Załącznik nr 9 - Urząd Miasta Rydułtowy

advertisement
Załącznik nr 9
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu………………………...r., w Rydułtowach w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację części zadań programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Rydułtowy w zakresie Pakietu III pod nazwą:
„Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt na obszarze Miasta Rydułtowy” zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy:
Zamawiającym, Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ul. Ofiar Terroru 36,
44-280 Rydułtowy, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Rydułtowy – mgr Kornelię
Newy
a
……………….zwanym w treści umowy Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja przez Wykonawcę zadania własnego gminy na
podstawie art. 11a ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U.
z 2013 r. poz. 856) w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na obszarze Miasta Rydułtowy.
§2
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) dojazdu do miejsca zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt na terenie Miasta Rydułtowy,
niezwłocznie po zgłoszeniu,
2) udzielenia pomocy medycznej zwierzęciu, które doznało obrażeń w wyniku zdarzenia
drogowego na obszarze Miasta Rydułtowy,
3) przewozu zwierząt do lecznicy w celu wykonania zabiegów wymagających placówki
stacjonarnej,
4) leczenia zwierząt przebywających w placówce stacjonarnej, w tym zapewnienia
całodobowej opieki medycznej.
§3
1. Usługi będące przedmiotem umowy będą świadczone przez Wykonawcę na podstawie zleceń
dokonywanych przez:
1) Pracownika Zamawiającego (Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rydułtowy),
2) Pracownika Straży Miejskiej w Rydułtowach,
3) Pracownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach,
4) Pracownika Straży Pożarnej,
5) Pracownika Policji.
2. Zlecenia, o których mowa w ust. 1, będą dokonywane telefonicznie.
3. W zleceniu, o którym mowa w ust. 1, należy dokładnie określić rodzaj zwierzęcia, które uległo
obrażeniom w zdarzeniu drogowym oraz miejsce, w którym to zwierzę się znajduje.
1
§4
Umowa obowiązuje od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2018 r.
§5
1. Za usługi realizowane w ramach zadania określonego w § 1 Wykonawca otrzyma następujące
wynagrodzenie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Rodzaj usługi
Cena usługi brutto
Dojazd na miejsce zdarzenia (cena za 1 km)
Udzielenie pomocy medycznej zwierzęciu na miejscu
zdarzenia (stawka)
Transport zwierzęcia do lecznicy w celu wykonania
zabiegów wymagających placówki stacjonarnej (cena
za 1 km)
Pobyt zwierzęcia w lecznicy (cena za 1 dobę)
Zabieg operacyjny nieskomplikowany chirurgia kostna
(cena 1 zabiegu)
Zabieg operacyjny skomplikowany chirurgia kostna
(cena 1 zabiegu)
Zabieg operacyjny nieskomplikowany chirurgia
miękka (cena 1 zabiegu)
Zabieg operacyjny skomplikowany chirurgia miękka
(cena 1 zabiegu)
Eutanazja (cena 1 zabiegu)
Zdjęcie w technologii cyfrowej (cena 1 szt)
Utylizacja padłych zwierząt w placówce stacjonarnej
(cena za 1 kg)
Miesięczna ryczałtowa stawka za gotowość
świadczenia usługi przez 24 h na dobę
Stawka za wykonywanie ww. usług po godzinach
działania lecznicy, podczas dyżurów nocnych oraz w
dni wolne od pracy (cena za 1 godzinę)
2. Podstawą rozliczenia za usługi niewymienione w ust. 1 będzie cennik stanowiący załącznik
nr 1 do umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych.
4. Rozliczenie usług następować będzie w oparciu o faktyczną liczbę wykonanych zabiegów po
cenach określonych w ust. 1 i 2. Wykonawcy niezależnie od liczby wykonanych zabiegów
przysługiwać będzie miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12.
5. Kwota określona w ust. 1- 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, za wyjątkiem aplikowanych leków.
6. Ceny jednostkowe określone w ust. 1-2 są stałe w okresie realizacji zamówienia,
z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2
8. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT za dany miesiąc wraz z wykazem
wykonanych zabiegów, aplikowanych leków oraz świadczonych usług.
9. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie do 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
10. Za dzień zapłaty należności ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek
ustawowych.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że zrealizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców.
2. Następujący zakres prac zostanie powierzony podwykonawcom:
…..................................….........……………………………………………………………………………
….. *
3. Wykonawca, jeżeli wskazał w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
podwykonawcom, za działania podwykonawców odpowiada jak za działania własne *.
4. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawców**
(*,** - w zależności od oświadczenia Wykonawcy odnośnie podwykonawców zawartego w ofercie).
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieuzasadnioną odmowę wykonania
zabiegu w wysokości dwukrotności ceny zabiegu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Do
podstawy naliczania kary umownej nie wlicza się podatku od towarów i usług VAT.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy
przez
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2000 zł brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.
§8
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
1) w przypadku wygaśnięcia umów zawartych z innymi podmiotami niezbędnych do realizacji
niniejszej umowy,
2) w przypadku gdy, mimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych zastrzeżeń
złożonych przez Zamawiającego, Wykonawca nie realizuje usług zgodnie z
postanowieniami umowy lub w sposób istotny narusza zobowiązania, przy czym
odstąpienie od umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu
wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania
umowy,
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać odpowiednio:
1) w ciągu 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1
pkt 1,
2) w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
§9
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§10
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w zakresie
określonym w ust. 2-3 na warunkach określonych w ust. 4.
3
2. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia zmianę podwykonawcy realizującego
określoną część zamówienia, na zasoby którego w ofercie powoływał się Wykonawca
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż mający realizować
tą część zamówienia nowy podwykonawca legitymuje się analogicznym zasobami
potwierdzającymi spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie sposobu spełniania świadczenia przez Wykonawcę
w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających wpływ na
sposób spełnienia świadczenia (niepowodującego powstania nowych obowiązków tzn.
zwiększenia zakresu).
4. Warunki dokonywania zmian:
1) zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym
strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych
zmian, np.: prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność,
itp.,
2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron,
3) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą, w tym w szczególności:
a) zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania Wykonawców,
b) zmiana nie może spowodować wykroczenia usług poza przedmiot zamówienia
opisany w SIWZ.
§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach
lekarsko – weterynaryjnych.
§12
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający
Wykonawca
Załączniki:
Załącznik nr 1: cennik pozostałych usług weterynaryjnych,
Załącznik nr 2: oferta,
Załącznik nr 3: SIWZ.
4
Download