Zakażenia wirusowe krwiopochodne wewnątrzszpitalne

advertisement
Profilaktyka zakażeń wirusowych
krwiopochodnych
Ewa Małolepsza
Przyczyną lęku jest ignorancja
Seneka
Gdy rozum
śpi, budzą
się potwory
W jednostkach służby zdrowia
zagraża transmisja
krwiopochodna wirusów
HBV
HCV (HIV)
® EM 2003
„ Względy etyczne nie pozwalają lekarzowi odmówić leczenia
pacjenta, którego choroba leży w zakresie kompetencji danego
lekarza, z tego tylko powodu, że jest on [ HIV] seropozytywny.
Tradycją Amerykańskiego Towarzystwa Lekarskiego od jego
założenia w 1847 r jest, że < gdy wybucha epidemia, lekarz
musi kontynuować swoją pracę nie zważając na zagrożenie
własnego zdrowia >”
THE COUNCIL ON ETHICAL AND
JUDICAL AFFAIRS OF THE
AMERICAN MEDICAL
ASSOCIACION (1988 R)
® EM 2003
Częstość bezobjawowego
przebiegu zakażeń
HBV ok. 75%
HCV ok. 50%
® EM 2003
Zakaźność nosicieli
HBV
ok. 100 000 000
HIV
Stężenie we krwi
kom/ml
0,00004 ml
Ilość krwi potrzebna
do zakażenia
100
Wskaźnik zakaźności
® EM 2003
ok. 1 000 000
<50
0,1 ml
1
Przenoszenie zakażenia przez krew
Okienko serologiczne
HIV
22 dni
HBV 59 dni
HCV 82 dni (66 dni)
® EM 2003
Ryzyko potransfuzyjnego zakażenia
wirusem HIV biorcy krwi
Polska
1:1 000 000
Afryka Centralna 1:1 000
Ryzyko przetoczenia krwi niezgodnej grupowo
1: 150 000
® EM 2003
Ryzyko transmisji wirusów po
zakłuciu zakażoną igłą
HBV / WZW B
HCV / WZW C
HIV / AIDS
® EM 2003
10 – 30%
4%
0,3%
Okoliczności zwiększające ryzyko
transmisji wirusa HIV przy zakłuciu
zakłucie głębokie
 widoczna krew na narzędziu
 igła prosto z żyły
 AIDS terminalny

16,1%
5,2%
5,1%
6,4%
Profilaktyczne podanie zidowudiny
(AZT, retrovir) zmniejsza ryzyko
zakażenia o 80%
® EM 2003
NARAŻENIE ZAWODOWE PERSONELU MEDYCZNEGO
NA ZAKAŻENIE HIV W USA (1988 r.)
W kontakcie zawodowym z osobą HIV+ ryzyko zakażenia jest
związane z:

ukłuciem zakrwawioną igłą

zranieniem narzędziami chirurgicznymi
8%

kontaktem krwi lub wydzieliny
z uszkodzoną skórą
7%
kontaktem krwi lub wydzieliny
z błoną śluzową
5%

® EM 2003
80 %
Zawodowe zakażenia HIV w USA (1990 r.)
Stwierdzono 26 przypadków zakażeń zawodowych
wirusem HIV


