publikacje zwarte książki

advertisement
PUBLIKACJE ZWARTE
I.
KSIĄŻKI
1. S. Kasiewicz, L. Kurkliński, M. Marcinkowska, Sektor bankowy –
motor czy hamulec wzrostu gospodarczego, Warszawski Instytut
Bankowości, Warszawa 2013, 202 s.
2. (red. S. Kasiewicz, L. Kurkliński), Szok regulacyjny a
konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Fundacja
Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2013, 289 s.
3. (red. S. Kasiewicz), Strategie przedsiębiorstw i zarządzanie
ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego: perspektywa
sektora MPS, IBNGR, Gdańsk 2012, 200 s.
4. (red. S. Kasiewicz), Ryzyko inwestowania w polskim sektorze
energetyki odnawialnej, CeDeWu, Warszawa 2012, 219 s.
5. (red. S. Kasiewicz), Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem
przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia, Oficyna Wolters
Kluwer business 2011, 228 s.
6. S.
Kasiewicz,
et
all,
Metody osiągania elastyczności
przedsiębiorstw: od zarządzania zasobowego do procesowego,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, 232 s.
7. S. Kasiewicz, W. Rogowski, Inwestycje hybrydowe: nowe ujęcie
efektywności, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, 215 s.
8. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny.
Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2006, 288 s.
9. S. Kasiewicz, Budowanie wartości firmy w sferze zarządzania
operacyjnego, SGH, Warszawa 2005, 356 s.
10. (red. S. Kasiewicz, H. Możaryn), Teoria przedsiębiorstwa: wybrane
zagadnienia, SGH, Warszawa 2004, 226 s.
11. S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny –
generator wartości spółek publicznych w Polsce, IFGN, Warszawa
2004, 50 s.
12. (red. S. Kasiewicz i L. Pawłowicz), Zarządzanie wartością firmy w
dobie kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2003, 237 s.
13. S. Kasiewicz: Globalizacja przedsiębiorstw – polskie dylematy,
IFGN, Warszawa 2003, 136 s.
14. S. Kasiewicz, Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin,
Warszawa 2002, 265 s.
15. S. Kasiewicz, Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie, SGPiS
Warszawa 1996, 119 s.
16. S. Kasiewicz, Wycena przedsiębiorstwa dla celów własności
pracowniczej, Fundacja Wspierania Inicjatyw Samorządowych
„Zmiany” IBSZ, Warszawa 1990, 28 s.
17. S. Kasiewicz,
Metody wyceny środków trwałych w polskim
przemyśle, Seria: Monografie i Opracowania nr 259. SGPiS,
Warszawa 1988, praca habilitacyjna, 229 s.
18. S. Kasiewicz, Echo inwestycyjne w przemyśle PRL, SGPiS,
Warszawa 1978, praca doktorska, 290 s.
II. ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH
2014
S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Innowacje finansowe. Ucieczka od
restrykcyjnych regulacji, [w:] (red. S. Flejterski, A. Gospodarowicz), Banki
w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i
stanu rozwoju rynku finansowego, Związek Banków Polskich, Warszawa
2014, s. 197 – 216.
S, Kasiewicz, Regulacje pokryzysowe a koncepcja zrównoważonego
rozwoju w sektorze bankowym, [w:] (red. I. Hejduk, A. Herman), Dla
przyszłości, Difin, Warszawa 2014, s. 93-103.
2013
S. Kasiewicz, Transformacja systemu instytucjonalnego sektora
bankowego, [w:] Teorie kryzysu,
red nauk. Sławomir Partycki,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 9-17.
S. Kasiewicz, B. Lepczyński, Strategia firmy a zarządzanie ryzykiem, [w:]
Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania, red.
nauk. E. Urbanowska Sojkin, M. Brzozowski, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, s. 106 -117.
2012
Wpływ złożoności i ryzyka regulacyjnego na
konkurencyjność sektora bankowego w Polsce. [w:] Kryzys finansowy.
Przebieg i skutki społeczno – gospodarcze w Europie Środkowej i
S.
Kasiewicz,
Wschodniej, red. Sławomir Partycki. Tom 1. Wydawnictwo KUL, Lublin
2012, s.125 -133.
