Analiza_SWOT-LGD - LGD Puszcza Białowieska

advertisement
UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE
Słabe strony
Mocne strony
[B] OBSZAR SPOŁECZNY
Potencjał kapitału
25 otwartość)
24
22
22
22
19
życzliwość, Dynamicznie postępujące, niekorzystne trendy demograficzne
(ujemny przyrost naturalny, proces starzenia się społeczeństwa,
depopulacja,)
Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego. (policja, liczne Migracja młodych, wykształconych i najbardziej kreatywnych
placówki straży granicznej, posterunki celne)
mieszkańców do dużych ośrodków miejskich
Rozbudowana infrastruktura kulturalna (świetlice wiejskie, Niedostatecznie
rozwinięta
infrastruktura
opieki
socjalnej
miejskie domy kultury, biblioteki gminne)
(mieszkania
chronione,
ośrodki
interwencji
kryzysowej,
noclegownie, zakłady aktywności zawodowej itp.)
Wysoka aktywność społeczna (duża ilość zarejestrowanych Brak opieki pozainstytucjonalnej oraz niewystarczająca liczba
organizacji pozarządowych)
placówek opiekujących się osobami niesamodzielnymi starszymi,
niepełnosprawnymi, chorymi.
Funkcjonowanie pływalni, parku wodnego
Niewystarczająca ilość ofert pracy w odniesieniu do ilości osób
poszukujących pracy.
Aktywność podmiotów działających na rzecz osób Niekorzystnie postępujący proces zubożenie mieszkańców defaworyzowanych
(Specjalny
Ośrodek
Szkolno– szczególnie
obszarów
wiejskich.
Występujące
obszary
wychowawczy, WTZ, DPS, PCPR i ….)
zdegradowania społecznego (Kleszczele, Orla, Hajnówka,
Czeremcha, Nowe Berezowo)
ludzkiego
(gościnność,
Niewykorzystany potencjał osób poszukujących pracy.
19
Szeroka oferta edukacyjna (włącznie ze szkołami muzycznymi
18 oraz możliwością kształcenia na poziomie wyższym Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej, )
Rozbudowana infrastruktura rekreacyjno-sportowa (orliki,
siłownie na świeżym powietrzu, ścieżki rekreacyjne,
17
rowerowe, piesze, narciarskie)
Wysoki poziom i ciągły wzrost bezrobocia, niekorzystna struktura
bezrobocia (wzrost liczby osób trwale bezrobotnych, ukryte
bezrobocie)
Niedostateczne wsparcie aktywizacji zawodowej i integracji osób
niepełnosprawnych, defaworyzowanych (brak współpracy i spójnej
lokalnej polityki w tym zakresie)
Niezmodernizowana i niedoinwestowana baza szkolnictwa
ogólnokształcącego i zawodowego utrudniająca możliwość
przygotowania ciekawej oferty edukacyjnej dostosowującej się do
podaży kadry zawodowej do potrzeb rynku pracy
27
27
27
26
25
24
24
24
21
9
Aktywne działania NGO, samorządów,
mieszkańców na rzecz ochrony środowiska
instytucji
i Niedostateczna jakość kapitału ludzkiego (niski poziom
wykształcenia, niedopasowanie kwalifikacji lokalnej siły roboczej do
oczekiwań pracodawców)
Niska jakość infrastruktury społecznej, niedoposażone obiekty
kultury wpływające na niską jakość życia społecznego
mieszkańców, zwłaszcza na wsi
Bariery architektoniczne w obiektach użyteczności publicznej,
utrudniające dostępność osobom starszym i niepełnosprawnym
Duże zróżnicowanie pod względem ilości dzieci objętych opieką
przedszkolną, niedostateczny poziom wyposażenia placówek w tym
dostosowujący je do potrzeb osób dysfunkcyjnych
20
20
20
19
[A] PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY (OBSZAR GOSPODARCZY)
Rozpoznawalna i znana marka turystyczna Puszczy Niski i ciągle malejący poziom lokalnej przedsiębiorczości