Zakłucie zakażonym narzędziem
(najczęściej igłą)
- 18 przypadków
Kontakt materiału zakaźnego
z uszkodzoną skórą lub śluzówką
-
8 przypadków
Stwierdzono też ponad 2000 zakłuć zakażonym narzędziem
bez następowego przeniesienia infekcji
® EM 2003
Zawodowe zakażenia HIV we Włoszech
(dane ze szpitali, lata 1986-1994)
Zanotowano 1592 kontakty grożące transmisją
wirusa, w tym:
960 zakłuć igłą
362 kontakty skórne
122 kontakty z raną
178 kontaktów śluzówkowych
Do zakażenia doszło w 2 przypadkach (0,13%)
® EM 2003
Ryzyko zakażenia zawodowego HIV
Znajomość stanu serologicznego (HIV+)
osoby operowanej
ZWIĘKSZA TRZYKROTNIE
ryzyko skaleczenia się przez chirurga
® EM 2003
Przypadki zawodowych zakażeń HIV
na świecie do 2001 r.
Udokumentowane
Prawdopodobne
94
198
Większość zakażeń miała miejsce w USA.
W Polsce – 0 przypadków.
® EM 2003
Udokumentowane lub prawdopodobne zakażenia HIV
u pracowników medycznych do 30 czerwca 1998
(CDC 1998)
Stanowisko
Zakażenia
udokumentowane
Zakażenia
prawdopodobne
Pracownicy dentystyczni
Technicy prosektoryjni
Ratownictwo medyczne
Pracownicy laboratoriów
Pielęgniarki
Lekarze nie zabiegowi
Lekarze zabiegowi
Technicy (dializa, chirurgia)
Inni
0
1
0
19
22
6
0
3
3
6
2
12
16
33
11
6
5
42
Razem
54
133
ZASADY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
KRWIOPOCHODNYCH
Personel medyczny powinien znać pojęcie
uniwersalnych środków zapobiegawczych
(chroniących przed transmisją zakażeń krwiopochodnych)
i stosować zasady profilaktyki zakażeń.
® EM 2003
ZASADY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
KRWIOPOCHODNYCH
Krew i inne płyny ustrojowe każdego pacjenta
należy traktować jako przypuszczalnie zakażone
i podejmować odpowiednie środki ostrożności.
Zabiegi z narażeniem na kontakt z płynami ustrojowymi należy wykonywać
w zabezpieczeniu ochronnym:





fartuch
maska
rękawiczki gumowe (lateksowe) – zmieniane dla każdego pacjenta
obuwie gumowe
okulary ochronne (przesłona na twarz)
® EM 2003
ZASADY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
KRWIOPOCHODNYCH

Pokrywać opatrunkami wszelkie uszkodzenia
skóry

Próbki krwi i płynów ustrojowych transportować
w szczelnie zamkniętych pojemnikach

Nie pipetować ustnie
® EM 2003
ZASADY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
KRWIOPOCHODNYCH
Starannie uprzątać wszelkie przedmioty kłujące
- należy je umieszczać w pojemnikach
nieprzekłuwalnych, łatwych do spalenia
Nie zakładać ponownie nakładki na igłę
Nie odłączać ręcznie igły od strzykawki
® EM 2003
ZASADY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
KRWIOPOCHODNYCH

Zanieczyszczone powierzchnie pracy zmywać
natychmiast wodą, a potem środkiem
dezynfekującym (np. chloraminą)

Odpady infekcyjne (waciki, gaziki itp.) muszą być
spalane lub dezynfekowane przed usunięciem ze
szpitala

Krew i wydzieliny można usuwać do kanalizacji
® EM 2003
ZASADY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
KRWIOPOCHODNYCH

Bielizna szpitalna (zakrwawiona) powinna być
wkładana przy łóżku chorego do worków
nieprzemakalnych i w nich transportowana do
pralni, gdzie podlega zwykłemu postępowaniu.

Sprzęt medyczny, który miał kontakt z krwią i
płynami ustrojowymi należy sterylizować po
każdym użyciu u każdego pacjenta.

Istnieje sterylizacja w niskiej temperaturze.
® EM 2003
ZASADY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
KRWIOPOCHODNYCH
Nie jest potrzebne (dla celów profilaktyki)
badanie personelu i pacjentów w kierunku
zakażeń HIV, HBV, HCV.
Większość kontaktów pacjent – personel medyczny
nie stwarza ryzyka transmisji krwiopochodnej
(osłuchiwanie chorego, badanie dna oka,
wykonywanie EKG, USG itp.)
® EM 2003
ZASADY PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ
KRWIOPOCHODNYCH
Skuteczność zasad profilaktyki zakażeń krwiopochodnych
opiera się na
wyrobieniu nawyków zachowania się personelu (rutyna),
a nie na zachowywaniu środków ostrożności przy
niektórych pacjentach (akcja).
KAŻDY CHORY MOŻE BYĆ ZAKAŹNY !
® EM 2003
NIGDY NIE BĘDZIEMY WIEDZIEĆ,
KTÓRY PACJENT JEST ZAKAŻONY I CZYM.
PRZEŻYWALNOŚĆ WIRUSA HIV