S. Kasiewicz, Praktyczne aspekty wykorzystania metod oceny wpływu
regulacji na funkcjonowanie sektora bankowego, [w:] Finanse w
niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, red. Irena Pyka i Joanna
Cichorska, Wydawnictwo UE, Katowice 2012, s. 283 -291.
S. Kasiewicz, B. Lepczyński, Ch. Ziemnowicz, Risk monitoring as a tool
for strategic management by companies in Poland, Proceedings of the
AIB – Midwest 2012, Conference, Volume XXVI, s. 181 – 190.
S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Europejska unia bankowa, szanse i zagrożenia
dla rozwoju polskiego sektora bankowego, [w:] Stabilność systemu
finansowego-instytucje, instrumenty, uwarunkowania, red. Agnieszka
Alińska, Bogusław Pietrzak, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 171 – 182.
2011
S. Kasiewicz, B. Lepczyński, The new imperatives in risk management in
post-crisis strategies of Polish firms, Proceedings of the 12th
International Scientific Conference, Finance and Risk, Velky Meder, 29-30
November 2010 s. 249-257.
S. Kasiewicz, Ocena stanu zarządzania ryzykiem w polskich firmach na
podstawie wyników badań, [w:] S. Kasiewicz (red.) Zarządzanie
zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce. Kierunki i narzędzia,
Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 154 – 171.
S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Nowe regulacje płynnościowe w sektorze
bankowym,[w:] Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego
kryzysu finansowego, ZBP, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011,
s.163 -180.
S. Kasiewicz, Nowe regulacje instrument równoważenia konkurencyjności
i stabilności sektora bankowego, [w:] Zarządzanie ryzykiem – reakcje i
wyzwania pokryzysowe, red. nauk. Lech Kurkliński, Biuro Informacji
Kredytowej, Warszawa 2011, s. 8 -27.
L. Kurkliński, Zarządzanie ryzykiem a cykl życia
przedsiębiorstwa, [w:] Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw. Praca
zbiorowa pod red. nauk. Elżbiety Mączyńskiej, Oficyna Wydawnicza SGH,
Warszawa 2011, s. 139 – 160.
S.
Kasiewicz,
Motywacje w systemie zarządzania ryzykiem w
przedsiębiorstwie, [w:] Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki.
Finanse Przedsiębiorstw.(red. nauk.) Stefan Wrzosek, Prace Naukowe
S.
Kasiewicz,
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 102 -111.
S. Kasiewicz, B. Lepczyński, Monitorowanie ryzyka jako narzędzie
zarządzania strategicznego, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie
finansami. Współczesne wyzwania teorii i praktyki, red. Dariusz Zarzecki,
Zeszyty Naukowe, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 38,
Szczecin 2011, s. 681 – 694.
III. ARTYKUŁY I RECENZJE OPUBLIKOWANE
2013
S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Wł. Szpringer, Raport Specjalny: Zasada
proporcjonalności a polski system bankowy, „Bank” 2013, nr 12, 16 s.
S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Niewyobrażalny eksperyment ekonomiczny,
„Bank” 2013, nr 6(245), s. 74 – 75.
(recenzja) Wnikliwa analiza działalności funduszy
inwestycyjnych, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2013, nr 1(26), s.
95 – 97.
S.
Kasiewicz
S. Kasiewicz, (recenzja), Zielona energia w Polsce, red, nauk. Dorota
Niedziółka, „Gospodarka Narodowa” 2013, nr 5-6, s. 167-169.
2012
S. Kasiewicz, (recenzja), red. nauk. A. Szablewski, M. Panfil, Wycena
przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki. Poltext Warszawa,
„Rzeczoznawca majątkowy” 2012, nr 1, s. 41.
S. Kasiewicz, L. Kurkliński, Dlaczego
„Rzeczpospolita” z 10 października 2012.
nie
S. Kasiewicz, W. Rogowski, Uwaga
„Rzeczpospolita” z 22 listopada 2012.
na
dla
Unii
Inwestycje
bankowej,
polskie,
2011
S. Kasiewicz, W. Rogowski, Measuring A Company’s IC, “Economics &
Business Administration Journal” 2010, vol. II, p. 76 - 83.
Download