Białowieskiej wraz z Białowieskim Rezerwatem Biosfery i
Parkiem Narodowym
Bliska lokalizacja przejść granicznych (Połowce, Białowieża, Niska aktywność przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji oraz brak
27 Siemianówka, Czeremcha)
środków własnych na inwestycje gospodarcze
28
Wysoki potencjał dla rozwoju turystyki - bogate zasoby
walorów turystyki przyrodniczej, aktywnej i etniczno-kulturowej
25 zlokalizowanej w obrębie Puszczy Białowieskiej (infrastruktura
turystyczna np.: szlaki turystyczne, atrakcje turystyczne,
zabytki, park wodny, pływalnia)
Dynamiczny rozwój branży zielarskiej i pszczelarstwa
24
Wysokiej jakości produkty spożywcze
24 mleczarski, lokalne wędliny, pieczywo)
Brak w ofercie zintegrowanych markowych produktów turystycznych
wykorzystujących potencjał obszaru LGD. Niedostatecznie
wykorzystywane walory przyrodnicze i kulturowe dla potrzeb
turystyki
Niewystarczająca dynamika rozwoju działalności w sferze
przetwórstwa rolno-spożywczego i rolnictwa oferującego produkty
spożywcze w formie sprzedaży bezpośredniej
przemysł Małe natężenie ruchu przygranicznego (przejście piesze w
Białowieży,
przejście
kolejowe
Siemianówka,
przejście
samochodowe w Połowcach)
Dobrze
zorganizowana
i
rozwinięta
sieć
kwater Ograniczony i utrudniony dostęp do surowca drzewnego i opału
20 agroturystycznych (zlokalizowanej w obrębie Puszczy
Białowieskiej)
Dobrze rozbudowana baza hotelarsko-gastronomiczna w Niedostateczny rozwój infrastruktury turystycznej i bazy
19
Białowieży, Bielsku i Narewce, Hajnówce
paraturystycznej (nierównomierny rozkład obiektów noclegowych i
27
27
25
25
(np.
24
23
22
gastronomicznych, punktów obsługi turystów, bazy towarzyszącej,
infrastruktury rekreacyjnej)
Rozwinięty przemysł budowlany, drzewny, spożywczy, i Przewaga w strukturze obszarowej małych gospodarstw rolnych
17
21
maszynowy (w miastach powiatowych oraz Narwi i Narewce)
Silna baza surowcowa do rozwoju przemysłu rolnoNiski poziom sektora usług w gospodarce (szczególnie usług
14 spożywczego, silne i specjalistyczne rolnictwo (poza obrębem środowiska)
21
Puszczy Białowieskiej)
Relatywnie wysoki udział przemysłu w strukturze gospodarki
Niezbyt korzystne warunki przyrodnicze pod kątem produkcji
13
21
rolniczej (różne w poszczególnych gminach LGD)
Niewłaściwa struktura sfery produkcyjnej (tradycyjna struktura
przemysłu, brak przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie, 19
niski poziom innowacyjności w przemyśle)
Ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej na
17
obszarach chronionych
Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu, niedostateczna ilość
terenów inwestycyjnych, słabe zainteresowanie regionem 16
inwestorów zagranicznych.
Niedostateczna promocja gospodarcza regionu i niska aktywność
15,5
lokalnych władz wobec inwestorów zewnętrznych
[D] OBSZAR PRZYRODNICZY I UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE
Wysoka jakość środowiska naturalnego (niski
26 zanieczyszczenie środowiska poza obszarami miast)
Wdrożona
selektywna
zbiórka
odpadów
25,5 zorganizowania gospodarka komunalna
i
poziom Niekorzystne warunki dla rozwoju rolnictwa: słaba jakość
bonitacyjna gleb, lokalnie występujące zakwaszenia, krótki okres
wegetacji, szkody w uprawach powodowane przez zwierzynę
dobrze Brak porozumienia w zarządzaniu Puszczą Białowieską ????
