PL PL KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

advertisement
PARLAMENT EUROPEJSKI
2014 - 2019
Komisja Petycji
29.4.2015
KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Przedmiot: Petycja nr 2369/2013, którą złożyła Ana Lopez Cosar Molina (Hiszpania),
w sprawie dostępności produktów leczniczych w Hiszpanii i UE
1.
Streszczenie petycji
Składająca petycję jest w bardzo trudnej sytuacji i prosi o szybką pomoc. Jej ojciec cierpi na
włóknienie płuc, przez co jego życie jest zagrożone; składająca petycję nie może zapewnić
mu niezbędnego leku, gdyż nie jest on dostępny w równym stopniu w hiszpańskich
szpitalach. Aby umożliwić ojcu walkę z chorobą, składająca petycję potrzebuje leku o nazwie
Pirfenidone, który nie został jeszcze w pełni dopuszczony do obrotu w Hiszpanii. Składająca
petycję jest zdania, że przepisy dotyczące dopuszczania produktów leczniczych do obrotu
należy ujednolicić na szczeblu unijnym.
2.
Dopuszczalność
Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 września 2014 r. Zwrócono się do Komisji o
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).
3.
Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej działania Unii są prowadzone w
poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki
dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki
medycznej. Zarządzanie służbą zdrowia i rozdzielanie przyznanych jej zasobów należy do
właściwości państw członkowskich. Obejmuje to podejmowanie decyzji o dopuszczonych
lekach i wysokości zwrotu, do jakiego są uprawnieni obywatele.
Produkt leczniczy Pirfenidone (znak towarowy Esbriet) to środek immunosupresyjny
CM\1060140PL.doc
PL
PE557.076v01-00
Zjednoczona w różnorodności
PL
wskazany przy leczeniu u dorosłych łagodnej lub umiarkowanej postaci samoistnego
włóknienia płuc (IPF). Został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej przez Komisję
Europejską (na podstawie oceny naukowej przeprowadzonej przez Europejską Agencję
Leków) w dniu 28 lutego 2011 r.
Pirfenidone to lek sierocy, czyli stosowany do leczenia schorzeń zagrażających życiu lub
powodujących chroniczny ubytek zdrowia, dotykających nie więcej niż 5 na 10 000 osób w
Unii Europejskiej, lub przeznaczony do leczenia zagrażających życiu, powodujących
poważny ubytek zdrowia lub poważnych chorób przewlekłych, który ze względów
ekonomicznych prawdopodobnie by nie powstał, gdyby nie stosowano odpowiednich zachęt.
O rozpoczęciu leczenia przy użyciu Esbriet powinien decydować lekarz mający
doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu IPF, który następnie powinien nadzorować
leczenie.
Pirfenidone jest dostępny w Hiszpanii dla osób cierpiących na IPF od września 2014 r. Jest
stosowany wyłącznie w leczeniu szpitalnym i refundowany przez krajowy system
ubezpieczeń zdrowotnych.
Według dostępnych informacji kryteria kliniczne, których spełnienie jest wymagane do
przepisania i refundacji Pirfenidone w Hiszpanii, są następujące:
1. Chory cierpi na IPF, a jego czynnościowa pojemność życiowa płuc (FVC) wynosi 50 do
80%. U pacjentów z FVC poniżej 50% nie zaleca się stosowania leku, gdyż choroba
wykroczyła poza umiarkowaną postać.
2. Lekarz diagnozujący i leczący pacjenta cierpiącego na IPF powinien przestrzegać
protokołów i procedur ustalonych przez właściwe regionalne organy ds. zdrowia. Zazwyczaj
obejmuje to specjalną procedurę wewnętrzną obowiązującą w poszczególnych szpitalach lub
ośrodkach zdrowia, wymagającą m.in. udziału dyrekcji personelu lekarskiego, apteki
szpitalnej oraz komisji farmaceutyczno-lekarskiej.
Przeważnie to oceniająca komisja farmaceutyczno-lekarska podejmuje decyzję i zatwierdza
przepisanie i refundację Pirfenidone (lub jej odmawia).
Jeżeli zastosowanie leku zostanie zatwierdzone, wniosek zostaje przekazany ministerstwu
zdrowia w odpowiednim regionie.
Po zatwierdzeniu lek jest dostarczany okresowo przez aptekę szpitalną.
Składająca petycję odniosła się do praw człowieka; dostępu do opieki zdrowotnej dotyczy art.
35 Karty Praw Podstawowych. Niemniej przepisy Karty dotyczą państw członkowskich tylko
w odniesieniu do wdrażania prawa Unii. Z dostarczonych informacji nie wydaje się wynikać,
by dany przypadek dotyczył wdrażania prawa UE przez Hiszpanię. W tej dziedzinie to do
samych państw członkowskich należy wypełnianie obowiązków dotyczących praw
podstawowych, wynikających z umów międzynarodowych i przepisów krajowych (w tym
prawa do równego traktowania i prawa do życia, zapisanych w konstytucji Hiszpanii, o czym
wspomina składająca petycję).
PE557.076v01-00
PL
2/3
CM\1060140PL.doc
Wniosek
Komisja nie może interweniować w sprawie poruszonej przez składającą petycję, gdyż
zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej działania Unii są prowadzone w
poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki
dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki
medycznej.
Zarządzanie służbą zdrowia i rozdzielanie przyznanych jej zasobów należy do właściwości
państw członkowskich. Obejmuje to podejmowanie decyzji o usługach zdrowotnych i
wysokości zwrotu, do jakich są uprawnieni obywatele.
W każdym razie według naszej wiedzy Pirfenidone jest dostępny w Hiszpanii dla osób
cierpiących na IPF od września 2014 r. Jest stosowany wyłącznie w leczeniu szpitalnym na
podstawie szczególnych kryteriów klinicznych i jest refundowany przez krajowy system
ubezpieczeń zdrowotnych.
CM\1060140PL.doc
3/3
PE557.076v01-00
PL
Download