanych przez szkoły EF.
Podpis uczestnika ........................................................... Data ........................................
EF Kurs Intensywny
EF Kurs Klasyczny
EF Kurs Wakacyjny
EF Kurs Biznesowy
Cambridge Kurs Egzaminacyjny
BULATS Kurs Egzaminacyjny
IELTS Kurs Egzaminacyjny
TOEFL Kurs Egzaminacyjny
TOEIC Kurs Egzaminacyjny
GMAT Kurs Egzaminacyjny
Inne Kursy Egzaminacyjne
EF Program Praktyk/Wolontariat
EF Rok Akademicki za granicą
Program EF Advanced Diploma
EF Kariera plus
EF Camp
Za kwaterowa nie
EF Rodzina goszcząca: pokój 1-osobowy
EF Rodzina goszcząca: pokój 2-osobowy
EF Kampus: pokój 1-osobowy
EF Kampus: pokój 2/3/4-osobowy
EF Akademik: pokój 1-osobowy
EF Akademik: pokój 2/3/4-osobowy
EF Apartament
EF Hotel
www.ef.com/centers
75
Download