Walory przyrodnicze na skalę światową: Puszcza Białowieska
25 z rezerwatem biosfery, Białowieski Park Narodowy, rezerwat
pokazowy żubrów, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody
Duża powierzchnia obszarów chronionych, szczególnie
atrakcyjne: Dolina Górnej Narwi i Narewka, Zalew
24
Siemianówka, Dolina Nurca
Niekontrolowana gospodarka odpadami: niski % współczynnik
oczyszczania ścieków (stosunek ilości wody pobranej do ilości
wody odprowadzonej do oczyszczalni), dzikie wysypiska śmieci
Duże punktowe zanieczyszczenia powietrza: niska emisja,
zapylenia komunikacyjne, pyły przemysłowe, zanieczyszczenia
gazowe, wysoki wskaźnik niezatrzymanych zanieczyszczeń
powietrza (Hajnówka, Narew, Bielsk)
25
21
17
16
Wysoka lesistość i bioróżnorodność obszarów
Brak zbiorników małej retencji, zalewów wpływających na poprawę
warunków hydrologicznych i ochronę przed powodziami oraz
podnoszącymi atrakcyjność turystyczną regionu (np. w Hajnówce)
22
14
POTENCJAŁ KULTUROWO-HISTORYCZNY
Wielokulturowość regionu - zachowanie trwałych walorów
wielokulturowości
(układy
architektoniczne
wsi,
pól,
27 architektura
budowlana, sakralna, stare sady, itp),
różnorodność dziedzictwa (etnicznego, językowego i
wyznaniowego).
25 Przyrodniczo-kulturowe dziedzictwo Puszczy Białowieskiej
Zanikanie tradycji regionu ze względu na niski poziom
zaangażowania młodego pokolenia w kultywowanie lokalnych
tradycji.
26
Zanikanie tradycyjnych zawodów związanych z lasem i drewnem
24
Dziedzictwo kulinarne Regionu Puszczy Białowieskiej 25 korzystne warunki dla rozwoju produktów lokalnych oraz
ekologicznej i zdrowej żywności
OBSZAR INSTYTUCJONALNY
23
19
14
14
13
11
Potencjał i aktywność Lokalnej Grupy Działania oraz
Stowarzyszenia Euroregionu „Puszcza Białowieska”
Duży
potencjał
społeczny
regionu
(przedsiębiorcy,
nauczyciele, gospodarze, administracja, lokalni liderzy,
organizacje pozarządowe)
Wzrastająca świadomość i aktywność społeczna (duża ilość
aktywnych
organizacji
pozarządowych,
działalność
samorządów rolniczych, gminnych)
Utworzenie platformy porozumienia społecznego (samorządy
– mieszkańcy – NGO)
Lokalizacja wyższych uczelni, instytutów badawczych,
organizacji naukowych
Obecność
aktywnych,
doświadczonych,
dobrze
przygotowanych
działaczy
społecznych
o
wysokich
kompetencjach
Ogólnie niska świadomość społeczeństwa na temat możliwości
działań NGO skutkująca niską aktywnością społeczną
Niedostateczna ilość instytucji (w tym NGO, wolontariat)
zajmujących
się
problemami
osób
wykluczonych,
defaworyzowanych, niepełnosprawnych.
Brak współpracy samorządów i liderów różnych środowisk w celu
wypracowania spójnej wizji rozwoju regionu jako całości.
Niedostatecznie
ukształtowane
struktury
obsługi
turystycznego
Brak wizji rozwoju i racjonalnej polityki w obszarze turystyki
ruchu
Konflikt między zarządcami terenu - brak współpracy i wspólnego
stanowiska samorządów i lokalnych instytucji wobec priorytetów
zagospodarowania i wykorzystania Puszczy Białowieskiej
Brak współpracy oraz niedostateczny rozwój instytucji otoczenia
biznesu
21
21
19
19
18
17
17
OBSZAR PRZESTRZENNY
Wysoki poziom zwodociągowania i skanalizowania obszarów
miejskich i wsi gminnych
Dogodne położenie geograficzne dające możliwość na rozwój
16 współpracy transgranicznej, w tym gospodarczej ze
szczególnym uwzględnieniem turystyki
24
Duża ilość terenów prawnie chronionych
12
6
Dogodne położenie komunikacyjne przy trasie 19
Orla, Bielsk Podlaski)
Niska,
niedostosowana do potrzeb mieszkańców dostępność
komunikacyjna obszarów peryferyjnych
Odległa lokalizacja obszaru LGD względem głównych ośrodków
krajowych
Braki w zagospodarowaniu infrastrukturalnym (brak sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarach peryferyjnych, sieci