Podchloryn sodowy 0,1%
Podchloryn sodowy 10%
Woda utleniona 6%
Chlorheksydyna
Aldehyd glutarowy 2%
Alkohol etylowy 70%
Temperatura 56 0 C
W wyschniętej krwi
15 min
1 min
3 min
1-5 min
10 min
1 min
30 min
do 3 dni
(HBV 7 dni)
W środowisku wodnym (temp.pokojowa)
do 7 dni
Wirus HIV nie jest wrażliwy na promienie ultrafioletowe
(lampa bakteriobójcza) i na zamrażanie.
® EM 2003
Sterylizacja endoskopów (Lyon)
1. Manipulacje przy zlewie „brudnym”
- przepłukanie endoskopu wodą z kranu
- mycie szczoteczką i płynnym mydłem zewnątrz i wewnątrz (szczoteczka
na długim drucie) razem z częścią optyczną
- płukanie wodą z kranu
2. Sterylizacja
Zanurzenie endoskopu wraz z częścią optyczną do płynu sterylizującego.
Światło przewodu również powinno być wypełnione płynem
Czas sterylizacji zależy od rodzaju użytego płynu
np. KORSOLEX roztwór 10%:
po 15 min ginie wirus HIV
po 1 godz ginie wirus HBV
po 2 godz giną sporydia
3. Manipulacje przy zlewie „czystym”
- płukanie wodą (z kranu lub jałową)
® EM 2003
Skuteczność profilaktyki zakażeń
wirusowych
Wskaźnik zapadalności na wirusowe
zapalenia wątroby w Polsce
1978 r
2009 r
186,8/100 000
15,8/100 000
PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA
W SŁUŻBIE ZDROWIA
Możliwość przeniesienia drogą krwi



wirusa HBV
wirusa HCV
wirusa HIV
® EM 2003
PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA
W SŁUŻBIE ZDROWIA
1. Zmyć materiał zakaźny
- spojówka, śluzówka: przepłukać wielokrotnie wodą (nawet z kranu) lub 0,9%
NaCl
- skóra: przepłukać wielokrotnie wodą,
umyć wodą z mydłem, przemyć płynem
odkażającym (alkohol 70, woda utleniona,
itp.)
- rana: pozwolić pokrwawić, przemyć wodą
(jeśli jest - utlenioną).
® EM 2003
PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA
W SŁUŻBIE ZDROWIA
2. Zapytać pacjenta, czy jest zakażony HBV, HCV albo HIV
lub czy podejrzewa u siebie takie zakażenie.
3. Pobrać od pacjenta i od osoby narażonej
krew na HBsAg, anty HCV i anty HIV.
4. Zgłosić incydent jako wypadek przy pracy.
5. W razie udowodnionego lub poważnie
podejrzanego zakażenia u pacjenta
rozpocząć profilaktykę swoistą.
Uwaga: dla przeniknięcia wirusa HIV przez
spojówkę/śluzówkę potrzeba ½ do 2 g
® EM 2003
PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA
W SŁUŻBIE ZDROWIA

HBV
U osób szczepionych podać dawkę
przypominającą szczepionki (jeśli minął
rok od doszczepienia)
U osób nieszczepionych rozpocząć cykl
szczepień (0,1,6) i podać 1000 j surowicy
anty- HBs.
® EM 2003
PROFILAKTYKA POEKSPOZYCYJNA
W SŁUŻBIE ZDROWIA

HIV
Leki podawane przez 28 dni.
Profilaktyka podstawowa
Combivir 2x1 tabl
Profilaktyka rozszerzona
Combivir 2 x 1 tabl
Kaletra 2 x 2 tabl
Uwaga: jeśli w/w leki są niedostępne podajemy
retrovir 2x250 mg.
® EM 2003
Centers for Diseases Control (Atlanta) 1989 r
Wśród pracowników służby zdrowia są
4802 osoby chore na AIDS
(w tym 566 lekarzy)
Około 5000 lekarzy jest zakażonych
wirusem HIV
® EM 2003
Download