gazowej, internetowej,) Niska jakość dróg lokalnych, zły stan
infrastruktury transportowej (stan techniczny dróg i kolei, duży
odsetek dróg gruntowych)
(Boćki, Rozdrobnienie gospodarstw rolnych przekładające się na dużą
liczbę działek i niską efektywność prowadzenia racjonalnej
gospodarki rolnej
Duże zróżnicowanie obszaru pod względem infrastrukturalnym i
gospodarczym
26
23
21
20
20
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
29
Szanse
Udostępnienie terenów inwestycyjnych i stref ekonomicznych
Potencjał LGD "PB" - realizacja LSR na lata 2014-2020 oraz
27 możliwość korzystania z innych z funduszy UE
Wzrost natężenia ruchu przygranicznego wpływającego na
rozwój współpracy transgranicznej i przedsiębiorczości
Wzrost udziału OZE w połączeniu z dywersyfikacją źródeł
27 dostaw energii
27
Wzrost zainteresowania turystyką aktywną, kulturową,
26 przyrodniczą oraz rehabilitacyjno-leczniczą przez turystów
krajowych i zagranicznych
Zagrożenia
Małe zainteresowanie inwestorów zagranicznych i brak dopływu
kapitału zewnętrznego
Zły stan infrastruktury transportowej oraz przesyłowej (drogowej i
energetycznej)
Wzrost aktywności organizacji ekologicznych ograniczających w
nieracjonalnym stopniu realizację przedsięwzięć gospodarczych
Ograniczenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych i
strefach buforowych wynikające z restrykcyjnych przepisów ochrony
środowiska.
Polityka zagraniczna względem Republiki Białoruskiej hamująca
rozwój współpracy gospodarczej i małego ruchu przygranicznego
25
23
21
20
20
Wsparcie działań innowacyjnych (organizacyjnie i finansowo, Trwające wykluczenie społeczne i cyfrowe
26 w zakresie produktów lokalnych, ekologicznych, produkcji
kosmetyków)
Przygraniczne położenie (dostęp do rynków wschodnich)
Niestabilna i nieracjonalna polityka ochrony środowiska
25
odnosząca się do przyrody, ograniczeń dla ludzi i gospodarki)
19
(
Niekorzystne zewnętrzne trendy dotyczące ochrony przyrody oraz
niedostateczne zrównoważenie gospodarki leśnej (region Puszczy
24
Białowieskiej – więcej się chroni niż pozyskuje)
Wzrost zainteresowania różnorodnością przyrodniczą i Nasilanie wewnętrznych konfliktów przenoszących się na
kulturową Podlasia (przez przedsiębiorców, turystów oraz regionalne i krajowe szczeble administracyjno-instytucjonalne, co
placówki i instytucje sfery naukowo-badawczej)
psuje
dobry
wizerunek
i
markę
subregionu
(brak
24
zsynchronizowanych i skumulowanych działań wszystkich
interesariuszy w celu rozwiązania istotnych dla rozwoju regionu
problemów)
Wykorzystanie potencjału Rowerowego Szlaku Polski Spadek konkurencyjności lokalnego przemysłu ze względu na niski
24 Wschodniej, Podlaskiego Szlaku Bocianiego
poziom innowacji
17
Wzrost popularności turystycznej Podlasia
24
20
19
19
19
Wzrost rozpoznawalności marki Puszczy Białowieskiej i Wzrastająca konkurencja w rolnictwie (nadprodukcja żywności
Białowieskiego Parku Narodowego na Świecie
utrudniająca zbyt lokalnych produktów żywnościowych oraz
konkurencja zewnętrzna w produkcji przemysłowej.
Zmiany prawne w zakresie zapewnienia preferencyjnych Wzrost nielegalnego zatrudnienia, emigracji
warunków dostaw gazu w związku z ochroną Puszczy
Białowieskiej
Ogólne tendencje związane z ekologizacją gospodarki i
społeczeństwa
Korzystna zmiana uwarunkowań prawnych w zakresie
funkcjonoawnia przetwórstwa spożywczego (małe przetwórnie
rolno-spożywcze, wytwarzanie i sprzedaż bezpośrednia,
żywność ekologiczna)
Wzrost popytu na wyroby przemysłu budowlanego, drzewnego
i spożywczego (lokalny i na rynkach UE)
Rozwój instytucji społecznych i społeczeństwa obywatelskiego
Wzrost ożywienia gospodarczego i rozwój współpracy z
18
większymi aglomeracjami (Warszawa, Lublin, Białystok)
19
17
16
15
15
11
Download